Inför Prov V 48. Na11

32 frgor | Total Attempts: 53

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Inför Prov V 48. Na11

Questions and Answers
 • 1. 
  Hur många väteatomer ingår i en alkanmolekyl som innehåller 20 kolatomer?
  • A. 

   42

  • B. 

   41

  • C. 

   40

  • D. 

   38

 • 2. 
  Butan förekommer i två isomera former; n-butan och iso-butan. Vilken av dessa isomerer har lägst kokpunkt?
  • A. 

   N-butan

  • B. 

   Iso-butan

 • 3. 
  Namnet "iso-butan" är egentligen ett förenklat namn. Vad är det mest korrekta namnet på iso-butan?
  • A. 

   2-iso-butan

  • B. 

   2-metylbutan

  • C. 

   2-metylpropan

  • D. 

   1,1-metyletan

 • 4. 
  Vilken typ av bindning förekommer i en heptanmolekyl?
  • A. 

   Kovalent bindning

  • B. 

   Van der Waalsbindning

  • C. 

   Dipolbindning

  • D. 

   Vätebindning

 • 5. 
  Vilken typ av bindning förekommer mellan olika oktynmolekyler?
  • A. 

   Vätebindning

  • B. 

   Dipol-dipolbindning

  • C. 

   Van der Waalsbindning

  • D. 

   Kovalent bindning

 • 6. 
  Ange namnet på följande förening: C6H14
  • A. 

   Hexen

  • B. 

   Hexan

  • C. 

   Hexyn

 • 7. 
  Ange namnet på följande förening:
  • A. 

   2-metylheptan

  • B. 

   Iso-heptan

  • C. 

   5-metylhexan

  • D. 

   2-metylhexan

 • 8. 
  Vad heter föreningen på nedanstående bild?:
  • A. 

   Etanol

  • B. 

   2-etanol

  • C. 

   2-propanol

  • D. 

   Propanol

  • E. 

   Butanol

 • 9. 
  Varför har etanol betydligt högre kokpunkt än etan?
  • A. 

   Etanol har fler kolatommer och kan därför bilda starkare Van der Waalsbindningar.

  • B. 

   Etanol har en OH-grupp och kan därför bilda starka vätebindningar till andra etanolmolekyler.

  • C. 

   Bindningarna i etanmolekylen är svaga och spricker lätt sönder.

 • 10. 
  Vad heter de nedbrytningsprodukter som bildas när metanol bryts ned i våra kroppar?
  • A. 

   Metanal och formaldehyd

  • B. 

   Myrsyra och ättiksyra

  • C. 

   Formaldehyd och ättiksyra

  • D. 

   Metanal och metansyra

 • 11. 
  Vad heter följande molekyl?:
  • A. 

   Metanol

  • B. 

   Metansyra

  • C. 

   Metanal

  • D. 

   Etansyra

  • E. 

   Etanal

  • F. 

   Etanol

 • 12. 
  Namnge följande förening:
  • A. 

   Etyletanoat

  • B. 

   Dietanol

  • C. 

   Di-etyl-keton

  • D. 

   Dietyleter

 • 13. 
  Varför kan etanol men inte pentanol lösas i vatten?
  • A. 

   Pentanol har ingen OH-grupp

  • B. 

   Pentanol har en lång kolkedja som är "vattenavvisande"

  • C. 

   Pentanol har en "bulkigare" struktur som minskar kontaktytan med vattenmolekylerna

 • 14. 
  Vilken typ av reaktion syns på nedanstående bild?:
  • A. 

   Substitionsreaktion

  • B. 

   Elimationsreaktion

  • C. 

   Kondensationsreaktion

  • D. 

   Additionsreaktion

  • E. 

   Hydrolysreaktion

  • F. 

   Syra-basreaktion

 • 15. 
  Vilken typ av reaktion syns på nedanstående bild?:
  • A. 

   Substitutionsreaktion

  • B. 

   Eliminationsreaktion

  • C. 

   Kondensationsreaktion

  • D. 

   Additionsreaktion

  • E. 

   Hydrolysreaktion

  • F. 

   Syra-basreaktion

 • 16. 
  Vad heter nedbrytningsprodukterna som bildas när etanol bryts ned?
  • A. 

   Myrsyra och ättiksyra

  • B. 

   Formaldehyd och etansyra

  • C. 

   Acetaldehyd och ättiksyra

  • D. 

   Acetaldehyd och metansyra

 • 17. 
  Varför kan en ökad temperatur påskynda en kemisk reaktion?
  • A. 

   Molekylerna krockar med högre hastighet så att gamla bindningar bryts lättare.

  • B. 

   Värmen gör så att valenselektronerna lättare avges från atomerna.

  • C. 

   Ökad temperatur leder till att molekylerna bryts sönder.

 • 18. 
  Varför använder man sig ofta av starka syror vid kemiska reaktioner?
  • A. 

   Syror binder reaktanterna så att dessa lättare kan reagera med varandra.

  • B. 

   Syrorna avger protoner som bryter sönder molekylerna (reaktanterna). Nya bindningar kan då lättare skapas.

  • C. 

   Syrorna avger protoner, som på olika sätt, bryter gamla bindningar och skapar en positiv karbokatjon.

 • 19. 
  Vad heter nedanstående förening?:
  • A. 

   Butanal

  • B. 

   Butansyra

  • C. 

   Propansyra

  • D. 

   Propanal

 • 20. 
  Namnge följande förening: CH3C(CH3)2CH3
  • A. 

   2,2-pentan

  • B. 

   2-metylpropan

  • C. 

   2,2-dimetylpropan

 • 21. 
  Namnge nedanstående förening:
  • A. 

   Butyletanoat

  • B. 

   Propylbutanoat

  • C. 

   Etylbutanoat

 • 22. 
  Namnge nedanstående förening:
  • A. 

   Etyn

  • B. 

   Propyn

  • C. 

   Propan

  • D. 

   Eten

  • E. 

   Propen

 • 23. 
  Namnge följande förening: CH3CH2Br
  • A. 

   Brometan

  • B. 

   Brommetan

  • C. 

   Etanbromid

  • D. 

   2-metylbromid

 • 24. 
  Namnge följande förening:
  • A. 

   2-metyl-3-butanol

  • B. 

   2-pentanol

  • C. 

   3-metyl-2-butanol

  • D. 

   3-pentanol

 • 25. 
  Namnge nedanstående förening:
  • A. 

   2-metyl-3-klorpropan

  • B. 

   2-mmetyl-1-klorpropan

  • C. 

   1-klor-2-metylpropan

Back to Top Back to top