Informatika E Biznesit - Kuizi 1

30 Questions | Total Attempts: 602

SettingsSettingsSettings
Informatika E Biznesit - Kuizi 1 - Quiz

Universiteti i Prishtines Fakulteti Ekonomik Dega Gjilan Mr.sc. Sokol Berisha


Questions and Answers
 • 1. 
  Varësisht nga metodat e përdoruara mund të dallojme tri faza të zhvillimit të mendimit shkencor: Këto janë?
  • A. 

   Faza e pershkrimit te fenomeneve dhe dukurive (metoda e metaobservacionit)

  • B. 

   Faza e qasjes komperative (metoda e krahasimit)

  • C. 

   Faza analitike (metoda analitike)

  • D. 

   Faza e qasjes sistemore (metoda e qasjes sistemore)

 • 2. 
  Qasja vrojtuese - pershkruese siguron rezultate ne rastin  kur ?
  • A. 

   Dukurite i perkasin fenomeneve parapsikologjike

  • B. 

   Dukurite i perkasin fenomeneve sociologjike

  • C. 

   Dukurite i perkasin fenomeneve determenistike

 • 3. 
  Qasja analitike,  numri me i madh i fenomeneve ne natyre jane te karakterit stohastik (probabil) te cilat ?
  • A. 

   Mund te parashikohen me siguri te plote

  • B. 

   Nuk mund te parashikohen me siguri te plote

  • C. 

   Pjeserisht mund te parashikohen me siguri te plote

 • 4. 
  Qasja analitike fillon me aplikimin e metodes se?
  • A. 

   Deduksionit

  • B. 

   Induksionit

  • C. 

   Reperkusionit

 • 5. 
  Fazat neper te cilat kalon hulumtimi i fenomeneve dhe dukurive  jane ?
  • A. 

   Definimi i fenomenit

  • B. 

   Analiza dhe zberthimi i fenomenit

  • C. 

   Hulumtimi i rrjedheshmerise midis pjeseve

  • D. 

   Krijimi i relacionit shkak pasoje

  • E. 

   Shpjegimi i fenomenit

 • 6. 
  Ne cilen periudhe dominon qasja analitike ne hulumtimin shkencor ?
  • A. 

   Nga shekulli 10 deri ne shekullin 12

  • B. 

   Nga shekulli 16 deri ne shekullin 20

  • C. 

   Nga shekulli 20 deri ne shekullin 21

 • 7. 
  "Teorine e relativitetit " ne vitin  1908  e zbuloi  ?
  • A. 

   Karl Marksi

  • B. 

   Albert Einstein

  • C. 

   Isak Njuton

 • 8. 
  Albert Einstein  dukurite dhe fenomenet i spjegoj permes  efektit ?
  • A. 

   Magnetika e sistemit

  • B. 

   Sinergjia e Sistemit

  • C. 

   Funksionaliteti i sistemit

 • 9. 
  Me rastin e shpejgimit te efektit sinergjik metoda qe jep efekte  eshte ?
  • A. 

   Induktive

  • B. 

   Deduktive

  • C. 

   Komperative

 • 10. 
  Sipas metodes deduktive  fenomenet dhe dukurite  shiqohen ne gjendje ?
  • A. 

   Te lenget

  • B. 

   Te ngurte

  • C. 

   Statike

  • D. 

   Dinamike

 • 11. 
  Qasja sistemore paraqet metode kryesore te hulumtimit ne shkencat  fundamentale dhe aplikative dhe u afirmua sidomos ne vitin  ?
  • A. 

   1916

  • B. 

   1930

  • C. 

   1970

 • 12. 
  Si rezultat i qasjes sistemore jane arritur zbulime te medha shkencore  si :    selekto te saktat ?
  • A. 

   Komunikimi satelitor

  • B. 

   Arritja ne hene

  • C. 

   Intelegjenca artificiale

 • 13. 
  Kibernetika njihet si shkence per qeverisjen dhe komunikimin me ?
  • A. 

   Qenje te gjalla dhe makina

  • B. 

   Mikroorganizma dhe makina

  • C. 

   Ndermjet makinave

 • 14. 
  Rezultatet e hulumtimeve te tij Wineri i paraqiti sipas nje modeli te thjesht te cilin e quajti   ?  
  • A. 

   Tregtia elektronike

  • B. 

   Marketingu elektronik

  • C. 

   Qarku rregullues dhe i cili funksionon sipas modelit te kutise se zeze

 • 15. 
  Lidhja  e serishme prapavajtese mund te jete ?
  • A. 

   Negative

  • B. 

   Pozitive

  • C. 

   Reaktive

 • 16. 
  Funksionet kryesore te lidhjes se serishme paravajtese negative  jane ? selekto te saktat
  • A. 

   Te ruaje gjendjen konstante te sistemit

  • B. 

   Te nxite aktivitete qeverisese

  • C. 

   Te menjanoje ndikimet e teperta te rrethines

 • 17. 
  Funksionimi i cdo sistemi percillet me rrezik  permanent te shmangies nga realizimi i qellimit te caktuar dhe kjo qofte nga paraqitja e pengesave apo edhe si pasoje e anomalive dhe dobesive te ndryshme  dhe gjendja e tille e sistemit  quhet ?
  • A. 

   Dezorganizim

  • B. 

   Jofunksionalitet

  • C. 

   Entropi

 • 18. 
  Qe sistemi te mbahet nen kontroll dhe te ruhet nga Entropia te sigurohet funksionaliteti dhe realizimi i qellimit te caktuar kjo mund te arrihet nese ?
  • A. 

   Rritet niveli i organizimit

  • B. 

   Paisje e sistemit me informata te mjaftueshme

  • C. 

   Rivitalizohet sistemi

 • 19. 
  Shkalla maksimale e entropise ne ndermarrje eshte ?
  • A. 

   Deficiti ne kapitalin variabel

  • B. 

   Renja e vleres se aksioneve

  • C. 

   Falimentimi i ndermarrjes

 • 20. 
  Inputet te cilat i mundesojne sistemit te menjanoje entropine  quhen ?
  • A. 

   Informata pozitive

  • B. 

   Negentropi

  • C. 

   Investime shtese

 • 21. 
  Viti i lindjes se Kibernetikes  eshte  ?
  • A. 

   1932

  • B. 

   1948

  • C. 

   1950

 • 22. 
  Derivatet e Kibernetikes jane ? Selekto te saktat
  • A. 

   Teoria e Komunikimit

  • B. 

   Teoria e vendosjes

  • C. 

   Teoria e programimit

  • D. 

   Teoria e lidhjes se serishme prapavajtese

  • E. 

   Teoria e pergjithshme e sistemeve

  • F. 

   Teoria e konspiracionit

  • G. 

   Teoria e Kuantitetit

  • H. 

   Teoria e Kualitetit

 • 23. 
  Varesisht nga vendimet qe merren   procesi i marrjes se vendimeve  perfshin ? selekto te saktat
  • A. 

   Vendosjen racionale

  • B. 

   Vendosjen intuitive

  • C. 

   Vendosjen e programuar

  • D. 

   Vendosjen heuristike

  • E. 

   Vendosjen stihike

 • 24. 
  Teoria e programimit permban ne veti ? Selekto te saktat
  • A. 

   Teorine e algoritmave

  • B. 

   Teorine e automateve

  • C. 

   Teorine e paragjykimeve

 • 25. 
  Teoria e lidhjes se serishme prapavajtese klasifikohet ne  ? Selekto te saktat
  • A. 

   Teorine teknike te lidhjes se serishme prapavajtese

  • B. 

   Teorine sociale te lidhjes se serishme prapavajtese

  • C. 

   Teorine tradicionale te lidhjes se serishme prapavajtese

Back to Top Back to top