ნორმალური ანატომია : ოსტეოლოგია

111 | Total Attempts: 286

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ნორმალური ანატომია : ოსტეოლოგია

Questions and Answers
 • 1. 
  კისრის პირველი მალის შემადგენელ ანატომიურ ელემენტს მიეკუთვნება:  
  • A. 

   Processus spinosus

  • B. 

   Corpus vertebrae

  • C. 

   Tuberculum caroticum

  • D. 

   Massae laterales

 • 2. 
  წელის მალას გააჩნია:    
  • A. 

   Tuberculum caroticum

  • B. 

   Dens

  • C. 

   Arcus posterior

  • D. 

   Arcus anterior

 • 3. 
  წელის მალის შემადგენელ ანატომიურ ელემენტს ეკუთვნის:.  
  • A. 

   Massae laterales

  • B. 

   Processus mamillaris

  • C. 

   Fovea dentis

  • D. 

   Tuberculum conoideu

 • 4. 
  გულმკერდის მალის შემადგენელი ნაწილია:    
  • A. 

   დვრილისებრი მორჩი

  • B. 

   წვეტიანი მორჩი

  • C. 

   კბილი

  • D. 

   წინა რკალი

 • 5. 
  ორი მალის ურთიერთშეერთებით იქმნება:
  • A. 

   განივი ხვრელი

  • B. 

   მალის ხვრელი

  • C. 

   მალთაშუა ხვრელი

  • D. 

   მალის ნაჭდევი

 • 6. 
  კისრის II მალის შემადგენელი ნაწილია:
  • A. 

   სანეკნე ფოსო

  • B. 

   საძილე ხორკლი

  • C. 

   კბილი

  • D. 

   გვერდითი მასები

 • 7. 
  წელის მალის ტიპიური მალისაგან განმასხვავებელ ნიშანს ეკუთვნის:
  • A. 

   Foramen vertebrae

  • B. 

   Processus accessorius

  • C. 

   Foramen intervertebrale

  • D. 

   Processus costarius

 • 8. 
  კისრის მალის განმასხვავებელ ნიშანს ეკუთვნის:
  • A. 

   მალის სხეული

  • B. 

   მალის ხვრელი

  • C. 

   გაორკაპებული წვეტიანი მორჩი

  • D. 

   სანეკნე ფოსო

 • 9. 
  გავის ძვლის შემადგენელი ანატომიური ელემენტია:
  • A. 

   დიდი ციბრუტი

  • B. 

   მცირე ციბრუტი

  • C. 

   ტაბუხის ფოსო

  • D. 

   ყურისებრი ზედაპირები

 • 10. 
  მკერდის ძვლის შემადგენელი ანატომიური ელემენტია:
  • A. 

   Processus styloideus

  • B. 

   \incisura scapulae

  • C. 

   Angulus infrasternalis

  • D. 

   Incisura jugularis

 • 11. 
  მკერდის ტარისა და სხეულის შეერთება საგიტალურ სიბრტყეში ქმნის:
  • A. 

   მკერდის კუთხეს

  • B. 

   მკერდქვეშა კუთხეს

  • C. 

   ნეკნის კუთხეს

  • D. 

   საუღლე ამონაჭდევს

 • 12. 
  I ნეკნზე არ აღინიშნება შემდეგი ანატომიური წარმონაქმნი:
  • A. 

   წინა დაკბილული კუნთის ხორკლი

  • B. 

   წინა კიბისებრი კუნთის ბორცვი

  • C. 

   ლავიწქვეშა არტერიის ღარი

  • D. 

   ლავიწქვეშა ვენის ღარი

 • 13. 
  გულმკერდის ღრუს ნორმის შემთხვევაში არ აქვს შემდეგი ფორმა:
  • A. 

   კონუსისებრი

  • B. 

   ცილინდრული

  • C. 

   ძაბრისებრი

  • D. 

   ბრტყელი

 • 14. 
  გულმკერდის ქვედა შესავლის მოსაზღვრაში არ მონაწილეობს:
  • A. 

   ნეკნთა რკალი

  • B. 

   მკერდის კუთხე

  • C. 

   მახვილისებრი მორჩი

  • D. 

   გულმკერდის XII მალა

 • 15. 
  ნეკნის შემადგენელი ელემენტია:
  • A. 

   Processus costarius

  • B. 

   Sulcus intertubercularis

  • C. 

   Collum costae

  • D. 

   Incisura jugularis

 • 16. 
  საძილე ხორკლი მდებარეობს შემდეგ მალაზე:
  • A. 

   გულმკერდის I

  • B. 

   კისრის VI

  • C. 

   კისრის VII

  • D. 

   კისრის III

 • 17. 
  კისრის I მალას შეესაბამება ყველა ანატომიური წარმონაქმნი, გარდა ერთისა:
  • A. 

   მას არ გააჩნია სხეული

  • B. 

   მას გააჩნია გვერდითი მასები

  • C. 

   მას აქვს გაორკაპებული წვეტიანი მორჩი

  • D. 

   მას აქვს კბილის ფოსო

 • 18. 
  გავის ძვლის უკანა ზედაპირზე მოთავსებულია ყველა ანატომიური წარმონაქმნი გარდა ერთისა:
  • A. 

   Crista sacralis lateralis

  • B. 

   Crista sacralis intermedia

  • C. 

   Foramina sacralia pelvina

  • D. 

   Foramina sacralia dorsalia

 • 19. 
  ქალისა და მამაკაცის მენჯის განმასხვავებელ ნიშანს არ მიეკუთვნება:
  • A. 

   მცირე მენჯის შესავლის ფორმა

  • B. 

   გავის ძვლის მოდრეკილობა

  • C. 

   ბოქვენის კუთხის სიდიდე

  • D. 

   მენჯის ძვალი შედგება სამი ძვლისაგან

 • 20. 
  რომელი ანატომიური წარმონქმნი არ ეკუთვნის თეძოს ძვალს:
  • A. 

   Crista iliaca

  • B. 

   Symphysis pubica

  • C. 

   Fossa iliaca

  • D. 

   Facies auricularis

 • 21. 
  მენჯის განივ ზომებს არ მიეკუთვნება:
  • A. 

   Conjugata externa

  • B. 

   Distantia bitrochanterica

  • C. 

   Distantia spinarum

  • D. 

   Distantia cristarum

 • 22. 
  რომელი ანატომიური წარმონქმნი არ არის მოთავსებული მენჯის ძვალზე:
  • A. 

   Tuberositas glutea

  • B. 

   Trochanter major

  • C. 

   Linea arcuata

  • D. 

   Linea pectinea

 • 23. 
  რომელი წარმონაქმნი ეკუთვნის ბოქვენის ძვალს:
  • A. 

   Linea arcuata

  • B. 

   Pecten ossis pubis

  • C. 

   Promontorium

  • D. 

   Linea glutea anterior

 • 24. 
  რომელი ანატომიური წარმონაქმნი არ არსებობს მხრის ძვლის დისტალურ ეპიფიზზე?
  • A. 

   Tuberositas deltoidea

  • B. 

   Capitilum humeri

  • C. 

   Fossa olecrani

  • D. 

   Fossa coronoidea

 • 25. 
  სხივის ძვლის დისტალურ ეპიფიზზე აღინიშნება:
  • A. 

   Incisura radialis

  • B. 

   Fossa coronoidea

  • C. 

   Processus styloideus

  • D. 

   Circumferentia articularis

Back to Top Back to top