I Politička Ekonomija Kao Nauka I Nastavni Predmet

40 Questions | Total Attempts: 97

SettingsSettingsSettings
I Politička Ekonomija Kao Nauka I Nastavni Predmet - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ekonomija kao posebno naučno područje započela je svoj razvoj pod nazivom:
  • A. 

   Ekonomika

  • B. 

   Politička ekonomija

  • C. 

   Ekonomska politika

  • D. 

   Ništa od navedenog

 • 2. 
  Ekonomija kao vještina je:
  • A. 

   Područje društvenih nauka koje daje moralne i političke stavove,viziju i upute o tome što treba činiti

  • B. 

   Specijalistička disciplina u okviru političke ekonomije

  • C. 

   Svakodnevna djelatnost pomoću koje pojedini ljudi,kućanstva(domaćinstva) ili državna zajednica proizvode, ili pribavljaju i troše materijalna dobra i usluge

  • D. 

   Ništa od navedenog

 • 3. 
  Politička ekonomija je:
  • A. 

   Nauka o uvjetima,zakonima i oblicima maksimiranja ekonomskih učinaka

  • B. 

   Nauka o uvjetima i oblicima pod kojima su razna ljudska društva proizvodila i razmjenjivala, te pod kojima su se prema tome svaki put razmjenjivali proizvodi

  • C. 

   Nauka koja proučava kako društvo ekonomiziranjem iskorištava i alocira oskudne resurse

  • D. 

   Ništa od navedenog

 • 4. 
  Ekonomika je:
  • A. 

   Nauka koja analizira odnose proizvodnje u njihovom nastajanju,razvitku i nestajanju

  • B. 

   Nauka o upravljanju rijetkim resursima,oblicima ponašanja u vanjskom prilagođavanju,te mjerama za usklađivanje želja i ograničenih sredstava

  • C. 

   Nauka koja proučava određeni način proizvodnje kao način proizvodnje materijalnog života ljudi

  • D. 

   Ništa od navedenog

 • 5. 
  Ekonomika se bavi:
  • A. 

   Opisom aktive i pasivi u bilanci privrednih subjekata

  • B. 

   Alokacijom rijetki resursa

  • C. 

   Problemima novca

  • D. 

   Svim navedenim

 • 6. 
  Koje su osobine politekonomskog pristupa?
  • A. 

   Inzistira na minimaliziranju jedne varijable(troškovi),a maksimaliziranju druge varijable ( priod ili profit)

  • B. 

   Proučava društvenu stranu proizvodnje i raspodjele materijalnih dobara- proizvodne odnose izmeeđu ljudi ,socijalnih skupina i zemalja

  • C. 

   Iskazuje zanimanje za ekonomiziranje

  • D. 

   Ništa od navedenog

 • 7. 
  Ekonomistički pristup se prepoznaje po tome što:
  • A. 

   Ekonomske procese,pojave ili događaje promatra i objašnjava s gledišta rijetkosti i oskudnosti resursa i materijalnih dobara

  • B. 

   Iskazuje zanimanje za ekonomiziranje

  • C. 

   Pokušava opisati ekonomsku stvarnost kakva ona jest (pozitivna analiza) i pri tome izbjeći normativnu analizu i vrijednosne procjene i sudove

  • D. 

   Sve navedeno

 • 8. 
  Tri temeljna pitanja  ekonomske organizacije su:
  • A. 

   Zemlja, rad i kapital

  • B. 

   Tijesno povezana s pojmom rijetkosti

  • C. 

   Danas manje važna nego što je bio slučaj prije

  • D. 

   Što, kako i za koga proizvoditi

 • 9. 
  Ekonomski problem koji je poznat pod nazivom-ŠTO PROIZVODITI:
  • A. 

   Nastaje samo onda kada su količine proizvodnih resursa male

  • B. 

   Može biti problem za pojedinačno preduzeće,ali ne i problem za društvo kao cjelinu

  • C. 

   Može se predočiti kao problem izbora tačke na krivulji granice proizvodne mogućnosti

  • D. 

   Ništa od navedenog

 • 10. 
  Kapital je ?
  • A. 

   Isto što i novac

  • B. 

   Središte ekonomskog planiranja

  • C. 

   Istovremeno i input i output

  • D. 

   Sve navedeno

 • 11. 
  Kojim se temama bavi mikroekonomika?
  • A. 

   Profit

  • B. 

   Inflacija i deflacija

  • C. 

   Kamata

  • D. 

   Ništa od navedenog

 • 12. 
  Mikroekonomika razmatra sljedeća temeljna pitanja:
  • A. 

   Nacionalni dohodak

  • B. 

   Privredni ciklusi

  • C. 

   Ukupna proizvodnja i zaposlenost

  • D. 

   Ništa od navedenog

 • 13. 
  Makroekonomika razmatra sljedeća temeljna pitanja:
  • A. 

   Ukupna proizvodnja i zaposlenost

  • B. 

   Nacionalni dohodak

  • C. 

   Izbor i funkcioniranje ekonomskog sistema

  • D. 

   Sve navedeno

 • 14. 
  U razmatranju velikih društveno ekonomskih problema makroekonomija koristi ?
  • A. 

   Ekonomistički pristup

  • B. 

   Politekonomski pristup

  • C. 

   Socioekonomski pristup

  • D. 

   Sve navedeno

 • 15. 
  Na koji se način koncipira i predaje temeljno ekonomsko-teorijski kolegij ?
  • A. 

   Sociološki i filozofski pristup

  • B. 

   Normativni i politekonomski pristup

  • C. 

   Matematički i statistički pristup

  • D. 

   Ništa od navedenog

 • 16. 
  Funkcije koje obavlja uvodna ekonomsko- teorijska disciplina su:
  • A. 

   Teorijska funkcija

  • B. 

   Temeljna funkcija

  • C. 

   Općeobrazovna funkcija

  • D. 

   Sve navedene

 • 17. 
  Zašto neki znanstvenici u koncipiranju temeljnog ekonomsko-teorijskog kolegija kombiniraju političku ekonomiju i ekonomiku?
  • A. 

   Nastoje se kretati po" klizavom političkom terenu"

  • B. 

   Preferiraju interdisciplinarni i širi,a ne specijalistički i uži pristup

  • C. 

   Pojednostavljaju kategorijalni aparat

  • D. 

   Sve navedeno

 • 18. 
  Post hoc pogreška nastaje:
  • A. 

   Kada jedan problem slijedi drugi

  • B. 

   Kada se pretpostavlja da je jedan događaj uvjetovan drugim zbog pukečinjenice što je drugi događaj prethodio prvom

  • C. 

   Kada se zaključujeda ono što vrijedi za dio vrijedi i za cjelinu

  • D. 

   Kada postoji više varijabli čiji se uticaj ne može utvrditi

 • 19. 
  Pogreška poopćavanja nastaje:
  • A. 

   Kada postoji više varijabli čije se utjecaj ne može utvrditi

  • B. 

   Kada jedan problem slijedi drugi

  • C. 

   Kada se zaključuje da ono što vrijedi za dio vrijedi i za cjelinu

  • D. 

   Zbog činjenice što ekonomisti različitih škola imaju različite pristupe istom problemu

 • 20. 
  Pogreška subjektivnosti nastaje:
  • A. 

   Kada jedan problem slijedi drugi

  • B. 

   Kada postoji više varijabli čiji se utjecaj ne može utvrditi

  • C. 

   Kada se brkaju objektivne činjenice i subjektivne procjene značenja tih činjenica

  • D. 

   Kada se zaključuje da ono što vrijedi za dio vrijedi i za cjelinu

 • 21. 
  Ekonomija se razlikuej od ekonomike,a mikroekonomija od makroekonomike?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 22. 
  Ekonomija kao posebno naučno područje započela je svoj razvoj pod nazivom-ekonomika?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 23. 
  Ekonomiju kao naučno područje ne treba poistovjećivati sa političkom ekonomijom,niti sa ekonomikom,nisti sa nekom trećom i posebnom naučnom disciplinom?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 24. 
  Politička ekonomija i ekonomika kao temeljne disciplinene daju kategorijalni aparat i paradigmatska (uzorna i druga važeća) objašnjenja temeljnih ekonomskih problema?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 25. 
  Poduzetnici organizuju proizvodnju ako procjene da postoji potražnja za robama i da ih mogu prodati na postojećem ili nekom novom tržištu?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top