Hls0001

130 Questions | Total Attempts: 1565

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Hls0001

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Helsepsykologien kjennetegnes ved at den er ...?
  • A. 

   Dualistisk

  • B. 

   Mer opptatt av psykologi enn av helse

  • C. 

   Mer opptatt av helse enn av psykologi

  • D. 

   Ser på mennesket som en helhet

 • 2. 
  ... er en relativt stabil disposisjon knyttet til spesielle atferdsmessige mønster (Epstein, 1977). Er en definisjon av ...?
  • A. 

   En disposisjon for utvikling av positiv helseatferd

  • B. 

   Disposisjonen for et sykdomsfremkallende trekk, type c

  • C. 

   Et personlighetstrekk

  • D. 

   En disposisjon for negative emosjoner

 • 3. 
  Med en bio-psyko-sosial helsemodell menes ...?
  • A. 

   En modell for helseutvikling som tar inn verdien og påvirkningen av bioenergi

  • B. 

   En modell for å måle helseutvikling ved hjelp av biometriske-psykometriske – og sosiometriske metoder

  • C. 

   En modell som tar inn både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer i forklaringen av utviklingen av helse

  • D. 

   En modell som tar inn akkurat passe mange elementer

 • 4. 
  I psykomatikk og helsepsykologi benyttes ulike metoder og instrumenter for å samle data om ulike forskjeller eller sammenhenger. En sier at en slik metode er valid når den: 
  • A. 

   Måler eksakt det samme fra gang til gang

  • B. 

   Måler eksakt det en ønsker å måle

  • C. 

   Måler variasjonsbredden i utvalget godt

  • D. 

   Er akkurat passe lang

 • 5. 
  Lazarus og Selye er kjent for sine teorier om ...?
  • A. 

   Sammensatt sykdomsutvikling

  • B. 

   Livskvalitet

  • C. 

   Stress

  • D. 

   Overvektsproblemer

 • 6. 
  Type A atferdsmønster er blitt forbundet med utviklingen av en bestemt sykdom. Det er: 
  • A. 

   Sukkersyke

  • B. 

   Obstruktive lungelidelser

  • C. 

   Hjerteinfarkt

  • D. 

   Musesyken

 • 7. 
  I hvilken landsdel i Norge er selvmordsforekomsten lavest?
  • A. 

   Nord-Norge

  • B. 

   Midt-Norge

  • C. 

   Vestlandet

  • D. 

   Sørøstlandet

 • 8. 
  I Oslo har det ofte tidligere vært snakk om at forventet levetid er høyere i Vest enn i Øst. Nye undersøkelser viser at: 
  • A. 

   Det fortsatt er slik

  • B. 

   Dette er blitt helt motsatt

  • C. 

   Levelengden er lik i begge bydelene

  • D. 

   Levelengden har gått ned i begge bydelene

 • 9. 
  Er det farlig å snakke om selvmord?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nei

  • C. 

   Nei, men det er viktig hvilken måte man snakker om det på

  • D. 

   Man bør som regel unngå å snakke om det, men det finnes unntak

 • 10. 
  Det synspunktet at menneskelige fenomener (eks. Ærlighet og depresjon) grunnleggende sett er det samme (kvalitativt) i alle kulturer kalles: 
  • A. 

   Absolutisme

  • B. 

   Relativisme

  • C. 

   Instrumentalisme

  • D. 

   Universalisme

 • 11. 
  En person med type B atferdsmønster ...?
  • A. 

   Lar seg veldig lett hisse opp

  • B. 

   Tar livet som det kommer, lar seg ofte flyte med i livsstrømmen

  • C. 

   Er blant dem som ofte får kroniske lidelser

  • D. 

   Er vanligvis på utkikk etter ny jobb

 • 12. 
  En kultur der sykdom blir sett på som forårsaket av faktorer i det enkelte individ kalles: 
  • A. 

   Kollektivistisk

  • B. 

   Individualistisk

  • C. 

   Allosentrisk

  • D. 

   Idiosentrisk

 • 13. 
  Det finnes ulike sykdoms- og helsemodeller. Helsepsykologer og forskere som arbeider med psykosomatikk benytter seg vanligvis av den mest moderne av disse modellene, og den kalles for: 
  • A. 

   Bio-medisinsk helsemodell

  • B. 

   Bio-holistisk helsemodell

  • C. 

   Bio-psyko-sosial helsemodell

  • D. 

   Velværehelsemodellen

 • 14. 
  Det er minst fire måter å beskrive forholdet mellom helse og livskvalitet. En av de er mer dekkende enn andre. Hvilken? 
  • A. 

   Livskvalitet og helse er atskilte fenomener

  • B. 

   Livskvalitet og helse er identiske

  • C. 

   Et av begrepene kan være overordnet det andre

  • D. 

   Helse og livskvalitet kan være overlappende begreper med en felles kjerne

 • 15. 
  Livskvalitet er et lett forståelig begrep. Er det også lett å måle i vitenskapelige studier? Hvilket svaralternativ er riktig? 
  • A. 

   Ja, livskvaliteten har en entydig definisjon og er enkelt å måle

  • B. 

   Ja, livskvalitet er enkelt å måle fordi begrepet er en-dimensjonalt

  • C. 

   Ja, livskvalitet er enkelt å måle fordi vi har en «gullstandard» av ett mål

  • D. 

   Nei, livskvalitet er komplisert å måle fordi begrepet er multi-dimensjonalt. Det er et fenomen under kontinuerlig endring, og det innebefatter en subjektiv opplevelse av å ha det godt eller dårlig.

 • 16. 
  «Det generelle adaptasjonssyndromet» (GAS) som begrep ...
  • A. 

   Stammer fra Engels generelle teori om hvordan sykdom utvikles

  • B. 

   Stammer fra Selyes beskrivelse av reaksjoner på stress

  • C. 

   Stammer fra de gamle grekerne

  • D. 

   Er en ny beskrivelse av tilpasning til miljøpåvirkninger

 • 17. 
  Hvem regnes som utbrenthetsbegrepets «far» og skrev de første artiklene?
  • A. 

   Freud

  • B. 

   Freudenberger

  • C. 

   Farber

  • D. 

   French

 • 18. 
  Utbrenthet skiller seg fra andre begrep som depresjon og stress fordi ...?
  • A. 

   Utbrenthet er smittsomt

  • B. 

   Utbrenthet rammer bare folk i toppjobber

  • C. 

   Utbrenthet er arbeidsrelatert og mer kronisk

  • D. 

   De skiller seg ikke fra hverandre

 • 19. 
  Den mest anerkjente og brukte definisjonen på utbrenthet er laget av Maslach. Hun deler utbrenthet inn i: 
  • A. 

   En dimensjon

  • B. 

   To dimensjoner

  • C. 

   Tre dimensjoner

  • D. 

   Fire dimensjoner

 • 20. 
  Nyere oppsummering av forskningsstatur vedrørende strategier for reduksjon av alkoholrelaterte skader i samfunnet, viser at en strategi som har høy grad av effekt er: 
  • A. 

   Alkoholopplysning i skolen

  • B. 

   Selvhjelpsgrupper

  • C. 

   Reklameforbud

  • D. 

   Høye alkoholavgifter

 • 21. 
  Totalforbruksteorien handler om ...?
  • A. 

   Totalforbruket er den dominerende faktor som styrer alkoholskadenes omfang i samfunnet, men ikke den eneste faktor

  • B. 

   Totalforbruket er den eneste faktor som styrer alkoholskadenes omfang i samfunnet

  • C. 

   Totalforbruket påvirker i liten grad forekomsten av alkoholskader i samfunnet

  • D. 

   Totalforbruket i befolkningen har ingen betydning for antall storkonsumenter i samfunnet

 • 22. 
  Hvilke av personlighetstrekkene nedenfor er sterkest relatert til rapportering av symptomer?
  • A. 

   Nevrotisisme

  • B. 

   Introversjon

  • C. 

   Åpenhet

  • D. 

   Planmessighet

 • 23. 
  Hva kjennetegner, ifølge Friedman og kollegaer, personer som lever lenge?
  • A. 

   De er optimistiske og planmessige

  • B. 

   De scorer lavt på nevrotisisme og lavt på medmenneskelighet

  • C. 

   De scorer lavt på optimisme og høyt på planmessighet (Conscientiousness)

  • D. 

   De scorer høyt på medmenneskelighet og lavt på planmessighet (Conscientiousness)

 • 24. 
  Med forkortningen BMI …?
  • A. 

   Mener vi vanligvis Body Mass Index

  • B. 

   Mener vi forholdet mellom hofte og mageomkrets

  • C. 

   Menes Bulimi Minor Index

  • D. 

   Sier vi noe om opptaket av væske i kroppen

 • 25. 
  Innen medisin og sykepleie defineres «livskvalitet» oftest som: 
  • A. 

   Lykke

  • B. 

   Helse og velvære

  • C. 

   Fysisk, psykisk, sosialt og materielt velvære

  • D. 

   Tilfredsstillelse av behov