Hls0001

130 Questions

Settings
Please wait...
Hls0001

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Helsepsykologien kjennetegnes ved at den er ...?
  • A. 

   Dualistisk

  • B. 

   Mer opptatt av psykologi enn av helse

  • C. 

   Mer opptatt av helse enn av psykologi

  • D. 

   Ser på mennesket som en helhet

 • 2. 
  ... er en relativt stabil disposisjon knyttet til spesielle atferdsmessige mønster (Epstein, 1977). Er en definisjon av ...?
  • A. 

   En disposisjon for utvikling av positiv helseatferd

  • B. 

   Disposisjonen for et sykdomsfremkallende trekk, type c

  • C. 

   Et personlighetstrekk

  • D. 

   En disposisjon for negative emosjoner

 • 3. 
  Med en bio-psyko-sosial helsemodell menes ...?
  • A. 

   En modell for helseutvikling som tar inn verdien og påvirkningen av bioenergi

  • B. 

   En modell for å måle helseutvikling ved hjelp av biometriske-psykometriske – og sosiometriske metoder

  • C. 

   En modell som tar inn både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer i forklaringen av utviklingen av helse

  • D. 

   En modell som tar inn akkurat passe mange elementer

 • 4. 
  I psykomatikk og helsepsykologi benyttes ulike metoder og instrumenter for å samle data om ulike forskjeller eller sammenhenger. En sier at en slik metode er valid når den: 
  • A. 

   Måler eksakt det samme fra gang til gang

  • B. 

   Måler eksakt det en ønsker å måle

  • C. 

   Måler variasjonsbredden i utvalget godt

  • D. 

   Er akkurat passe lang

 • 5. 
  Lazarus og Selye er kjent for sine teorier om ...?
  • A. 

   Sammensatt sykdomsutvikling

  • B. 

   Livskvalitet

  • C. 

   Stress

  • D. 

   Overvektsproblemer

 • 6. 
  Type A atferdsmønster er blitt forbundet med utviklingen av en bestemt sykdom. Det er: 
  • A. 

   Sukkersyke

  • B. 

   Obstruktive lungelidelser

  • C. 

   Hjerteinfarkt

  • D. 

   Musesyken

 • 7. 
  I hvilken landsdel i Norge er selvmordsforekomsten lavest?
  • A. 

   Nord-Norge

  • B. 

   Midt-Norge

  • C. 

   Vestlandet

  • D. 

   Sørøstlandet

 • 8. 
  I Oslo har det ofte tidligere vært snakk om at forventet levetid er høyere i Vest enn i Øst. Nye undersøkelser viser at: 
  • A. 

   Det fortsatt er slik

  • B. 

   Dette er blitt helt motsatt

  • C. 

   Levelengden er lik i begge bydelene

  • D. 

   Levelengden har gått ned i begge bydelene

 • 9. 
  Er det farlig å snakke om selvmord?
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nei

  • C. 

   Nei, men det er viktig hvilken måte man snakker om det på

  • D. 

   Man bør som regel unngå å snakke om det, men det finnes unntak

 • 10. 
  Det synspunktet at menneskelige fenomener (eks. Ærlighet og depresjon) grunnleggende sett er det samme (kvalitativt) i alle kulturer kalles: 
  • A. 

   Absolutisme

  • B. 

   Relativisme

  • C. 

   Instrumentalisme

  • D. 

   Universalisme

 • 11. 
  En person med type B atferdsmønster ...?
  • A. 

   Lar seg veldig lett hisse opp

  • B. 

   Tar livet som det kommer, lar seg ofte flyte med i livsstrømmen

  • C. 

   Er blant dem som ofte får kroniske lidelser

  • D. 

   Er vanligvis på utkikk etter ny jobb

 • 12. 
  En kultur der sykdom blir sett på som forårsaket av faktorer i det enkelte individ kalles: 
  • A. 

   Kollektivistisk

  • B. 

   Individualistisk

  • C. 

   Allosentrisk

  • D. 

   Idiosentrisk

 • 13. 
  Det finnes ulike sykdoms- og helsemodeller. Helsepsykologer og forskere som arbeider med psykosomatikk benytter seg vanligvis av den mest moderne av disse modellene, og den kalles for: 
  • A. 

   Bio-medisinsk helsemodell

  • B. 

   Bio-holistisk helsemodell

  • C. 

   Bio-psyko-sosial helsemodell

  • D. 

   Velværehelsemodellen

 • 14. 
  Det er minst fire måter å beskrive forholdet mellom helse og livskvalitet. En av de er mer dekkende enn andre. Hvilken? 
  • A. 

   Livskvalitet og helse er atskilte fenomener

  • B. 

   Livskvalitet og helse er identiske

  • C. 

   Et av begrepene kan være overordnet det andre

  • D. 

   Helse og livskvalitet kan være overlappende begreper med en felles kjerne

 • 15. 
  Livskvalitet er et lett forståelig begrep. Er det også lett å måle i vitenskapelige studier? Hvilket svaralternativ er riktig? 
  • A. 

   Ja, livskvaliteten har en entydig definisjon og er enkelt å måle

  • B. 

   Ja, livskvalitet er enkelt å måle fordi begrepet er en-dimensjonalt

  • C. 

   Ja, livskvalitet er enkelt å måle fordi vi har en «gullstandard» av ett mål

  • D. 

   Nei, livskvalitet er komplisert å måle fordi begrepet er multi-dimensjonalt. Det er et fenomen under kontinuerlig endring, og det innebefatter en subjektiv opplevelse av å ha det godt eller dårlig.

 • 16. 
  «Det generelle adaptasjonssyndromet» (GAS) som begrep ...
  • A. 

   Stammer fra Engels generelle teori om hvordan sykdom utvikles

  • B. 

   Stammer fra Selyes beskrivelse av reaksjoner på stress

  • C. 

   Stammer fra de gamle grekerne

  • D. 

   Er en ny beskrivelse av tilpasning til miljøpåvirkninger

 • 17. 
  Hvem regnes som utbrenthetsbegrepets «far» og skrev de første artiklene?
  • A. 

   Freud

  • B. 

   Freudenberger

  • C. 

   Farber

  • D. 

   French

 • 18. 
  Utbrenthet skiller seg fra andre begrep som depresjon og stress fordi ...?
  • A. 

   Utbrenthet er smittsomt

  • B. 

   Utbrenthet rammer bare folk i toppjobber

  • C. 

   Utbrenthet er arbeidsrelatert og mer kronisk

  • D. 

   De skiller seg ikke fra hverandre

 • 19. 
  Den mest anerkjente og brukte definisjonen på utbrenthet er laget av Maslach. Hun deler utbrenthet inn i: 
  • A. 

   En dimensjon

  • B. 

   To dimensjoner

  • C. 

   Tre dimensjoner

  • D. 

   Fire dimensjoner

 • 20. 
  Nyere oppsummering av forskningsstatur vedrørende strategier for reduksjon av alkoholrelaterte skader i samfunnet, viser at en strategi som har høy grad av effekt er: 
  • A. 

   Alkoholopplysning i skolen

  • B. 

   Selvhjelpsgrupper

  • C. 

   Reklameforbud

  • D. 

   Høye alkoholavgifter

 • 21. 
  Totalforbruksteorien handler om ...?
  • A. 

   Totalforbruket er den dominerende faktor som styrer alkoholskadenes omfang i samfunnet, men ikke den eneste faktor

  • B. 

   Totalforbruket er den eneste faktor som styrer alkoholskadenes omfang i samfunnet

  • C. 

   Totalforbruket påvirker i liten grad forekomsten av alkoholskader i samfunnet

  • D. 

   Totalforbruket i befolkningen har ingen betydning for antall storkonsumenter i samfunnet

 • 22. 
  Hvilke av personlighetstrekkene nedenfor er sterkest relatert til rapportering av symptomer?
  • A. 

   Nevrotisisme

  • B. 

   Introversjon

  • C. 

   Åpenhet

  • D. 

   Planmessighet

 • 23. 
  Hva kjennetegner, ifølge Friedman og kollegaer, personer som lever lenge?
  • A. 

   De er optimistiske og planmessige

  • B. 

   De scorer lavt på nevrotisisme og lavt på medmenneskelighet

  • C. 

   De scorer lavt på optimisme og høyt på planmessighet (Conscientiousness)

  • D. 

   De scorer høyt på medmenneskelighet og lavt på planmessighet (Conscientiousness)

 • 24. 
  Med forkortningen BMI …?
  • A. 

   Mener vi vanligvis Body Mass Index

  • B. 

   Mener vi forholdet mellom hofte og mageomkrets

  • C. 

   Menes Bulimi Minor Index

  • D. 

   Sier vi noe om opptaket av væske i kroppen

 • 25. 
  Innen medisin og sykepleie defineres «livskvalitet» oftest som: 
  • A. 

   Lykke

  • B. 

   Helse og velvære

  • C. 

   Fysisk, psykisk, sosialt og materielt velvære

  • D. 

   Tilfredsstillelse av behov

 • 26. 
  Livskvalitet måles oftest ved hjelp av:
  • A. 

   Selvrapportering

  • B. 

   Helsepersonells vurdering

  • C. 

   Psykologiske tester, f.eks. score lavt på depresjon

  • D. 

   Objektive mål, f.eks. normale blodprøver og lungefunksjon

 • 27. 
  De fleste som må fjerne livmoren lider av: 
  • A. 

   Kreft

  • B. 

   Smerter og store blødninger

  • C. 

   Generell dårlig helse

  • D. 

   Psykiske problemer

 • 28. 
  De fleste «cancer survivors» opplever en god livskvalitet fordi: 
  • A. 

   Behandlingen av kreft ikke gir noen komplikasjoner

  • B. 

   Oppfatningen av hva som er viktigst i livet endres

  • C. 

   Som kreftpasient får en «sekundærgevinster» i form av mye oppmerksomhet

  • D. 

   Det er lett å få sykemelding eller delvis uførhet og dermed bedre tid til hobbyer

 • 29. 
  Det finnes forskjellige risikofaktorer knyttet til enkeltindividers helseutvikling i vestlige land i dag. Hvilken vurderes å være den skumleste i nær framtid? 
  • A. 

   At nedgangen i røyking skal bli til en utvikling der mennesker foretrekker snus og med de skadevirkninger det kan få

  • B. 

   Miljøtrusselen

  • C. 

   Økende overvekt

  • D. 

   Infeksjonssykdommer

 • 30. 
  Et måleinstrument med høy reliabilitet er: 
  • A. 

   Et instrument som er relativt nøyaktig

  • B. 

   Et instrument som måler det en ønsker å måle med stor grad av nøyaktighet

  • C. 

   Et instrument som tar hensyn til at omgivelsen skifter

  • D. 

   Et instrument som vil gi samme resultat hver gang gitt at det som blir målt var det samme

 • 31. 
  I 1980 definerte helsepsykologen Matarazzo helsepsykologi som: 
  • A. 

   «Læren om psykologiens innvirkning på helse.»

  • B. 

   «Psykologiens forhold til helse og utvikling av helseressurser.»

  • C. 

   «Det samlede bidrag psykologien gir for å forstå helse og velvære.»

  • D. 

   «Psykiske problemers innvirkninger på helse.»

 • 32. 
  Hvilke metoder foretrekker helsepsykologien å fokusere på i arbeidet: 
  • A. 

   Holistisk behandling

  • B. 

   Kognitive terapiformer

  • C. 

   Helsefremming og forebygging

  • D. 

   Å fremme helsepsykologiens plass i sykdomsbehandling

 • 33. 
  Hvor lang tid omtrent har helsepsykologi eksistert som egen disiplin her i landet? 
  • A. 

   Ca. 10 år

  • B. 

   Ca. 30 år

  • C. 

   Ca. 40 år

  • D. 

   Ca. 50 år

 • 34. 
  Et av svaralternativene nedenfor blir hevdet å være viktigst for det å oppleve en god livskvalitet. Hvilket? 
  • A. 

   At man har gode og nære relasjoner med familie og venner

  • B. 

   At man har mange penger i banken

  • C. 

   At man har høy utdanning

  • D. 

   At man er vellykket og betydningsfull i arbeidslivet

 • 35. 
  Har økningen i levekår og inntekt i vår del av verden de siste 50-årene bidratt til økt lykkefølelse? 
  • A. 

   Nei, til tross for at vi har hatt en sterk økning i levekår og personlig inntekt de siste 50 årene har lykkefølelsen holdt seg omtrent konstant

  • B. 

   Ja, økningen i levekår og inntekt har ført til at folk er mye lykkeligere i dag enn før

  • C. 

   Ja, de rikeste rapporterer å være lykkeligst

  • D. 

   Nei, det er de som har akkurat nok penger til det mest nødvendig av mat og hus som er lykkeligst

 • 36. 
  Livskvalitet har vært et kjent begrep i: 
  • A. 

   2000 år (filosofi)

  • B. 

   200 år (industrialisering)

  • C. 

   100 år (medisinske nyvinninger)

  • D. 

   30-40 år (økonomisk oppsving)

 • 37. 
  For de fleste kvinner som får fjernet livmoren blir helsen: 
  • A. 

   Bedre

  • B. 

   Dårligere

  • C. 

   Uforandret

  • D. 

   Først bedre, så dårligere

 • 38. 
  Å fjerne livmoren fører ofte til komplikasjoner som: 
  • A. 

   Depresjon

  • B. 

   Seksuelle problemer

  • C. 

   Smerter

  • D. 

   Ingen komplikasjoner

 • 39. 
  Med psykosomatisk forskning menes? 
  • A. 

   Helseforskning som konsentrerer seg ensidig om det psykosomatiske og dermed får et nyttig og godt fokus på få faktorer i forklaring i helseutvikling

  • B. 

   Helseforskning som søker å se på hvordan menneskers helse utvikles som en sum av de faktorer, indre og ytre, som det påvirkes av

  • C. 

   Forskning knyttet til psykeliske og somatoforme lidelser

  • D. 

   En forskning som legger vekt på dualismen i psyke og soma

 • 40. 
  Claudius Galnus (129-200) ofte referert til som Galen er kjent som …?
  • A. 

   Legekunstens far

  • B. 

   Lege og vitenskapsmann fra Lilleasia (Tyrkia)

  • C. 

   Den som beskrev et byllepestutbrudd på Thasus (nå Thasos i Hellas)

  • D. 

   Den første helsepsykologen

 • 41. 
  Hvilken vei var det vanlig å tenke seg at årsak og virkning når det gjaldt psykisk-fysiske problemer, symptomer og sykdommer i romertiden? 
  • A. 

   Fysiske problemer slo ut i psykiske symptomer

  • B. 

   Det var ingen spesiell retning det var snakk om

  • C. 

   Psykiske problemer slo ut i fysiske symptomer

  • D. 

   Det var uvanlig å tenke årsak-virkning

 • 42. 
  Hippokrates – kjent lege fra det gamle Hellas, mente at personer med mye svart galle var? 
  • A. 

   «Sangvinikere» (humoristiske og optimistiske)

  • B. 

   Rolig og avbalanserte

  • C. 

   «Manikere» (oppstemte)

  • D. 

   «Melankolske» (depressive)

 • 43. 
  Begrepet dualisme …?
  • A. 

   Kan greit oversettes med at mennesket er tosidige – yin og yang

  • B. 

   Stammer fra en overbevisning om at mennesket består av to adskilte deler, kropp og en sjel

  • C. 

   Har ingenting med begrepet «duo» å gjøre, men er et begrep som benyttes om egosentrisme

  • D. 

   Var middelalderens tro på mennesket som godt og ondt – og at det gode mennesket hadde god helse

 • 44. 
  Hva mente filosofen og psykologen William James (1842-1910) med at vi var på sporet av en slags «matematisk verdensformel»?
  • A. 

   William James snakket aldri om noen «matematisk verdensformel» - det var William Hunt

  • B. 

   Det var bare et uttrykk grepet ut av den kjensgjerning av at matematikk og fysikk var de lagenesom ville kunne uttrykke menneskets lengten etter full forståelse

  • C. 

   En formel som i prinsippet ville gjøre det mulig å forutsi all framtid med fullkommen nøyaktighet. Dette gjaldt alle hendelser i omgivelsene så vel som i oss selv

  • D. 

   Han mente at vi snart kunne regne ut både menneskets levealder og en mening med at mennesket var plassert i verden

 • 45. 
  Hva menes med begrepet reduksjonisme? 
  • A. 

   Reduksjonisme hevdet at «sjelen» ikke var noe annet enn nerveimpulser i hjernen

  • B. 

   Reduksjonisme hevdet at alle forhold kunne reduseres til en enkel formel

  • C. 

   Reduksjonisme sier at alt vi betrakter er mindre enn det ser ut som

  • D. 

   At et menneskes helse kan beskrives ut fra det genetiske apparatet mennesket har

 • 46. 
  Forskjellen på en bio-medisinsk sykdomsmodell og den bio-psyko-sosial helse- og sykdomsmodell kan grovt sett sies å være at: 
  • A. 

   Ingen alternativ

  • B. 

   Den bio-psyko-sosiale modellen er den mest moderne og tar med flere elementer i forståelsen av utvikling av helse og sykdom

  • C. 

   Ingen alternativ

  • D. 

   Ingen alternativ

 • 47. 
  Hva var det med Engel (1977)? 
  • A. 

   Det var en av de første artiklene som beskrev den bio-psyko-sosiale helse- og sykdomsmodellen

  • B. 

   Ingen alternativ

  • C. 

   Ingen alternativ

  • D. 

   Ingen alternativ

 • 48. 
  I 1926 utgav Sigmund Freud avhandlingen «Hemmung, Symptom und Angst». Hva var det med den avhandlingen som var spesielt for arbeidet i psykosomatikken?
  • A. 

   … (umulig å tyde) … kunne medføre angst

  • B. 

   … (umulig å tyde) … sammenhenger mellom psykoseksuelle problemer og katarsis

  • C. 

   … (umulig å tyde) … og hemminger er forløpere for psykoseksuelle problemer

  • D. 

   Her viste han at angst kunne betraktes som et forebyggende varselsignal for andre problemer

 • 49. 
  «Er det usunt å spise egg?» kan være … forskning: 
  • A. 

   En problemstilling for

  • B. 

   En hypotese for

  • C. 

   Et spekulativt utsagn uriktig knyttet til

  • D. 

   Nokså meningsløst å knytte til

 • 50. 
  Å gjøre en problemstilling forskbar kalles for å?
  • A. 

   Kvantifisere problemstillingen

  • B. 

   Operasjonaliserer problemet

  • C. 

   Validisere problemet

  • D. 

   Reliabilitetsteste problemstillingen

 • 51. 
  Klassisk kasus-kontrollstudier kjennetegnes ved at en har?
  • A. 

   En gruppe som naturlig eller eksperimentelt utsettes for et eller annet og som har en kontrollgruppe

  • B. 

   En kontrollgruppe som stadig kontrolleres og en gruppe som er med for å gi ekstra informasjon men uten så mange kontroller i kasus i kasusgruppen

  • C. 

   Gått bort fra den type eksperimenter på grunn av usikkerhet

  • D. 

   Full oversikt over hva som foregår i alle slike studier

 • 52. 
  Hvilket ord mangler? «… er enhver aktivitet hos en person som oppfatter seg som frisk, og hvor målet er å forebygge sykdom eller oppdage sykdom før den bryter ut».
  • A. 

   Livsstil

  • B. 

   Helsefremming

  • C. 

   Forebygging

  • D. 

   Helseatferd

 • 53. 
  Hva er den grunnleggende hensikten med vaksinasjon? 
  • A. 

   At de som vaksineres skal utvikle resistens

  • B. 

   Å forhindre smittespredning i befolkning

  • C. 

   Å beskytte ekstra utsatte risikogrupper

  • D. 

   Å gi et medisinsk tilbud mot smittsomme sykdommer

 • 54. 
  KAP-modellen er en viden brukt helseatferdsmodell. K står for knowledge, A for attitude og P for practice (kunnskap, holdning og atferd). Hva har vært den vanligste kritikken mot denne modellens gangbarhet? 
  • A. 

   At den er for omtrentlig i beskrivelsen av kunnskap

  • B. 

   At den ikke er tydelig nok på rekkefølgen

  • C. 

   At den er for tydelig på at den rekkefølgen bare går en vei

  • D. 

   At atferden er vanskelig å forstå

 • 55. 
  Med self-efficacy eller mestringsforventning på norsk mener Albert Bendura …?
  • A. 

   At sannsynligheten for at vi skal gjøre noe øker proporsjonalt med den troen vi har på at vi vil få det til

  • B. 

   At sannsynligheten for at vi skal få noe til øker også selvtilliten

  • C. 

   At selvtillit øker når vi får noe til

  • D. 

   Når vi får noe til kan denne kunnskapen føres over til områder der vi ikke får noe til

 • 56. 
  I en artikkel fra 2000 bruker Taylor og medarbeidere uttrykket «tend and befriend». Med dette uttrykket forsøker Taylor og medarbeidere å beskrive …?
  • A. 

   Hvordan sosiale nettverk bygges

  • B. 

   En modell for barneoppdragelse som medfører helsegevinst på sikt

  • C. 

   Kjønnsforskjeller i hvordan kvinner bygger solide nettverk mens mannens er mer instrumentelle

  • D. 

   Kjønnsforskjeller i responser på stress – dette er kvinners typiske respons

 • 57. 
  Hva er ifølge Holmes og Rahe’s forskning den mest stressende livshendelse? 
  • A. 

   Dødsfall hos nær venn

  • B. 

   Å bli oppsagt fra jobben

  • C. 

   Å få beskjed om at du er dødelig syk

  • D. 

   Dødsfall hos ektefelle

 • 58. 
  Hva menes i helsepsykologien med begrepet «The Big Five»? 
  • A. 

   De 5 store folkesykdommene: kreft, hjerte-karsykdom, diabetes, hode-nakke-skulderplager og KOLS

  • B. 

   De 5 hovedfaktorene som beskriver vår personlighet

  • C. 

   De fem store personlighetsteoretikerne vi har: Hippokrates, Allport, Eysenck, Cattel og Costa

  • D. 

   De fem foretrukne helsefremmings- og forebyggingsmetodene vi bruker; informasjon, helsepedagogikk, hygiene, vaksinasjon og profylaksemedikasjon

 • 59. 
  Hvilket ord mangler? «… har som formål å redusere forekomst av sykdommer, skader, sosiale problemer, død og risikofaktorer».
  • A. 

   Helsefremmende tiltak

  • B. 

   Forebyggende tiltak

  • C. 

   Den kommunale helsetjenesten

  • D. 

   Sykehusene

 • 60. 
  Korrelasjonsstudier benyttes ofte i helseforskning. Hva er den største svakheten med slike studier? 
  • A. 

   Det forsøkes ofte å trekke vidtrekkende konklusjoner med for mange variabler involvert

  • B. 

   Det involverer ofte for få individer til at bastante konklusjoner kan trekkes

  • C. 

   En kan ikke dra årsak-virkningskonklusjoner fra slike studier

  • D. 

   Svakheten er rett og slett manglende kontroll

 • 61. 
  Sommeren 2008 kom en artikkel fra den kjente forskeren Martin Seligman. Her foreslo han et nytt forskningsfelt. Hva var det? 
  • A. 

   Positive health promotion

  • B. 

   Positive health

  • C. 

   Positive health psychology

  • D. 

   Positive disease prevention

 • 62. 
  Det musikalske elementet som i størst grad påvirker hjernens plastisitet er? 
  • A. 

   Melodi

  • B. 

   Rytme

  • C. 

   Klangfarge

  • D. 

   Harmoni/harmonisk struktur

 • 63. 
  Opplevelse av sammenheng (Sense of coherence (SOC)) er et viktig element i teorien om salutogenese. I dette elementet inngår tre faktorer om hvordan en opplever situasjoner som. Disse er:
  • A. 

   Forståelighet, påvirkelighet, meningsfullhet

  • B. 

   Meningsfullhet, brukbarhet, endringsevne

  • C. 

   Påvirkelighet, forståelighet, gjensidighet

  • D. 

   Forståelighet, mestringsevne, håndterbarhet

 • 64. 
  Hvem lanserte begrepet «generalized resistance resources» (GRRs)? 
  • A. 

   Richard S. Lazarus

  • B. 

   Aaron Antonovsky

  • C. 

   Martin Seligman

  • D. 

   Albert Bandura

 • 65. 
  I følge senere tids skoleforskning; Hva synes å ha størst betydning for gutters skoletrivsel? 
  • A. 

   Det å ha mange kompiser på skolen

  • B. 

   Det å få støtte fra venner

  • C. 

   Det å bli mobba i friminuttene

  • D. 

   Det å få skolefaglig hjelp fra lærer

 • 66. 
  I følge nyere norske offentlige utredninger; Hva er omfanget av emosjonelle problemer blant ungdom 13-18 år? 
  • A. 

   1-5%

  • B. 

   6-12%

  • C. 

   13-24%

  • D. 

   ≥ 25%

 • 67. 
  Teorien om self-transcendence (ST) relaterer ST til noen sentrale begrep. Hvilke begrep? 
  • A. 

   Self-transcendence, håp, mening, angst og depresjon

  • B. 

   Håp og mening

  • C. 

   Velvære (wellbeing) og sårbarhet

  • D. 

   Spiritualitet, trivsel, livskvalitet

 • 68. 
  Nyere forskning demonstrerer at pleier-pasient-interaksjonen har stor betydning for pasienters opplevelse av ulike dimensjoner i sine liv. Velg det svaralternativet nedenfor som angir det mest komplette og korrekte svaret for hvilke dimensjoner dette gjelder. 
  • A. 

   Self-transcendence, håp, mening, angst og depresjon

  • B. 

   Self-transcendence, håp og mening

  • C. 

   Livskvalitet (wellbeing) og sårbarhet

  • D. 

   Spiritualitet, trivsel, livskvalitet (wellbeing)

 • 69. 
  Essensen i begrepet self-transcendence er …? 
  • A. 

   Interpersonlig, intrapersonlig, og transpersonlig connectedness

  • B. 

   Interpersonlig connectedness, livskvalitet (wellbeing) og aktivitet

  • C. 

   Intrapersonlig connectedness, livskvalitet (wellbeing) og sårbarhet

  • D. 

   Spiritualitet, trivsel, livskvalitet

 • 70. 
  Opplevelse av sammenheng OAS (SOC, engelsk forkortelse) har tre dimensjoner. Hva er viktigst å ta i betraktning når man skal evaluere OAS? 
  • A. 

   Dimensjonen meningsfullhet

  • B. 

   Dimensjonen forståelse

  • C. 

   Dimensjonen håndterbarhet

  • D. 

   Samtlige tre dimensjoner

 • 71. 
  I tråd med Aaron Antonovsky er Salutogenese først og fremst …?
  • A. 

   En systemteori

  • B. 

   En psykologisk teori

  • C. 

   En individteori

  • D. 

   Mangler teoretisk grunn

 • 72. 
  Helsefremmende arbeid (HFA) i tråd med WHOs Ottawa- charter (1986) betrakter helse som …?
  • A. 

   En tilstand av velvære

  • B. 

   Ulike tiltaksområder innenfor helsefremmende arbeid

  • C. 

   En prosess

  • D. 

   En risiko

 • 73. 
  Hvilken påstand passer best når det gjelder musikk i et helsefremmende perspektiv? 
  • A. 

   All musikk kan brukes i helsefremmende strategi uten særlig hensyn til den enkelte

  • B. 

   Det er særlig motoriske ferdigheter som stimuleres via melodisk stimuli

  • C. 

   Rytmisk stimulering fremmer både motoriske og kognitive ferdigheter

  • D. 

   Musikk som helsefremmende strategi egner seg best for eldre mennesker

 • 74. 
  Sett kryss ved den påstanden som stemmer best: 
  • A. 

   Rytmikk er en viktig komponent i noen livgivende prosesser

  • B. 

   I likhet med de fleste daglige gjøremål bunner også klang, bevegelse og mellommenneskelig kommunikasjon i rytmikk

  • C. 

   Selv klang, rytmikk bevegelse er viktige komponenter er verbal kommunikasjon det aller viktigste

  • D. 

   Musikk i helsefremmende øyemed er et godt eksempel på vestlig innovasjon innen helsefremming

 • 75. 
  Sett kryss ved den påstanden som stemmer best: 
  • A. 

   Musikalsk stimulering kan påvirke alle livgivende prosesser med unntak av endringer i stoffskiftet

  • B. 

   Det er særlig kognitive prosesser som påvirkes av musikalsk stimuli

  • C. 

   Musikalske aktiviteter kan påvirke humøret men ikke klinisk helsetilstand

  • D. 

   Alt cellevev påvirkes av lyd

 • 76. 
  Hvilken av de følgende setninger beskriver best hvordan helse påvirkes av den kulturelle konteksten vi vokser opp i? 
  • A. 

   Kulturen påvirker vår livsstil, og gjør at vi tar valg som er mer eller mindre bra for helsa

  • B. 

   I noen kulturer har folk mer tro på bønn, sjamaner og «talisman» enn på skolemedisin

  • C. 

   Kulturer påvirker hvordan vi opplever oss selv og vår forhold til verden rundt oss. Det kan derfor være fundamentale forskjeller i hvordan helse oppleves, noe som også gjør seg utslag i hvordan vi prøver å oppnå god helse, hvem vi søker hjelp hos og hvilke valg vi tar

  • D. 

   Ulikheter i livsstil, helseatferd og helseforståelse skyldes først og fremst manglende kunnskap, og ikke kulturelle forskjeller

 • 77. 
  Hvilken av de følgende omstendigheter er IKKE en vanlig grunn for varig nedsatt helse etter en migrasjon? 
  • A. 

   At man taper sosialt nettverk og status

  • B. 

   At man blir utsatt for uvante bakterier og virus

  • C. 

   At man føler det er vanskelig å skjønne hva som foregår rundt en, og hvordan man skal forholde seg til de nye omstendighetene

  • D. 

   At man opplever å bli diskriminert

 • 78. 
  Hva må til for at ulike grupper innvandrere i Norge kan oppleve empowerment i helsesammenheng? 
  • A. 

   Innvandrere må få god og lett forståelig informasjon om helsesammenheng, og hvordan det norske helsevesenet fungerer

  • B. 

   Vi må utvide vår egen helseforståelse, slik at flere kan oppleve god helse på sine egne premisser

  • C. 

   Vi må utjevne sosio-økonomiske forskjeller

  • D. 

   Alle tre svaralternativ (a, b, og c) er riktig

 • 79. 
  Hvilket begrep er spesielt sentralt i forbindelse med utvikling av opplevelse av sammenheng (SOC)? 
  • A. 

   Generelle motstandsressurser

  • B. 

   Optimisme

  • C. 

   Empowerment

  • D. 

   Livskvalitet (Quality of Life)

 • 80. 
  Hva er en stress moderator? 
  • A. 

   Faktorer som påvirker retningen og styrken mellom stress og en annen variabel

  • B. 

   Faktorer som fungerer som mellomliggende variabel mellom stress og en annen variabel

  • C. 

   Faktorer som utløser opplevelse av stress

  • D. 

   En stressmoderator øker alltid effekten av stress på en annen variabel

 • 81. 
  Hvilken stressteoretiker beskrev «det generelle adaptasjonssyndromet» (GAS)? 
  • A. 

   Richard Lazarus og Susan Folkman

  • B. 

   Hans Selye

  • C. 

   Walter Cannon

  • D. 

   Holger Ursin

 • 82. 
  Den biopsykososiale sykdomsmodellen (Espnes og Smedslund, 2001) viser at det åndelige systemet kan ha betydning for helseutvikling i relasjon til …?
  • A. 

   Det psykologiske, biologiske og sosiale systemet

  • B. 

   Det psykologiske og biologiske systemet

  • C. 

   Primært det psykologiske systemet

  • D. 

   Det psykologiske, biologiske og sosiale systemet, samt i systemet for samspill mellom kroppslige og fysiske symptomer (psyche - soma)

 • 83. 
  At en undersøkelse har god validitet vil si …?
  • A. 

   At alle som er med i studien forstår hva den handler om

  • B. 

   At undersøkelsen måler det den er ment å måle

  • C. 

   At bare forskerne som gjennomfører undersøkelsen vet hva formålet med studien er

  • D. 

   At tilstrekkelig antall deltagere er med i undersøkelsen

 • 84. 
  At en undersøkelse har god reliabilitet vil si …? 
  • A. 

   At undersøkelsen er pålitelig

  • B. 

   At undersøkelsen nøyaktig gjenspeiler virkeligheten

  • C. 

   At de som gjennomfører undersøkelsen er pålitelige

  • D. 

   At man måler mange faktorer i undersøkelsen

 • 85. 
  Andelen av nordmenn som driver med fysisk aktivitet på fritiden siden 1940 og frem til i dag varierer fra …?
  • A. 

   55-75 %

  • B. 

   70-90 %

  • C. 

   30-50 %

  • D. 

   40-60 %

 • 86. 
  Hvilken type religionsdefinisjon kan Sigmund Freud sies å primært vektlegge i boken «A future of an Illusion» (1927)? 
  • A. 

   En substansiell religionsdefinisjon

  • B. 

   En funksjonell religionsdefinisjon

  • C. 

   Funksjonelle og substansielle aspekter vektlegges like mye

  • D. 

   En monotetisk definisjon

 • 87. 
  Å betrakte helse som en ressurs innebærer å se på helse som: 
  • A. 

   Fravær av sykdomstegn og symptomer

  • B. 

   En tilstand av fysisk, psykisk og sosial velvære

  • C. 

   En tilstand av høy livskvalitet

  • D. 

   Evnen til å utvikle motstandsressurser som kan fremme livsmot, livsglede og mestring av hverdagslivets ulike situasjoner

 • 88. 
  Å måle individers livskvalitet er vanskelig først og fremst fordi: 
  • A. 

   Det er en subjektiv opplevelse som favner alle sider ved vår tilværelse

  • B. 

   Det finnes ulike definisjoner av begrepet

  • C. 

   Folk har ulike forventninger til livet

  • D. 

   Det eksisterer ikke gode nok måleinstrumenter/spørreskjema

 • 89. 
  Forskjellen på helsefremming og forebyggende helsearbeid er at: 
  • A. 

   Helsefremming fokuserer på risikofaktorer for sykdom og en reduksjon av disse, mens forebyggende helsearbeid vektlegger evnen til å leve med en sykdom

  • B. 

   Helsefremming vektlegger individets evne til å takle sykdom, mens forebyggende helsearbeid fokuserer på individets evne til å unngå risikofaktorer

  • C. 

   Helsefremming handler om å legge til rette for at individet, i samspill med sine omgivelser, kan ta ansvar for å fremme egen helse, mens forebyggende helsearbeid handler om å redusere risikofaktorer for sykdom

  • D. 

   Helsefremming handle om å fremme vår selvopplevde helse, mens forebyggende helsearbeid fokuserer kun på en reduksjon av objektiv målbare risikofaktorer

 • 90. 
  Hva er definisjonen av positiv psykologi? 
  • A. 

   Det vitenskapelige studiet av optimal fungering

  • B. 

   Det kvantitative studiet av positivet personlighetstrekk

  • C. 

   Det kvalitative studiet av sykdomsforebygging

  • D. 

   Det vitenskapelige studiet av helsefremmende tiltak

 • 91. 
  Hva mente Antonovsky med begrepet «Sense of Coherence»? 
  • A. 

   Optimal gruppetilhørighet

  • B. 

   En meningsfull sammenheng i tilværelsen

  • C. 

   At alle samfunnets individer lever i harmoni

  • D. 

   Å ha god helse

 • 92. 
  Hva kjennetegner såkalte «løvetannbarn»? 
  • A. 

   At de har hatt gode oppvekstsvilkår og klart seg dårlig

  • B. 

   At de har vokst opp på barnehjem

  • C. 

   At de har hatt dårlige oppvekstsvilkår og klart seg bra

  • D. 

   At de har antisosial og aggressive atferd

 • 93. 
  Definisjonen av folkehelsearbeidet lyder som følger: «Folkehelsearbeidet er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen». Forebyggende arbeid deles inn i 3 kategorier, men ikke alt er folkehelsearbeid. Hvilken av de følgende påstandene om forebyggende arbeid er en del av folkehelsearbeidet: 
  • A. 

   Selektivt (sekundærforebyggende) forebyggende arbeid i symptomfri fase og tidlig intervensjon er en del av folkehelsearbeidet sammen med indikativt (tertiærforebygging) forebyggende arbeid

  • B. 

   Universelt (primærforebyggende) selektivt (sekundærforebyggende) forebyggende arbeidet i symptomfri fase og fasen tidlig intervensjon er en del av folkehelsearbeidet

  • C. 

   Universelt (primærforebyggende) og indikativt (tertiærforebygging) forebyggende arbeidet som rehabilitering og habilitering er en del av folkehelsearbeidet

  • D. 

   Universelt (primærforebyggende) forebyggende arbeidet og selektivt (sekundærforebyggende) arbeid i klinisk symptomgivende fase for å hindre tilbakefall av en sykdom

 • 94. 
  Hvilke lovverk forankrer Folkehelsearbeidet, listet i bestemmende rekkefølge: 
  • A. 

   Helse- og omsorgstjenesteloven og Plan og bygningsloven

  • B. 

   Folkehelseloven og Plan og bygningsloven

  • C. 

   Plan og bygningsloven, Folkehelseloven og Helse- og omsorgstjenesteloven

  • D. 

   Helse i plan, Folkehelseloven og Helse- og omsorgstjenesteloven

 • 95. 
  Arbeidet for å redusere sosiale helseforskjeller vil kreve langsiktig og målrettet innsats på mange områder. I følge Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller – innledning til Stortingsmelding nr. 20 (2006-2007) er dette de viktigste innsatsområder for å følge utviklingen: 
  • A. 

   Inntekt, oppvekst, arbeid og arbeidsmiljø, helseatferd, helsetjenester, sosial inkludering

  • B. 

   Inntekt, boligforhold, arbeid og arbeidsmiljø, helseatferd, helsetjenester, fritidstilbud

  • C. 

   Inntekt, boligforhold, arbeid og arbeidsmiljø, nivå av fysisk aktivitet, helsetjenester, sosial inkludering

  • D. 

   Inntekt, oppvekst, arbeid og arbeidsmiljø, nivå av fysisk aktivitet, helsetjenester, sosial inkludering, nasjonale anti tobakk- og alkoholkampanjer

 • 96. 
  • A. 

   At tanker, følelser og kroppslige symptomer, samt atferd henger sammen og påvirker hverandre

  • B. 

   At man er spesielt opptatt av lært atferd, og ser på denne atferden som noe som kan avlæres

  • C. 

   Et særskilt fokus på til dels uløste emosjonelle konflikter

  • D. 

   A, b, og c er alle riktige

 • 97. 
  George Stone (1987) mener at de ulike helsedefinisjonene grovt sett faller innenfor to kategorier: Hvilke? 
  • A. 

   Noen definerer helse som fravær av sykdom og lyte, andre som livskvalitet

  • B. 

   Noen sier at helse er selve livet, mens andre hevder at fullkommen helse aldre kan nås

  • C. 

   Noen definerer helse som en ideell tilstand, mens de andre definerer helse som en bevegelse i en positiv retning

  • D. 

   Helseempiriske og helseteoretiske

 • 98. 
  I det psykonevroimmunologiske perspektivet er en opptatt av …?
  • A. 

   Hvordan å behandle immunologiske sykdommer med psykologisk kognitiv terapi

  • B. 

   Hvordan psykiske plager som oftest kan behandles med nevrologiske behandlingsmetoder

  • C. 

   Hvordan psykiske lidelser og sykdommer påvirker immunforsvaret

  • D. 

   Hvordan persepsjon kan påvirke immunforsvaret

 • 99. 
  Albert Banduras (1969, 1977) sosial-kognitive teori skiller seg ut fra klassisk behaviorisme på flere områder. Hvilken påstand stemmer IKKE?
  • A. 

   Bandura vektla at vår atferd også kan påvirkes av å observere andre (Modell-læring)

  • B. 

   Bandura mente at forsterkning eller straff ikke behøver å komme umiddelbart etter atferd

  • C. 

   Bandura vektla betydningen av de forventningene vi har, både til egen mestring og utfallet av vår atferd

  • D. 

   Bandura vektla like mye forholder i samfunnet rundt individet for å forklare atferd

 • 100. 
  Primærforebyggende helsearbeid har som mål å …?
  • A. 

   Redusere risikofaktorer og styrke motstandskraft

  • B. 

   Redusere konsekvensen av ulike sykdommer eller andre tilstander og problemer

  • C. 

   Sette inn tiltak hos en gruppe mennesker som har opplevd sykdom

  • D. 

   Bedre helsen for spesielt barn og unge som har et langt liv foran seg

 • 101. 
  Kryss av for det alternativet som passer aller best. Påbud om røykeforbud kan karakteriseres som …?
  • A. 

   Et universelt tiltak

  • B. 

   Et universelt primærforebyggende tiltak

  • C. 

   Et primærforebyggende tiltak

  • D. 

   Et selektivt primærforebyggende tiltak

 • 102. 
  Hvem er opprinnelsen til begrepet «Sense of Coherence»? 
  • A. 

   Joseph Matarazzo

  • B. 

   Aaron Antonovsky

  • C. 

   Sigmund Freud

  • D. 

   Mikály Csikszentmihályi

 • 103. 
  Sammenhengen mellom uavhengig og avhengig variabel i eksperimenter er …? 
  • A. 

   Den avhengige variabelen er den en bevisst varierer

  • B. 

   Den uavhengige variabelen er den en bevisst varierer

  • C. 

   Den uavhengige variabelen er den som forskeren foretar sine målinger på

  • D. 

   Den uavhengige variabelen er ofte så uavhengig av det som foregår at den ikke r til å stole på

 • 104. 
  Data fra ungdomsdelen av Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag, Ung-HUNT, viser at elever med frafall i videregående skole har større sjanse for å bli langtidssykemeldt/uføretrygdet. Sjansen for å bli langtidssykemeldt/uføretrygdet for de med frafall sammenlignet med de som fullfører er: 
  • A. 

   1-2 ganger så høy

  • B. 

   2.5 ganger så høy

  • C. 

   3-4 ganger så høy

  • D. 

   4.5 ganger så høy

 • 105. 
  Frafall i videregående skole er et samfunnsproblem, og det er sammenheng mellom helse og frafall. I hvilken helseregion ligger det fylket som hadde størst gjennomstrømming (fullført og bestått etter 5 år) av elever i perioden 2002-2004-2006?Fylket med størst gjennomstrømming av elever (dvs. minst frafall) ligger i:  
  • A. 

   Helse Nord

  • B. 

   Helse Midt

  • C. 

   Helse Vest

  • D. 

   Helse Sør-Øst

 • 106. 
  Under presenteres en påstand: «Rike mennesker ser ut til å være mer lykkelig enn andre». Denne påstanden er ifølge Firebaugh (2005):  
  • A. 

   Feil

  • B. 

   Riktig, og det er hvor mye penger man har å kjøpe ting for som har betydning

  • C. 

   Riktig, og det er om du tjener mer enn jevnaldrende som har betydning

  • D. 

   Firebaugh har ikke forsket på rikdom og lykke. Hans forskning omhandler betydningen sosial støtte har for lykkefølelsen

 • 107. 
  John Gunnar Mæland er opptatt av begrepene helse og livskvalitet. Mener han at: 
  • A. 

   Helse og livskvalitet er to adskilte begrep, og det er uproblematisk å bruke disse sammen i forskning

  • B. 

   Helse og livskvalitet beskriver i realiteten det samme fenomenet, og det er mer hensiktsmessige om vi betegner det som ett fenomen i forskning

  • C. 

   Helse og livskvalitet er overlappende, og vi har behov for begge begrepene i forskning

  • D. 

   Livskvalitet er overordnet helse, og vi bør bruke dette begrepet i forskning

 • 108. 
  Medisinsk screening betyr at man …?
  • A. 

   Diagnostiserer symptomer hos individer som oppsøker lege

  • B. 

   Leter etter sykdom i en befolkning uten symptomer

  • C. 

   Redder individer fra å dø av kreftsykdom

  • D. 

   Benytter medisinsk teknologi for å avdekke smittsomme sykdommer

 • 109. 
  Hvilket utsagn under er feil? 
  • A. 

   En syk person som får et positivt screeningresultat har fått riktig resultat

  • B. 

   En syk person som får et negativt screeningresultat kalles «falsk negativ»

  • C. 

   En frisk person som får et positivt screeningresultat har fått riktig resultat

  • D. 

   En frisk person som får et negativt screeningresultat har fått riktig resultat

 • 110. 
  Det raskest voksende alderssegmentet er mennesker over …?
  • A. 

   60 år

  • B. 

   70 år

  • C. 

   80 år

  • D. 

   90 år

 • 111. 
  I følge Folkehelserapporten (Folkehelseinstituttet, 2010) viser forskning at det prosentvise antallet av 15-16 år gamle gutters symptomer på angst og depresjon ligger på: 
  • A. 

   Mellom 7-9 %

  • B. 

   Mellom 10-12 %

  • C. 

   Mellom 13-15 %

  • D. 

   Mellom 16-18 %

 • 112. 
  I følge Folkehelserapporten (Folkehelseinstituttet, 2010) viser forskning at det prosentvise antallet av 15-16 år gamle jenters symptomer på angst og depresjon ligger på: 
  • A. 

   Mellom 19-22 %

  • B. 

   Mellom 23-26 %

  • C. 

   Mellom 27-30 %

  • D. 

   Mellom 31-35 %

 • 113. 
  Walter Cannon (1932) var en av de første i moderne forskningssammenheng som for alvor ble interessert i …?
  • A. 

   Livskvalitet

  • B. 

   Helsefremming

  • C. 

   Mestring

  • D. 

   Stressorer

 • 114. 
  Aaron Wildavsky er opphavet til en regel som lyder; «Det er bare 10 % av folks helseproblemer helsetjenesten kan gjøre noe med. De resterende 90 % må løses utenfor helsetjenesten ved at folk får bedre livsstil og ved bedring av de generelle livsvilkårene». Hva kalles regelen? 
  • A. 

   Livsstilsregelen

  • B. 

   Livsvilkårsregelen

  • C. 

   Wildavsky-regelen

  • D. 

   10-90 regelen

 • 115. 
  I år 1993 var forekomsten av fedme (BMI over 30) hos norske 9-åringer 0,9 %. Hva var de samme verdiene i år 2000? 
  • A. 

   1,3 %

  • B. 

   2,7 %

  • C. 

   3,6 %

  • D. 

   4,6 %

 • 116. 
  I følge nyere forskning (Høie, 2005) er gjennomsnittlig levetid på et sykehjem: 
  • A. 

   Under 1 år

  • B. 

   2-3 år

  • C. 

   4-5 år

  • D. 

   Over 6 år

 • 117. 
  Et av de viktigste teoretiske begrepene innenfor helsepsykologien er self-efficacy eller mestringsforventning. Hvem innførte dette begrepet: 
  • A. 

   Albert Bandura

  • B. 

   Aaron Antonovsky

  • C. 

   Martin Fishbein & Icek Ajzen

  • D. 

   Burrhus Frederic Skinner

 • 118. 
  Psykiske lidelser koster det norske samfunnet ca. 72 milliarder kroner per år, noe som er mer enn driftskostnadene totalt for forsvaret. Den største delen av kostnadene er såkalte indirekte kostnader. Hva skulle gi den beste helsefremmende effekten for å få ned disse kostnadene? 
  • A. 

   Nødvendige tiltak rettet mot sykdom og risikofaktorer

  • B. 

   Forebyggelse i forbindelse med arbeidslivet

  • C. 

   Nødvendige tiltak rettet mot eldre

  • D. 

   Høykvalitets barnehage

 • 119. 
  Helsinkideklarasjonen er …? 
  • A. 

   Forskningsetiske retningslinjer

  • B. 

   En deklarasjon om global helse

  • C. 

   En erklæring om sosial ulikhet i helse

  • D. 

   Retningslinjer for diagnostikk

 • 120. 
  NEO-PI-R er et verktøy for å måle: 
  • A. 

   Neoplasma

  • B. 

   Nye sykdomsutbrudd

  • C. 

   Personlighetsfaktorer

  • D. 

   Friskhetsfaktorer

 • 121. 
  Sosial mobilitet er et begrep som er direkte knyttet til …? 
  • A. 

   Sosiale helseforskjeller

  • B. 

   Sosiale roller

  • C. 

   Sosiale klasser

  • D. 

   Deltagelse i arbeidsliv

 • 122. 
  Uttrykket «den epidemiologiske overgangen» viser til …?
  • A. 

   En forandring i befolkningshelse

  • B. 

   Forandring i konsekvenser av sykdom

  • C. 

   Transisjon i sykdommers forløp

  • D. 

   Grensen for hvor mye materiell rikdom som er nødvendig for å være lykkelig

 • 123. 
  Verdens første internasjonale konferanse om helsefremming ble holdt i …? 
  • A. 

   Ottawa i 1996

  • B. 

   Helsinki i 1996

  • C. 

   Ottawa i 1986

  • D. 

   Helsinki i 1986

 • 124. 
  I 2003 truet «noen» WHO (verdens helseorganisasjon) med å oppfordre den amerikanske kongressen til å trekke tilbake sin støtte til WHO på 406 millioner. Trusselen kom på bakgrunn av en rapport. Hva handlet rapporten om? 
  • A. 

   Røyking

  • B. 

   Trening og fysisk helse

  • C. 

   Diett og ernæring

  • D. 

   Sosial ulikhet i helse

 • 125. 
  Hva er «myalgisk encefalopati» et annet navn for? 
  • A. 

   Muskelatrofi (svinn av muskelstyrke på grunn av f.eks. inaktivitet over tid)

  • B. 

   Kronisk tretthetssyndrom

  • C. 

   Kugalskap

  • D. 

   Trykkfallsyke

 • 126. 
  «Hawthorne-effekten» viser …?
  • A. 

   At vissheten om at man blir observert har effekt

  • B. 

   At forandring i arbeidsmiljø har effekt

  • C. 

   At motivasjon har effekt

  • D. 

   At en opplevelse av sammenheng har effekt

 • 127. 
  Sosialgerontologi omfatter de …?
  • A. 

   Psykologiske, sosiologiske og sosiale aspektene ved oppvekst

  • B. 

   Psykologiske, sosiologiske og sosiale aspekter ved sykdom

  • C. 

   Psykologiske, sosiologiske og sosiale aspektene ved aldring

  • D. 

   Psykologiske, sosiologiske og sosiale aspekter ved institusjonalisering

 • 128. 
  Bergensprosjektet som pågikk fra 1993-1996, hadde til hensikt …?
  • A. 

   Å få røykere til å stumpe røyken

  • B. 

   Å få flere skolebarn til å gå til skolen, i stedet for å bli kjørt

  • C. 

   Å få flere Bergensere til å bruke sykkel til jobb

  • D. 

   Å få langtidssykemeldte tilbake på jobb

 • 129. 
  Hva forklarer Lipostaseteorien?
  • A. 

   At det er samspillet mellom hormoner som er den viktigste forklaringen på overvekt

  • B. 

   At arv er den viktigste forklaringen på overvekt

  • C. 

   At miljø er den viktigste forklaringen på overvekt

  • D. 

   At arv og miljø (50-50) er den viktigste forklaringen på overvekt

 • 130. 
  Selyes forsket på stress, og hans arbeid kan sammenfattes under begrepet «det generelle adaptasjonssyndromet» (GAS). GAS rommer tre stadier. Hvilket av de følgende begrepene er ikke ett av disse tre? 
  • A. 

   Alarm

  • B. 

   Mostand

  • C. 

   Utmattelse

  • D. 

   Normalisering