ข้อสอบเรื่อง Hardware และ Software

10 Questions | Total Attempts: 43

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Software Quizzes & Trivia

ข้อสอบเรื่อง hardware และ software มีจำนวน 10 ข้อ ข้อละ 4 ตัวเลือก


Questions and Answers
 • 1. 
  คุณสมบัติที่แตกต่างกัน ระหว่าง SRAM กับ DRAM ข้อใดผิด
  • A. 

   SRAM มีราคาสูงกว่า เนื่องจาก SRAM มี ความเร็วสูงกว่า DRAM

  • B. 

   DRAM ต้องการ การ Refresh ข้อมูลเป็นระยะๆ เสมือนการเตือนความทรงจำ ต่างกับ SRAM ที่ไม่ต้องมีการ Refresh

  • C. 

   SRAM ทำมาจาก Flip-Flop นั้น จำเป็นต้องมีการ Refresh ตลอดเวลาเพื่อคงประสิทธิภาพในการทำงาน

  • D. 

   SRAM จะกินไฟมากกว่า DRAM อันเนื่องจากการใช้ Flip-Flop นั่นเอง

 • 2. 
  โมเด็ม (Modems) หมายถึง กระบวนการแปลงข้อมูลข่าวสารดิจิตอลให้อยู่ในรูปของอนาล็อกแล้วจึงแปลงสัญญาณกลับเป็นดิจิตอลอีกครั้งหนึ่ง ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานของโมเด็ม
  • A. 

   ส่งโทรสารไำด้เองอัตโนมัติ

  • B. 

   เข้าถึงบริการออนไลน์ได้

  • C. 

   ท่องไปบนอินเตอร์เน็ต

  • D. 

   ดาวน์โหลดข้อมูล,รูปภาพและโปรแกรมแชร์แวร์ได้

 • 3. 
  ความร้อนที่เป็นสาเหตุทำให้คอมพิวเตอร์มีปัญหา ส่วนใหญ่เกิดจากความร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์เอง ข้อใดไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาความร้อนบนคอมพิวเตอร์ 
  • A. 

   ใช้เพาเวอร์ซัพพลาย ในขนาดที่ถูกต้อง

  • B. 

   ใช้งานเครื่องในย่านอุณหภูมิที่ปลอดภัย อย่าตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงเป็นเวลานานๆ

  • C. 

   พัดลมระบายความร้อนทุกตัวในระบบ ต้องอยู่ในสภาพดี 100 เปอร์เซนต์

  • D. 

   อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดควรจะอยู่ระหว่าง 60-70 องศาเซลเซียส

 • 4. 
  ส่วนรับข้อมูล(Input) เป็นอุปกรณ์รับเข้า ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อใดเป็นส่วนรับข้อมูลทั้งหมด
  • A. 

   Mouse, Microphone

  • B. 

   Moniter, Disk

  • C. 

   Printer, Speakers

  • D. 

   CD-ROM, Keyboard

 • 5. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประเภทของไวรัส
  • A. 

   Boot Sector Viruses หรือ Boot Infector Viruses

  • B. 

   Stealth Viruses

  • C. 

   ม้าโทรจัน (Trojan Horse)

  • D. 

   Minimorphic Viruses

 • 6. 
  ระบบปฏิบัติการ หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า โอเอส (Operating System : OS) เป็นซอฟต์แวร์ใช้ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ข้อใดไม่ใช่คือระบบปฏิบัติการ
  • A. 

   ดอส

  • B. 

   วินโดวส์

  • C. 

   วันเอสทรี

  • D. 

   ยูนิกซ์

 • 7. 
  ในการใช้คำสั่งต่าง ๆ ของ DOS จะมีการกำหนดอักษรหรือสัญญลักษณ์ ใช้แทนข้อความของรูปแบบคำสั่งข้อใดไม่ใช่คำสั่งของ DOS
  • A. 

   [filename] หมายถึง ชื่อแฟ้มข้อมูล หรือ ชื่อไฟล์

  • B. 

   [thap] หมายถึง ชื่อไดเรคเตอรี่ย่อย

  • C. 

   [d:] หมายถึง Drive เช่น A:, B:

  • D. 

   [.ext] หมายถึง ส่วนขยาย หรือนามสกุล

 • 8. 
  คอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) โดยวงจรรวมแต่ละตัวจะมีทรานซิสเตอร์บรรจุอยู่ภายในมากมายทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์จะออกแบบซับซ้อนมากขึ้น คอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) เป็นวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ใดยุคใด
  • A. 

   ยุคที่ 1

  • B. 

   ยุคที่ 2

  • C. 

   ยุคที่ 3

  • D. 

   ยุคที่ 4

 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช่รูปภาพของส่วนแสดงผลบนคอมพิวเตอร์
  • A. 

   plotter

  • B. 

   printer

  • C. 

   projector

  • D. 

   scanner

 • 10. 
  ปัญหาที่เกิดขึ้นบนฮาร์ดดิสก์ ปัญหา : ข้อความแสดงการผิดพลาดเกี่ยวกับดิสก์ที่ไม่สามารถบูตได้ ข้อใดคือสาเหตุของปัญหา
  • A. 

   คอมพิวเตอร์พยายามเริ่มระบบจากดิสเก็ตต์ที่ไม่มีซอฟต์แวร์ สำหรับเริ่มระบบ

  • B. 

   ไฟล์ข้อมูลที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ อาจอยู่กระจัดกระจาย

  • C. 

   ไฟล์ข้อมูลที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ อาจจะเสียหาย

  • D. 

   ดิสเก็ตต์ไดรฟ์มีการป้องกันการเขียน (Write-Protected)

Back to Top Back to top