გენეტიკა (280-320) [35-40 გვ.]

41 | Total Attempts: 161

SettingsSettingsSettings
Please wait...
გენეტიკა (280-320) [35-40 გვ.]

გენეტიკა (280-320) [35-40 გვ.]


Questions and Answers
 • 1. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელია იდენტურ ალელთა წყვილის მქონე ინდივიდი?
  • A. 

   ჰომოზიგოტი

  • B. 

   ჰეტეროზიგოტი

  • C. 

   ჰემიზიგოტი

  • D. 

   დიჰეტეროზიგოტი

 • 2. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელია არაიდენტურ ალელთა წყვილის მქონე ინდივიდი?
  • A. 

   ჰომოზიგოტი

  • B. 

   ჰეტეროზიგოტი

  • C. 

   ჰემიზიგოტი

  • D. 

   დიჰეტეროზიგოტი

 • 3. 
    ჩამოთვლილთაგან, კომპაუნდ ჰეტეროზიგოტას ერთი და იგივე ლოკუსში მუტანტურ ალელთა რა რიცხვი გააჩნია?
  • A. 

   ორი

  • B. 

   სამი

  • C. 

   ხუთი

  • D. 

   რვა

 • 4. 
   რა ეწოდება პიროვნებას რომლის მიმართაც ადგენენ საგვარტომო ნუსხას?
  • A. 

   კონსულტაციის ობიექტი

  • B. 

   პრობანდი

  • C. 

   სიბსები

  • D. 

   მშობლები

 • 5. 
  რა ეწოდება პიროვნებას, რომელსაც სჭირდება ექიმ-გენეტიკოსის რჩევა?
  • A. 

   პრობანდი

  • B. 

   პროპოზიტი

  • C. 

   გამოსაკვლევი პირი

  • D. 

   კონსულტაციის ობიექტი

 • 6. 
  ჩამოთვლთაგან, რა ეწოდება დარღვევას, რომელსაც ახლადწარმოქმნილი მუტაცია განაპირობებს?
  • A. 

   სპორადული

  • B. 

   მონოგენური

  • C. 

   მულტიფაქტორული

  • D. 

   პოლიგენური

 • 7. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი განსაზღვრება შეესაბამება ამა თუ იმ გენის რაიმე ალბათობით გამოვლენას?
  • A. 

   ექსპრესიულობა

  • B. 

   პლეიოტროპია

  • C. 

   პენეტრანტობა

  • D. 

   ვარიაბელური ექსპრესიულობა

 • 8. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი დეფინიცია შეესაბამება ფენოტიპური ნიშნის გამოვლენის ხარისხს?
  • A. 

   პენეტრანტობა

  • B. 

   ექსპრესია

  • C. 

   პლეიოტროპია

  • D. 

   არასრული პენეტრანტობა

 • 9. 
  ჩამოთვლილთაგან, რა ფაქტორები ვლინდება ჰანტინგტონის დაავადების შემთხვევაში?
  • A. 

   ვარიაბელური ექსპრესიულობა

  • B. 

   ასაკზე დამოკიდებული პენეტრანტობა

  • C. 

   არასრული პენეტრანტობა

  • D. 

   არასრული პენეტრანტობა და ცვალებადი ექსპრესიულობა

 • 10. 
  ჩამოთვლილთაგან, რა ფაქტორები ვლინდება მემკვიდრეობით ჰემოქრომატოზის დროს?
  • A. 

   არასრული პენეტრანტობა და ცვალებადი ექსპრესიულობა

  • B. 

   მხოლოდ ვარიაბელური ექსპრესიულობა

  • C. 

   ასაკზე დამოკიდებული პენეტრანტობა

  • D. 

   მხოლოდ არასრული პენეტრანტობა

 • 11. 
  ჩამოთვლილთაგან, ჰეტეროგენურობის რომელ ფორმას შეესაბამება როდესაც სხვადასხვა სახის მუტაციაა ერთი და იმავე ლოკუსში განაპირობებს ერთი და იგივე დაავადების განსხვავებული ან მსგავსი ფენოტიპის განვითარებას?
  • A. 

   გენეტიკური

  • B. 

   ალელური

  • C. 

   ლოკუსური

  • D. 

   ფენოტიპური

 • 12. 
  სხვადასხვა ლოკუსში სხვადასხვა სახის მუტაციით გამოწვეულ ერთი და იგივე დაავადებებს?
  • A. 

   ალელური

  • B. 

   გენეტიკური

  • C. 

   ლოკუსური

  • D. 

   ფენოტიპური

 • 13. 
  რომელ ორგანიზმში ვლინდება აუტოსომურ-რეცესიული ფენოტიპი:
  • A. 

   ჰომოზიგოტებში

  • B. 

   ჰეტეროზიგოტებში

  • C. 

   დიჰეტეროზიგოტებში

  • D. 

   ჰემიზიგოტებში

 • 14. 
   როგორი სიმძიმით ვლინდება სქესთან მიმართებაში აუტოსომურ-რეცესიული დაავადება?
  • A. 

   ორივე სქესი თანაბარი რისკის ქვეშ იმყოფება

  • B. 

   უფრო ხშირად ვლინდება ქალებში

  • C. 

   მამაკაცები ავადდებიან გაცილებით ხშირად

  • D. 

   ქალები საერთოდ არ ავადდებიან

 • 15. 
  ზოგიერთი აუტოსომურ-რეცესიული დარღვევა სქესითაა განპირობებული, ის მჟღავნდება ორივე სქესში, მაგრამ განსხვავებული სიმძიმით. ჩამოთვლილთაგან, რომელი აუტოსომურ-რეცესიული დაავადებაა, რომელიც მამაკაცებში უფრო ხშირად და მძიმედ ვლინდება?
  • A. 

   ჰემოქრომატოზი

  • B. 

   კისტური ფიბროზი

  • C. 

   თეი-საქსის დაავადება

  • D. 

   თალასემია

 • 16. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელია ყველაზე გავრცელებული აუტოსომურ-რეცესიული დაავადება თეთრკანიან ბავშვებში?
  • A. 

   ფენილკეტონურია

  • B. 

   კისტური ფიბროზი

  • C. 

   თეი-საქსის დაავადება

  • D. 

   ნამგლისებურუჯრედოვანი ანემია

 • 17. 
  რა სიხშირით გამოვლინდება ორ ჰეტეროზიგოტური ნიშნის მატარებელი მშობლების შთამომავლობაში აუტოსომურ-რეცესიული ნიშანი?
  • A. 

   4-დან 1 შემთხვევა

  • B. 

   4-დან 4 შემთხვევა

  • C. 

   4-დან 3 შემთხვევა

  • D. 

   4-დან 2 შემთხვევა

 • 18. 
  რა ეწოდება ახლო ნათესაურ ქორწინებას?
  • A. 

   იმპრინტინგი

  • B. 

   ინბრიდინგი

  • C. 

   იზოლატი

  • D. 

   ასორტატი

 • 19. 
  მემკვიდრეობის რა ფორმასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ყოველ დაავადებულ ინდივიდს ჰყავს დაავადებული მშობელი?
  • A. 

   აუტოსომურ-დომინანტური

  • B. 

   აუტოსომურ-რეცესიული

  • C. 

   X-შეჭიდული რეცესიული

  • D. 

   Y-თან შეჭიდული

 • 20. 
  ჩამოთვლილთაგან, მემკვიდრეობის რა ფორმასთან გვაქვს საქმე, როდესაც მამრობითი და მდედრობითი სქესის ინდივიდებს აქვთ თანაბარი შესაძლებლობა მემკვიდრეობით გადასცენ თავიანთი ფენოტიპი ორივე სქესის შვილებს?
  • A. 

   X-შეჭიდული დომინანტური

  • B. 

   აუტოსომურ-დომინანტური

  • C. 

   X-შეჭიდული რეცესიული

  • D. 

   Y-თან შეჭიდული

 • 21. 
   ჩამოთვლილთაგან, მემკვიდრეობის რა ფორმის დროს არის დაავადებული მშობლის თითოეული შვილის რისკ-ფაქტორის ალბათობა 50%?
  • A. 

   X-შეჭიდული რეცესიული

  • B. 

   Y-თან შეჭიდული

  • C. 

   აუტოსომურ-დომინანტური

  • D. 

   აუტოსომურ-რეცესიული

 • 22. 
  ჩამოთვლილთაგან, მემკვიდრეობის რომელი ფორმის დროს გადაეცემა დაავადების განმსაზღვრელი გენი მამისაგან ყველა ქალიშვილს?
  • A. 

   აუტოსომურ-დომინანტური

  • B. 

   აუტოსომურ-რეცესიული

  • C. 

   X-შეჭიდული რეცესიული

  • D. 

   ყ-თან შეჭიდული

 • 23. 
  რომელი დაავადების დროს გადასცემს მამა ყველა ქალიშვილს მუტანტურ ალელს?
  • A. 

   დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის

  • B. 

   თეი-საქსის დაავადების

  • C. 

   ჰიპერქოლისტერინემიის

  • D. 

   ნეიროფიბრომატოზის

 • 24. 
  ჩამოთვლილთაგან, მემკვიდრეობის რომელი ფორმის დროს ჰყავს დაავადებულ მამაკაცს, რომელიც დაქორწინდა ჯანმრთელ ქალზე, მხოლოდ ჯანმრთელი ვაჟები და დაავადებული ქალიშვილები?
  • A. 

   აუტოსომურ-რეცესიული

  • B. 

   X-შეჭიდული დომინანტური

  • C. 

   აუტოსომურ-დომინანტური

  • D. 

   Y-თან შეჭიდული

 • 25. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი დაავადება მემკვიდრეობეობს X-შეჭიდული დომინანტური ფორმით?
  • A. 

   ჰიპოფოსფატური რაქიტი

  • B. 

   ფერების სიბრმავე

  • C. 

   დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია

  • D. 

   ჰანტერის სინდრომი

Back to Top Back to top