Gen - Mã Di Truyền Và Nhân đôi Adn

6 cu hi | Total Attempts: 233

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Gen - Mã Di Truyền Và Nhân đôi Adn

Blog Sinh học - zsinhhoc.blogspot.com - Nơi chia sẻ kiến thức sinh học và luyện thi Sinh học


Questions and Answers
 • 1. 
  Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng về vùng điều hoà của gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ? 
  • A. 

   Trong vùng điều hoà có chứa trình tự nuclêôtit kết thúc quá trình phiên mã.

  • B. 

   Vùng điều hoà cũng được phiên mã ra mARN.

  • C. 

   Trong vùng điều hoà có trình tự nuclêôtit đặc biệt giúp ARN pôlimeraza có thể nhận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã.

  • D. 

   Vùng điều hoà nằm ở đầu 5' trên mạch mã gốc của gen.

 • 2. 
  Câu 2: Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch pôlinuclêôtit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử ADN trên là 
  • A. 

   4

  • B. 

   6

  • C. 

   5

  • D. 

   3

 • 3. 
  Câu 3: Mỗi gen mã hóa prôtêin điển hình có 3 vùng trình tự nuclêôtit. Vùng trình tự nuclêôtit nằm ở đầu 5' trên mạch mã gốc của gen có chức năng 
  • A. 

   Mang tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã.

  • B. 

   Mang tín hiệu mở đầu quá trình phiên mã.

  • C. 

   Mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã.

  • D. 

   Mang tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã.

 • 4. 
  Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về gen cấu trúc? 
  • A. 

   Phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hoá axit amin (êxôn) là các đoạn không mã hoá axit amin (intron).

  • B. 

   Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm ba vùng trình tự nuclêôtit: vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết thúc.

  • C. 

   Vùng điều hoà nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

  • D. 

   Gen không phân mảnh là các gen có vùng mã hoá liên tục, không chứa các đoạn không mã hoá axit amin (intron).

 • 5. 
  Câu 5: Người ta sử dụng một chuỗi pôlinuclêôtit có (T+X)/(A+G)= 0,25 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một chuỗi pôlinuclêôtit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các loại nuclêôtit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là: 
  • A. 

   A + G = 75%; T + X = 25%.

  • B. 

   A + G = 25%; T + X = 75%.

  • C. 

   A + G = 20%; T + X = 80%.

  • D. 

   A + G = 80%; T + X = 20%.

 • 6. 
  Câu 6: Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit. Vùng điều hoà nằm ở 
  • A. 

   đầu 5' của mạch mã gốc, mang tín hiệu kết thúc dịch mã.

  • B. 

   đầu 3' của mạch mã gốc, có chức năng khởi động và điều hoà phiên mã.

  • C. 

   đầu 3' của mạch mã gốc, mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

  • D. 

   đầu 5' của mạch mã gốc, có chức năng khởi động và điều hoà phiên mã.