Internasjonal Politikk, øvelse Til Eksamen (Nørstegård)

53 Sprsml | Total Attempts: 52

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Internasjonal Politikk, velse Til Eksamen (Nrstegrd)

Questions and Answers
 • 1. 
  Hva var Fermans presiseringer om utenrikspolitikk? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Politics VS Policy

  • B. 

   Intensjon VS Adferd

  • C. 

   Motiver VS Legitimering

  • D. 

   Utenrikspolitkk VS Internasjonal Politkk

  • E. 

   Internasjonal Politikk VS Transnasjonale Relasjoner

  • F. 

   Utenrikspolitikk som "bro" mellom samfunnet og Internasjonal Politikk

  • G. 

   Utenrikspolitkk VS Transnasjonale Relasjoner

  • H. 

   Utenrikspolitikk VS Innenrikspolitkk

  • I. 

   Motiver VS Adferd

  • J. 

   Intensjon VS Legitimering

  • K. 

   Intensjon VS Motiver

 • 2. 
  "Theory is always for someone and for some purpose"Problemløsende toeri er til for å beholde makt og hegemoni 
  • A. 

   Robert Cox

  • B. 

   Thomas Hobbes

  • C. 

   Karl Marx

  • D. 

   Antonio Gramsci

  • E. 

   Immanuel Wallestein

  • F. 

   Immanuel Kant

 • 3. 
  På hvilke områder/fronter foregikk hovedsaklig rivaliseringen mellom USA og USSR under den kalde krigen - ifølge Knutsen? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Geopolitiske

  • B. 

   Ideologiske

  • C. 

   Teknologiske

  • D. 

   Religiøse

  • E. 

   Økonomiske

 • 4. 
  Hva kjennetegner Immanuel Wallersteins verdenssystem-teori? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Vekst og fall av systemer

  • B. 

   Syklisk

  • C. 

   Dagens system er basert på kapitalisme

  • D. 

   Verden er delt mellom kjerneområder og perferi

  • E. 

   Dagens system er basert på kristendom

  • F. 

   Teleologisk

 • 5. 
  Hvilke ordensmekanismer har en anarkisk verden, ifølge James Lorimer? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Maktbalanse

  • B. 

   Interdependence

  • C. 

   Normer/Regler

  • D. 

   Moral

  • E. 

   Multiutilizing

  • F. 

   Anarki

  • G. 

   Demokrati

 • 6. 
  Hvilke av disse er deler av Norges ledelsesapparat nevnt av Ferman? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Utenriksdepartementet (UD)

  • B. 

   Forsvarsdepartementet (FD)

  • C. 

   Justis og Politidepartementet (JPD)

  • D. 

   Forsvaret

  • E. 

   Kystvakten

  • F. 

   Den nasjonale sikkerhetsmyndighet (NSM)

  • G. 

   Etteretningstjenesten

  • H. 

   Politiets sikkerhetstjeneste

  • I. 

   Finansdepartementet

  • J. 

   Norges Bank

  • K. 

   Statistisk Sentralbyrå

  • L. 

   Kirkens Nødhjelp

  • M. 

   Norges Teknologidepartement

 • 7. 
  Hvilke av disse er de strategiske ledelsesoppgavene i UP? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Avklare, utvide og utnytte handlingsrom

  • B. 

   Prioritere utenrikspolitiske interesser

  • C. 

   Komponere virkemiddelpakker

  • D. 

   Utvikle legitimeringsargumentasjon til støtte for adferd

  • E. 

   Gjenspeile opunion

  • F. 

   Avklare opunion

  • G. 

   Vurdere rettferdighet

 • 8. 
  Hva er sant om politisk handlingsrom? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Hvis handlingsrommet er veldig lite, er ledelsen administratorer snarere enn beslutningstakere

  • B. 

   Blir påvirket både av interne og eksterne rammer

  • C. 

   Er aldri ubegrenset

  • D. 

   Gjelder kun utenrikspolitikk

  • E. 

   Kan være ubegrenset

  • F. 

   Er sjeldent ubegrenset

  • G. 

   Er ubegrenset

 • 9. 
  Hva er Stoisisme?
  • A. 

   Å ha kaldblodig overblikk

  • B. 

   Å være svært engasjert

  • C. 

   Å kunne forstå verden på en logisk måte

  • D. 

   Å kunne benytte tidligere kunnskap og erfaringer til andre situasjoner

 • 10. 
  (ILaN) Edmund Burke's principle on democracy states:
  • A. 

   A representative should follow his own conscience rather than what his constituents want

  • B. 

   Democracy is a illegitimate concept.

  • C. 

   A representative within a democracy does not listen to his constituents.

  • D. 

   Democracy is the only form of government that works well.

 • 11. 
  Hvilke drivkrefter har bidratt til faglig teoriutvikling i studiet av internasjonal politikk?
  • A. 

   Nye utviklingstrekk globalt, samt i toneangivende land

  • B. 

   Import av idéer, tolkningsrammer og metoder fra andre fagdisipliner

  • C. 

   Den dialektiske egendynamikken i faglig debatt

  • D. 

   Nye kriger og konflikter

  • E. 

   Store selskaper og tenketanker

  • F. 

   Politikk (politics og policy) ført av politiske aktører

 • 12. 
  Hva kjennetegner en stat?
  • A. 

   Politisk uavhengig

  • B. 

   Relativt permanent befolkning

  • C. 

   Monopol på legitim maktbruk

  • D. 

   Avgrenset terretorium

  • E. 

   Har en regjering

  • F. 

   Har en "Head of State" og/eller "Head of Government"

  • G. 

   Baserer seg på et demokratisk system

 • 13. 
  Hvordan kan internasjonale institusjoner/regimer bidra til mer samarbeid mellom stater?
  • A. 

   Redusere transaksjonsomkostninger

  • B. 

   Framskaffe informasjon som reduserer usikkerhet, mistenksomhet og gratispassasjeratferd

  • C. 

   Styrke overholdelse av avtaler

  • D. 

   Hjelp til koordinering

  • E. 

   Samarbeider man om én ting, kan det gjøre det lettere å samarbeide om noe annet

  • F. 

   Stater føler seg for truet til å motsi

  • G. 

   Stater blir demokratiske

  • H. 

   Man etablerer "korrekte" normer og verdier

 • 14. 
  Hvilke av disse er å regne som Realister? (de andre er altså liberalister) (mer enn ett svar)
  • A. 

   Hans J. Morgenthau

  • B. 

   Mearsheimer

  • C. 

   Pape

  • D. 

   Walt

  • E. 

   Immanuel Kant

  • F. 

   John Locke

  • G. 

   Jeremy Bentham

 • 15. 
  Hva er epistemologi (det andre er altså ontologi)?
  • A. 

   Kunnskap som teori/verdenslære er bygget på

  • B. 

   Verdenslære (hvordan verden er)

 • 16. 
  Hva er en ideologi (det andre er altså en teori)?
  • A. 

   Normativ (bør være)

  • B. 

   Positiv (er)

 • 17. 
  Hva er utenrikspolitkk (det andre er altså internasjonal politikk)?
  • A. 

   Stats målrettede handling

  • B. 

   Stats handling satt i system

 • 18. 
  Hva skylder klassisk Realisme på (det andre er altså Nyrealisme)?
  • A. 

   Menneskelig natur (staten er egoistisk)

  • B. 

   Systemet/Strukturen (staten må tenke sikkerhet)

 • 19. 
  Hvem mente at fred kom via "rule of law"?
  • A. 

   Immanuel Kant

  • B. 

   James Lorimer

  • C. 

   Jeremy Brentham

  • D. 

   John Locke

  • E. 

   Kenneth N. Waltz

 • 20. 
  Hvem pratet om "Naturlig lov", og den anarkiske verdens tre ordensmekanismer?
  • A. 

   James Lorimer

  • B. 

   Immanuel Kant

  • C. 

   Jeremy Bentham

  • D. 

   John Locke

  • E. 

   Kenneth N. Waltz

 • 21. 
  Hvem mente at der er i liberale staters interesse å følge internasjonal rett (rett gir makt)?
  • A. 

   Jeremy Bentham

  • B. 

   Immanuel Kant

  • C. 

   James Lorimer

  • D. 

   John Locke

  • E. 

   Kenneth N. Waltz

 • 22. 
  Hvem mente at "Staten er kun legitim om den erkjenner folkets samtykke, og beskyttet universelle rettigheter som liv, frihet og eiendom"?
  • A. 

   John Locke

  • B. 

   Immanuel Kant

  • C. 

   James Lorimer

  • D. 

   Jeremy Bentham

  • E. 

   Kenneth N. Waltz

 • 23. 
  Hvem pratet om maktbalanse, mente at en stats posisjon i systemet avgjør dens adferd?
  • A. 

   Kenneth N. Waltz

  • B. 

   Immanuel Kant

  • C. 

   James Lorimer

  • D. 

   Jeremy Bentham

  • E. 

   John Locke

 • 24. 
  Hvilke hovedformer for makt er det i internasjonale relasjoner? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Militær

  • B. 

   Økonomisk

  • C. 

   Ideologisk

  • D. 

   Religiøs

  • E. 

   Teknologisk

  • F. 

   Vitenskaplig

  • G. 

   "Soft Power"

 • 25. 
  Hvilke av disse påstandene stemmer ifølge Realister? (mer enn ett svar)
  • A. 

   Stater er egoistiske

  • B. 

   Stater er grunnleggende skeptiske til andre stater

  • C. 

   Maktbalanse er den viktigste kilden til fred

  • D. 

   Fred er unntaket, snarere enn normen

  • E. 

   Samarbeid er vanskelig, men man burde forsøke

  • F. 

   Konflikt er unntaket, snarere enn normen

Back to Top Back to top