Jačina Električnog Polja

36 Questions | Total Attempts: 228

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Jačina Električnog Polja

Questions and Answers
 • 1. 
  SKALARNIM PROIZVODOM VEKTORA DEFINIŠE SE SLEDEĆA FIZIČKA VELIČINA
  • A. 

   Snaga

  • B. 

   Jačina električnog polja

  • C. 

   Moment sile

 • 2. 
  MASA NEUTRONA JE VEĆA OD MAS EELEKTRONA PRIBLIŽNO
  • A. 

   2000 puta

  • B. 

   20 puta

  • C. 

   200 puta

 • 3. 
  IZOTERMSKI PROCESI SE ODVIJAJU PRI
  • A. 

   Pri istim temperaturama

  • B. 

   Pri istim pritiscima

  • C. 

   Pri istoj zapremini

 • 4. 
  POD KOJIM UGLOM PREMA HORIZONTALNOJ RAVNI TREBA POSTAVITI RAVNO OGLEDALO DA BI ONO UPADNI ZRAK ODBILO VERTIKALNO NAVIŠE? 
  • A. 

   30 stepeni

  • B. 

   45 stepeni

  • C. 

   60 stepeni

 • 5. 
  PROIZVOD PRITISKA I ZAPREMINE ODREĐENE KOLIČINE IDEALNOG GASA SRAZMERAN JE: 
  • A. 

   Temperaturi gasa

  • B. 

   Gustini gasa

  • C. 

   Kvadratu temperature gasa

 • 6. 
  GAMA ZRACI SU PO SVOJOJ PRIRODI
  • A. 

   Elektromagnetski talasi

  • B. 

   Pozitivno naelektrisane čestice

  • C. 

   Negativno naelektrisane čestice

 • 7. 
  SILE POVRŠINSKOG NAPONA TEŽE DA: 
  • A. 

   Spreče povećanje površine tečnosti

  • B. 

   Povećaju površinu tečnosti

  • C. 

   Smanje površinu molekula

 • 8. 
  PRI RAVNOMERNOM KRUŽNOM KRETANJU, TANGENCIJALNO UBRZANJE JE:
  • A. 

   Jednako nuli

  • B. 

   Veće od radijalnog

  • C. 

   Jednako radijalnom

 • 9. 
  HIDROSTATIČKI PRITISAK VODENOG STUBA VISINE H=1M IZNOSI
  • A. 

   10 kPa

  • B. 

   1000Pa

  • C. 

   1 MPa

 • 10. 
  VODA KLJUČA NA
  • A. 

   100K

  • B. 

   273K

  • C. 

   373K

 • 11. 
  KRATKI RADIO TALASI FREKVENCIJE 1.5 MHZ IMAJU TALASNU DUŽINU
  • A. 

   2000m

  • B. 

   2m

  • C. 

   20m

  • D. 

   200m

 • 12. 
  TELO SE KREĆE BRZINOM INTENZITETA OD 8M/S I ČEONO SUDARI SA DRUGIM TELOM DVOSTRUKO VEĆE MASE. OBA TELA ĆE SE ZAUSTAVITI NA MESTU SUDARA AKO JE INTENZITET BRZINE DRUGOG TELA U TRENUTKU SUDARA BIO:
  • A. 

   1m/s

  • B. 

   2m/s

  • C. 

   4m/s

 • 13. 
  MASA MIROVANJA FOTONA JE
  • A. 

   Manja od nule

  • B. 

   Veća od nule

  • C. 

   Jednaka nuli

 • 14. 
  NAPISATI MATEMATIČKI IZRAZ KOJI DEFINIŠE VEKTOR TRENUTNE BRZINE I TRENUTNOG UBRZANJA.
  • A. 

   V=dr/dt (r vector polozaja) A=dV/dt (V brzina)

  • B. 

   V=dt/dr (r vector polozaja) A=dt/dV (V brzina)

  • C. 

   A=dr/dt (r vector polozaja) V=dV/dt (V brzina)

  • D. 

   A=dt/dr (r vector polozaja) V=dt/dV (V brzina)

 • 15. 
  ZA PRAVOLINIJSKO KRETANJE SA PROMELJIVIM INTENZITETOM VAŽI
  • A. 

   An = 0, at = 0

  • B. 

   An > 0, at = 0

  • C. 

   An > 0, at /= 0 (različito od 0)

  • D. 

   An = 0, at /0 (različito od 0)

 • 16. 
  ELEMENTARNI MEHANIČKI RAD SILE F PRI POMERANJU TELA ZA DS IZNOSI
  • A. 

   DA = | F | * | ds | * sin ( < (F, ds))

  • B. 

   DA = | F | * | ds |

  • C. 

   DA = | F x ds |

  • D. 

   DA = | F | * | ds | * cos ( < (F, ds))

 • 17. 
  MOMENT INERCIJE MATERIJALNE TAČKE KOJA SE KREĆE PO KRUGU POLUPREČNIKA R
  • A. 

   Srazmerna je kvadratnom korenu poluprečnika putanje

  • B. 

   Srazmeran je kvadratu poluprečnika putanje

  • C. 

   Ne zavisi od poluprečnika putanje

 • 18. 
  ZAOKRUŽITI IZRAZ ZA KOMPONENTU UBRZANJA KOJA IZAZIVA PROMENU PRAVCA BRZINE. KAKO SE ZOVE TA KOMPONENTA UBRZANJA?
  • A. 

   ɑr

  • B. 

   ɑt

  • C. 

   V^2 kroz r

 • 19. 
  AKO SE ZANEMARI SILA OTPORA VAZDUHA, KINETIČKA ENERGIJA TELA KOJE SLOBODNO PADA SA VISINE H U TRENUTKU UDARA U TLO U ODNOSU NA POTENCIJALNU ENERGIJU TELA NA TOJ VISINI JE:
  • A. 

   Veća

  • B. 

   Manja

  • C. 

   Jednaka

 • 20. 
  AKO ČESTICE MATERIJALNE SREDINE OSCILUJU NORMALNO NA PRAVAC PROSTIRANJA MEHANIČKOG TALASA, TALASE JE:
  • A. 

   Longitudalan

  • B. 

   Transferzalan

  • C. 

   Polarizovan

 • 21. 
  JEDNAČINA STANJA IDEALNOG GASA JE
  • A. 

   PT = nR/V

  • B. 

   Q = nCp⌂T (⌂ = delta)

  • C. 

   PV = nRT

  • D. 

   VT = pnR

 • 22. 
  BRZINA SVETLOSTI U DATOJ SREDINI U ODNOSU NA BRZINU SVETLOSTI U VAKUMU JE
  • A. 

   Veća

  • B. 

   Manja

  • C. 

   Nepromenjena

 • 23. 
  GUSTINA IDEALNOG GASA SRAZMERNA JE
  • A. 

   Pritisku i temperaturi gasa

  • B. 

   Temperaturi, a obrnuto srazmerna pritisku gasa

  • C. 

   Pritisku a obrnuto srazmerna temperaturi gasa

 • 24. 
  KROZ OTPORNIK OD 100 OMA PROZIČE JEDNOSMERNA STRUJA JAČINE 5mA. KOLIKI JE NAPON NA OTPORNIKU
  • A. 

   50mV

  • B. 

   0.5V

  • C. 

   5V

  • D. 

   500V

 • 25. 
  PRI IZOBARSKOM PROCESU ZAPREMINA ODREĐENE KOLIČINE IDEALNOG GASA DVA PUTA SE POVEĆA KADA SE APSOLUTNA TEMPERATURA GASA
  • A. 

   Smanji dva puta

  • B. 

   Poveća dva puta

  • C. 

   Poveća četri puta

Back to Top Back to top