Fiskalna Politika I Proračun Eu-a

20 Pitanja | Total Attempts: 31

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Fiskalna Politika I Proraun Eu-a

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Koji ugovor je vezan za vođenje i nadgledanje pravila fiskalne neutralnosti u trgovini, jednak porezni tretman za domaće proizvode i one uvezene iz ostalih zemalja članica, uvođenje PDV-a?
  • A. 

   Rimski ugovor

  • B. 

   Pariški ugovor

  • C. 

   Lisabonski ugovor

  • D. 

   Schengenski ugovor

 • 2. 
  Porezna politika predstavlja jedan od simbola:
  • A. 

   Lokalnog suvereniteta svake države

  • B. 

   Regionalnog suvereniteta svake države

  • C. 

   Nadnacionalnog suvereniteta svake države

  • D. 

   Nacionalnog suvereniteta svake države

 • 3. 
  Koliko ima u proračunu u nacionalnim gospodarstvima uloga države?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 4. 
  Izbaci uljeza funkcija proračuna EU-a.
  • A. 

   Financijska

  • B. 

   Politička i pravna

  • C. 

   Socijalna i pravna

  • D. 

   Ekonomska

 • 5. 
  Koliko ima osnovnih načela/principa proračuna EU-a?
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 6. 
  Koja nije uloga države u proračunu u nacionalnim gospodarstvima?
  • A. 

   Alokacijska

  • B. 

   Proizvodna

  • C. 

   Regulativna i distributivna

  • D. 

   Stabilizacijska

 • 7. 
  Kojim ugovorom je uveden novi postupak donošenja proračuna EU-a?
  • A. 

   Pariški

  • B. 

   Rimski

  • C. 

   Lisabonski

  • D. 

   Schengenski

 • 8. 
  Koji akteri donose proračun EU-a?
  • A. 

   Europska komisija, Vijeće ministara i pomirbeni odbor

  • B. 

   Europska komisija, Europski parlament i pomirbeni odbor

  • C. 

   Europska komisija, Europsko vijeće, Vijeće ministara i pomirbeni odbor

  • D. 

   Europska komisija, Europski parlament, Vijeće ministara i pomirbeni odbor

 • 9. 
  Koje zemlje uplaćuju najviše u proračun EU-a?
  • A. 

   Njemačka, Francuska, Italija, Velika Britanija

  • B. 

   Njemačka, Francuska, Belgija, Velika Britanija

  • C. 

   Njemačka, Francuska, Italija, Belgija

  • D. 

   Belgija, Francuska, Italija, Velika Britanija

 • 10. 
  Koliko imamo skupina današnjih izvora proračuna?
  • A. 

   4

  • B. 

   3

  • C. 

   2

  • D. 

   5

 • 11. 
  Koja nije skupina današnjih izvora proračuna?
  • A. 

   Poljoprivredna i nepoljoprivredna proizvodnja

  • B. 

   PDV

  • C. 

   Financijski i nefinancijski izvori

  • D. 

   BND

 • 12. 
  Tko je rekao "I want my money (back)"?
  • A. 

   M. Draghi

  • B. 

   P. Werner

  • C. 

   R. Barre

  • D. 

   T. Thatcher

 • 13. 
  Za koju državu je vezan korektivni mehanizam?
  • A. 

   Njemačku (Njemački rabat)

  • B. 

   Francusku (Francuski rabat)

  • C. 

   Veliku Britaniju (britanski rabat)

  • D. 

   Italija (talijanski rabat)

 • 14. 
  Koliko % proračuna Eu-a ide za Administraciju EU-a?
  • A. 

   94

  • B. 

   6

  • C. 

   80

  • D. 

   10

 • 15. 
  Koliko % proračuna EU-a se ukupno troši na projekte u državama članica EU-a i izvan njih?
  • A. 

   6

  • B. 

   80

  • C. 

   75

  • D. 

   94

 • 16. 
  U koju politiku se danas najviše ulaže iz EU proračuna?
  • A. 

   Kohezijska politika

  • B. 

   CAP

  • C. 

   Politička politika

  • D. 

   Administracijska politika

 • 17. 
  Višegodišnji financijski okvir ili?
  • A. 

   CAP

  • B. 

   MMF

  • C. 

   MFF

  • D. 

   EMU

 • 18. 
  Koliko Europski semestar ima faza?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 19. 
  Financijski instrument Unije za pomoć financiranja posebnih aktivnosti u okviru zajedničkih europskih politika koje definiraju zemlje članica.
  • A. 

   Proračun EU-a

  • B. 

   Višegodišnji financijski okvir

  • C. 

   Europski semestar

  • D. 

   Fondovi EU-a

Back to Top Back to top