מבחן לדוגמא מקצועית א

10 | Total Attempts: 95

SettingsSettingsSettings
Please wait...
מבחן לדוגמא מקצועית א

בחינה לדוגמא של מקצועית א'. שחיבר עוז שמש, שמתמחה בהכנה לבחינות מקצועית א'+ מקצועית ב'.  הקורסים מתקיימים בתל אביב, חיפה, וירושליים... הקורס בחיפה בשיתוף אוניברסיטת חיפה.היקף השאלות מכל תת נושא ובכל נושא מנסה להציג את היחס הטוב ביותר של הנושאים בבחינה לרשותכם שעתיים וחצי, בהצלחה עוז שמש


Questions and Answers
 • 1. 
  על פי מודל בלק ושולס, אם נתון כי מדד ת"א-25 עומד על 1100 נקודות, ערכו של איזה מן התיקים הבאים, המורכבים מאופציות על המדד הפוקעות באותו מועד,יקטן בעקבות עלייה של נקודת אחוז בסטיית התקן, בהנחה שלא חלו שינויים נוספים?    
  • A. 

   .בלונג Call(1100)בשורט ו Call(1070) .

  • B. 

   (Call(1100 בשורט ו (Put(940 בשורט.

  • C. 

   (Put(1170 בלונג ו (Call(1100 בלונג 

  • D. 

   קניית אוכף נוסף על מכירת חוזה סינטטי.

  • E. 

   קניית חוזה סינטטי במחיר מימוש 1120 נוסף על כתיבת (Call(1100 ו (Put(1100.

 • 2. 
  ?איזה מהמשפטים הבאים העוסק בתיק נגזרים על מדד ת"א-25 הוא הנכון ביותר  
  • A. 

   כאשר ערך הזמן זהה לשווי האופציה בהכרח מדובר באופציית מכר

  • B. 

   הדלתא נעה בין 0 ל 100.

  • C. 

   ווגא של אופציית רכש זהה לווגא של אופציית מכר כאשר מחיר המימוש זהה.

  • D. 

   ביום מסחר נתון, אם מחיר המימוש,התשואה חסרת הסיכון ומחיר נכס הבסיס נתונים וקבועים, מחיר האופציה קבוע.  

  • E. 

   כאשר התזרים בפקיעה אינו תלוי במדד, התיק אינו נדרש לבטחונות.

 • 3. 
  בבורסה לניירות ערך נסחרות מניות של חברת כימיקלים לישראל בשער 40 ש"ח ובבורסה נסחרות אופציות על המניה הפוקעות בעוד 30 יום. למניה ומר שמעוני מחזיק ב- 1000 מניות של חברת כימיקלים לישראל, בעוד 30 יום בדיוק הבא להתקיים אסיפת בעלי המניות ומר שמעוני מעוניין להצביע באסיפה. מר שמעוני חושש מתוצאות האסיפה  ומעוניין להגן על השקעתו מה עליו לעשות?  
  • A. 

   על מר שמעוני למכור(001)C

  • B. 

   על מר שמעוני ליצור 4 פוזיציות שורט באופציות רכש בעלות מחיר מימוש 40 ש"ח

  • C. 

   D

 • 4. 
   .בלונג Call(1100) בשורט ו Put(1100) מדד ת"א 25 עומד על 1100 נקודות. למשקיע תיק המורכב מ בנוסף נתון כי הריבית חיובית ומחיר אופציית הרכש זהה למחיר אופציית המכר ועומד על 3000 ש"ח. איזו טענה מאפיינת את הרכב התיק של המשקיע?   
  • A. 

   שווי התיק חיובי,דלתא חיובית, גמא חיובית  

  • B. 

   לא יתכן כי מחיר אופציית Call זהה למחיר אופציית Put כאשר מחיר המימוש זהה

  • C. 

   שווי התיק אפס, דלתא שלילית, גמא אפס.

  • D. 

   שווי התיק שלילי, דלתא שלילית, ווגא אפס.

  • E. 

   שווי התיק שלילי, דלתא אפס, ווגא אפס.

 • 5. 
  ביום 14.6.2012 נסחרת איגרת חוב צמודה למדד המחירים לצרכן של חברת עוגן נדל"ן, המגיעה לפדיון סופי בתאריך 17.2.3013.  יחס ההמרה עומד על 1000. שער המניה הוא 1227. מדד הבסיס עומד על 100, והמדד הידוע 105.3. בנסיבות המתוארות, מה ניתן לקבוע בוודאות?  
  • A. 

   מחיר האג"ח גבוה מ 120.15

  • B. 

   מחיר האיגרת 102.7

  • C. 

   האג"ח נסחרת בפרמייה

  • D. 

   לא ניתן לענות ללא נתונים נוספים 

  • E. 

   בהינתן פרמיית המרה של 2.5% האינפלציה אינה משפיעה על מחחיר האיגרת

 • 6. 
  מר שמעוני הינו מנכ"ל בחברה המיצאת לאירופה. מר שמעוני מחזיק בבנק לאומי 10,000 מניות בנק מזרחי הנסחרות בבורסה בת"א תמורת 30 ש"ח. בנוסף, למר שמעוני הלוואה בבנק דיסקונט בסך 270,000 ש"ח. מר שמעוני מעונין להגן על קרן ההלוואה מפני תנודות בשוק המניות, בנסיבות המתוארות אילו מבין המשפטים הבאים נכון:
  • A. 

   על מר שמעוני למכור חוזה עתידי מסוג פיוט'ר על מנית בנק מזרחי הנסחר בבורסה בת"א

  • B. 

   על מר שמעוני למכור 18 אופציות רכש במחיר מימוש 30 ש"ח

  • C. 

   על מר שמעוני לרכוש 9 אופציות מכר במחיר מימוש 30 ש"ח

  • D. 

   על מר שמעוני לרכוש 27 אופציות מכר ולכתוב 27 אופציות רכש

  • E. 

   במידה וההלוואה צמודה למדד אין חשיפה לשוק המניות ולכן אין צורך בגידור

 • 7. 
  נתון תיק השקעות המורכב מאופציות על מדד ת"א 25  במחיר מימוש 1000, איזו טענה מבין הבאות היא הנכונה ביותר?
  • A. 

   אם הדלתא של התיק חיובית ומדד ת"א 25 יורד שווי התיק שלילי

  • B. 

   אם הדלתא של התיק חיובית ומדד ת"א 25 עולה שווי התיק חיובי

  • C. 

   אם הווגא של התיק שלילית וחלה עליה בסטית התקן הגלומה, שווי התיק חיובי.

  • D. 

   הווגא של אופצית הרכש זהה לווגא של אופצית המכר

  • E. 

   אם הווגא של התיק חיובית שווי התיק חיובי

 • 8. 
  בבורסה לנירות ערך נסחר מק"מ 613  הפוקע בעוד 350 יום וגליל 5427 הפוקע בסוף החודש ונושא ריבית של 4% , בנסיבות המתוארות איזו טענה מבין הבאות נכונה?
  • A. 

   אם המח"מ של שתי אגרות החוב זהה, תשואת הגליל נמוכה יותר

  • B. 

   המח"מ של הגליל נמוך יותר מכיוון ששיעור הקופון בו גבוה יותר

  • C. 

   ככל שמחיר המק"מ נמוך יותר מח"מ האיגרת יורד

  • D. 

   לאג"ח בעלת המחיר הגבוה יותר מח"מ גבוה יותר

  • E. 

   המח"מ בכל אחת מהאגרות אינו מושפע מהמחיר

 • 9. 
  חברת "כור" הינה חברת בת של חברת דיסקונט השקעות המחזיקה במניות הבנק "קרדיט סוויס" , לאור זאת מה מהטענות נכונה?
  • A. 

   ירידת שווי ההשקעה בקרדיט סוויס תקטין את המנוף הפיננסי

  • B. 

   חלוקת מניות קרדיט סוויס כדיבידנד בעין תעלה

  • C. 

   הסדר חוב עם בעלי האג"ח של חברת "כור" תקטין את הסיכון הפיננסי

  • D. 

   חלוקת מניות הטבה בחברת "דיסקונט השקעות" תשפר את מצבם של בעלי המניות הקימים על חשבון בעלי האג"ח

  • E. 

   הנפקת זכויות עשויה לגרום לירידה בהון העצמי

 • 10. 
  איזה מהטענות הבאות נכונה?
  • A. 

   כאשר הריבית בזמן הפקיעה וסטית התקן הגלומה זהה, גובה הבטחונות הנדרש זהה בכל נכסי הבסיס

  • B. 

   כאשר הווגא היא אפס לא יתכן שווי תיק חיובי

  • C. 

   ככל שערך הזמן עולה יורד שווי אופצית רכש מחוץ לכסף

  • D. 

   אם הערך הפנימי גבוה מערך הזמן האופציה בתוך הכסף

  • E. 

   באופצית רכש מחוץ לכסף יתכן שערך הזמן יקטן עם העליה במחיר נכס הבסיס

Back to Top Back to top