The Eucharistic Youth Society Quiz-1

8 Questions | Total Attempts: 43

SettingsSettingsSettings
Please wait...
The Eucharistic Youth Society Quiz-1

This quiz is about the history, foundations, goals, etc. Of the Eucharistic Youth Society.


Questions and Answers
 • 1. 
  When was the E.Y.S. started? Phong Trào TNTT đã được thành lập khi nào?
  • A. 

   1915

  • B. 

   1927

  • C. 

   1987

  • D. 

   1912

  • E. 

   1955

 • 2. 
  Where was the E.Y.S. started? Phong Trào TNTT đã được thành lập tại đâu?
  • A. 

   Italy

  • B. 

   Vietnam

  • C. 

   Rome

  • D. 

   France

 • 3. 
  Who started the E.Y.S.? Ai đã thành lập Phong Trào TNTT?
  • A. 

   Father Thanh Tam

  • B. 

   Father Bassiere

  • C. 

   Father Hoa

  • D. 

   Father Jacques

 • 4. 
  What was the reason for starting the E. Y. S. at first? Lý do đầu tiên thành lập Phong Trào TNTT là gì?
  • A. 

   To fight against the Italian government for killing Catholics at the time. Để chống đối lại chính quyền Ý vì đã bắt hại những người Công Giáo thời đó.

  • B. 

   To help young children in having a closer relationship with God. Để giúp các trẻ em được nên mật thiết với Chúa.

  • C. 

   To gather young children to help in building a better society. Để tụ họp các trẻ em lại để giúp trong phần xây dựng một xã hội tốt hơn.

  • D. 

   To gather young children to spread the word of the Gospel. Để tụ họp các trẻ em lại để rao giảng Tin Mừng.

  • E. 

   To have the young children to pray and sacrifice in silence with the purpose of asking God to protect the Catholic Church during the atheism period enforced by the French government. Để tụ họp các em lại để cầu nguyện và hy sinh trong âm thầm cùng với mục đích là xin Chúa bảo vệ Giáo Hội trong thời kỳ vô thần của chính quyền Pháp.

 • 5. 
  What are the vows of a Eucharist Youth? 4 Tôn Chỉ của TNTT là gì?
  • A. 

   Pray and sacrifice Cầu nguyện và hy sinh

  • B. 

   Sacrifice and communion Hy sinh và rước lễ

  • C. 

   Pray, sacrifice, communion, and doing apostolic deeds Cầu nguyện, hy sinh, rước lễ, và làm việc tông đồ

  • D. 

   Communion, sacrifice, pray, and going to mass everyday Rước lễ, hy sinh, cầu nguyện, và dự lễ hằng ngày

  • E. 

   Eucharistic adoration and daily prayer Chầu Thánh Thể và cầu nguyện hằng ngày

 • 6. 
  What are the goals of the E. Y. S.? Mục đích của phong trào TNTT là gì?
  • A. 

   To train the young generation to become a perfect Christian to help spread the word of the Gospel. Rèn luyện thanh thiếu niên trở thành Kitô Hữu hoàn hảo để đi rao giảng Tin Mưng.

  • B. 

   To bring God into other's life. Đêm Chúa đến trong cuộc sống của những người khác.

  • C. 

   To train the young generation to become a productive skillful citizen to help in building the society. Rèn luyện thanh thiếu niên trở thành con người kiện toàn để góp phần xây dựng xã hội.

  • D. 

   A & B only

  • E. 

   A & C only

 • 7. 
  What is the motto of the Thieu Nhi branch? Khẩu hiệu của ngành Thiếu là gì?
  • A. 

   Be good ngoan

  • B. 

   Sacrifice hy sinh

  • C. 

   To serve phụng sự

 • 8. 
  What is sacrifice? Hy sinh là gì?
  • A. 

   Giving up anything. Từ bỏ bất cứ chuyện gì đó.

  • B. 

   Giving up what you do not like or care about. Từ bỏ những gì mình không thích hoặc quan tâm đến.

  • C. 

   To pray and keep away from eating meat. Cầu nguyện và kiên thịch.

  • D. 

   Giving up what you hold most valuable or desire for the better cause of someone else. Từ bỏ những gì mình ham muốn cho lợi ít của một người khác.

Back to Top Back to top