Elektronske Poslovne Komunikacija - II Kolokvijum

127 Pitanja | Total Attempts: 40

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Elektronske Poslovne Komunikacija - II Kolokvijum

Pitanja i odgovori za kolokvijum


Questions and Answers
 • 1. 
  Aplikacioni Web Serveri su:
  • A. 

   Web sreveri koji služe isključivo za razvoj poslovnih Web aplikacija

  • B. 

   Web serveri koji se koriste za pristup distribuiranim bazama podataka prema zahtevu korisnika

  • C. 

   Softveri koji pružaju specifičnu poslovnu funkcionalnost koja je potrebna web sajtu

 • 2. 
  Hardverska platforma:
  • A. 

   Predstavlja čvrstu platformu na kojoj je smešten hardver

  • B. 

   Tiče se kompjuterske opreme koju koristi sistem da bi postigao svoju funkcionalnost u e- trgovini

  • C. 

   Predstavlja objekte u kojima je smešten hardver

 • 3. 
  Stateless znači:
  • A. 

   Da server ne mora da održava tekuću interakciju sa klijenotm

  • B. 

   Da server mora da održava tekuću unterakciju sa klijentom

  • C. 

   Da se serveri koji podržavaju sajt nalaze u različitim državama

 • 4. 
  Intenzivne I/O:
  • A. 

   Zhteva više perica u komunikacionim kablovima

  • B. 

   Zahteva više input/output operacija nego kod klasičnog računarskog procesinga

  • C. 

   Zahteva veći poprečni presek komunikacionih kablova

 • 5. 
  Intenzivni CPU:
  • A. 

   Podrazumeva intenzivno korišćenje samo jednog procesora

  • B. 

   Podrazumeva operacije koje traže veliku procesnu moc

  • C. 

   Podrazumeva procesor nove generacije sa više procesorskih jezgara

 • 6. 
  Skaliranost:
  • A. 

   Je način programiranja sajta korišćenjem skaliranih resursa

  • B. 

   Označava sposobnost sajta da se uveća po potrebi

  • C. 

   Označava broj Webservera koji se mogu koristiti prema potrebi

 • 7. 
  Da bi se postigla osnovna poslovna funkcionalnost Web sajta, neophodno je:
  • A. 

   Biti svestan uputstava za dizajn i softverskih alata za izgradnju aktivnih sadržaja i funkcionalnosti sajta

  • B. 

   Imati u vidu kupovnu moć stanovništva i dtepen korišćenja Interneta u zemlji

  • C. 

   Neophodno je imati vrhunski obučene Web dizajnere i originale kreacije

 • 8. 
  Loše dizajniran Web sajt:
  • A. 

   Privlači kupce

  • B. 

   Intrigira kupce

  • C. 

   Odbija kupce

 • 9. 
  Personalizacija je:
  • A. 

   Sposobnost da se kupac tretira po svojim ličnim osobinama i istoriji interakcije sa datim sajtom

  • B. 

   Proces prilagoĎavanja sajta posetiocu i njegovim potrebama

  • C. 

   Proces u kome se kompletan dizajn i funkcionalnost Web sajta projektuju prema želji potencijalnih kupaca

 • 10. 
  Privatnost je:
  • A. 

   Nedostupnost privatnih podataka o korisniku sajta drugim korisnicima sajta

  • B. 

   Mogućnost da korisnik pristupa svim delovima sajta baz identifikacije, odnosno dostavljanja svojih ličnih podataka

  • C. 

   Skup stavova kojima se korisnik obaveštava o tome šta se dešava sa ličnim podacima koje korisnik ostavlja na datom sajtu

 • 11. 
  Pravila pristupa su:
  • A. 

   Postupci koji se moraju poštovati prilikom identifikacije korisnika na sajtu

  • B. 

   Skup svojstava koji olakšava pristup datom Web sajtu hendikepiranih korisnika

  • C. 

   Pravila koja mora da poštuje programer prilikom izrade sigurnosnih procedura pristupa sajtu

 • 12. 
  Politika finansijskog izveštavanja:
  • A. 

   Prestavlja pravila na osnovu kojih ćete obračunati prihode i troškove na vašem sajtu

  • B. 

   Definiše dostavljanje računovodstvenih izveštaja o poslovanju vašeg sajta

  • C. 

   UsklaĎivanje finansijskog poslovanja vašeg sajta sa lokalnim zakonodavstvom zemlje u kojoj je sajt lociran

 • 13. 
  Integritet je:
  • A. 

   Mogućnost da se informacije koje se nalaze na Web stranici ili koje se prenose i primaju preko interneta ne mogu menjati na bilo koji način od neovlašćenih lica

  • B. 

   Zaštita pojedinca, njegovih aktivnosti na Internetu i mogućnot pristupa bilo kom sajtu

  • C. 

   Zaštita informacija od neovlašćenog pristupa putem otvaranja Web stranice

 • 14. 
  Neporecivost je:
  • A. 

   Mogućnost da učesnici u E-trgovini ne mogu da potvrde svoju transakciju

  • B. 

   Mogućnost da učesnici E-trgovinene odbiju (tj.ne priznaju) svoje postupke na mreži

  • C. 

   Mogućnost da učesnici u E-trgovini mogu da opozovu svoju transakciju

 • 15. 
  Autentifikacija je:
  • A. 

   Identifikacija isključivo osobe da kojom komunicirate preko Interneta

  • B. 

   Identifikacija IP adrese Web servera sa kojim komuniciramo

  • C. 

   Identifikaciju identiteta osobe ili entiteta sa kojom ste stupili u poslovne odnose preko Interneta

 • 16. 
  Tajnost je:
  • A. 

   Proces šifrovanja podataka radi onemogućavanja pristupa poverljivim podacima

  • B. 

   Mogućnost obezbedjivanja dostupnosti poruka i podataka samo onima koji su ovlašćeni da ih koriste

  • C. 

   Način prikazivanja informacija odreĎenoj grupaciji Web servera

 • 17. 
  Dostupnost je
  • A. 

   Sposobnost da neki sajt e-trgovine normalno funkcioniše shodno svojoj nameni

  • B. 

   Upravo srazmeran brzini otvaranja sajta e-trgovine a obrnuto srazmeran njegovoj veličini

  • C. 

   Mogućnost otvaranja sajta e-trgovine u roku kraćem od 10 sekundi

 • 18. 
  UvoĎenjem više sigurnosnih mera:
  • A. 

   Sajt postaje teži i sporiji za upotrebu

  • B. 

   Sajt se brže otvara i brže reaguje na zahteve korisnika

  • C. 

   Procesorska snaga se manje angažuje u transakciji

 • 19. 
  Virus je:
  • A. 

   Organizam koji napada računarske sisteme putem direktnog kontakta

  • B. 

   Kompjuterski program koji može da pravi kopije samog sebe i da se širi po drugim fajlovima

  • C. 

   Kompjuterski program koji skenira napadnuti disk u cilju prikupljanja podataka

 • 20. 
  Crv (warm) je:
  • A. 

   Kreiran tako da se širi sa kompjutera na kompjuter

  • B. 

   Organizam koji se nastanjuje u hardveru i izaziva štetu

  • C. 

   Kompjuterski program koji uništva podatke na računaru kao i sam hardver

 • 21. 
  Haker je:
  • A. 

   Osoba koja pretražuje sadržaj sajta

  • B. 

   Softver koji prekida komunikaciju izmeĎu Web servera

  • C. 

   Osoba koja pokušava da neovlašćeno uĎe u kompjuterski sistem

 • 22. 
  Sajber vandalizam je:
  • A. 

   Ispisivanje nepristojnih poruka na sajtu

  • B. 

   Namerno ometanje, brisanje ili čak uništavanje sajta

  • C. 

   Uništavanje hardverska opreme

 • 23. 
  White hats (beli šeširi) su:
  • A. 

   “Dobri” hakeri koji pomažu organizacijama da identifikuju i otkolone bezbednosne propuste

  • B. 

   Hakeri koji nose bele šešire kao znak pripadnosti pokretu

  • C. 

   Hakeri koji onemogućavaju dostupnost sajta tako što čitave Web stranice boje u belo

 • 24. 
  Black hats (crni šeširi) su:
  • A. 

   Hakeri koji nose crne šešire kao znak pripadnosti pokretu

  • B. 

   Hakeri koji deluju s namerom da nekom naude

  • C. 

   Hakeri koji onemogućavaju dostupnost sajta tako što čitave Web stranice boje u crno

 • 25. 
  Gray hats (sivi šeširi) su:
  • A. 

   Hakeri koji su ubeĎeni u to da slede neki viši cilj i opšte dobro, pa u to ime provaljuju u sisteme razotkrivajući njihovu ranjivost

  • B. 

   Hakeri koji onemogućavaju dostupnost sajta tako što čitave Web stranice boje u sivo

  • C. 

   Hakeri koji nose sive šešire kao znak pripadnosti pokretu

 • 26. 
  Obmana (spoofing) je:
  • A. 

   Lažno predstavljanje tako što se uzme lažna email adresa ili tako što se osoba identifikuje kao neko drugi

  • B. 

   Pravljenje o objavljivnaje lažnog Web sajta identičnog dizajna kao i originalni sajt koji se kompromituje

  • C. 

   Objavljivanje tuĎe IP adres kao svoje

 • 27. 
  Denial of Service Attacks (Napad odbijanja usluga) se izvodi:
  • A. 

   Korišćenjem isključivo PING komande

  • B. 

   Zasipanjem Web sajta beskorisnim prometom da bi se mreža opteretila i zagušila

  • C. 

   Skeniranjem portova ciljnog sajta i ulaskom kroz bespotrebno otvorene virutelane portove računara

 • 28. 
  Sniffing je:
  • A. 

   OdreĎivanje važnosti zahteva i njegovo sortiranje po prioritetu

  • B. 

   Provera pošaljioca dolaznog signala na sajt

  • C. 

   Tip programa za nadgledanje koji prati sve informacije koje putuju preko mreže

 • 29. 
  Insajderi su:
  • A. 

   Zaposleni koji imaju pristup osetljivim informacijama

  • B. 

   Ljudi koji mogu ući u prostoriju sa sa Web serverima

  • C. 

   Programeri koji programiraju Web aplikacije

 • 30. 
  Obezbedjenje komunikacionih kanala se može vršiti primenom:
  • A. 

   SQL-a

  • B. 

   SSL-a

  • C. 

   ATM-a

 • 31. 
  Zaštita mreže se može vršiti primenom
  • A. 

   Brickwall-a

  • B. 

   Firewall-a

  • C. 

   Firestone-a

 • 32. 
  Šifrovanje (encryption) je:
  • A. 

   Proces transformacije otvorenog teksta u šifrovani tekst koji ne može pročitati niko sem pošiljaoca i primaoca.

  • B. 

   Proces generisanja šifre upotrebom specijalnih hardverskih ureĎaja HSM (Hardware Security Module)

  • C. 

   Proces generisanja šifre upotrebom specijalnih kriptoloških algoritama

 • 33. 
  Šifrat je:
  • A. 

   Specijalan kod koji se generiše kod primaoca a namenjen je dešifrovanju bio kod primaoca bilo kod pošiljaoca

  • B. 

   Tekst dobijen šifrovanjem i koji ne može niko drugi da pročita sem pošiljaoca i primaoca

  • C. 

   Kriptografski ključ koji se koristi za šifrovanje

 • 34. 
  Šifra zamene je:
  • A. 

   Naizmeniča zamena uloga pošiljaoca i primaoca šifrata

  • B. 

   Zamena šifrovanog teksta ključem korišćenjem specifičnog kriptografskog algoritma

  • C. 

   Sitemsatska zamena znakova otvorenog teksta nekim drugim znakovima zadatog alfabeta

 • 35. 
  Šifra transpozicije:
  • A. 

   Se odreĎuje transponovanom matricom šifrovanog teksta

  • B. 

   Na sistematičan način zamenjuje prirodni redosled znakova u rešima nekim drugim redosledom

  • C. 

   Izmena pozicija znakova u šifratu slučajnim redosledom bez korišćenja pavila

 • 36. 
  Simetrični šifarski sistemi obezbeĎuje:
  • A. 

   ObezbeĎuju da pošiljaoc i primaoc koriste isti ključ za šifrovanje i dešifrovanje poruka

  • B. 

   ObezbeĎuje da su primaoc i pošiljaoc podjednako udaljeni od servera za šifrovanje

  • C. 

   Šifruje tekst na taj način što ga piše u obrnutom redosledu

 • 37. 
  DES je:
  • A. 

   Digital Encryption System

  • B. 

   Data Encryption Standard

  • C. 

   Dual Encryption Software

 • 38. 
  Asimetrični šifarski sistemi koristi:
  • A. 

   Osobinu da je dužina šifrata obavezno duža od dužine otvorenog teksta

  • B. 

   Osobinu da je dužina otvorenog teksta obavezno duža od dužine šifrata

  • C. 

   Dva matematički povezana ključa

 • 39. 
  Kod asimetičnog šifarskog sistema:
  • A. 

   Javni ključ se koristi za šifrovanje a tajni za dešifrovanje

  • B. 

   Tajni ključ se koristi za šifrovanje a javni za dešifrovanje

  • C. 

   Oba ključa se mogu koristiti i za šifrovanje i za dešifrovanje poruka

 • 40. 
  Digitalni potpis je:
  • A. 

   Skenirani svojeručni potpis koji se može poslati preko Interneta

  • B. 

   “Potpisani” šifrovani tekst koji se može poslati preko Interneta

  • C. 

   Skenirani svojeručni potpis u pdf formatu i odštampan na ličnoj karti

 • 41. 
  Hash funkcija:
  • A. 

   Koristi algoritam koji proizvodi broj ograničene dužine nazvan hash

  • B. 

   Produkuje kriptografkse ključeve definisane dužine nazvana hash

  • C. 

   Dešifruje šifrate nastale korišćenjem asimetričnog šifarskog sistema

 • 42. 
  Digital envelop je
  • A. 

   Štampanje šifrovanih podataka i njihovo pakovanje u koverte

  • B. 

   Tehnika koja koristi simetričko šifrovanje za velika dokumenta

  • C. 

   Tehnika koja koristi simetričko šifrovanje isključivo u hitnim situacijama zbog niske pouzdanosti sistema

 • 43. 
  Digital certificate (digitalni sertifikat) je:
  • A. 

   Dozvola za javno digitalizovanje službenih dokumenata

  • B. 

   Dokument izdat od strane autoriteta zaduženog za izdavanje sertifikata

  • C. 

   Potvrda da se službena isprava može prevesti u digitalni oblik bez prethode saglasnosti

 • 44. 
  Certification Authority (CA) je:
  • A. 

   Treća strana od poverenja koja izdaje digitalne sertifikate

  • B. 

   Odeljenje u vladi neke zemlje koje digitalizuje zvanične dokumente

  • C. 

   Softver koji proverava i oraĎuje identitet osoba koje se obraćaju vladinim institucijama

 • 45. 
  PKI je:
  • A. 

   Private Key Intrusion

  • B. 

   Personal Key Interchange

  • C. 

   Public Key Infrastructure

 • 46. 
  Pretty Good Privacy (PGP) je:
  • A. 

   Metoda korišćenja praktičnih dostignuća u procesu generisanja javnog ključa

  • B. 

   Softverski program za šifrovanje email-a metodom javnog ključa

  • C. 

   Metoda šifrovanja podataka bez korišćenja kriptografskih ključeva

 • 47. 
  SSL je:
  • A. 

   Secure Sockets Layer

  • B. 

   Software Secure Layer

  • C. 

   Software Socket Lab

 • 48. 
  Secure negotiated session je:
  • A. 

   Procedura pregovaranja oko sigurnosnih procedura

  • B. 

   Klijent-server sesija

  • C. 

   VoĎenje pregovora izmeĎu dve zemlje oko sigurnosti razmene podataka

 • 49. 
  Session key je:
  • A. 

   Jedinstveni asimetrički ključ za šifrovanje koji je izabran za jednu sesiju bezbednog komuniciranja

  • B. 

   Kriptografski ključ koji se koristi za svaku sesiju bezbedog komuniciranja i koji se ne sme menjati

  • C. 

   Jedinstveni simetrički ključ za šifrovanje koji je izabran za jednu sesiju bezbednog komuniciranja

 • 50. 
  S-HTTP je:
  • A. 

   Software Hypertext Transfer Protocol

  • B. 

   Secure Hypertext Transfer Protocol

  • C. 

   Software Hypothetic Transmission Procedures

 • 51. 
  VPN je:
  • A. 

   Virtual Private Networks

  • B. 

   Very Private Networks

  • C. 

   Veryfied Protected Networks

 • 52. 
  Proxy server je:
  • A. 

   Web server koji preko rutera prati zahteve prema sistemu koje dolaze sa Iterneta

  • B. 

   Softverski server koji se stara o svim komunikacijama bilo da su sa Interneta ili se šalju na isti

  • C. 

   Fizički server koji se stara o svim komunikacijama bilo da su sa Interneta ili se šalju na isti

 • 53. 
  Implementacioni plan bezbednosti
  • A. 

   Proces pregledanja administratora prilikom dolaska na radno mesto

  • B. 

   Su koraci koje treba preduzeti da bi postigli bezbednosne ciljeve

  • C. 

   Proces pregledanja administratora prilikomodlaska sa radnog mesta

 • 54. 
  Kontrola pristupa
  • A. 

   Definiše ko ima legitiman pristup mreži

  • B. 

   Se vrši od strane zaposlenog koji kontroliše pristup ormaru sa serverima i ruterima

  • C. 

   Se vrši isključivo putem kontrole fizičkog pristupa prostorijama sa serverima

 • 55. 
  Biometrika je:
  • A. 

   Studija o mernim biološkim i fizičkim karakteristikama koje se mogu koristiti za kontrolu pristupa

  • B. 

   Uzimanje otisaka prstiju svim zaposlenima koji imaju pritup mreži i njihvo arhiviranje u bazi podataka

  • C. 

   Skeniranje zenice oka svih zaposlenih koji imaju pritup mreži i njihvo arhiviranje u bazi podataka

 • 56. 
  Politika autorizacije
  • A. 

   Je propisana od strane vlade jedne države i mor se strogo poštovati prilikom projektovanja informacionih sistema

  • B. 

   Se donosi na nivou regije, i obavezujuća je za sve informacione sisteme koji na toj teritoriji funkcionišu

  • C. 

   Determiniše različite nivoe pristupa informacionim vrednostima za različite nivoe korisnika

 • 57. 
  CESEA je:
  • A. 

   Organization for Economic Cooperation and Development

  • B. 

   Organization for Electronic Computer Development

  • C. 

   Organization for European Computer Digitalization

 • 58. 
  VeriSign je:
  • A. 

   ProizvoĎač sigurnosnih kompnenti u elektronici

  • B. 

   Web bezbednosni prekrivač

  • C. 

   Web provajder koji dodeljuje specifični znak svakom korisniku

 • 59. 
  PayPal je:
  • A. 

   Novac u E-mailu

  • B. 

   Firma za plaćanje knjiga naručenih preko Interneta

  • C. 

   Slanje novca korišćenjem PTT usluga

 • 60. 
  Kreditna kartica je:
  • A. 

   Račun pomoću kojeg potrošač plaća na odloženo

  • B. 

   Račun pomoću kojeg potrošač plaća trenutnim skidanjem novca sa računa

  • C. 

   Račun pomoću kojeg potrošač može platiti samo jednom

 • 61. 
  Udruženja za kreditne kartice su:
  • A. 

   Profitabilne organizacije

  • B. 

   Neprofitabilne organizacije

  • C. 

   Visokoprofitabilne organizacije

 • 62. 
  Procesni centri se bave
  • A. 

   Procesima u bankarstvu

  • B. 

   Procesima izdavanja kreditnih kartica

  • C. 

   Proverom računa i bilansa

 • 63. 
  Pomoću debitnih kartica se
  • A. 

   Odmah naplaćuju dugovanja ili se realizuju druge potražnje sa depozitnih računa

  • B. 

   Vlasnici računa po prvi put pojavljuju na tržištu - debituju

  • C. 

   Novčana sredstva mogu transformisati sa jednog računa na drugi u roku od 30 dana

 • 64. 
  Digitalni Cash predstavlja
  • A. 

   Formu novca koji ne može biti potrošen na sajtovima e-trgovine

  • B. 

   Privatnu formu novca koji može biti potrošen na sajtovima e-trgovine

  • C. 

   Fiktivni novac koji se izdaje u digitalnom obliku potpisan ličnim digitalnim potpisom

 • 65. 
  SET je:
  • A. 

   Secure Electronic Transaction Protocol

  • B. 

   Safety Electronic Transfer

  • C. 

   Security of External Transaction

 • 66. 
  EMV je
  • A. 

   Europay MasterCard Visa

  • B. 

   European Money Vocation

  • C. 

   Eastern MeadleEast Virtual money

 • 67. 
  SET (Secure Electronic Transaction Protocol) za identifikaciju pošiljaoca koristi
  • A. 

   Otisak prsta

  • B. 

   PIN

  • C. 

   Digitalni sertifikat

 • 68. 
  B2C je:
  • A. 

   Business to Business

  • B. 

   Business to Customer

  • C. 

   Customer to Customer

 • 69. 
  Digital Wallets
  • A. 

   Identifikuje potrošača preko digitalnog sertifikata ili drugih metoda šifrovanja

  • B. 

   Identifikuje potrošača preko digitalnog potpisa

  • C. 

   Identifikuje potrošača preko digitalnog otiska prsta

 • 70. 
  Standard za digitalne wallets-e je:
  • A. 

   S-HTTP

  • B. 

   Electronic Commerce Modeling Language

  • C. 

   PHP

 • 71. 
  Digitalni Cash se naziva još i:
  • A. 

   C-cash

  • B. 

   I-cash

  • C. 

   E-cash

 • 72. 
  Smart kartice:
  • A. 

   Poseduju RF predajnike/prijemnike

  • B. 

   Poseduju čipove

  • C. 

   Poseduju optičku memoriju

 • 73. 
  Sistem Ecount je osnovan:
  • A. 

   1956

  • B. 

   1998

  • C. 

   2002

 • 74. 
  Sistem American Express Blue kombinuje
  • A. 

   Kreditnu i Debitni karticu

  • B. 

   Kreditnu i Smart karticu

  • C. 

   Smart i RF karticu

 • 75. 
  B2B je:
  • A. 

   Business to Business

  • B. 

   Business to Customer

  • C. 

   Customer to Customer

 • 76. 
  Electronic Billing Presentation and Payment je:
  • A. 

   Način plaćanja prilikom kupovine u supermarketima

  • B. 

   Način plaćanja prilikom kućne dostave robe

  • C. 

   Novi načini onlajn platnih sistema za mesečne račune

 • 77. 
  Najpoznatija e-commerce kompanija je:
  • A. 

   Yahoo

  • B. 

   Amazon

  • C. 

   Microsoft

  • D. 

   Google

 • 78. 
  E-commerce obuhvata:
  • A. 

   Digitalno omogućene komercijalne transakcije izmeĎu organizacija i pojedinaca

  • B. 

   Pretraživanje interneta

  • C. 

   Analogno-digitalne veze izmeĎu korporacija

 • 79. 
  E-commerce obuhvata
  • A. 

   Obavezno refundiranje finansijskih sredstava klijentima pod bilo kojim uslovima

  • B. 

   Digitalno omogućene transakcije i procese u okviru jedne organizacije uz pomoć i pod kotrolom njenog informacionog sistema

  • C. 

   Plaćanje isključivo platnom karticom

 • 80. 
  Period koji bi se mogao označiti kao začetak razvoja e-commerc-a je
  • A. 

   ‟30 godine XX veka

  • B. 

   ‟70 godine XX veka

  • C. 

   ‟90 godine XX veka

 • 81. 
  Jedinstvene i značajne osobine e-commerc-a su
  • A. 

   Sveprisutnost, globalna dostupnost, interaktivnost

  • B. 

   Zaštita životne sredine, borba protiv siromaštva

  • C. 

   Niže cene, manji porezi, besplatan transport

 • 82. 
  Najvažniji oblici e-commerc-a, prema odnosu na tržištu su:
  • A. 

   Business-to-consumers (B2C)

  • B. 

   Business-to-business (B2B)

  • C. 

   One-to-many (O2M)

  • D. 

   Consumer-to-Consumer (C2C)

  • E. 

   Business-to-Consumer-to-Consumer (B2C2C)

 • 83. 
  Najvažniji oblici e-commerc-a, prema tehnologiji su:
  • A. 

   Deer-to-Deer (D2D)

  • B. 

   Mobilni komerc (M-commerce)

  • C. 

   Peer-to-Peer (P2P)

  • D. 

   Personalizovani komerc

 • 84. 
  Business-to-Business obuhvata:
  • A. 

   Razmenu izmeĎu klijenata

  • B. 

   Razmenu izmeĎu preduzeća i klijenata

  • C. 

   Razmenu izmeću preduzeća

 • 85. 
  Consumer-to-Consumer:
  • A. 

   Omogućava potrošačima direktnu meĎusobnu trgovinu

  • B. 

   Omogućava preduzećima siguran protok informacija

  • C. 

   ObezbeĎuje klijentima bezbedno komuniciranje sa preduzećima

 • 86. 
  Peer-to-Peer:
  • A. 

   Omogućava korisnicima besplatno preuzimanje licenciranog softvera preko Interneta

  • B. 

   Omogućava korisnicima plaćanje jeftinije tarife prema željenom korisniku

  • C. 

   Omogućava korisnicima Internet razmenu fajlova i drugih računarskih resursa

 • 87. 
  Electronic Data Interchange (EDI) je:
  • A. 

   Protokol za elektronsko modifikovanje podataka

  • B. 

   Standard razvijen sa ciljem razmene komercijalnih dokumenata i obavljanje transakcija preko privatnih mreža

  • C. 

   Interno okruženje za razmenu podataka u inženjerskim kompanijama

 • 88. 
  E-commerce biznis:
  • A. 

   Koristi jedinstvene kvalitete i prednosti interneta i World Wide Weba

  • B. 

   Počiva na merkantilističkim stavovima

  • C. 

   Izbegava korišćenje modernih tehnologija u svrhu ostvarivanja kapitala

 • 89. 
  Biznis plan je:
  • A. 

   Završni izveštaj preduzeća na kraju poslovne godine

  • B. 

   Dokument koji opisuje biznis model

  • C. 

   Procena koju sastavlja nezavisna komisija odreĎenom preduzeću

 • 90. 
  Value Proposition, kao jedan od ključnih biznis modela
  • A. 

   Definiše kako bi klijenti trebalo da vrše odabir proizvoda

  • B. 

   Predlaže upotrebe modernih informacionih tehnologija u svrhu pospešenja učinka preduzeća

  • C. 

   Definiše kako proizvodi ili servisi jedne kompanije zadovoljavaju potrebe portošača

 • 91. 
  Model prihoda, kao jedan od ključnih biznis modela:
  • A. 

   Opisuje na koji način će kompanija ostvarivati prihod, profit i superioran povraćaj investiranog kapitala

  • B. 

   Definiše kako kompanija treba da usmeri proizvodne linije

  • C. 

   Služe za sumiranje godišnjih prihoda jedne kompanije

 • 92. 
  Primer modela za reklamiranje, u kome kompanija pruža forum za reklamiranje i za to naplaćuje proviziju je:
  • A. 

   Yahoo

  • B. 

   Microsoft Office

  • C. 

   E-Trade

 • 93. 
  Očekivano tržište, kao jedan od ključnih biznis modela
  • A. 

   Odnosi se na tržište na koje se računa kao i na ukupne potencijalne finansijske resurse ostvarljive na datom tržištu

  • B. 

   Odnosi se na tržište na koje se računa i na minimalnu ostvarljivu dobit na datom tržištu

  • C. 

   Odnosi se na odrĎene ciljne grupe i potencijalne nedostatke konkurentskih kompanija

 • 94. 
  Koja od navedenih rečenica je potpuna u objašnjavanju šta je Internet ?
  • A. 

   Povezana mreža mnogih mreža i racunara, koji povezuju preduzeca, edukacione institucije, državne agencije i pojedince

  • B. 

   Povezuje računare

  • C. 

   Kreira platformu za e-komerc

 • 95. 
  Prva faza u razvoju Interneta je:
  • A. 

   Inovacija

  • B. 

   Institucionalizacija

  • C. 

   Komercijalizacija

 • 96. 
  Druga faza u razvoju Interneta je:
  • A. 

   Inovacija

  • B. 

   Institucionalizacija

  • C. 

   Komercijalizacija

 • 97. 
  Treća faza u razvoju Interneta je:
  • A. 

   Inovacija

  • B. 

   Institucionalizacija

  • C. 

   Komercijalizacija

 • 98. 
  Federal Networking Council definicija Interneta ističe tri važna koncepta koja predstavljaju osnovu za razumevanje Interneta:
  • A. 

   Komutacija paketa

  • B. 

   TCP/IP komunikacioni protokol

  • C. 

   Klijent/serve racunarstvo

  • D. 

   WAP/Mobilnu prisutnost

  • E. 

   Digitalni potpis

  • F. 

   E-kartice

 • 99. 
  Komutacija paketa je:
  • A. 

   Metod podele digitalnih poruka u pakete, šaljuci ih razlicitim komunikacionim putevima prema tome da li su slobodni ili ne, a zatim reasembliranje paketa na prijemnoj strani u cilju dobijanja poslate transakcije

  • B. 

   Metod podele digitalnih poruka u pakete, šaljuci ih razlicitim komunikacionim putevima prema tome da li su slobodni ili ne, a zatim reasembliranje paketa na prijemnoj strani u cilju dobijanja originalne poruke

  • C. 

   Metod podele digitalnih poruka u pakete, šaljuci ih razlicitim komunikacionim putevima prema tome da li su slobodni ili ne, a zatim reasembliranje paketa na prijemnoj strani u cilju dobijanja poruke

 • 100. 
  Slanje paketa je najbolje opisano u kojoj rečenici
  • A. 

   Delovi na koje se deli digitalna/analogna poruka u cilju prenosa preko Interneta

  • B. 

   Delovi na koje se deli analogna poruka u cilju prenosa preko Interneta

  • C. 

   Delovi na koje se deli digitalna poruka u cilju prenosa preko Interneta

 • 101. 
  TCP (Transmission Control Protocol):
  • A. 

   Protokol kojim se uspostavlja konekcija izmeĎu predajnog i prijemnog Web računara, podržava formiranje paketa u tački predaje i njihovo ponovno spajanje na predajničkoj strani

  • B. 

   Protokol kojim se uspostavlja konekcija izmedju predajnog i prijemnog Web racunara, podržava formiranje paketau tacki predaje i njihovo ponovno spajanje na prijemnoj strani

 • 102. 
  Uniform Resource Locator (URL) je:
  • A. 

   Link ka sajtu

  • B. 

   Adrese koje koristi Web browser za identifikaciju lokacije sadržaja na Web-u

  • C. 

   Putanja do stranice

 • 103. 
  Za slanje e-maila koristi se sledeći protokol
  • A. 

   POP3

  • B. 

   SMTP

  • C. 

   IMAP

  • D. 

   SENDMAIL

 • 104. 
  Za primanje/čitanje e-maila koriste se sledeći protokoli
  • A. 

   POP3

  • B. 

   SMTP

  • C. 

   IMAP

  • D. 

   SENDMAIL

 • 105. 
  Četvoroslojna arhitektura peščanog sata obuhvata
  • A. 

   Mrežnu tehnološku osnovu

  • B. 

   Transportne servise i reprezentacione standarde

  • C. 

   Middleware Servise

  • D. 

   Aplikacije

 • 106. 
  Kičma (backbone) je:
  • A. 

   Pozadinska veza sa serverima

  • B. 

   Širokopojasni fiber optički kabl za prenos podataka po Internetu

  • C. 

   Provajder aplikativnih usluga (Network Application Provider -NAP)

  • D. 

   Provajder mrežnih usluga (Network Service Provider -NSP)

 • 107. 
  ISP je:
  • A. 

   Internet Server Provider

  • B. 

   Internet Service Provider

  • C. 

   Internet Source Provider

 • 108. 
  Brzina T1 je:
  • A. 

   1.54 Mbps

  • B. 

   2.54 Mbps

  • C. 

   3.54 Mbps

 • 109. 
  Brzina T3 je
  • A. 

   42 Mbps

  • B. 

   43 Mbps

  • C. 

   44 Mbps

 • 110. 
  Ekstranet je:
  • A. 

   Spoljašnji pristup internetu

  • B. 

   Spoljašnji pristup organizaciji

  • C. 

   Spoljašnji pristup preko eksternog wifi modema

 • 111. 
  Internetom upravlja
  • A. 

   Internet Architecture Board (IAB)

  • B. 

   Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

  • C. 

   Internet Engineering Steering Group (IESG)

  • D. 

   Internet Engineering Task Force (IETF)

  • E. 

   Internet Society (ISOC)

  • F. 

   World Wide Web Consortium (W3C)

 • 112. 
  Internet II je:
  • A. 

   Uvodjenje bržeg interneta

  • B. 

   Internet na mobilnim uredajima

  • C. 

   Kreiranje najmodernije racunarske mreže za potrebe nacionalneih istraživackih krugova

  • D. 

   Obezbedjuje brz transfer mrežnih servisa i aplikacija na širu populaciju korisnika Interneta

  • E. 

   Omogucava revolucionarne primene Interneta

 • 113. 
  Internet II j menja srednji sloj tako da:
  • A. 

   Ukida ga i time čini internet bezbednim

  • B. 

   Standardandizuje i inkorporira identifikaciju, autentikaciju, autorizaciju, direktorijumske i bezbednosne servise

  • C. 

   Kreira standardni mehanizam za kreiranje bezbednosti

 • 114. 
  RSS je:
  • A. 

   Really Simple Syndication

  • B. 

   Really Simple Signal

  • C. 

   Real Server Service

 • 115. 
  XML je:
  • A. 

   Extensible Maret Language

  • B. 

   Extensible Markup Language

  • C. 

   Extendet Markup Language

 • 116. 
  API je:
  • A. 

   Application progress interface

  • B. 

   Application proces interface

  • C. 

   Application programming interface

 • 117. 
  SMS je:
  • A. 

   Short Message Service

  • B. 

   Server Message Service

  • C. 

   Short Message Server

 • 118. 
  PHP je:
  • A. 

   Hypertext Preprocessor

  • B. 

   Hypertext Prepreprocessor

  • C. 

   Hypertext proces

 • 119. 
  Apache je:
  • A. 

   Mail server

  • B. 

   HTTP server

  • C. 

   File Server

 • 120. 
  Apache je moguce pokrenuti samo na linux-u:
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 121. 
  Apache je modularan
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 122. 
  GPL je:
  • A. 

   General Public License

  • B. 

   General Program License

  • C. 

   General Private License

 • 123. 
  Da li je rad u GPL-u jeftiniji?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Zavisi od konkretnog projekta

 • 124. 
  Standardi omogućavaju
  • A. 

   Veću dostupnost

  • B. 

   Veću brzinu

 • 125. 
  E-trgovina uvek ima prednost nad tradicionalnom trgovinom:
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 126. 
  E-trgovina uvek pojeftinjuje troškove?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Zavisi od konkretne implementacije

 • 127. 
  E-trgovina je uvek vezana za internet?
  • A. 

   Ne, ona obuhvata bilo koji mehanizam elektronske komunikacije

  • B. 

   Da, jer samo korišcenjem racunara je moguce poruciti robu