Ekologija 1

30 Questions | Total Attempts: 422

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ekologija 1

Test-priprema za prijemni


Questions and Answers
 • 1. 
  GLOBALNI PROCES KRUŽENJA OSNOVNIH HEMIJSKIH ELEMENATA NA ZEMLJI KOJI ULAZE U SASTAV ŽIVE MATERIJE NAZIVA SE:
  • A. 

   Globalizacija

  • B. 

   Krepsov ciklus

  • C. 

   Biogeohemijski ciklus

 • 2. 
  PROPORCIONALNI UDEO POJEDINIH STAROSNIH KATEGORIJA, KOJI ULAZI U SASTAV JEDNE POPULACIJE NAZIVA SE:
  • A. 

   Ekološka struktura populacije

  • B. 

   Polna struktura populacije

  • C. 

   Uzrasna struktura populacije

 • 3. 
  PROCES U OKVIRU KOGA SE KOD ZELENIH BILJAKA SA HLOROFILOM IZGRAĐUJU ORGANSKA JEDINJENJA IZ NEORGANSKIH (CO2 I H2O) POMOĆU SVETLOSNE ENERGIJE NAZIVA SE:
  • A. 

   Fotoperiodizam

  • B. 

   Fotomorfogeneza

  • C. 

   Fotosinteza

 • 4. 
  LIMITIRAJUĆE DEJSTVO NA AKTIVNOST JEDNOG ORGANIZMA IMA SLEDEĆI EKOLOŠKI FAKTOR:
  • A. 

   Temperatura

  • B. 

   Koji po intenzitetu najviše odstupa od optimuma

  • C. 

   Koji po intenzitetu najmanje odstupa od optimuma

 • 5. 
  NAJPRECIZNIJI NAČIN PRIKAZIVANJA KOLIČINSKIH ODNOSA IZMEĐU POJEDINIH ČLANOVA U LANCIMA ISHRANE OMOGUĆUJU:
  • A. 

   Piramide biomase

  • B. 

   Piramide energije

  • C. 

   Piramide brojeva

 • 6. 
  TUNDRA JE:
  • A. 

   Biom severnih četinarskih šuma

  • B. 

   Biom prostranih travnatih zajednica na prostoru Rusije

  • C. 

   Najsevernija oblast vegetacije na Zemlji

 • 7. 
  PROSTORNO I VREMENSKI INTEGRISANA GRUPA JEDINKI ISTE VRSTE KOJE NASELJAVAJU ODREĐENI EKOLOSKI ILI TOPOGRAFSKI PROSTOR I KOJE SU MEĐUSOBNO POVEZANE PROCESOM RAZMNOŽAVANJA NAZIVA SE:
  • A. 

   životna zajednica ili biocenoza

  • B. 

   Ekosistem

  • C. 

   Populacija

 • 8. 
  OPSEG VARIRANJA ODREĐENOG EKOLOŠKOG FAKTORA U OKVIRU KOJEG JE MOGUĆ OPSTANAK, RASTANJE I REPRODUKCIJA ODREĐENE ORGANSKE VRSTE NAZIVA SE:
  • A. 

   Ekološka akomodacija

  • B. 

   Ekološka valenca

  • C. 

   Ekološka niša

 • 9. 
  EKOSISTEM PREDSTAVLJA STRUKTURNO I FUNKCIONALNO JEDINSTVO:
  • A. 

   Biotopa i biocenoze

  • B. 

   Biocenoze i bioma

  • C. 

   Populacije i biocenoze

 • 10. 
  STENOVALENTNI ORGANIZMI SU ORGANIZMI:
  • A. 

   Koji žive na stenovitim staništima visokih planina iznad gornje šumske granice

  • B. 

   Sa uzanom ekološkom valencom

  • C. 

   Sa širokom ekološkom valencom

 • 11. 
  SKUP SVIH ADAPTIVNIH SVOJSTAVA, KOJI ODRAŽAVA NEPOSREDNE ODNOSE VRSTE PREMA ODREĐENOM KOMPLEKSU ŽIVOTNIH USLOVA SREDINE NAZIVA SE:
  • A. 

   Ekološka valenca

  • B. 

   Ekološka niša

  • C. 

   životna forma

 • 12. 
  KLJUČNA REČ ZA EKOLOGIJU KAO NAUKU JE:
  • A. 

   Međuodnosi (interakcije)

  • B. 

   Zagađivanje (kontaminacija)

  • C. 

   Zračenje (radijacija)

 • 13. 
  NA KOM NIVOU ORGANIZACIJE  BIOLOŠKIH SISTEMA SE NALAZI BIOCENOZA:
  • A. 

   Iznad ekosistema, a ispod biosfere

  • B. 

   Iznad populacije, a ispod ekosistema

  • C. 

   Ispod populacije, a iznad ekosistema

 • 14. 
  DUGOGODIŠNJI PREOBRAŽAJ EKOSISTEMA NAZIVA SE:
  • A. 

   Ekološka sukcesija

  • B. 

   Evoluciona ekologija

  • C. 

   Ekološka specijacija

 • 15. 
  DEMEKOLOGIJA JE GRANA EKOLOGIJE KOJA SE BAVI PROUČAVANJEM:
  • A. 

   životnih zajednica

  • B. 

   Populacija

  • C. 

   Demografskih promena tokom istorije ljudskog društva

 • 16. 
  KOLIKA JE GRANICA PODNOŠLJIVOSTI BUKE:
  • A. 

   130 dB

  • B. 

   120 dB

  • C. 

   110 dB

 • 17. 
  PRAĆENJE STANJA ŽIVOTNE SREDINE NAZIVA SE:
  • A. 

   Aeracija

  • B. 

   Radijacija

  • C. 

   Monitoring

 • 18. 
  NA OSNOVU KOG NORMATIVNOG AKTA SU ZAŠTIĆENE 251 BILJNA I 427 ŽIVOTINJSKIH VRSTA U REPUBLICI SRBIJI:
  • A. 

   Zakona o nacionalnim parkovima

  • B. 

   Uredbe o zaštićenim prirodnim dobrima

  • C. 

   Uredbe o zaštiti prirodnih retkosti

 • 19. 
  KOLIKO STEPENI IMA MEĐUNARODNA SKALA ZA KLASIFIKACIJU NUKLEARNIH NESREĆA:
  • A. 

   Pet

  • B. 

   šest

  • C. 

   Sedam

 • 20. 
  NEUTRONI SU:
  • A. 

   Krupne pozitivno naelektrisane čestice

  • B. 

   Krupne nenaelektrisane čestice

  • C. 

   Sitnije negativno naelektrisane čestice

 • 21. 
  FUNGICIDI KAO VRSTA PESTICIDA UPOTREBLJAVAJU SE ZA UNIŠTAVANJE:
  • A. 

   Glivica

  • B. 

   Insekata

  • C. 

   Korova

 • 22. 
  KOMINUCIJA SE SASTOJI U:
  • A. 

   Razgradnji organske materije na mineralne i neagresivne sastojke

  • B. 

   Izdvajanju određenih sirovina i ponovno vraćanje u proizvodnju

  • C. 

   Mlevenju smeća i ispuštanje zajedno sa vodom u kanalizaciju

 • 23. 
  NAUKA KOJA PROUČAVA ŠTETNE EFEKTE HEMIJSKIH AGENASA NA ŽIVE ORGANIZME NAZIVA SE:
  • A. 

   Hematologija

  • B. 

   Toksikologija

  • C. 

   Tokologija

 • 24. 
  CIKLAMAT JE:
  • A. 

   Emulgator

  • B. 

   Konzervans

  • C. 

   Zaslađivač

 • 25. 
  UGLJOVODONICI PRSTENASTOG OBLIKA NAZIVAJU SE:
  • A. 

   Aciklični ugljovodonici

  • B. 

   Ciklični ugljovodonici

  • C. 

   Alkani