Ehituse Koguriskikindlustus

10 Questions | Total Attempts: 61

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ehituse Koguriskikindlustus

Küsimustel võib olla üks või mitu õige(t) vastus(t). Palun märgi sobiv/sobivad linnukesega.


Questions and Answers
 • 1. 
  Varakindlustuse osa kindlustusobjektiks on:
  • A. 

   Tellija ja ehitusettevõtte vahelises kirjalikus töövõtulepingus sätestatud kõik ehitus-, monteerimis-, paigaldus-, rekonstrueerimis-, remondi- ja lammutustööd

  • B. 

   Kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkivad koristuskulud

  • C. 

   Ehitusettevõtte kontoris olev mööbel ja kontoritehnika

  • D. 

   Ehitusettevõtte töötajale kuuluv ehitusplatsile pargitud sõiduauto

 • 2. 
  Ehitusperioodi varakindlustuse kindlustusjuhtumiks on:
  • A. 

   Seina värvitoon on erinev projektid kirjeldatust. Hüvitame seina uuesti värvimise kulu

  • B. 

   Tugev tuul lõhub ehitatava katuse

  • C. 

   Ehitusmasinaga sõidetakse kogemata vastu ehitatava hoone seina ning sein saab kahjustada

  • D. 

   Ehitatav hoone süttib pikselöögist

 • 3. 
  Laiendatud hooldusperioodi kaitse varakindlustuse kindlustusjuhtumiks on:
  • A. 

   Ehitusperioodil valesti paigaldatud veetoru liitmik puruneb ning hoone saab veekahjustusi, hüvitame veekahjustuste likvideerimise kulu

  • B. 

   Tugev tuul murrab hoone kõrval seisva puu, mis kukub hoone varikatusele

  • C. 

   Ehitusettevõte läheb hooldusperioodil tegema enda paigaldatud katuse hooldustöid ning süütab kogemata katuse

  • D. 

   Hoone omanik unustab vannivee jooksma, üle vanniääre valguv vesi tekitab hoonele veekahjustusi

 • 4. 
  Kindlustuskaitse algab:
  • A. 

   Kindlustuslepingus määratud ehitusperioodi alguspäeval, kuid mitte enne tööde algust

  • B. 

   Tellija ja töövõtja vahel sõlmitud ehituslepingu allkirjastamise kuupäevast

  • C. 

   Kuupäevast, millal objekti tellija kuulutab välja konkursi ehitusettevõtja leidmiseks

  • D. 

   Kuupäevast, millal ehitusettevõtja annab valmis objekti üle tellijale

 • 5. 
  Milline on hoone tulekindlus, kui hoone kandvate seinte materjaliks on raudbetoonpaneelid, vahelagede materjaliks puit, ja mittekandvateks sisevaheseinteks metallkonstruktsioon, mis on kaetud mittetulekindla kipsplaadiga?
  • A. 

   Kõrge

  • B. 

   Keskmine

  • C. 

   Madal

 • 6. 
  Vastutuskindlustuse osa kindlustusobjektiks on:
  • A. 

   Projekteerija erialane vastutus

  • B. 

   Ehitusettevõtja kui tööandja vastutus

  • C. 

   Kohaliku omavalitsuse ehitusloa väljastamisega seotud vastutus

  • D. 

   Kindlustatud isiku vastutus kolmandale isikule õigusvastaselt põhjustatud varaliste kahjude eest, mis on tekitatud kindlustuslepingus märgitud töö käigus

 • 7. 
  Vastutuskindlustuse kindlustusjuhtumiks on:
  • A. 

   Ehitusplatsil töötav kraana kukub ümber ning kahjustada saab ehitusplatsi kõrval paiknev hoone, mis ei kuulu tellijale

  • B. 

   Kaevetööde käigus lõhutakse maa-alune elektrikaabel. Poliisile on lisatud eritingimus 737/102 Maa-aluseid kaableid, torustikke ja muid maa-aluseid kommunikatsioone puudutavad eritingimused

  • C. 

   Ehitusettevõtja töötaja murrab tööde tegemisel juhtunud õnnetuses jalaluu

 • 8. 
  Aastamahu lepingu kindlustusobjektiks on kindlustusperioodi jooksul Kindlustusandja poolt kehtestatud deklaratsiooni vormil Kindlustusandjale esitatud üksikobjektide tööd, mille:
  • A. 

   Ehitusperioodi kestus ei ületa 18 kalendrikuud

  • B. 

   Ehitusperioodi kestus ei ületa 12 kalendrikuud

  • C. 

   Ehitus- ja/või montaažitöödega alustatakse ühe aasta jooksul alates kindlustusperioodi lõppemisest

  • D. 

   Deklaratsiooni kinnituse on Kindlustusandja saatnud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Kindlustusvõtjale

 • 9. 
  Ohutusnõuete täitmine:
  • A. 

   Kindlustusvõtja peab täitma ainult kindlustustingimustes toodud ohutusnõudeid, seadusandlike aktidega kehtestatud ohutusnõudeid täitma ei pea

  • B. 

   Kindlustusvõtja peab täitma ainult ehitusmaterjalide ja seadmetega kaasas olevates tootejuhendites olevaid nõudeid

  • C. 

   Kindlustustustingimustes toodud ohutusnõuded kehtivad täiendavalt õigusaktides toodud nõuetele. Kindlustusvõtja on kohustatud tundma ja täitma kindlustusobjekti puudutavaid õigusakte (sh ohutusnõudeid)

 • 10. 
  Eramu ehitamiseks sõlmime kindlustuslepingu kui:
  • A. 

   Hoonet ehitaval ehitusettevõtjal on vastavalt Ehitusseaduses kehtestatud nõuetele Majandustegevuse registris majandustegevuse teade

  • B. 

   Eramut ehitab eraisik, kes ei ole pädev tegutsema ehitusettevõtte vastutava spetsialistina