Egzamin Dyplomowy - Inzynierski - 2011

132 Pyta | Total Attempts: 851

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Egzamin Dyplomowy - Inzynierski - 2011

Odpowiedzi głównie według Patrycji, z drobnymi zmianami według własnego uznania, BEZ pytań z budownictwa - nie chciało mi się bawić w obrazki, Jak nie podobają ci się odpowiedzi  - -  zrób sobie swój quiz ;p Maciek 3xS


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Jednym z podstawowych zadań planowania przestrzennego jest kształtowanie:
  • A. 

   A) Struktury funkcjonalno-przestrzennej obszarów ?

  • B. 

   B) Struktury społeczno-gospodarczej obszarów ?

  • C. 

   C) Struktury przyrodniczo-krajobrazowej obszarów ?

 • 2. 
  2. Korytarz ekologiczny to:
  • A. 

   A)Obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów ?

  • B. 

   B)Pasmo drzew i krzewów pełniące funkcje ochronne ?

  • C. 

   C)Przejście dla zwierzyny leśnej nad autostradą ?

 • 3. 
  3. Podstawowe urządzenia niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa to:
  • A. 

   A)Funkcje ?

  • B. 

   B)Architektura usługowa ?

  • C. 

   C)Infrastruktura ?

 • 4. 
  4. Struktura policentryczna to:
  • A. 

   A)Organizacja przestrzeni wokół wielu ośrodków ?

  • B. 

   B)Wieloośrodkowość strukturalna ?

  • C. 

   C)Organizacja przestrzeni wokół minimum trzech dużych miast ?

 • 5. 
  5. Ebenezer Howard, twórca idei „miasto-ogród” i „miasto-społeczne” żył w latach:
  • A. 

   A)1778-1850

  • B. 

   B)1850-1928

  • C. 

   C)1881-1943

 • 6. 
  6. Współczesne planowanie przestrzenne zasadniczo jest to:
  • A. 

   A)Inżynierska działalność związana z projektowaniem miast i regionów, wykonywana głównie przez architektów lub pod ich kierunkiem ?

  • B. 

   B)Sztuka wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego osiedli ludzkich, oparta na zasadach kompozycji architektonicznej ?

  • C. 

   C)Publiczna polityka i te działania poprzez które wpływa się na rozmieszczenie funkcji w przestrzeni i ich wzajemne powiązania ?

 • 7. 
  7. Który ze środków transportu publicznego ma najmniejszą zdolność przewozową?
  • A. 

   A) Tramwaj

  • B. 

   B) Autobus

  • C. 

   C) Kolej podmiejska

 • 8. 
  8. Podać brakującą klasę drogi. A – Autostrada, S – Ekspresowa, GP - Główna ruchu przyśpieszonego, G – Główna, Z – Zbiorcza, [……………..], D - Dojazdowa
  • A. 

   A) O - Osiedlowa

  • B. 

   B) M – Miejscowa

  • C. 

   C) L – Lokalna

 • 9. 
  9. Minimalna normatywna szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej to:
  • A. 

   A) 1,5 m

  • B. 

   B) 2,0 m

  • C. 

   C) 2,5 m

 • 10. 
  10. Odległość wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, w przypadku 5 do 60 stanowisk nie może być mniejsza niż:
  • A. 

   A) 7 m

  • B. 

   B) 10 m

  • C. 

   C) 20 m

 • 11. 
  11. Jak określamy wyludnianie się centrum miasta i rozwój strefy podmiejskiej ?
  • A. 

   A) semiurbanizacja

  • B. 

   B) suburbanizacja

  • C. 

   C) kontrurbanizacja

 • 12. 
  12. Zdefiniuj pojęcia: urbanistyka i urbanizacja
  • A. 

   A)urbanistyka – nauka o budowie i rozwoju miast, urbanizacja – proces rozwoju i budowy miast

  • B. 

   B)urbanistyka – proces budowy i rozwoju miast, urbanizacja – nauka o budowie i rozwoju miast

  • C. 

   C)pojęcia równoznaczne

 • 13. 
  13. Co rozumiesz przez środowisko zbudowane
  • A. 

   A)środowisko naturalne, przyrodnicze, ekosystemy

  • B. 

   B)obszary zurbanizowane – miasta, wsie, osiedla

  • C. 

   C)obszary poprzemysłowe, zdegradowane

 • 14. 
  14. Co to jest zabudowa mieszkaniowa ekstensywna?
  • A. 

   A)zabudowa mieszkaniowa o wysokiej intensywności

  • B. 

   B)zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności

  • C. 

   C)zabudowa mieszkaniowa o charakterze zbiorowym (hotele, akademiki itp)

 • 15. 
  15. Zdefiniuj pojęcie: powierzchnia ogólna mieszkaniowa (Po) na danym terenie.
  • A. 

   A)powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań

  • B. 

   B)powierzchnia wszystkich kondygnacji naziemnych budynków liczona w zewnętrznym obrysie murów

  • C. 

   C)powierzchnia zajmowana przez wszystkie budynki z tarasami, prześwitami itp.

 • 16. 
  16. Co określa wskaźnik intensywności zabudowy mieszkaniowej„I” na danym terenie?
  • A. 

   A)stosunek powierzchni ogólnej mieszkaniowej (Po) do powierzchni terenu (T)

  • B. 

   B)ilość mieszkańców na danym terenie

  • C. 

   C)Średnią wysokość wszystkich budynków mieszkaniowych na danym terenie

 • 17. 
  17. Co określa linia regulacyjna w urbanistyce?
  • A. 

   A)granicę rozdziału terenów o różnych funkcjach, o różnych zasadach użytkowania

  • B. 

   B)granica rozdzielająca tereny o różnych spadkach

  • C. 

   C)granica wyznaczająca obszary ochrony konserwatorskiej

 • 18. 
  18. Co określa w urbanistyce linia zabudowy?
  • A. 

   A)stosunek terenów mieszkaniowych do terenów usługowych

  • B. 

   B)granicę której nie może przekroczyć zabudowa

  • C. 

   C)granica między terenami zabudowanymi a otwartymi

 • 19. 
  19. Jak w stosunku do stron świata powinien być zorientowany budynek mieszkaniowy typu korytarzowiec?
  • A. 

   A)dowolne usytuowanie względem stron świata

  • B. 

   B)północ prostopadle do budynku

  • C. 

   C)północ równolegle do budynku

 • 20. 
  20. Ile powinien wynosić trójkąt widoczności przy skrzyżowaniu ulic?
  • A. 

   A)30 m.

  • B. 

   B)50m

  • C. 

   C)20m.

 • 21. 
  21. Podaj minimalną odległość budynku od granicy działki w przypadku, kiedy budynek zwrócony jest ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy
  • A. 

   A)2 metry

  • B. 

   B)4 metry

  • C. 

   C)3 metry

 • 22. 
  22. Co wchodzi w skład terenów mieszkaniowych netto (Tn) ?
  • A. 

   A)powierzchnia ogólna budynków mieszkaniowych i pawilonów usługowych.

  • B. 

   B)powierzchnia zabudowy budynków mieszkaniowych z terenami bezpośrednio je obsługującymi

  • C. 

   C)powierzchnia użytkowa budynków mieszkaniowych z komunikacją kołową

 • 23. 
  23. Co to jest inwentaryzacja urbanistyczna?
  • A. 

   A)Rejestracja wszystkich obiektów kubaturowych na badanym obszarze

  • B. 

   B)zapoznanie się z istniejącym stanem zjawisk materialnych i społecznych występujących na danym obszarze.

  • C. 

   C)dokonanie analizy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta

 • 24. 
  24. W jakim okresie powstał model Miasta Ogrodu E. Howarda?
  • A. 

   A)w XX wieku i dotyczył deglomeracji i zrównoważonego rozwoju Wiednia.

  • B. 

   B)w XVIII wieku i dotyczył deglomeracji i zrównoważonego rozwoju Berlina

  • C. 

   C) XIX wieku i dotyczył deglomeracji i zrównoważonego rozwoju Londynu.

 • 25. 
  25. Podaj definicję „tereny zieleni”.
  • A. 

   A)wszystkie tereny niezabudowane

  • B. 

   B)tereny pokryte roślinnością o określonym sposobie użytkowania

  • C. 

   C)tereny gospodarki rolnej i leśnej

Back to Top Back to top