Economie SI Globalizare

50 Questions | Total Attempts: 33

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Economie SI Globalizare

Test grila la economie


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Conform modelului H-O-S:
  • A. 

   A) dotarea cu factori de producţie este principalul criteriu de specializare a unei ţări;

  • B. 

   B) o ţară va produce acele bunuri pentru care prezintă costuri absolute mai mici faţă de străinătate;

  • C. 

   C) ţările vor căuta să exporte bunurile intensive în factorul de producţie relativ abundent;

  • D. 

   D) preţurile factorilor de producţie nu au tendinţa de egalizare.

 • 2. 
  2. Revizuirea modelului H-O-S vizează:
  • A. 

   A) înlăturarea ipotezei omogenităţii factorilor de producţie;

  • B. 

   B) introducerea în analiză a ipotezei concurentei perfecte;

  • C. 

   C) luarea în calcul a identităţii tehnologiilor de fabricaţie la nivelul tuturor ţărilor;

  • D. 

   D) doar abordarea statică a determinării avantajelor comparative.

 • 3. 
  3. Sistemul relaţiilor economice internaţionale curpinde:
  • A. 

   A) relaţiile de cooperare economică;

  • B. 

   B) turismul internaţional;

  • C. 

   C) convenţiile privind respectarea drepturilor omului;

  • D. 

   D) activitatea de creditare a statelor de către organismele financiare internaţionale.

 • 4. 
    4. Circuitul economic mondial se poate caracteriza prin:
  • A. 

   A) ritmuri scăzute de creştere a volumului comerţului internaţional;

  • B. 

   B) diversificarea redusă a conţinutului fluxurilot componente;

  • C. 

   C) implicarea tuturor statelor lumii, indiferent de mărime, potenţial sau aşezare geografică;

  • D. 

   D) creşterea interdependenţelor între fluxurile componente.

 • 5. 
  5. În ceea ce priveşte compoziţia comerţului internaţional, se poate afirma că:
  • A. 

   A) a crescut ponderea comerţului cu produse de bază ca urmare a nevoilor din ce în ce mai mari ale statelor dezvoltate;

  • B. 

   B) comerţul invizibil a înregistrat un regres;

  • C. 

   C) a crescut ponderea comerţului mondial cu servicii;

  • D. 

   D) a crescut ponderea ramurilor industriale tradiţionale.(se refera la com. mondial in curs)

 • 6. 
  6. Principalul obiectiv al politicii comerciale îl constituie:
  • A. 

   A) protecţia veniturilor anumitor categorii sociale;

  • B. 

   B) optimizarea participării ţării la diviziunea mondială a muncii;

  • C. 

   C) îmbunătăţirea raportului de schimb;

  • D. 

   D) achitarea datoriei externe.

 • 7. 
  7. Dintre funcţiile pe care le îndeplineşte politica comercială, putem aminti:
  • A. 

   A) funcţia de protejare a economiei naţionale;

  • B. 

   B) funcţia de evidenţă statistică a schimburilor comerciale ale ţării respective;

  • C. 

   C) funcţia de repartiţie a venitului naţional;

  • D. 

   D) funcţia de promovare a relaţiilor comerciale externe.

 • 8. 
  8. Politicile promoţionale:
  • A. 

   A) vizează restrângerea importurilor;

  • B. 

   B) vizează stimularea exporturilor;

  • C. 

   C) folosesc ca instrument principal taxele vamale;

  • D. 

   D) au o acţiune indirectă de limitare a importurilor.

 • 9. 
  9. Taxele vamale preferenţiale:
  • A. 

   A) sunt stabilite în mod autonom de statul respectiv;

  • B. 

   B) au la bază tratate şi acorduri internaţionale, fiind stabilite, mai ales, pe bază de reciprocitate;

  • C. 

   C) vin ca răspuns la anumite practici ale statului partener;

  • D. 

   D) au, de obicei, un nivel mai redus decât taxele convenţionale.

 • 10. 
  10. Taxele vamale specifice:
  • A. 

   A) se calculează ca un procent din valoarea mărfurilor importate;

  • B. 

   B) se folosesc doar în cazul anumitor categorii de bunuri şi servicii;

  • C. 

   C) sunt insensibile faţă de oscilaţia preţurilor;

  • D. 

   D) sunt practicate de un număr redus de state.

 • 11. 
  11. Totalitatea dispoziţiilor legale privind taxele şi celelalte instrumente vamale, precum şi formalităţile de aplicare a lor formează:
  • A. 

   A) tariful vamal;

  • B. 

   B) politica vamală;

  • C. 

   C) regimul vamal;

  • D. 

   D) nomenclatorul vamal.

 • 12. 
  12. Dintre instrumentele de limitare cantitativă directă a importurilor, putem menţiona:
  • A. 

   A) interdicţiile sau prohibiţiile la import;

  • B. 

   B) contingentarea importurilor;

  • C. 

   C) preţurile minime sau maxime de import;

  • D. 

   D) devalorizarea monedei naţionale.

 • 13. 
  13. Prelevările variabile:
  • A. 

   A) intră în categoria taxelor vamale;

  • B. 

   B) sunt instrumente de limitare cantitativă directă a importurilor;

  • C. 

   C) fac parte din categoria barierelor netarifare valutare şi financiar-bancare din calea importurilor;

  • D. 

   D) se calculează în funcţie de diferenţele care există între preţul intern şi cel de import al mărfurilor respective.

 • 14. 
  14. Devalorizarea monedei naţionale:
  • A. 

   A) are un efect restrictiv asupra exporturilor;

  • B. 

   B) are un efect restrictiv asupra importurilor;

  • C. 

   C) scumpeşte importurile în monedă naţională;

  • D. 

   D) scumpeşte exporturile în valută.

 • 15. 
  15. În categoria măsurilor şi reglementărilor de ordin administrativ şi tehnic cu efect restrictiv asupra importurilor sunt incluse:
  • A. 

   A) detalierea excesivă a nomenclatorului vamal;

  • B. 

   B) formalităţile complicate la import;

  • C. 

   C) discriminările în regimul acordării creditelor de import;

  • D. 

   D) diferenţierea cursurilor de schimb în funcţie de tipul de tranzacţie efectuat (export sau import).

 • 16. 
  16. Pentru a stimula activitatea de export a firmelor autohtone, statul poate:
  • A. 

   A) acorda subvenţii pentru reducerea costurilor de producţie;

  • B. 

   B) întări moneda naţională în raport cu celelalte valute;

  • C. 

   C) impune condiţii mai restrictive în acordarea creditelor pentru finanţarea producţiei pentru export;

  • D. 

   D) scuti firmele de plata taxelor vamale aferente materiilor prime şi materialelor importate şi folosite pentru realizarea producţiei de export.

 • 17. 
  17. Dintre concesiile cu privire la regimul fiscal care pot stimula activitatea de export, putem aminti:
  • A. 

   A) manipularea nivelului taxei de scont;

  • B. 

   B) exonerarea mărfurilor exportate de impozitele indirecte pe consum (de genul TVA);

  • C. 

   C) admisia temporară;

  • D. 

   D) crearea de antrepozite vamale, de zone libere şi porturi franco.

 • 18. 
    18. În cadrul GATT:
  • A. 

   A) fiecare ţară avea un număr de voturi în funcţie de ponderea deţinută în comerţul internaţional;

  • B. 

   B) activitatea s-a desfăşurat sub forma rundelor de negocieri;

  • C. 

   C) principiile esenţiale statuate au fost: nediscriminarea, reciprocitatea, liberalizarea prin reducerea taxelor vamale şi prohibirea barierelor netarifare şi regionalizarea schimburilor comerciale internaţionale;

  • D. 

   D) principalele instrumente de aplicare a nediscriminării şi reciprocităţii au fost: clauza naţiunii celei mai favorizate şi clauza regimului naţional.

 • 19. 
  19. Conform GATS, în sectoarele vizate, părţile semnatare nu vor aplica:
  • A. 

   A) limitări privind valoarea totală a tranzacţiilor cu servicii;

  • B. 

   B) proceduri prudenţiale la acordarea de credite;

  • C. 

   C) reglementări fito-sanitare cu privire la produsele agricole importate;

  • D. 

   D) limitări privind cota de participare a capitalului străin.

 • 20. 
   20. Cambia:
  • A. 

   A) cuprinde ordinul necondiţionat prin care trasul cere trăgătorului să plătească o sumă de bani beneficiarului sau la ordinul acestuia;

  • B. 

   B) este plătibilă la cerere sau la un moment definit;

  • C. 

   C) este datată şi semnată de către beneficiar;

  • D. 

   D) este un instrument de plată folosit în relaţiile comerciale internaţionale.

 • 21. 
  21. Folosirea cardului implică o serie de avantaje, cum ar fi:
  • A. 

   A) eliminarea parţială a utilizării numerarului;

  • B. 

   B) se reduce perioada de efectuare a decontărilor;

  • C. 

   C) simplifică operaţiile efectuate de către client;

  • D. 

   D) costuri mai mici legate de comisioanele bancare.

 • 22. 
  22. În cazul folosirii acreditivului documentar:
  • A. 

   A) plata are la bază documentele care dovedesc expedierea mărfurilor conform contractului comercial internaţional;

  • B. 

   B) beneficiarul, respectiv importatorul, cere unei bănci să se angajeze în efectuarea plăţii;

  • C. 

   C) există un angajament ferm al băncilor la efectuarea plăţilor, independent de contractul comercial internaţional;

  • D. 

   D) exportatorul are încredere în bonitatea, solvabilitatea, seriozitatea şi corectitudinea importatorului.

 • 23. 
  23. În cazul folosirii incasso-ului documentar:
  • A. 

   A) efectuarea plăţii se face automat de către bancă la prezentarea documentelor care atestă expedierea mărfurilor;

  • B. 

   B) exportatorul are încredere în bonitatea, solvabilitatea, seriozitatea şi corectitudinea importatorului;

  • C. 

   C) este implicată o singură bancă;

  • D. 

   D) nu există certitudinea că exportatorul îşi va încasa sumele cuvenite.

 • 24. 
  24. Tranzacţia comercială prin care proprietarul unui activ intangibil (brevet, marcă, copyright, know-how etc.) vinde unui cumpărător dreptul de a-l utiliza, în schimbul plăţii unei sume de bani, numită redevenţă poartă numele de:
  • A. 

   A) francizare;

  • B. 

   B) export direct;

  • C. 

   C) licenţiere;

  • D. 

   D) export complex.

 • 25. 
  25. În cazul unui joint-venture:
  • A. 

   A) sunt înfiinţate filiale proprii în străinătate;

  • B. 

   B) două sau mai multe firme, din ţări diferite, fuzionează pentru a forma o nouă entitate;

  • C. 

   C) o firmă achiziţionează peste 50% din activele unei companii străine;

  • D. 

   D) două sau mai multe firme, din ţări diferite, participă cu capital la înfiiţarea unei firme cu capital mixt.