DMV Signs In Polish Language

12 Questions | Attempts: 77
Share

SettingsSettingsSettings
DMV Signs In Polish Language - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Daim paib twg qhia rau koj hais lias koj lem tsis tau sab xis lossis sab laug?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

 • 2. 
  Daim paib twg qhia rau koj hais tias koj yuav tsum cia cov tsheb khiav ceev dua txeeb ntej, yog koj khiav qeeb dua?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

 • 3. 
  Daim paib twg qhia rau koj hais tias sab ntug kev muaj cov av mos?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

 • 4. 
  Daim paib twg qhia rau koj hais tias muaj tsheb yuav nkag tom sab xis los?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

 • 5. 
  Daim paib twg qhia rau koj hais tias txoj kev yuav nqaim zog lawm?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

 • 6. 
  Daim paib twg qhia rau koj hais tias yuav muaj teeb liab rau pem hauv ntej?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

 • 7. 
  Daim paib twg qhia rau koj hais tias muaj neeg kho kev tom hauv ntej?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

 • 8. 
  Daim paib twg qhia rau koj hais tias txoj kev yuav nplua yog muaj dej ntub?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

 • 9. 
  Daim paib twg qhia rau koj hais tias txoj kev law lawm?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

 • 10. 
  Daim paib twg qhia rau koj hai tias txoj kev yuav lem sab laug tom hauv nlej?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

 • 11. 
  Daim paib twg qhia rau koj hais tias muaj pestsawg txoj kev tsheb ciav hlau hla?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

 • 12. 
  Daim paib twg qhia rau koj hais tias koj yuav tsum tau lug kev?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.