Dmr 1 Kol Drugi Deo

50 Questions

Settings
Please wait...
Dmr 1 Kol Drugi Deo

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sta je od navedenog prednost komunikacije na drustvenim mrezama:
  • A. 

   Problematicnih situacija u vezi sa zastitom privatnosti

  • B. 

   Nedostatak standardizacije

  • C. 

   Skrivanje identiteta u komunikacijama

  • D. 

   Jednostavna brza i fleksibilna komunikacija

 • 2. 
  Termin se odnosi na "resurse" koji dobijaju pojedinci ili grupe kroz odrzavanje mreze drustvenih veza naziva se:
  • A. 

   Drustveno umrezavanje

  • B. 

   Tezina veze

  • C. 

   Zaliha resursa

  • D. 

   Drustveni kapital

 • 3. 
  Koja tvrdnja je tacna?
  • A. 

   Ljudi nikada ne koriste postojece modele ponasanja, a cesto i pojacavaju ponasanja drugih ljudi na osnovu postojecih modela

  • B. 

   Ljudi uglavnom koriste postojece modele ucenja, a nikada ne pojacavaju ponasanja drugih ljudi na osnovu postojecih modela

  • C. 

   Ljudi uglavnom koriste postojece modele ponasanja, a nikada ne pojacavaju ponasanja drugih ljudi na sonovu postojecih modela

  • D. 

   Ljudi uglavnom koriste postojece modele ponasanja, a cesto i pojacavaju ponasanja drugih ljudi na osnovu postojecih modela

 • 4. 
  Posrednik (broker) u mrezi:
  • A. 

   Premoscuje strukturnu rupu i obezbedjuje pristup novim idejama misljenjima i sansama

  • B. 

   Je veza koji premoscuje dva klastera, i cvor koji premoscuje strukturne rupe poseduje istu korist kao da poseduje dodatni stepen

  • C. 

   Nastaje kada dva odvojena kklastera poseduju neredudantne informacije

  • D. 

   Nastaje u situaciji gde izmedju cvora A i B i B i C postoje jake veze, onda izmedju A i C postoji minimalno slaba veza

 • 5. 
  Sta je od navedenog nedostatak komunikacije na drustvenim mrezama
  • A. 

   Nedostatak standardizacije

  • B. 

   Doseg informacija postao je globalni

  • C. 

   Jednostavna brza konekcija

  • D. 

   Fleksibilna komunikacija

 • 6. 
  Sta ne vazi za mashup:
  • A. 

   Zadovoljava Representational State Transfer (REST) principe

  • B. 

   Zahtevaju formalne opise

  • C. 

   Web stranica koja koristi web tehnologije, pre svega JavaScript, PHP i XML, predstavlja informacije iz razlicitih izvora, ili ih prikazuje na razlicite nacin

 • 7. 
  Sihrono ucenje
  • A. 

   Ucesnici koriste alate za ucenje u medjusobno isto/razlicito vreme, kada im to odgovara

  • B. 

   Ucesnici koriste alate za ucenje iskljucivo u razlicito vreme

  • C. 

   Ucenici koriste alate za ucenje iskljucivo u razlicito vreme

  • D. 

   Ucesnici koriste istovremeno alate za ucenje

 • 8. 
  Sta od navedenog vazi za subjektivnost poverenja:
  • A. 

   Nico poverenja zavisi od uticaja poverenja na dalje akcije korisnika i od drugih manje razumljivih faktora

  • B. 

   Poverenje je licno misljenje

  • C. 

   Kada se dobije veci broj preporuka o poverenju u drugu stranu, te preporuke sastavljaju se u jedno poverenje

  • D. 

   Postoji neizvesnost i nivo poverenja moze se izmeriti raznim kriterijumima

 • 9. 
  Šta od navedenog važi za merljivost poverenja
  • A. 

   poverenje je lično mišljenje

  • B. 

   Postoji neizvesnost i nivo poverenja može se izmeriti raznim kriterijumima

  • C. 

   Ako poverenje nije apsolutno, nivo poverenja zavisi od uticaja poverenja na dalje akcije korisnika i od drugih manje razumljivih faktora

  • D. 

   Kada se dobije veći broj preporuka o poverenju u drugu stranu, te preporuke sastavljaju se u jedno poverenje

 • 10. 
  Maksimalni / minimalni kapacitet putanje od A do B izračunava se
  • A. 

   Nabrajanjem svih putanja između korisnika i svakog drugog korisnika sa ličnim uverenjem

  • B. 

   Kao maksimalni / minimalni broj koraka koji su potrebni da bi se stiglo od A do B

  • C. 

   Kao maksimalno / minimalno poverenje na putanji od A do B pri čemu je maksimalno poverenje od A do B ograničeno tako da ne bude veće od težine najmanje grane na putanji od A do B

  • D. 

   Kao preporučeni nivo poverenja A u B

 • 11. 
  IBM Watson i Wolfram Alpha su primeri
  • A. 

   Sistema za ekstrakciju

  • B. 

   Sistema za semantičko indeksiranje

  • C. 

   Sistema za pretraživanje

  • D. 

   Sistema za identifikovanje entiteta

 • 12. 
  Metoda najbližih suseda je
  • A. 

   Metoda online pretraživanja

  • B. 

   Metoda analize društvenih mreža

  • C. 

   Metoda kolaborativnog filtriranja

 • 13. 
  RSS
  • A. 

   Koristi web kao aplikacionu infrastrukturu između pružaoca usluga i korisnika usluga, ova arhitektra je okrenuta servisima

  • B. 

   Je sindikacija sadržaja zasnovana na XML-u

  • C. 

   Se primenjuje kod sistema koji poseduju paradigmu okrenutu resursima

  • D. 

   Koristi niz standardnih web feed formata za objavu informacija koje se relativno često menjaju

 • 14. 
  Termin se odnosi na “resurse” koji dobijaju pojedinci ili grupe kroz održavanje mreže društvenih veza naziva se:
  • A. 

   Zaliha resursa

  • B. 

   Težina veze

  • C. 

   Društveno umrežavanje

  • D. 

   Društveni kapital

 • 15. 
  A može imati veliko poverenje u B kao lekara, ali uopšte nema poverenja u B kao programera je
  • A. 

   Poverenje u celini

  • B. 

   Poverenje u osobu

  • C. 

   Poverenje u temu, ali ne i u osobu

  • D. 

   Poverenje u temu

 • 16. 
  Eigenvector centrality (EC) omogućuje:
  • A. 

   Odražava brzinu kojom informacije, polazeći od nekog izabranog čvora mogu stići do ostalih čvorova mreže

  • B. 

   Omogućuje identifikaciju čvorova koji se često pojavljuju kao posrednici u komunikaciji između drugih čvorova mreže

  • C. 

   Da odredi ko je u mreži povezan sa uticajnim članovima mreže, tj. onima koji imaju najviše konekcija

  • D. 

   Je najduža najkraća putanja između bilo koja dva čvora u mreži

 • 17. 
  Šta je od navedenog prednost komunikacije na društvenim mrežama
  • A. 

   Problematičnih situacija u vezi sa zaštitom privatnosti

  • B. 

   Skrivanje identiteta u komunikacijama

  • C. 

   Jednostavna brza i fleksibilna komunikacija

  • D. 

   Nedostatak standardizacije

 • 18. 
  Jedan od primera kolektivne inteligencije je:
  • A. 

   Tweeter

  • B. 

   Linkedin

  • C. 

   Google PageRank

  • D. 

   Facebook

 • 19. 
  Pearson-ov koeficijent korelacije
  • A. 

   Je mera sličnosti/razlike u ponašanju/tendencijama korisnika pri ocenjivanju artikala/sadržaja

  • B. 

   Je metrika kod analize društvenih mreža

  • C. 

   Se koristi kod vizuelizacije za bolje razumevanje podataka

 • 20. 
  Šta nije standard ta postizanje interoperabilnosti sistema nezavisno od tehnologije
  • A. 

   WSDL (Web Service Description Language),

  • B. 

   DSL (Domain Specific Language)

  • C. 

   SOAP (Simple Object Access Protocol)

  • D. 

   UDDI (Universal Description Discovery and Integration)

 • 21. 
  Objašnjenje “Ovaj blog post je napisao/preporučio tvoj prijatelj X” je zasnovan na
  • A. 

   Društvenim konekcijama

  • B. 

   Karakteristikama sadržaja

  • C. 

   Metodi najbližih suseda

 • 22. 
  Prepoznavanje imenovanih entiteta kod ekstrakcije informacija obuhvata
  • A. 

   Određivanje relacije između entiteta

  • B. 

   Određivanje na šta se odnosi entitet

  • C. 

   Određivanje opisa entitete

  • D. 

   Određivanje vrste entiteta

 • 23. 
  U datom primeru na slici, ukoliko se posmatra veza između čvorova koja je kritična za mrežu
  • A. 

   čvor 3 je ključni

  • B. 

   čvor 5 je ključni

  • C. 

   čvor 10 je ključni

  • D. 

   čvorovi 3 i 5 su ključni

 • 24. 
  Šta nije TIPIČNI ZADAtak EKSTRAKCIJE INFORMACIJA
  • A. 

   Prepoznavanje imenovanih entiteta (Named Entity recognition)

  • B. 

   Razrešavanje koreferencije

  • C. 

   Prepoznavanje događaja

  • D. 

   Normalizacija šeme

 • 25. 
  Šta je primer sistema za ekstrakciju
  • A. 

   IBM Watson

  • B. 

   Wikipedia

  • C. 

   Google

  • D. 

   Bing

 • 26. 
  Content provider  u mashup arhitekturi
  • A. 

   Jeste poslednji nivo i predstavlja klijent korisnika koji pristupa mashup sajtu

  • B. 

   Obezbeđuje sadržaj za mashup aplikaciju

  • C. 

   Alat koji omogućava agregiranje, komponovanje i izmenu sadržaja korišćenjem jednostavnih komandi

  • D. 

   Jeste sâma mashup aplikacija koja je nastala povezivanjem podataka

 • 27. 
  Šta predstavlja očekivanu kolektivnu ili ekonomsku dobrobiti koja se dobija saradnjom između pojedinaca i grupa?
  • A. 

   Edukativni kapital

  • B. 

   Fizički kapital

  • C. 

   Ljudski kapital

  • D. 

   Društveni kapital

 • 28. 
  Ocene filmova na IMDB.com su primer
  • A. 

   Indirektnr/implicitne ocene

  • B. 

   Direktne/eksplicitne ocene

 • 29. 
  Transparentnost preporuka
  • A. 

   Objasniti kako sistem radi tj. kako je došao do preporuke

  • B. 

   Uveriti korisnika da donosi pravu odluku

  • C. 

   Pomoći korisniku da brže donese odluku

 • 30. 
  Ekstrakcija informacija je
  • A. 

   Tehnologija zasnovana na numeričkoj analizi sa ciljem ekstrakcije informacija o tipovima entiteta, relacija i/ili događaja koji ne moraju biti predefinisani

  • B. 

   Tehnologija zasnovana na analizi prirodnog jezika sa ciljem ekstrakcije informacija o tipovima entiteta, relacija i/ili događaja koji ne moraju biti predefinisani

  • C. 

   Tehnologija zasnovana na analizi prirodnog jezika sa ciljem ekstrakcije informacija o predefinisanim tipovima entiteta, relacija i/ili događaja

  • D. 

   Alat za ekstrakciju informacija o predefinisanim tipovima entiteta, relacija i/ili događaja

 • 31. 
  Održavani (Ellison et al.)
  • A. 

   Generisan jakim vezama. Smatra se esencijalnim za svako društvo.

  • B. 

   Premošćuje strukturnu rupu i obezbeđuje pristup novim idejama mišljenjima i šansama

  • C. 

   Slabe veze, ‘mostovi’ više znače od drugih vrsta slabih veza. Dopunjuje ili nadoknađuje gubitak jakih veza

  • D. 

   Društveni kapital koji je sačuvan nakon fizičkog prekida u offline društvenoj mreži (npr. preseljenje na drugo mesto zbog posla ili studiranja)

 • 32. 
  Korišćenjem LinkedIn-a preko ličnih veza sa ljudima iz stvarnog okruženja dobija se
  • A. 

   Edukativni capital

  • B. 

   Održavani društveni capital

  • C. 

   Premošćujući kapital

  • D. 

   Povezujući društveni capital

 • 33. 
  Šta nije primer /alata koji omogućuju ekstrakciju informacija i semantičko indeksiranje
  • A. 

   TagMe

  • B. 

   Freebase

  • C. 

   OpenCalais

  • D. 

   Wikimeta

 • 34. 
  Data mashup
  • A. 

   je aplikacija koja kombinuje podatke iz više izvora (eng. feed) RSS-a u jedan izvor, koji poseduje grafički prikaz

  • B. 

   Je aplikacija koja kombinuje podatke iz više javnih izvora i organizuje ih u jednostavan interfejs koji je prikazan u okviru browsera

  • C. 

   Obično integriše podatke iz internih i eksternih izvora preduzeća

  • D. 

   Podrazumeva kratkotrajnu integraciju koja obezbeđuje neki novi sadržaj ili bolje razumevanje među korisnicima

 • 35. 
  U realnim mrežama, povezanost svakog člana mreže sa ostalim članovima – degree – sledi:
  • A. 

   Gausovu distribuciju

  • B. 

   Degree distribuciju

  • C. 

   Normalnu distribuciju

  • D. 

   Power Law distribuciju

 • 36. 
  Na slici je prikazan
  • A. 

   Linked Open Data Cloud 

  • B. 

   ER model

  • C. 

   Tag cloud

  • D. 

   Google public data explorer

 • 37. 
  Crowdsourcing је термин који се користи да опише
  • A. 

   први систем за друштвено повезивање преко телефонских линија

  • B. 

   Web каталог / информатор, чији се садржај приказује у хронолошком реду обрнутом од креираног

  • C. 

   дистрибуирање послова преко друштвених мрежа, помоћу друштвених медија

  • D. 

   микробологинг платформу

 • 38. 
  Šta nije alat za programski pristup podacima
  • A. 

   W3C Microdata to RDF Parser

  • B. 

   Drupal

  • C. 

   RDFa Distiller

  • D. 

   W3C RDFa Distiller and Parser

 • 39. 
  Listu(stavka1,stavka2,stavka3)dobijamo korišćenjem sledeće sintakse:
  • A. 

   #ставка1 - #ставка2 #ставка3

  • B. 

   #ставка1 - ##ставка2 ###ставка3

  • C. 

   ставка1 - ставка2 ставка3

  • D. 

   *ставка1 - *ставка2 *ставка3

 • 40. 
  Друштвени медији је:
  • A. 

   медиј развијен на бази web технологија 

  • B. 

   систем размене порука типа један на један

  • C. 

   систем за размену инстант порука

  • D. 

   друштвена структура која је одређена друштвеним интеракцијама између индивидуа, група, организација или комплетних друштава

 • 41. 
  Sinhrono učenje
  • A. 

   Učesnici koriste alate za učenje u međusobno isto / različito vreme, kada im to odgovara

  • B. 

   Učesnici koriste alate za učenje isključivo u različito vreme

  • C. 

   Učenici koriste alate za učenje isključivo u različito vreme

  • D. 

   Učesnici koroste istovremeno alate za učenje

 • 42. 
  Ako resurs na webu ima pet zvezdica, po 5 star open data to znači da
  • A. 

   Podaci mogu da se povežu sa ostalim podacima na webu

  • B. 

   Je samo dostupan kao strukturirani podatak

  • C. 

   Koristi ne-vlasničke formate

  • D. 

   je samo dostupan na Webu (u bilo kom formatu) pod otvorenom licencom

 • 43. 
  Pri korišćenju ref taga (<ref></ref>)
  • A. 

   Može ali ne mora se koristiti oznaka {{navodi}} ili

  • B. 

   Nije obavezno korišćenje oznake {{navodi}} ili

  • C. 

   Samo na srpskoj vikipediji je obavezno koristiti oznaku

  • D. 

   Obavezno je korišćenje oznake {{navodi}} ili

 • 44. 
  Sadržaji Vikipedije
  • A. 

   Dostupni su svakome za čitanje, korišćenje i distribuciju ali ih ne mogu svi menjati

  • B. 

   Dostupni su svakome za čitanje, izmenu, i distribuciju, ali ih ne mogu svi koristiti

  • C. 

   Dostupni su svakome za čitanje, izmenu, korišćenje i distribuciju

  • D. 

   Dostupni su svakome za čitanje, izmenu i korišćenje, ali se ne mogu distribuirati

 • 45. 
  Šta od navedenog nije alat koji se koristi u segmentu komunikacije sinhronog društvenog učenja
  • A. 

   Skype

  • B. 

   AdobeConnect

  • C. 

   Email

  • D. 

   GoogleHangouts

 • 46. 
  Šta nije primer otvorenih podatka o vladi i državnoj upravi u Srbiji, posredstvom nevladinih organizacija?
  • A. 

   Http://www.otvoreniparlament.rs/

  • B. 

   Http://www.b92.net

  • C. 

   Http://javno.skockajtebudzet.rs/

  • D. 

   Http://www.skockajtebudzet.rs

 • 47. 
  RDF je
  • A. 

   Primer podataka umetnutih u Web stranice

  • B. 

   Podaci u bazama podataka i bazama znanja dostupni za direktan download

  • C. 

   Upitni jezik za baze podataka

  • D. 

   Vrsta ‘statičkih’ podataka

 • 48. 
  LMS je skraćenica za:
  • A. 

   Learning Management System

  • B. 

   Learning Mandatory System

  • C. 

   Learning Multimedia System

  • D. 

   Learning Modality System

 • 49. 
  Šta nije “data-driven” aplikacija
  • A. 

   Open Refine

  • B. 

   Ride the City

  • C. 

   Earthquake Heat Map

  • D. 

   Flight Caster

 • 50. 
  Wiki је
  • A. 

   Web каталог / информатор

  • B. 

   систем размене порука типа један на један

  • C. 

   Web сервис за повезивање корисника

  • D. 

   Web страна отворена за уређивање