Deel Drie: Wat Wete Jij Van De Avg?

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By ProvincieOverijs
P
ProvincieOverijs
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 127
Questions: 5 | Attempts: 127

SettingsSettingsSettings
Deel Drie: Wat Wete Jij Van De Avg? - Quiz

De groyer AVG quiz: nu wordt het serieus, hij is ingegaan!


Questions and Answers
 • 1. 

  Vraag 1: Bij de provincie is een vacature. Jij zit in de sollicitatiecommissie en je krijgt via de inzetdesk een aantal CV’s opgestuurd van sollicitanten. Welk antwoord is juist?

  • A.

   Je mag de CV’s op je computer bewaren, ook als je de sollicitant niet aanneemt.

  • B.

   Je moet de CV’s na afloop van de procedure van je computer verwijderen.

  • C.

   Van de aangenomen kandidaat mag je het CV bewaren, van de afgewezen kandidaten moet je het CV verwijderen.

  Correct Answer
  B. Je moet de CV’s na afloop van de procedure van je computer verwijderen.
  Explanation
  Toelichting: het is gebruikelijk om de gegevens van de sollicitanten uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure te verwijderen. Als de afgewezen sollicitant toestemming geeft, kan de afdeling P&O de gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld voor het geval dat er een andere functie vrijkomt. Een termijn van één jaar is hiervoor redelijk. CV’s van aangenomen kandidaten mogen alleen in het personeelsdossier worden bewaard.

  Rate this question:

 • 2. 

  Vraag 2: Jouw collega Piet van der Boom is allergisch voor pinda’s. Het hoofd eenheid hangt een briefje op in de huiskamer met daarop de tekst: ‘Pas op, Piet van der Boom is allergisch voor pinda’s. Hij heeft altijd een adrenalinepen in zijn tas.’ Welk antwoord is juist?

  • A.

   Dit kan Piet’s leven redden en daarom mag het hoofd eenheid dit zonder meer doen.

  • B.

   Het briefje mag alleen worden opgehangen als hierover overleg is geweest met Piet.

  • C.

   Het hoofd eenheid mag dit soort medische gegevens überhaupt niet delen, met of zonder overleg met Piet.

  Correct Answer
  B. Het briefje mag alleen worden opgehangen als hierover overleg is geweest met Piet.
  Explanation
  Toelichting: alleen als de betrokkene, Piet, uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor dit specifieke doel, dan mag dat.

  Rate this question:

 • 3. 

  Vraag 3: Wanneer moet je een verwerkersovereenkomst opstellen?

  • A.

   Als je andere partijen inschakelt om in opdracht van de provincie persoonsgegevens te verwerken.

  • B.

   Als je sollicitatiebrieven ontvangt. Je moet dan met de sollicitant een verwerkersovereenkomst afsluiten.

  • C.

   Beide antwoorden zijn juist.

  Correct Answer
  A. Als je andere partijen inschakelt om in opdracht van de provincie persoonsgegevens te verwerken.
  Explanation
  Als je andere partijen inschakelt om persoonsgegevens voor de provincie te verwerken, moet je met deze organisaties een 'verwerkersovereenkomst' afsluiten. Het gaat daarbij om gevallen waarbij de provincie die andere partij de opdracht geeft persoonsgegevens waarvoor de provincie zelf verantwoordelijk is, te verwerken. Met andere woorden: de provincie bepaalt wat er moet gebeuren met de gegevens en hoe. In de overeenkomst leg je onder meer het volgende vast: het onderwerp en de duur van de gegevensverwerking, de aard en het doel van de gegevensverwerking, het soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke. De provincie heeft een model verwerkersovereenkomst. Die staat op intranet.

  Rate this question:

 • 4. 

  Vraag 4: Om persoonsgegevens te verwerken, moet je een rechtmatige grondslag hebben. Wat is een rechtmatige grondslag?

  • A.

   Om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de provincie onderworpen is.

  • B.

   Voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

  • C.

   Wanneer de betrokkene ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking.

  • D.

   Alle antwoorden zijn juist.

  Correct Answer
  D. Alle antwoorden zijn juist.
  Explanation
  De AVG kent 6 rechtmatige grondslagen. Dit zijn:
  1. wanneer de betrokkene ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking
  2. voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is
  3. om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de provincie onderworpen is
  4. om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden
  5. voor de goede vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van openbaar gezag
  6. als er sprake is van een gerechtvaardigd belang dat boven het privacybelang van betrokkene staat.

  Rate this question:

 • 5. 

  Vraag 5: Wanneer moet je een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren?  

  • A.

   Als je systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueert, waaronder profiling;

  • B.

   Als je op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt;

  • C.

   Als je op grote schaal en systematisch mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied (bijvoorbeeld met cameratoezicht).

  • D.

   Alle antwoorden zijn juist.

  Correct Answer
  D. Alle antwoorden zijn juist.
  Explanation
  Een data protection impact assessment (DPIA) is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. In de Nederlandse vertaling van de AVG wordt de term data protection impact assessment (DPIA) gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd.
  Organisaties hoeven niet voor elke gegevensverwerking een DPIA uit te voeren. Een DPIA is alleen verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de betrokkenen (de mensen van wie de provincie gegevens verwerkt). Dat is in ieder geval zo als een organisatie
  - systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueert, waaronder profiling,
  - op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt;
  - op grote schaal en systematisch mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied (bijvoorbeeld met cameratoezicht).

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.