Tuần Hoàn Máu - Trắc Nghiệm Sinh Học Thpt (sinh Học 11)

20 cu hi
Tuần Hoàn Máu - Trắc Nghiệm Sinh Học Thpt (sinh Học 11)

TUẦN HOÀN MÁU

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Mao m��mch là
  • A. 

   Những mạch máu rất nhỏ nối liền động mạch và tĩnh mạch, đồng thời là nơi thu hồi sản phẩm trao đổi chất giữa máu và tế bào.

  • B. 

   Những mạch máu rất nhỏ nối liền động mạch và tĩnh mạch, đồng thời là nơi tiến hành trao đổi chất giữa máu và tế bào.

  • C. 

   Những mạch máu nối liền động mạch và tĩnh mạch, đồng thời là nơi tiến hành trao đổi chất giữa máu và tế bào.

  • D. 

   Những điểm ranh giới phân biệt động mạch và tĩnh mạch, đồng thời là nơi tiến hành trao đổi chất giữa máu với tế bào.

 • 2. 
  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn hở theo trình tự nào sau đây?
  • A. 

   Tim → Tĩnh mạch → Xoang cơ thể chứa dịch mô → Động mạch → Tim.

  • B. 

   Tim → Động mạch → Tim → Tĩnh mạch → Xoang cơ thể chứa dịch mô

  • C. 

   Tim → Động mạch → Tĩnh mạch → Xoang cơ thể chứa dịch mô → Tim.

  • D. 

   Tim → Động mạch → Xoang cơ thể chứa dịch mô → Tĩnh mạch → Tim.

 • 3. 
  Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở nh�a thế nào?
  • A. 

   Máu chảy trong động mạch dưới áp lực lớn, vận tốc máu chảy cao.

  • B. 

   Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, vận tốc máu chảy chậm.

  • C. 

   Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, vận tốc máu chảy nhanh.

  • D. 

   Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, vận tốc máu chảy chậm.

 • 4. 
  Dòng chảy của máu trong hệ tuần hoàn kín theo trình tự nào sau đây?
  • A. 

   Tim → Động Mạch → Tĩnh mạch → Mao mạch → Tim.

  • B. 

   Tim → Động Mạch → Mao mạch → Tĩnh mạch → Tim.

  • C. 

   Tim → Mao mạch → Động Mạch → Tĩnh mạch → Tim.

  • D. 

   Tim → Tĩnh mạch → Mao mạch → Động Mạch → Tim.

 • 5. 
  Tĩnh m��mch là
  • A. 

   Những mạch máu từ mao mạch về tim và có chức năng thu máu từ động mạch và đưa máu về tim.

  • B. 

   Những mạch máu từ động mạch về tim và có chức năng thu chất dinh dưỡng từ mao mạch đưa về tim.

  • C. 

   Những mạch máu từ mao mạch về tim và có chức năng thu chất dinh dưỡng từ mao mạch đưa về tim.

  • D. 

   Những mạch máu từ mao mạch về tim và có chức năng thu máu từ mao mạch đưa về tim.

 • 6. 
  Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng nào sau đây?
  • A. 

   Vận chuyển dinh dưỡng.

  • B. 

   Vận chuyển các sản phẩm bài tiết.

  • C. 

   Vận chuyển khí trong hô hấp.

  • D. 

   Vận chuyển dinh dưỡng và sản phẩm bài tiết.

 • 7. 
  Ở động vật có hệ tuần hoàn hở, máu trao đổi chất với tế bào:
  • A. 

   Qua thành tĩnh mạch và mao mạch.

  • B. 

   Trao đổi chất trực tiếp giữa màu với các tế bào.

  • C. 

   Qua thành động mạch và mao mạch.

  • D. 

   Qua thành động mạch và tĩnh mạch.

 • 8. 
  Ở động vật có hệ tuần hoàn đ�mn và hệ tuần hoàn kép, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?
  • A. 

   Qua thành tĩnh mạch và mao mạch.

  • B. 

   Qua thành mao mạch.

  • C. 

   Qua thành động mạch và mao mạch.

  • D. 

   Qua thành động mạch và tĩnh mạch.

 • 9. 
  Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?
  • A. 

   Đa số động vật thân mềm và chân khớp.

  • B. 

   Các loài cá sụn và cá xương.

  • C. 

   Động vật đa bào cơ thể nhỏ và dẹp.

  • D. 

   Động vật đơn bào.

 • 10. 
  Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp đ�aợc gọi là hệ tuần hoàn hở?
  • A. 

   Vì giữa mạch đi từ tim (động mạch) và các mạch đến tim (tĩnh mạch) không có mạch nối.

  • B. 

   Vì tốc độ máu chảy chậm.

  • C. 

   Vì máu chảy trong động mạch dưới áp lực lớn.

  • D. 

   Vì tạo hỗn hợp dịch mô – máu trong cơ thể.

 • 11. 
  Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín nh�a thế nào?
  • A. 

   Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm.

  • B. 

   Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.

  • C. 

   Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh.

  • D. 

   Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

 • 12. 
  Hệ tuần hoàn kín có ở động vật nào?
  • A. 

   Chỉ có ở động vật có xương sống.

  • B. 

   Mực ống, bạch tuộc, giun đốt và động vật có xương sống.

  • C. 

   Chỉ có ở đa số động vật thân mềm và chân khớp.

  • D. 

   Chỉ có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt.

 • 13. 
  Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong c�m thể nh�a thế nào?
  • A. 

   Máu được điều hoà và phân phối nhanh đến các cơ quan.

  • B. 

   Máu không được điều hoà và được phân phối nhanh đến các cơ quan.

  • C. 

   Máu được điều hoà và được phân phối chậm đến các cơ quan.

  • D. 

   Máu không được điều hoà và được phân phối chậm đến các cơ quan.

 • 14. 
  Ở ng�aời, nhịp tim trung bình là:
  • A. 

   75 lần/phút ở người trưởng thành, 100 → 120 nhịp/phút ở trẻ sơ sinh.

  • B. 

   85 lần/ phút ở người trưởng thành, 120 → 140 nhịp/phút ở trẻ sơ sinh.

  • C. 

   75 lần/phút ở người trưởng thành, 120 → 140 nhịp/phút ở trẻ sơ sinh.

  • D. 

   65 lần/phút ở người trưởng thành, 120 → 140 nhịp/phút ở trẻ sơ sinh.

 • 15. 
  Vì sao ở l�a��mng c�a và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha máu?
  • A. 

   Vì chúng là động vật biến nhiệt.

  • B. 

   Vì không có vách ngăn giữa tâm nhĩ và tâm thất.

  • C. 

   Vì tim chỉ có 2 ngăn.

  • D. 

   Vì tim chỉ có 3 ngăn hoặc 3 ngăn có thêm 1vách hụt ở tâm thất.

 • 16. 
  Dòng máu chảy trong vòng tuần hoàn nhỏ của động vật có hệ tuần hoàn kép diễn ra theo thứ tự nào?
  • A. 

   Tim → Động mạch giàu O2 → Mao mạch → Tĩnh mạch giàu CO2 → Tim.

  • B. 

   Tim → Động mạch giàu CO2 → Mao mạch → Tĩnh mạch giàu O2 → Tim.

  • C. 

   Tim → Động mạch ít O2 → Mao mạch → Tĩnh mạch giàu CO2 → Tim.

  • D. 

   Tim → Động mạch giàu O2 → Mao mạch → Tĩnh mạch có ít CO2 → Tim.

 • 17. 
  Hệ tuần hoàn kín là hệ tuần hoàn có
  • A. 

   Máu lưu thông liên tục trong mạch kín (từ tim qua động mạch, mao mạch, tĩnh mạch, và về tim)

  • B. 

   Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa.

  • C. 

   Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình.

  • D. 

   Máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất.

 • 18. 
  Ở ng�aời tr�aởng thành, thời gian mỗi chu kỳ ho��mt động của tim trung bình là
  • A. 

   0,1 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung là 0,5 giây.

  • B. 

   0,8 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung là 0,4 giây.

  • C. 

   0,12 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,4 giây, thời gian dãn chung là 0,6 giây.

  • D. 

   0,6 giây, trong đó tâm nhĩo co 0,1 giây, tâm thất co 0,2 giây, thời gian dãn chung là 0,6 giây.

 • 19. 
  Hệ tuần hoàn kép có ở động vật nào?
  • A. 

   Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.

  • B. 

   Lưỡng cư, bò sát, chim và thú.

  • C. 

   Mực ống, bạch tuộc, giun đốt.

  • D. 

   Mực ống, bạch tuộc, giun đốt và cá.

 • 20. 
  Hệ tuần hoàn đ�mn (kín) có ở những động vật nào?
  • A. 

   Mực ống, bạch tuộc, giun đốt và cá.

  • B. 

   Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.

  • C. 

   Cá, lưỡng cư.

  • D. 

   Mực ống, bạch tuộc, giun đốt.