CSS 2 - Test B

20 Fragen | Total Attempts: 266

SettingsSettingsSettings
Please wait...
CSS 2 - Test B

V zobrazených možnostiach je viacero správnych odpovedí. Ak nevyberiete všetky správne možnosti vyhodnotí sa vaša odpoveď ako nesprávna a do celkového skóre testu započítaných 0 bodov.


Questions and Answers
 • 1. 
  CSS:
  • A. 

   Je skratka slov Cascading Style Sheets

  • B. 

   Nazývame tiež kaskádové štýly

  • C. 

   Používame na určenie vizuálnych vlastností prvkov vo webovej stránke

  • D. 

   Rozširujú základnú sadu značiek HTML o nové prvky

  • E. 

   Používame na určenie logickej štruktúry obsahu webovej stránky

  • F. 

   Nazývame tiež grafické štýly

  • G. 

   Je skratka slov Common Style Sheets

  • H. 

   Boli zavedené s HTML 4.0

  • I. 

   Zjednodušujú a urýchľujú formátovanie prvkov webovej stránky

  • J. 

   Umožňujú oddeliť tvorbu obsahu od formátovania prvkov webovej stránky

  • K. 

   Rozširujú možnosti formátovania obsahu webovej stránky o nové vlastnosti

  • L. 

   Začleňujú formátovania prvkov do tvorby obsahu webovej stránky

  • M. 

   Formátovanie prvkov webovej stránky vyžaduje prepis html kódu

  • N. 

   Boli zavedené s HTML 2.0

 • 2. 
  Vlastností prvkov v CSS môžeme zapísať:
  • A. 

   V externom súbore

  • B. 

   V súbore webovej stránky

  • C. 

   V značke jednotlivých prvkov

  • D. 

   V externej grafickej šablóne

  • E. 

   Len v externom súbore

  • F. 

   V značke jednotlivých prvkov v atribúte type="..."

 • 3. 
  Externý zápis CSS - kaskádových štýlov:
  • A. 

   Vytvoríme v osobitnom externom súbore

  • B. 

   Vytvoríme v textovom súbore s príponou .css

  • C. 

   Používame pri spoločnom formátovaní prvkov vo viacerých webových stránkach

  • D. 

   Používame na rovnaké formátovanie určitého prvku vo viacerých webových stránkach

  • E. 

   Môžeme priradiť viacerým webovým stránkam

  • F. 

   Priradíme webovej stránke značkou <link>

  • G. 

   Značku <link>umiestnime do hlavičky kódu webovej stránky

  • H. 

   V značke <link>uvedieme atribút rel="..."

  • I. 

   Ako hodnotu atribútu rel="..." uvedieme rel="stylesheet"

  • J. 

   V značke <link>uvedieme atribút type="..."

  • K. 

   Ako hodnotu atribútu type="..." uvedieme type="text/css"

  • L. 

   V značke <link>uvedieme atribút href="..."

  • M. 

   Ako hodnotu atribútu href="..." uvedieme adresu súboru s externým zápisom kaskádových štýlov

  • N. 

   Vytvoríme v hlavičke kódu webovej stránky

  • O. 

   Vytvoríme v textovom súbore s príponou .html

  • P. 

   Používame pri vytváraní prvkov vo viacerých webových stránkach

  • Q. 

   Používame na špecifické formátovanie jediného prvku vo webovej stránke

  • R. 

   Vložíme webovej stránky značkou <style>...</style>

  • S. 

   Značku <style>umiestnime do tela kódu webovej stránky

  • T. 

   V značke <style>uvedieme atribút id="..."

  • U. 

   Ako hodnotu atribútu id="..." uvedieme id="meno"

  • V. 

   V značke <link>uvedieme atribút rev="..."

  • W. 

   Ako hodnotu atribútu type="..." uvedieme type="video/*"

  • X. 

   V značke <link>uvedieme atribút src="..."

  • Y. 

   Ako hodnotu atribútu type="..." uvedieme adresu súboru s externým zápisom kaskádových štýlov

 • 4. 
  Interný zápis CSS - kaskádových štýlov:
  • A. 

   Vytvoríme priamo v html súbore webovej stránky

  • B. 

   Používame na špecifické formátovanie prvkov v jednej webovej stránke

  • C. 

   Uvedieme v značke <style>...</style>

  • D. 

   Uvedieme v hlavičke kódu webovej stránky

  • E. 

   Pravidlá z externého CSS môžeme vložiť do interného zápisu kaskádových štýlov direktívou @import

  • F. 

   Direktívu @import musíme uviesť na začiatku interného zápisu CSS v značke <style>...</style>

  • G. 

   K direktíve @import pripojíme zápis adresy externého súboru s kaskádovými štýlmi

  • H. 

   Jednotlivé prehliadače sa navzájom líšia podporou direktívy @import

  • I. 

   Vytvoríme v externom súbore

  • J. 

   Používame na špecifické formátovanie jediného prvku vo webovej stránke

  • K. 

   Uvedieme v značke <link>

  • L. 

   Priradíme webovej stránke značkou <link>

  • M. 

   Pravidlá z externého CSS môžeme vložiť do interného zápisu kaskádových štýlov direktívou important!

  • N. 

   Direktívu @media musíme uviesť na začiatku interného zápisu CSS v značke <link>

  • O. 

   K direktíve @media pripojíme externý zápis kaskádových štýlov

  • P. 

   V súčasnosti žiaden prehliadač nepodporuje direktívu @important!

 • 5. 
  Syntax v CSS – kaskádových štýloch:
  • A. 

   Vlastnosti prvkov určujeme zápisom pravidiel

  • B. 

   Pravidlo obsahuje selektor a jednu alebo viacero deklarácii

  • C. 

   Pravidlo zapisujeme vo všeobecnom tvare selektor {1.deklarácia; 2.deklarácia;...}

  • D. 

   Deklarácia musí byť ukončená znakom ;

  • E. 

   Pri zápise pravidiel sa odporúča používať prehľadné usporiadanie a štruktúrovanie zápisu

  • F. 

   Vlastnosti prvkov určujeme zápisom príkazov

  • G. 

   Príkaz môže obsahovať len jeden selektor s jednou deklaráciou

  • H. 

   Pravidlo zapisujeme vo všeobecnom tvare - selektor {1.deklarácia 2.deklarácia...}

  • I. 

   Deklarácia musí byť ukončená dvojbodkou

  • J. 

   Pri zápise pravidiel sa neodporúča používať prehľadné usporiadanie a štruktúrovanie zápisu

 • 6. 
  Selektory:
  • A. 

   Používame na priradenie vlastností definovaných v kaskádových štýloch určitému prvku webovej stránky

  • B. 

   Používame selektor prvku značka prvku bez zátvoriek

  • C. 

   Používame univerzálny selektor *

  • D. 

   Používame selektor jedného prvku #id

  • E. 

   Používame selektor skupiny prvkov .class

  • F. 

   Používame na identifikáciu a výber pravidiel v zápise kaskádových štýlov

  • G. 

   Používame selektor prvku #class

  • H. 

   Používame univerzálny selektor /*

  • I. 

   Používame selektor jedného prvku značka prvku

  • J. 

   Používame selektor skupiny prvkov .group

 • 7. 
  Selektor prvku:
  • A. 

   Používame pri formátovaní všetkých prvkov vytvorených rovnakou značkou

  • B. 

   Zapíšeme len značkou prvku bez zátvoriek

  • C. 

   Používame pri formátovaní jedného prvkov vo webovej stránke

  • D. 

   Zapíšeme #id

 • 8. 
  Univerzálny selektor:
  • A. 

   Používame pri formátovaní všetkých prvkov vo webovej stránke u ktorých môžeme určiť danú vlastnosť

  • B. 

   Zapisuje sa znakom *

  • C. 

   Používame pri formátovaní vybranej skupiny prvkov vo webovej stránke

  • D. 

   Zapisuje sa znakom //

 • 9. 
  Selektor jedného prvku:
  • A. 

   Používame pri formátovaní jedného prvku vo webovej stránke

  • B. 

   Zapisuje sa #identifikátor

  • C. 

   Názov identifikátora je priradený prvku ako hodnota atribútu id="..."

  • D. 

   V názve identifikátora sa nemôže používať diakritika

  • E. 

   Názov identifikátora nesmie začínať číslicou

  • F. 

   V názve identifikátora sa odporúča nepoužívať medzery

  • G. 

   Používame pri formátovaní všetkých prvkov vo webovej stránke

  • H. 

   Zapisuje sa - .názov identifikátora

  • I. 

   Názov identifikátora je priradený prvku ako hodnota atribútu style="..."

  • J. 

   V názve identifikátora sa môže používať diakritika

  • K. 

   Názov identifikátora môže začínať číslicou

  • L. 

   V názve identifikátora môžeme používať akékoľvek znaky bez obmedzenia

 • 10. 
  Selektor skupiny prvkov:
  • A. 

   Používame pri formátovaní skupiny prvkov vo webovej stránke, skupinu môžu tvoriť aj prvky vytvorené viacerými rôznymi značkami

  • B. 

   Používame pri formátovaní všetkých prvkov vo webovej stránke vytvorených len jednou značkou

  • C. 

   Zapisuje sa .trieda

  • D. 

   Názov triedy je priradený prvku ako hodnota atribútu class="..."

  • E. 

   V názve triedy sa nemôže používať diakritika

  • F. 

   Názov triedy nesmie začínať číslicou

  • G. 

   V názve triedy sa odporúča nepoužívať medzery

  • H. 

   Zapisuje sa - #názov_triedy

  • I. 

   Názov triedy je priradený prvku ako hodnota atribútu id="..."

  • J. 

   V názve triedy sa môže používať diakritika

  • K. 

   Názov triedy môže začínať číslicov

  • L. 

   V názve triedy môžeme používať akékoľvek znaky bez obmedzenia

 • 11. 
  Kaskáda:
  • A. 

   Jeden prvok môže mať rovnakú vlastnosť zapísanú súčasne v externom, internom a lokálnom CSS

  • B. 

   V jednom zápise CSS (externom alebo internom) môže mať prvok viacnásobne definovanú rovnakú vlastnosť

  • C. 

   Jeden prvok môže mať priradenú rovnakú vlastnosť vo viacerých selektoroch

  • D. 

   Určuje výsledné formátovanie pri viacnásobnej definícii rovnakej vlastnosti jedného prvku webovej stránky

  • E. 

   Jeden prvok môže mať rovnakú vlastnosť zapísanú len raz v externom, internom alebo lokálnom CSS

  • F. 

   V jednom zápise CSS (externom alebo internom) môže mať prvok len raz definovanú rovnakú vlastnosť

  • G. 

   Jeden prvok môže mať priradenú rovnakú vlastnosť len v jednom selektore

  • H. 

   Určuje východiskové formátovanie pri viacnásobnej definícii rovnakej vlastnosti jedného prvku webovej stránky

 • 12. 
  Pravidlá kaskády:
  • A. 

   Určujú výsledné formátovanie pri viacnásobnej definícii rovnakej vlastnosti rovnakého prvku webovej stránky

  • B. 

   Pri formátovaní prvku sa v 1.kroku použijú vlastnosti a hodnoty zapísané v externom CSS

  • C. 

   Pravidlá uvedené v externom CSS sa použijú v poradí v akom sú zapísane linky na tieto dokumenty v hlavičke kódu

  • D. 

   Pri formátovaní prvku v externom CSS sa použijú vlastnosti a hodnoty uvedené neskôr v zápise

  • E. 

   Pri formátovaní prvku sa v 2.kroku použijú pravidlá zapísané v internom CSS

  • F. 

   Vlastnosti a hodnoty definované v internom CSS sa použijú v poradí v akom sú zapísané

  • G. 

   Pri formátovaní prvku v internom CSS sa použijú vlastnosti a hodnoty uvedené neskôr v zápise

  • H. 

   Pri vkladaní externých CSS do interného zápisu kaskádových štýlov (direktíva @import) sa pravidlá z externého CSS vložia na pozíciu, kde je v internom zápise uvedená direktíva @import a interpretujú sa ako priamo zapísané v internom CSS

  • I. 

   Pri formátovaní prvku sa v 3.kroku použijú pravidlá uvedené v lokálnom zápise CSS v atribúte style="..."

  • J. 

   Ak je v hlavičke kódu webovej stránky link na dokument s externým CSS uvedený až po internom zápise CSS použijú pravidlá z externého súboru

  • K. 

   V rovnakom zápise kaskádového štýlu (externom, internom alebo lokálnom) sa pri viacnásobnej definícii vlastností identického prvku použije pravidlo s konkrétnejším selektorom

  • L. 

   Z hľadiska konkrétnosti (v poradí od všeobecného po konkrétny selektor) môžeme selektory zoradiť: univerzálny selektor, selektor prvku, selektor skupiny prvkov, selektor jedného prvku

  • M. 

   Na zvýšenie priority pravidiel sa používa direktíva !important

  • N. 

   Najvyššiu prioritu majú pravidlá s direktívou !important

  • O. 

   Všetky prehliadače majú svoje vlastné východiskové CSS, ktoré sa použije v prípade že nie je inak (v externom, internom alebo lokálnom zápise) definované formátovanie prvku

  • P. 

   Východiskové CSS prehliadača má najnižšiu prioritu

  • Q. 

   Určujú východiskové formátovanie pri viacnásobnej definícii rovnakej vlastnosti jedného prvku webovej stránky

  • R. 

   Pri formátovaní prvku sa v 1.kroku použijú vlastnosti a hodnoty zapísané v lokálnom CSS

  • S. 

   Pravidlá uvedené v internom CSS sa použijú v poradí v akom sú zapísane linky na tieto dokumenty v hlavičke kódu

  • T. 

   Pri formátovaní prvku v internom CSS sa použijú vlastnosti a hodnoty uvedené skôr v zápise

  • U. 

   Pri formátovaní prvku sa v 2.kroku použijú pravidlá zapísané v externom CSS

  • V. 

   Vlastnosti a hodnoty definované v internom CSS sa použijú v poradí danom direktívou @import

  • W. 

   Pri formátovaní prvku v lokálnom CSS sa použijú vlastnosti a hodnoty uvedené kôr v zápise

  • X. 

   Pri vkladaní interných CSS do externého zápisu kaskádových štýlov (direktíva important!) sa pravidlá z interného CSS vložia na kde je v internom zápise uvedená direktíva @import a interpretujú sa ešte pred pravidlami v externom CSS

  • Y. 

   Pri formátovaní prvku sa v 3.kroku použijú pravidlá uvedené v externom zápise CSS ak je v hlavičke kódu webovej stránky link na dokument s externým CSS uvedený po internom zápise CSS použijú pravidlá z lokálneho zápisu kaskádových štýlov

  • Z. 

   V rovnakom zápise kaskádového štýlu (externom, internom alebo lokálnom) sa pri viacnásobnej definícii vlastností identického prvku použije pravidlo so všeobecnejším selektorom

  • Z hľadiska konkrétnosti (v poradí od všeobecného po konkrétny selektor) môžeme selektory zoradiť: selektor skupiny prvkov, univerzálny selektor, selektor jedného prvku, selektor prvku

  • Na zvýšenie priority pravidiel sa používa direktíva important

  • Najvyššiu prioritu majú pravidlá vložené direktívou @import

  • Všetky prehliadače majú svoje vlastné východiskové CSS, ktoré sa použije až po aplikácii iných pravidiel v externom, internom alebo lokálnom zápise

  • Východiskové CSS prehliadača má najvyššiu prioritu

 • 13. 
  Dedičnosť:
  • A. 

   Niektoré vlastnosti v CSS sú dedičné (podľa špecifikácii W3C), čo znamená že ak neurčíme priamym zápisom hodnotu vlastnosti, táto sa zdedí z rodičovského prvku

  • B. 

   Niektoré vlastnosti v CSS sú nededičné (podľa špecifikácii W3C), čo znamená že ak neurčíme priamym zápisom hodnotu vlastnosti, táto sa nededí z rodičovského prvku ale použije sa nejaká východisková hodnota

  • C. 

   Nniektoré vlastnosti v CSS majú predpísanú (podľa špecifikácii W3C) východiskovú hodnotu ktorá sa použije ak neurčíme hodnotu priamym zápisom

  • D. 

   Niektoré vlastnosti v CSS nemajú predpísanú (podľa špecifikácii W3C) východiskovú hodnotu ktorá sa použije ak nebude určená priamym zápisom, a v takom prípade sa použije aktuálna východisková hodnota prehliadača

  • E. 

   Niektoré vlastnosti v CSS sú dedičné, čo znamená že musíme zapísať hodnotu inherit aby sme povolili dedenie hodnoty

  • F. 

   Niektoré vlastnosti v CSS sú nededičné, čo znamená že nesmieme v deklarácii použiť hodnotu inherit

  • G. 

   Niektoré vlastnosti v CSS majú predpísanú (podľa špecifikácii W3C) východiskovú hodnotu, ktorá sa použije ako výsledná hodnota danej vlastnosti

  • H. 

   Všetky vlastnosti v CSS majú predpísanú (podľa špecifikácii W3C) východiskovú hodnotu, ktorá sa použije ak nebude určená priamym zápisom

 • 14. 
  Pravidlá dedičnosti:
  • A. 

   Ak nie je hodnota vlastností uvedená v žiadnom zápise (externé, interné a lokálne CSS) uplatnia sa pri stanovení výslednej hodnoty pravidlá dedičnosti

  • B. 

   Pri dedičnej vlastnosti sa hodnota zdedí z rodičovského prvku

  • C. 

   Ak rodičovský prvok nemá určenú alebo zdedenú hodnotu vybranej vlastnosti, zdedí sa hodnota vyššieho nadradeného prvku v hierarchii prvkov webovej stránky

  • D. 

   Pri dedičnej vlastnosti sa hľadá v hierarchii prvkov dokumentu najbližší vyšší nadradený prvok s určenou alebo zdedenou hodnotou danej vlastnosti

  • E. 

   Ak v hierarchii prvkov dokumentu nemá ani najvyšší nadradený prvok určenú hodnotu danej vlastnosti, použije sa východisková hodnota prehliadača

  • F. 

   Hodnota vlastností musí byť vždy zapísaná v externom, internom alebo lokálnom CSS

  • G. 

   Pri dedičnej vlastnosti musíme uviesť hodnotu inherit

  • H. 

   Ak rodičovský prvok nemá určenú alebo zdedenú hodnotu vybranej vlastnosti, vyberie sa východisková hodnota prehliadača

  • I. 

   Pri nededičnej vlastnosti sa hľadá v hierarchii prvkov dokumentu najbližší vyšší nadradený prvok s určenou alebo zdedenou hodnotou danej vlastnosti

  • J. 

   Ak v hierarchii prvkov dokumentu nemá ani najvyšší nadradený prvok určenú hodnotu vybranej vlastnosti, musíme určiť hodnotu priamym zápisom

 • 15. 
  Definícia rozmerov prvku:
  • A. 

   Môžeme použiť relatívnu jednotku % z aktuálnych rozmerov rodičovského prvku

  • B. 

   Môžeme použiť relatívnu jednotku em zodpovedajúcu veľkosti aktuálneho fontu – písmenu M v použitom fonte

  • C. 

   Môžeme použiť relatívnu jednotku ex zodpovedajúcu polovici veľkosti aktuálneho fontu – písmenu x v použitom fonte

  • D. 

   Môžeme použiť relatívnu jednotku px zodpovedajúcu 1 obrazovému bodu výstupného zobrazenia

  • E. 

   Môžeme použiť absolútnu jednotku in (inch=palec, 1 palec=2,54 cm)

  • F. 

   Môžeme použiť absolútnu jednotku cm

  • G. 

   Môžeme použiť absolútnu jednotku mm

  • H. 

   Môžeme použiť absolútnu jednotku pc (pika, 1 pika=12 tlačových bodov)

  • I. 

   Môžeme použiť absolútnu jednotku pt (point=tlačový bod, 1 tlačový bod=1/72 palca)

  • J. 

   Za číselnou hodnotou musí byť vždy uvedená aj použitá jednotka rozmeru alebo vzdialenosti

  • K. 

   Pri niektorých vlastnostiach rozmerov alebo vzdialenosti môžeme použiť aj negatívne hodnoty

  • L. 

   Môžeme použiť absolútnu jednotku % z aktuálnych rozmerov webovej stránky

  • M. 

   Môžeme použiť relatívnu jednotku em zodpovedajúcu veľkosti aktuálneho fontu – písmenu m v použitom fonte

  • N. 

   Môžeme použiť absolútnu jednotku ex zodpovedajúcu polovici veľkosti aktuálneho fontu – písmenu X v použitom fonte

  • O. 

   Môžeme použiť absolútnu jednotku pix zodpovedajúcu 1 obrazovému bodu výstupného zobrazenia

  • P. 

   Môžeme použiť absolútnu jednotku inc (inch=palec, 1 palec=2,54 cm)

  • Q. 

   Môžeme použiť relatívnu jednotku cm

  • R. 

   Môžeme použiť relatívnu jednotku mm

  • S. 

   Môžeme použiť absolútnu jednotku pt (pika, 1 pika=6 tlačových bodov)

  • T. 

   Môžeme použiť absolútnu jednotku pc (point=tlačový bod, 1 tlačový bod=6 pika)

  • U. 

   Za číselnou hodnotou je ľubovoľne uvedená aj použitá jednotka rozmeru alebo vzdialenosti

  • V. 

   Pri všetkych vlastnostiach rozmerov alebo vzdialenosti nesmieme používať negatívne hodnoty

  • W. 

   Za číselnou hodnotou je ľubovoľne uvedená aj použitá jednotka rozmeru alebo vzdialenosti

  • X. 

   Pri všetkych vlastnostiach rozmerov alebo vzdialenosti nesmieme používať negatívne hodnoty

 • 16. 
  Definícia farby:
  • A. 

   Môžeme použiť hexadecimálny zápis farby #rrggbb

  • B. 

   Môžeme použiť rgb zápis farby rgb(r, g, b)

  • C. 

   Môžeme použiť rgba zápis farby rgba(r, g, b, a) v niektorých novších verziách prehliadačov

  • D. 

   Môžeme použiť hsl zápis farby hsl(h, s, l) v niektorých novších verziách prehliadačov

  • E. 

   Môžeme použiť hsla zápis farby hsla(h, s, l, a) v niektorých novších verziách prehliadačov

  • F. 

   Niektoré farby majú aj slovné pomenovanie

  • G. 

   Môžeme použiť hexadecimálny zápis farby #ccmmyy

  • H. 

   Môžeme použiť rab zápis farby rab(r, a, b)

  • I. 

   Môžeme použiť rgbl zápis farby rgbl(r, g, b, l) v niektorých novších verziách prehliadačov

  • J. 

   Môžeme použiť hsb zápis farby hsb(h, s, b) v niektorých novších verziách prehliadačov

  • K. 

   Môžeme použiť hslg zápis farby hslg(h, s, l, g) v niektorých novších verziách prehliadačov

  • L. 

   Všetky farby majú aj slovné pomenovanie

 • 17. 
  Hexadecimálny zápis farby:
  • A. 

   Má všeobecný tvar #rrggbb

  • B. 

   V hexadecimálnom zápise farby určíme hodnoty základných zložiek – červenej, zelenej a modrej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • C. 

   V hexadecimálnom zápise farby 1. dvojicou znakov rr určíme hodnotu červenej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • D. 

   V hexadecimálnom zápise farby určíme zložku červenej farby hodnotou od 0 po 255

  • E. 

   V hexadecimálnom zápise farby 2. dvojicou znakov gg určíme hodnotu zelenej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • F. 

   V hexadecimálnom zápise farby určíme zložku zelenej farby hodnotou od 0 po 255

  • G. 

   V hexadecimálnom zápise farby 3. dvojicou znakov bb určíme hodnotu modrej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • H. 

   V hexadecimálnom zápise farby určíme zložku modrej farby hodnotou od 0 po 255

  • I. 

   Má všeobecný tvar #rgb(r, g, b)

  • J. 

   V hexadecimálnom zápise farby určíme hodnoty základných zložiek – červenej, zelenej a žltej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • K. 

   V hexadecimálnom zápise farby 1. dvojicou znakov rr určíme hodnotu modrej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • L. 

   V hexadecimálnom zápise farby určíme zložku červenej farby hodnotou od 0 po 256

  • M. 

   V hexadecimálnom zápise farby 2. dvojicou znakov gg určíme hodnotu červenej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • N. 

   V hexadecimálnom zápise farby určíme zložku zelenej farby hodnotou od 0 po 254

  • O. 

   V hexadecimálnom zápise farby 3. dvojicou znakov bb určíme hodnotu čiernej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • P. 

   V hexadecimálnom zápise farby určíme zložku modrej farby hodnotou od 1 po 255

 • 18. 
  Zápis rgb zložiek farby:
  • A. 

   Má všeobecný tvar rgb(r, g, b)

  • B. 

   V rgb zápise farby určíme hodnoty základných zložiek – červenej, zelenej a modrej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • C. 

   V rgb zápise farby 1. hodnotou v zátvorkách určíme hodnotu červenej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • D. 

   V rgb zápise farby určíme zložku červenej farby hodnotou od 0 po 255

  • E. 

   V rgb zápise farby určíme zložku červenej farby hodnotou od 0% po 100%

  • F. 

   V rgb zápise farby 2. hodnotou v zátvorkách určíme hodnotu zelenej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • G. 

   V rgb zápise farby určíme zložku zelenej farby hodnotou od 0 po 255

  • H. 

   V rgb zápise farby určíme zložku zelenej farby hodnotou od 0% po 100%

  • I. 

   V rgb zápise farby 3. hodnotou v zátvorkách určíme hodnotu modrej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • J. 

   V rgb zápise farby určíme zložku modrej farby hodnotou od 0 po 255

  • K. 

   V rgb zápise farby určíme zložku modrej farby hodnotou od 0% po 100%

  • L. 

   Má všeobecný tvar #rgb(r, g, b)

  • M. 

   V rgb zápise farby určíme hodnoty základných zložiek – červenej, fialovej a čiernej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • N. 

   V rgb zápise farby 1. hodnotou v zátvorkách určíme hodnotu modrejj farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • O. 

   V rgb zápise farby určíme zložku červenej farby hodnotou od 1 po 254

  • P. 

   V rgb zápise farby určíme zložku čiernej farby hodnotou od 0% po 100%

  • Q. 

   V rgb zápise farby 2. hodnotou v zátvorkách určíme hodnotu červenej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

 • 19. 
  Zápis rgba zložiek farby:
  • A. 

   Môžeme použiť v niektorých novších verziách prehliadačov

  • B. 

   Má všeobecný tvar rgba(r, g, b, a)

  • C. 

   V rgba zápise farby určíme hodnoty základných zložiek – červenej, zelenej a modrej farby a stupeň priehľadnosti výstupnej zobrazenej farby

  • D. 

   V rgba zápise farby 1. hodnotou v zátvorkách určíme hodnotu červenej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • E. 

   V rgba zápise farby určíme zložku červenej farby hodnotou od 0 po 255

  • F. 

   V rgba zápise farby určíme zložku červenej farby hodnotou od 0% po 100%

  • G. 

   V rgba zápise farby 2. hodnotou v zátvorkách určíme hodnotu zelenej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • H. 

   V rgba zápise farby určíme zložku zelenej farby hodnotou od 0 po 255

  • I. 

   V rgba zápise farby určíme zložku zelenej farby hodnotou od 0% po 100%

  • J. 

   V rgba zápise farby 3. hodnotou v zátvorkách určíme hodnotu modrej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • K. 

   V rgba zápise farby určíme zložku modrej farby hodnotou od 0 po 255

  • L. 

   V rgba zápise farby určíme zložku modrej farby hodnotou od 0% po 100%

  • M. 

   V rgba zápise farby 4. hodnotou v zátvorkách určíme stupeň priehľadnosti výstupnej zobrazenej farby

  • N. 

   V rgba zápise farby určíme stupeň priehľadnosti hodnotou od 0.0 po 1.0

  • O. 

   Môžeme použiť len v starších verziách prehliadačov

  • P. 

   Má všeobecný tvar rgb(r, g, b, a)

  • Q. 

   V rgba zápise farby určíme hodnoty základných zložiek – červenej, zelenej a modrej farby a odtieňa výstupnej zobrazenej farby

  • R. 

   V rgba zápise farby 1. hodnotou v zátvorkách určíme hodnotu modrej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • S. 

   V rgba zápise farby určíme zložku červenej farby hodnotou od 1 po 256

  • T. 

   V rgba zápise farby určíme zložku čiernej farby hodnotou od 0% po 100%

  • U. 

   V rgba zápise farby 2. hodnotou v zátvorkách určíme hodnotu červenej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • V. 

   V rgba zápise farby určíme zložku zelenej farby hodnotou od 1 po 254

  • W. 

   V rgba zápise farby určíme zložku žltej farby hodnotou od 0% po 100%

  • X. 

   V rgba zápise farby 3. hodnotou v zátvorkách určíme hodnotu zelenej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • Y. 

   V rgba zápise farby určíme zložku sýtosti farby hodnotou od 0 po 255

  • Z. 

   V rgba zápise farby určíme svetelnú zložku farby hodnotou od 0% po 100%

  • V rgba zápise farby 4. hodnotou v zátvorkách určíme stupeň sýtosti výstupnej zobrazenej farby

  • V rgba zápise farby určíme stupeň priehľadnosti hodnotou od 0.0 po 10.0

 • 20. 
  Zápis hsl zložiek farby:
  • A. 

   Má všeobecný tvar hsl(h, s, l)

  • B. 

   V hsl zápise farby určíme hodnoty základných zložiek – odtieň, sýtosť a svetelná zložka vo výstupnej zobrazenej farbe

  • C. 

   V hsl zápise farby 1. hodnotou v zátvorkách určíme odtieň výstupnej zobrazenej farby

  • D. 

   V hsl zápise farby určíme odtieň výstupnej zobrazenej farby hodnotou od 0 po 360

  • E. 

   V hsl zápise farby 2. hodnotou v zátvorkách určíme sýtosť výstupnej zobrazenej farby

  • F. 

   V hsl zápise farby určíme sýtosť výstupnej zobrazenej farby hodnotou od 0% po 100%

  • G. 

   V hsl zápise farby 3. hodnotou v zátvorkách určíme svetelnú zložku výstupnej zobrazenej farby

  • H. 

   V hsl zápise farby určíme svetelnú zložku výstupnej zobrazenej farby hodnotou od 0% po 100%

  • I. 

   Má všeobecný tvar hsl(r, g, b)

  • J. 

   V hsl zápise farby určíme hodnoty základných zložiek – odtieň, sýtosť, svetelnej zložky a čiernej farby vo výstupnej zobrazenej farbe

  • K. 

   V hsl zápise farby 1. hodnotou v zátvorkách určíme sýtosť výstupnej zobrazenej farby

  • L. 

   V hsl zápise farby určíme sýtosť výstupnej zobrazenej farby hodnotou od 0 po 360

  • M. 

   V hsl zápise farby 2. hodnotou v zátvorkách určíme priehľadnosť výstupnej zobrazenej farby

  • N. 

   V hsl zápise farby určíme priehľadnosť výstupnej zobrazenej farby hodnotou od 0% po 100%

  • O. 

   V hsl zápise farby 3. hodnotou v zátvorkách určíme odtieň výstupnej zobrazenej farby

  • P. 

   V hsl zápise farby určíme odtieň výstupnej zobrazenej farby hodnotou od 0% po 100%

Back to Top Back to top