[csdkqt] Chương 1 - Quiz 1. Mục đích - Chức Năng Dkqt & Các Khái Niệm Cơ Bản

16 Questions | Total Attempts: 15

SettingsSettingsSettings
Please wait...
[csdkqt] Chương 1 - Quiz 1. Mục đích - Chức Năng Dkqt & Các Khái Niệm Cơ Bản

Nội dung ôn tập: 1. 1 Mục đích & Chức năng DKQT 1. 2 Các khái niệm cơ bản: Điều khiển, Vòng điều khiển, Sai lệch điều khiển, Luật điều khiển Câu hỏi được soạn bởi: TS. Bùi Ngọc Pha


Questions and Answers
 • 1. 
  Ba tác vụ của một vòng điều khiển là
  • A. 

   Đo lường, xử lý, đưa ra tác động điều chỉnh

  • B. 

   Đo lường, truyền tín hiệu, chỉnh van

  • C. 

   Đo lường, so sánh, cảnh báo

  • D. 

   Đo lường, điều khiển, điều chỉnh

 • 2. 
  Một thiết bị sấy được dùng để sấy nông sản ở nhiệt độ mong muốn là 60 độ C. Nhiệt độ cài đặt cho bộ điều khiển sẽ là:
  • A. 

   60 độ C

  • B. 

   Từ 58 đến 62 độ C

  • C. 

   61 độ C

  • D. 

   59 độ C

 • 3. 
  Phát biểu: "Khi hệ thống hoạt động ổn định đảm bảo các yêu cầu về chế độ hoạt động của các thiết bị như tránh tràn, tránh cạn, tránh quá áp, quá nhiệt" bởi vì hoạt động ổn định đồng nghĩa với:
  • A. 

   Hoạt động ở trạng thái cân bằng vật chất và năng lượng

  • B. 

   Duy trì đại lượng cần điều khiển ở một giá trị mong muốn

  • C. 

   Nâng cao chất lượng sản phẩm

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 4. 
  Theo nguyên tắc, khi thiết kế hệ thống an toàn trong công nghiệp, thì lớp điều khiển an toàn và lớp điều khiển ổn định có thể sử dụng các thiết bị
  • A. 

   Hoàn toàn độc lập nhau (không dùng chung)

  • B. 

   Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà dùng chung hay riêng biệt

  • C. 

   Chung nhau (ví dụ dùng chung thiết bị đo, chung van, chung bộ điều khiển)

  • D. 

   Khác loại hoàn toàn với nhau

 • 5. 
  Trong bài toán thiết kế hệ thống điều khiển quá trình, cho đối tượng cần điều khiển với cấu trúc và thông số đã biết, yêu cầu xây dựng hệ thống điều khiển cho đối tượng đó. Kết quả của bài toán thiết kế là xác định được cấu trúc điều khiển và [Blank] của tất cả các thành phần trong hệ thống nhằm thoả mãn các yêu cầu về tính năng và chất lượng điều khiển.
 • 6. 
  Mục đích của của điều khiển quá trình là nhằm
  • A. 

   Nâng cao hiệu quả kinh tế và đảm bảo an toàn cho quá trình sản xuất

  • B. 

   Thay thế con người trong vận hành quá trình công nghệ

  • C. 

   Duy trì đại lượng cần điều khiển ở một giá trị mong muốn

  • D. 

   Đảm bảo sự ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm

 • 7. 
  Các chức năng cơ bản của hệ thống điều khiển là
  • A. 

   Điều chỉnh, điều khiển trình tự, điều khiển liên động, điều khiển vận hành giám sát

  • B. 

   An toàn và hiệu quả kinh tế

  • C. 

   An toàn cho hệ thống và tạo ra lợi nhuận

  • D. 

   An toàn cho hệ thống và nâng cao chất lượng sản phẩm

 • 8. 
  Ba thành phần của sai lệch điều khiển là
  • A. 

   Độ lớn, thời gian tồn tại và tốc độ thay đổi

  • B. 

   Đo lường, so sánh, cảnh báo

  • C. 

   Tỷ lệ, tích phân và vi phân

  • D. 

   Chiều dài, chiều cao và độ dốc

 • 9. 
  Trên biểu đồ kiểm soát, đâu là vùng làm việc kinh tế ?
  • A. 

   Vùng gần với các mức giới hạn trên hoặc dưới

  • B. 

   Vùng gần với các mức giới hạn dưới

  • C. 

   Vùng gần với các mức giới hạn trên

  • D. 

   Vùng trung tâm (ở giữa)

 • 10. 
  Cần điều khiển mức chất trong trong khoảng từ 4,95m đến 5,05 m. Giá trị cài đặt là:
  • A. 

   Nhỏ nhất 4,95m và lớn nhất 5,05 m

  • B. 

   4,95 m

  • C. 

   5,00 m

  • D. 

   5,05 m

 • 11. 
  Vòng điều khiển là một chu trình thực hiện điều khiển. Vòng điều khiển kín là vòng điều khiển mà
  • A. 

   Đại lượng được điều khiển được đo so sánh với giá trị đặt

  • B. 

   Đại lượng được điều khiển không được đo và không so sánh với giá trị đặt

  • C. 

   Đại lượng được điều khiển hoặc đại lượng nhiễu được đo và so sánh với giá trị đặt

  • D. 

   Đại lượng được điều khiển được đo nhưng không so sánh với giá trị đặt

 • 12. 
  Giá trị đặt là 9, giá trị đo được là 13. Sai lệch là [Blank]
 • 13. 
  Trong bài toán phân tích hệ thống điều khiển quá trình, cho một hệ thống điều khiển tự động với cấu trúc và thông số đã biết, xác định [Blank] điều khiển của hệ trong các điều kiện khác nhau.
 • 14. 
  Vòng điều khiển là một chu trình thực hiện việc điều khiển, trong vòng điều khiển hở được hiểu là
  • A. 

   Đại lượng được điều khiển không được so sánh với giá trị đặt

  • B. 

   Bộ điều khiển thực hiện điều khiển cho đến khi giá trị được điều khiển đạt yêu cầu mong muốn thì dừng lại

  • C. 

   Đại lượng được điều khiển được đo và so sánh với giá trị đặt

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 15. 
  Điều chỉnh là nhằm [Blank] các đại lượng đầu ra của một quá trình gần hoặc bám theo giá trị đặt tương ứng trong các điều kiện có tác động của nhiễu và giá trị đặt thay đổi.
 • 16. 
  Quy luật điều khiển là hàm số biểu diễn mối quan hệ giứa giá trị đầu vào và đầu ra của
  • A. 

   Bộ điều khiển

  • B. 

   Hệ thống điều khiển

  • C. 

   Đối tượng điều khiển (quá trình công nghệ)

  • D. 

   Thiết bị đo

Back to Top Back to top