Cs200 хичээлийн сорил 1

70 Questions | Total Attempts: 69

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Cs200 хичээлийн сорил 1

2009-2010 оны намрын улирал


Questions and Answers
 • 1. 
  1,  2,  4.5,  8,  0.6 гэсэн утгатай элементүүд бүхий хүснэгт өгөгдөв. Энэ хүснэгтийг зөв тодорхойл.
  • A. 

   Олон хэмжээст хүснэгт

  • B. 

   Тэмдэгт төрлийн хүснэгт

  • C. 

   Элементүүд нь ялгаатай төрөлтэй байна

  • D. 

   Ямар ч тодорхойлолт байж болно

 • 2. 
  For (int i=1;i<=10;i++);                      printf(“%d”,i);  Програмын энэ хэсэг ямар үйлдэл хийж байна вэ?
  • A. 

   1-ээс 10 хүртлэх тоог хэвлэж байна

  • B. 

   1-ээс 9 хүртлэх тоог хэвлэж байна

  • C. 

   10 гэсэн тоо хэвлэнэ

  • D. 

   11 гэсэн тоо хэвлэнэ

  • E. 

 • 3. 
  #include "stdio.h"                  main(){                  for(i=1;i<=10;i++)                  printf(“%d”,i);                   }  // энэ программд ямар алдаа гарах вэ?
  • A. 

   Runtime error

  • B. 

   Declaration syntax error

  • C. 

   Undefined symbol ‘i’

  • D. 

   Алдаа заахгүй

 • 4. 
  Int h=1,a[15];                  for(int i=1;i<=10;i++)                  printf(“%d”,a[i-1+h]);  энэ программын хэсэг юу хийж байна вэ?
  • A. 

   1ээс 10 хүртлэх тоог хэвлэж байна

  • B. 

   Энэ программ ажиллахгүй, алдаатай байна

  • C. 

   0оос 9 хүртлэх тоог хэвлэж байна

  • D. 

   2-оос 11 хүртлэх тоог олж байна

 • 5. 
  а-г нэгээр нэмэгдүүлж буй үйлдэл аль вэ?
  • A. 

   а=a+1

  • B. 

   A++

  • C. 

   A+=1

  • D. 

   бүгд болно

 • 6. 
  If(p==i*i) k=2;           else k=-1;  // хэрэв p=16,i=4 бол к-г ол.
  • A. 

   -1

  • B. 

   2

  • C. 

   4

  • D. 

   программ биелэхгүй

 • 7. 
  #include " stdio.h"                main(){                double x=5.0,y=2.0,r;                r=fmod(x,y);                printf(“%lf”,r);} // Ямар алдаа гарах вэ?
  • A. 

   Function should return a value

  • B. 

   Function ‘fmod’ should have a prototype

  • C. 

   Undefined symbol ‘r’

  • D. 

   алдаагүй

 • 8. 
  Тэмдэгт мөрөөс нэг тэмдэгт хайхад ямар функц хэрэглэх вэ?
  • A. 

   Strcmp() функцийг

  • B. 

   Strcat() функцийг

  • C. 

   Strchr() функцийг

  • D. 

   Strsrc() функцийг

 • 9. 
  Тэмдэгт мөрийн бүх үсгийг жижиг үсэг болгох функц аль нь вэ?
  • A. 

   Strlwr()

  • B. 

   Lower()

  • C. 

   Strlower()

  • D. 

   Sl()

 • 10. 
  Квадрат хүснэгтийн гол диагоналиас доош орших элементүүдийг мөр баганындугаарын ямар чанарыг ашиглан олж болох вэ?
  • A. 

   мөрийн дугаар нь баганын дугаартайгаа тэнцүү

  • B. 

   мөрийн дугаар нь баганын дугаараас их

  • C. 

   баганын дугаар нь мөрийн дугаараас их

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

 • 11. 
  Хоёртын тооллын систем хэдэн цифртэй вэ?
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   2

  • D. 

   10

 • 12. 
  Оруулах гаргах төхөөрөмжүүд ямар үүрэгтэй вэ?
  • A. 

   Мэдээллийг компьютерт оруулах, үр дүнг ойлгомжтойгоор гаргах

  • B. 

   Мэдээллийг боловсруулах, үр дүнг ойлгомжтойгоор гаргах

  • C. 

   Мэдээллийг хадгалах, командуудыг биелүүлэх

  • D. 

   Мэдээллийг боловсруулж үр дүнг хадгалах

 • 13. 
  Ямар хүснэгтийн элементүүдийг давталт ашиглалгүйгээр оруулж болдог вэ?
  • A. 

   бүхэл тоон

  • B. 

   бодит тоон

  • C. 

   тэмдэгтэн

  • D. 

   Дээрх бүх хариулт буруу

 • 14. 
  Хувьсагчийг зарлах үйлдлээр юу хийгддэг вэ?
  • A. 

   Хувьсагчийн нэрийг санах ойд бичнэ

  • B. 

   Хувьсагчид зориулж санах ойд үүр нөөцлөнө

  • C. 

   Хувьсагчийн нэрийг санах ойн үүрэнд бичнэ

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

 • 15. 
  Квадрат хүснэгтийн булангийн элементүүд аль шинжийг хангах вэ?
  • A. 

   яг 3 хөрштэй байна

  • B. 

   яг 5 хөрштэй байна

  • C. 

   яг 8 хөрштэй байна

  • D. 

   хөршийнх нь тоогоор тодорхойлох боломжгүй

 • 16. 
  Өсөхөөр эрэмбэлэгдсэн хүснэгт гэж ямар хүснэгтийг хэлэх вэ?
  • A. 

   Дараагийн элемент бүр нь өмнөх элементээсээ их байх

  • B. 

   Дараагийн элемент бүр нь өмнөх элементээсээ их буюу тэнцүү байх

  • C. 

   Дараагийн элемент бүр нь өмнөх элементээсээ бага байх

  • D. 

   Дараагийн элемент бүр нь өмнөх элементээсээ бага буюу тэнцүү байх

 • 17. 
  n тооны цифрүүдийн нийлбэрийг олж буй доорх програмын хэсгийн аль мөрөнд алдаа байна вэ? 1. int n, s=0; 2. scanf("%d", &n); 3. while(n!=0) 4.   { s=s+n%10;}
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 18. 
  x1, y1 болон x2, y2 координатуудтай хоёр цэгийн хоорондох зайг олох алгоритмын гаралтын мэдээлэл нь юу байх вэ?
  • A. 

   X1, y1

  • B. 

   X2, y2

  • C. 

   хоёр цэгийн хоорондох зай

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

 • 19. 
  С хэлэнд утга олгох үйлдлийг яаж тэмдэглэдэг вэ?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

   =

  • D. 

   :=

 • 20. 
  Тэмдэгт мөр төрлийн хувьсагчийг гараас оруулахдаа ямар хөрвүүлэлтийн тусгай тэмдэгт ашигладаг вэ?
  • A. 

   %c

  • B. 

   %s

  • C. 

   %d

  • D. 

   %f

 • 21. 
  Доорх хэлнүүдийн аль нь програмчлалын хэл биш вэ?
  • A. 

   B

  • B. 

   C

  • C. 

   H

  • D. 

   Pascal

 • 22. 
  n натурал тооны эхний цифрийг олох доорх програмын хэсгүүдийн аль нь зөв ажиллах вэ?
  • A. 

   Int n; scanf("%d", &n); while(n!=0) n/=10; printf("%d", n);

  • B. 

   Int n; scanf("%d", &n); while(n>=10) n/=10; printf("%d", n);

  • C. 

   Int n; scanf("%d", &n); while(n>10) n/=10; printf("%d", n);

  • D. 

   бүгд буруу ажиллана

 • 23. 
  Ямар нэг нөхцлийг үнэн байна гэж үзвэл тоон утга нь хэд байх вэ?
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   ½

  • D. 

   нөхцлийн үнэн худал гэдэгт тоо харгалзахгүй

 • 24. 
  Дараах төрлүүдийн аль нь өгөгдлийн энгийн төрөл вэ?
  • A. 

   Double

  • B. 

   Struct

  • C. 

   хүснэгт

  • D. 

   аль нь ч биш

 • 25. 
  %li болон %ld хөрвүүлэлтийн тусгай тэмдэгтүүд юуг хэвлэдэг вэ?
  • A. 

   Short int

  • B. 

   Long int

  • C. 

   Unsigned int

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

Back to Top Back to top