Cs200 хичээлийн сорил 1

70 Questions | Total Attempts: 64

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Cs200 хичээлийн сорил 1

2009-2010 оны намрын улирал


Questions and Answers
 • 1. 
  1,  2,  4.5,  8,  0.6 гэсэн утгатай элементүүд бүхий хүснэгт өгөгдөв. Энэ хүснэгтийг зөв тодорхойл.
  • A. 

   Олон хэмжээст хүснэгт

  • B. 

   Тэмдэгт төрлийн хүснэгт

  • C. 

   Элементүүд нь ялгаатай төрөлтэй байна

  • D. 

   Ямар ч тодорхойлолт байж болно

 • 2. 
  For (int i=1;i<=10;i++);                      printf(“%d”,i);  Програмын энэ хэсэг ямар үйлдэл хийж байна вэ?
  • A. 

   1-ээс 10 хүртлэх тоог хэвлэж байна

  • B. 

   1-ээс 9 хүртлэх тоог хэвлэж байна

  • C. 

   10 гэсэн тоо хэвлэнэ

  • D. 

   11 гэсэн тоо хэвлэнэ

  • E. 

 • 3. 
  #include "stdio.h"                  main(){                  for(i=1;i<=10;i++)                  printf(“%d”,i);                   }  // энэ программд ямар алдаа гарах вэ?
  • A. 

   Runtime error

  • B. 

   Declaration syntax error

  • C. 

   Undefined symbol ‘i’

  • D. 

   Алдаа заахгүй

 • 4. 
  Int h=1,a[15];                  for(int i=1;i<=10;i++)                  printf(“%d”,a[i-1+h]);  энэ программын хэсэг юу хийж байна вэ?
  • A. 

   1ээс 10 хүртлэх тоог хэвлэж байна

  • B. 

   Энэ программ ажиллахгүй, алдаатай байна

  • C. 

   0оос 9 хүртлэх тоог хэвлэж байна

  • D. 

   2-оос 11 хүртлэх тоог олж байна

 • 5. 
  а-г нэгээр нэмэгдүүлж буй үйлдэл аль вэ?
  • A. 

   а=a+1

  • B. 

   A++

  • C. 

   A+=1

  • D. 

   бүгд болно

 • 6. 
  If(p==i*i) k=2;           else k=-1;  // хэрэв p=16,i=4 бол к-г ол.
  • A. 

   -1

  • B. 

   2

  • C. 

   4

  • D. 

   программ биелэхгүй

 • 7. 
  #include " stdio.h"                main(){                double x=5.0,y=2.0,r;                r=fmod(x,y);                printf(“%lf”,r);} // Ямар алдаа гарах вэ?
  • A. 

   Function should return a value

  • B. 

   Function ‘fmod’ should have a prototype

  • C. 

   Undefined symbol ‘r’

  • D. 

   алдаагүй

 • 8. 
  Тэмдэгт мөрөөс нэг тэмдэгт хайхад ямар функц хэрэглэх вэ?
  • A. 

   Strcmp() функцийг

  • B. 

   Strcat() функцийг

  • C. 

   Strchr() функцийг

  • D. 

   Strsrc() функцийг

 • 9. 
  Тэмдэгт мөрийн бүх үсгийг жижиг үсэг болгох функц аль нь вэ?
  • A. 

   Strlwr()

  • B. 

   Lower()

  • C. 

   Strlower()

  • D. 

   Sl()

 • 10. 
  Квадрат хүснэгтийн гол диагоналиас доош орших элементүүдийг мөр баганындугаарын ямар чанарыг ашиглан олж болох вэ?
  • A. 

   мөрийн дугаар нь баганын дугаартайгаа тэнцүү

  • B. 

   мөрийн дугаар нь баганын дугаараас их

  • C. 

   баганын дугаар нь мөрийн дугаараас их

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

 • 11. 
  Хоёртын тооллын систем хэдэн цифртэй вэ?
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   2

  • D. 

   10

 • 12. 
  Оруулах гаргах төхөөрөмжүүд ямар үүрэгтэй вэ?
  • A. 

   Мэдээллийг компьютерт оруулах, үр дүнг ойлгомжтойгоор гаргах

  • B. 

   Мэдээллийг боловсруулах, үр дүнг ойлгомжтойгоор гаргах

  • C. 

   Мэдээллийг хадгалах, командуудыг биелүүлэх

  • D. 

   Мэдээллийг боловсруулж үр дүнг хадгалах

 • 13. 
  Ямар хүснэгтийн элементүүдийг давталт ашиглалгүйгээр оруулж болдог вэ?
  • A. 

   бүхэл тоон

  • B. 

   бодит тоон

  • C. 

   тэмдэгтэн

  • D. 

   Дээрх бүх хариулт буруу

 • 14. 
  Хувьсагчийг зарлах үйлдлээр юу хийгддэг вэ?
  • A. 

   Хувьсагчийн нэрийг санах ойд бичнэ

  • B. 

   Хувьсагчид зориулж санах ойд үүр нөөцлөнө

  • C. 

   Хувьсагчийн нэрийг санах ойн үүрэнд бичнэ

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

 • 15. 
  Квадрат хүснэгтийн булангийн элементүүд аль шинжийг хангах вэ?
  • A. 

   яг 3 хөрштэй байна

  • B. 

   яг 5 хөрштэй байна

  • C. 

   яг 8 хөрштэй байна

  • D. 

   хөршийнх нь тоогоор тодорхойлох боломжгүй

 • 16. 
  Өсөхөөр эрэмбэлэгдсэн хүснэгт гэж ямар хүснэгтийг хэлэх вэ?
  • A. 

   Дараагийн элемент бүр нь өмнөх элементээсээ их байх

  • B. 

   Дараагийн элемент бүр нь өмнөх элементээсээ их буюу тэнцүү байх

  • C. 

   Дараагийн элемент бүр нь өмнөх элементээсээ бага байх

  • D. 

   Дараагийн элемент бүр нь өмнөх элементээсээ бага буюу тэнцүү байх

 • 17. 
  n тооны цифрүүдийн нийлбэрийг олж буй доорх програмын хэсгийн аль мөрөнд алдаа байна вэ? 1. int n, s=0; 2. scanf("%d", &n); 3. while(n!=0) 4.   { s=s+n%10;}
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 18. 
  x1, y1 болон x2, y2 координатуудтай хоёр цэгийн хоорондох зайг олох алгоритмын гаралтын мэдээлэл нь юу байх вэ?
  • A. 

   X1, y1

  • B. 

   X2, y2

  • C. 

   хоёр цэгийн хоорондох зай

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

 • 19. 
  С хэлэнд утга олгох үйлдлийг яаж тэмдэглэдэг вэ?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

   =

  • D. 

   :=

 • 20. 
  Тэмдэгт мөр төрлийн хувьсагчийг гараас оруулахдаа ямар хөрвүүлэлтийн тусгай тэмдэгт ашигладаг вэ?
  • A. 

   %c

  • B. 

   %s

  • C. 

   %d

  • D. 

   %f

 • 21. 
  Доорх хэлнүүдийн аль нь програмчлалын хэл биш вэ?
  • A. 

   B

  • B. 

   C

  • C. 

   H

  • D. 

   Pascal

 • 22. 
  n натурал тооны эхний цифрийг олох доорх програмын хэсгүүдийн аль нь зөв ажиллах вэ?
  • A. 

   Int n; scanf("%d", &n); while(n!=0) n/=10; printf("%d", n);

  • B. 

   Int n; scanf("%d", &n); while(n>=10) n/=10; printf("%d", n);

  • C. 

   Int n; scanf("%d", &n); while(n>10) n/=10; printf("%d", n);

  • D. 

   бүгд буруу ажиллана

 • 23. 
  Ямар нэг нөхцлийг үнэн байна гэж үзвэл тоон утга нь хэд байх вэ?
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   ½

  • D. 

   нөхцлийн үнэн худал гэдэгт тоо харгалзахгүй

 • 24. 
  Дараах төрлүүдийн аль нь өгөгдлийн энгийн төрөл вэ?
  • A. 

   Double

  • B. 

   Struct

  • C. 

   хүснэгт

  • D. 

   аль нь ч биш

 • 25. 
  %li болон %ld хөрвүүлэлтийн тусгай тэмдэгтүүд юуг хэвлэдэг вэ?
  • A. 

   Short int

  • B. 

   Long int

  • C. 

   Unsigned int

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

 • 26. 
  Курсорын байрлал удирдах \n тэмдэгт нь ямар үйлдэл хийдэг вэ?
  • A. 

   мөрийг цэвэрлэнэ

  • B. 

   курсорыг шинэ мөрийн эхэнд аваачна

  • C. 

   курсорын өмнөх тэмдэгтийг устгана

  • D. 

   курсорыг мөрийн эхэнд аваачна

 • 27. 
  H өндрөөс чулууны унах хугацааг тодорхойлох алгоритмын оролтын мэдээлэл нь юу болох вэ?
  • A. 

   H

  • B. 

   G

  • C. 

   чулууны масс

  • D. 

   оролтын өгөгдөл байхгүй

 • 28. 
  Нөхцөл шалгах үйлдлийг блок схемээр дүрслэхдээ ямар дүрсийг ашигладаг вэ?
  • A. 

   квадрат

  • B. 

   тэгш өнцөгт

  • C. 

   ромбо

  • D. 

   дугуй

 • 29. 
  Дараах програмын хэсэг шатрын хөлгийн аль нүднүүдийг тэглэж байна вэ? i=0; while(i<8*8)   {  if(i/8==i%8) a[i/8][i%8]=0;      i++;    }
  • A. 

   гол диагоналийн

  • B. 

   хажуугийн диагоналийн

  • C. 

   хар өнгөтэй

  • D. 

   цагаан өнгөтэй

 • 30. 
  Компьютерын процессор ямар үүрэгтэй вэ?
  • A. 

   Командуудын дарааллыг хадгалах

  • B. 

   Командуудын дарааллыг биелүүлэх

  • C. 

   Командуудын дарааллыг оруулах

  • D. 

   Командуудын дарааллыг гаргаж үзүүлэх

 • 31. 
  Ямар нэг параметрт давталтыг ашиглахын тулд параметрын ямар утгуудыг тодорхойлж өгөх хэрэгтэй вэ?
  • A. 

   бүх утгуудыг

  • B. 

   алхам, эхний утга, эцсийн утга

  • C. 

   дундаж утга, эхний утга, эцсийн утга

  • D. 

   төрөл, эхний утга, эцсийн утга

 • 32. 
  Үл өсөхөөр эрэмбэлэгдсэн хүснэгт гэж ямар хүснэгтийг хэлэх вэ?
  • A. 

   Дараагийн элемент бүр нь өмнөх элементээсээ их буюу тэнцүү байх

  • B. 

   Дараагийн элемент бүр нь өмнөх элементээсээ бага буюу тэнцүү байх

  • C. 

   Дараагийн элемент бүр нь өмнөх элементээсээ бага байх

  • D. 

   Дараагийн элемент бүр нь өмнөх элементээсээ их байх

 • 33. 
  Квадрат хүснэгтийн гол диагоналийн элементүүдийн мөр баганын дугаарууд ямар шинж чанартай байх вэ?
  • A. 

   нийлбэр нь тогтмол n-тэй тэнцүү

  • B. 

   ялгавар нь тогтмол 0-тэй тэнцүү

  • C. 

   ялгавар нь тогтмол n-тэй тэнцүү

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

 • 34. 
  Хүснэгтийг зарлах үйлдлээр юу хийгддэг вэ?
  • A. 

   элементүүдийн утгыг олгоно

  • B. 

   элементүүдийн утгыг тэг болгоно

  • C. 

   элементүүдэд зориулж үүр нөөцлөнө

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

 • 35. 
  Параметрт давталтыг өмнөх нөхцөлт давталт ашиглан хэрэгжүүлж болох уу?
  • A. 

   болно

  • B. 

   болохгүй

 • 36. 
  n%k==0 гэсэн нөхцөл биелж байгаа бол n тооны хэдэн хуваагчийг олдсон гэж үзэх боломжтой вэ?
  • A. 

   нэгээс ихгүй

  • B. 

   хоёроос ихгүй

  • C. 

   гурваас ихгүй

  • D. 

   энэ нөхцөл биелснээр ямар нэг хуваагч олдох боломжгүй

 • 37. 
  Квадрат хүснэгтийн мөр тус бүрийн хамгийн их элементийг эхэнд нь аваачих програмын хэсгийн аль мөрөнд алдаа байна вэ? 1. for(i=0;i < n;i++) 2.   for(j=0;j < n;j++) 3.      if(a[i][1] > a[i][j]) a[i][1]=a[j][1];
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   алдаа байхгүй

 • 38. 
  Аль нь алгоритмын шинж биш вэ?
  • A. 

   Төгсдөг байх

  • B. 

   Төгсгөллөг тооны үйлдлүүдээс бүрдсэн байх

  • C. 

   Үр дүнгээ бүхэл тоогоор илэрхийлдэг байх

  • D. 

   Нэгэн утгатай биелэгдэх

 • 39. 
  exp() функц юу хийдэг вэ?
  • A. 

   E тооны өгсөн тооны зэргийг олно

  • B. 

   өгөгдсөн тооны аравтын логарифмыг бодно

  • C. 

   өгөгдсөн тооны натурал логарифмыг бодно

  • D. 

   бүх хариулт буруу

 • 40. 
  Компьютерийн санах ойн үүрийн дугаарыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
  • A. 

   үүрийн индекс

  • B. 

   үүрийн хаяг

  • C. 

   үүрийн утга

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

 • 41. 
  Доорх програмын хэсэг шатрын хөлгийн ямар нүднүүдийг тэглэж байна вэ? i=0; while(i<8*8)   {  a[i/8][i%8]=0;      i++;    }
  • A. 

   цагаан нүднүүдийг

  • B. 

   хар нүднүүдийг

  • C. 

   захын нүднүүдийг

  • D. 

   бүх нүднүүдийг

 • 42. 
  Програмыг зүгшрүүлэх гэж ямар ажиллагааг хэлдэг вэ?
  • A. 

   програмд зүг чигийг нь зааж өгөх

  • B. 

   програмыг 4-н хэсэгт хуваах

  • C. 

   програмыг 8-н хэсэгт хуваах

  • D. 

   програмын алдааг илрүүлэх

 • 43. 
  Нэг хэмжээст хүснэгтийн элементүүд санах ойд яаж байрлах вэ?
  • A. 

   Санах ойн дараалсан үүрүүдэд байрлана

  • B. 

   Сондгой дугаартай элементүүд нь санах ойн дараалсан үүрүүдэд байрлана

  • C. 

   Бүх элементүүд нь нэг үүрэнд багтан байрлана

  • D. 

   Тэгш дугаартай элементүүд нь санах ойд дараалсан үүрүүдэд байрлана

 • 44. 
  Borland C хэлний редакторт ямар нэг түлхүүр үг, функцийн талаар тусламж авахыг хүсвэл курсорыг уг үг дээр авчраад ямар товч дарах вэ?
  • A. 

   F1

  • B. 

   Ctrl+F1

  • C. 

   Alt+F1

  • D. 

   Shift-F1

 • 45. 
  Дараах тохиолдлуудын аль нь алгоритмын үр дүнтэй байх шинжийг хангаж байна вэ?
  • A. 

   N-ээс бага бүх анхны тоог олох ёстой алгоритм гаргах үйлдэл хийлгүйгээр дуусах

  • B. 

   N-ээс бага бүх анхны тоог олох ёстой алгоритм гаргах үйлдэл агуулаагүй төгсгөлгүй давталтанд орох

  • C. 

   хамгийн эхний анхны тоог олох ёстой програм 2 гэсэн тоог хэвлэх

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

 • 46. 
  Дараах тохиолдлуудын алиных нь алгоритмыг зохиож болохгүй вэ?
  • A. 

   өгөгдсөн натурал тоо анхны тоо эсэхийг шалгах

  • B. 

   өгөгдсөн нэрний үсгийн тоог олох

  • C. 

   өгөгдсөн уран зургийн сайхан эсэхийг тодорхойлох

  • D. 

   дээрх бүх тохиолдолд алгоритм зохиож болно

 • 47. 
  Програмчлалын хэл гэж юуг хэлэх вэ?
  • A. 

   Алгоритмыг бичиж харуулахад хамгийн тохиромжтой хэл

  • B. 

   Алгоритмыг компьютерт дамжуулахад зориулагдсан хэл

  • C. 

   Алгоритмыг компьютераар биелүүлэхэд хамгийн тохиромжтой хэл

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

 • 48. 
  Компьютерын процессор арифметикийн дөрвөн үйлдлийг л хийж чаддаг байтал ln(), sin() гэх мэт функцуудын утгыг яаж олдог вэ?
  • A. 

   тааж олдог

  • B. 

   санах ойд нь бэлэн хүснэгт байдаг

  • C. 

   цуваанд задлан боддог

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

 • 49. 
  Евклидийн алгоритмаар юуг олдог вэ?
  • A. 

   Тооны хуваагчийн тоо

  • B. 

   Тоог анхны тоо эсэхийг тодорхойлдог

  • C. 

   Хоёр тооны ХБЕХ

  • D. 

   Хоёр тооны ХИЕХ

 • 50. 
  Евклидийн алгоритмын алхам бүрд ямар үйлдэл хийгддэг вэ?
  • A. 

   үржих

  • B. 

   зэрэгт дэвшүүлэх

  • C. 

   хасах

  • D. 

   нэмэх

 • 51. 
  Доорх програмын хэд дэх мөрөнд алдаа байна вэ?                        1. main();                        2. {                        3.   int a[20];                        4. }
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 52. 
  Дараах програмын хэсгүүдээс аль нь хүснэгтийн элементүүдийг тэглэх вэ?                             1. for(i=0;i < n;i++); a[i]=0;              2. for(i=0;i < n;i++) a[i]==0;
  • A. 

   хоёр дахь нь

  • B. 

   эхнийх нь

  • C. 

   аль нь ч чадахгүй

  • D. 

   хоёулаа

 • 53. 
  Доорх програмын хэсэг эрэмбэлэх аргуудын алиныг нь хэрэгжүүлж байна вэ?             for(i=0;i < n-1;i++)         for(j=i+1;j < n;j++)          if(a[i] > a[j]) {int r=a[i]; ai[i]=a[j]; a[j]=r;}
  • A. 

   энгийн эрэмбэлэлт

  • B. 

   оруулан эрэмбэлэх

  • C. 

   солилтоор эрэмбэлэх

  • D. 

   ямар ч эрэмбэлэх алгоритм биш

 • 54. 
  Оруулан эрэмбэлэх аргын үед оруулалт хийхдээ хоёртын хайлтыг хэрэглэвэл элементүүдийг хооронд нь хамгийн ихдээ хэдэн удаа жиших вэ?
  • A. 

   N*n

  • B. 

   N*n/2

  • C. 

   Ln(n)/ln(2)+ln(n-1)/ln(2)+...+ln(1)/ln(2)+n*(n-1)

  • D. 

   Ln(n-1)/ln(2)+ln(n-2)/ln(2)+...+ln(1)/ln(2)+n*(n-1)

 • 55. 
  Хүснэгтийн хоёр элементийн байрыг сольж буй доорх програмын хэсгийн хэддэх мөрөнд алдаа байна вэ?             1. r=a[i];             2. a[i]=a[j];       3. a[j]=a[r];
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   алдаа алга

 • 56. 
  Тэмдэгт мөрийн сүүлийн тэмдэгт ямар кодтой байдаг вэ?
  • A. 

   65

  • B. 

   32

  • C. 

   0

  • D. 

   ямар ч кодтой байж болно

 • 57. 
  Тэмдэгт мөр дотроос өөр тэмдэгт мөр хайж олох функц аль нь вэ?
  • A. 

   Strstr()

  • B. 

   Strfnd()

  • C. 

   Strsrc()

  • D. 

   аль нь ч биш

 • 58. 
  Хоёр хэмжээст хүснэгтийн элементүүд санах ойд ямар байдалтайгаар байрладаг вэ?
  • A. 

   эхний мөрийн элементүүдийн доод талд дараагийн мөрийн элементүүд гэх мэтээр байрлана

  • B. 

   эхний мөрийн элементүүдийн дараа дараагийн мөрийн элементүүд гэх мэт дарааллаар байрлана

  • C. 

   эхний баганын элементүүдийн ардаас залгуулан дараагийн баганын элементүүд байрлах гэх мэт дарааллаар байрлана

  • D. 

   санамсаргүй дарааллаар байрлана

 • 59. 
  Квадрат хүснэгтийн хажуугийн диагоналийн элементүүдийн мөр баганын дугаарууд ямар шинж чанартай байдаг вэ?
  • A. 

   ялгавар нь тогтмол 0-тэй тэнцүү

  • B. 

   ялгавар нь тогтмол n-1-тэй тэнцүү

  • C. 

   нийлбэр нь тогтмол 0-тэй тэнцүү

  • D. 

   нийлбэр нь тогтмол n-1-тэй тэнцүү

 • 60. 
  Дараах програмын хэсэг шатрын хөлгийн аль нүднүүдийг тэглэж байна вэ?                     i=0;                     while (i<8*8)                    { if (i%8-i/8==8) a[i/8][i%8]=0;                     i++;}
  • A. 

   хар

  • B. 

   цагаан

  • C. 

   гол диагоналийн

  • D. 

   хажуугийн диагоналийн

 • 61. 
  ceil() функц юу хийдэг вэ?
  • A. 

   өгөгдсөн бутархай тооны модулийг олно

  • B. 

   өгөгдсөн бүхэл тооны модулийг олно

  • C. 

   өгөгдсөн бутархай тооноос бага биш хамгийн бага бүхэл тоог олно

  • D. 

   өгөгдсөн бутархай тооноос их биш хамгийн их бүхэл тоог олно

 • 62. 
  Заагч төрлийн хувьсагчийн утга юу байх вэ?
  • A. 

   бутархай тоо

  • B. 

   тэмдэгт мөр төрлийн утга

  • C. 

   хүснэгт

  • D. 

   бүхэл тоо

 • 63. 
  Шугаман алгоритм гэж ямар алгоритмыг хэлэх вэ?
  • A. 

   Нэмэх хасах болон үржих гэсэн арифметикийн гурван үйлдлийг ашиглан бичсэн алгоритмыг хэлнэ

  • B. 

   параметрт давталтаас өөр давталт ашиглаагүй алгоритмыг хэлнэ

  • C. 

   нөхцөл шалгах үйлдэл болон давталт ашиглаагүй алгоритмыг хэлнэ

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

 • 64. 
  Багшийн цалин 350 000-аас 450 000 төгрөгийн хооронд байгаа эсэхийг       шалгаж буй доорх нөхцлүүдийн аль нь зөв бичигдсэн байна вэ?
  • A. 

   350000

  • B. 

   350000

  • C. 

   350000

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

 • 65. 
  Өгөгдсөн a бүхэл тооны модулийг олохын тулд доорх програмын хэсэгт ?        тэмдгийн оронд ямар нөхцөл тавих вэ?           int a;           scanf("%d", &a);           if(?) a=-a;
  • A. 

   A тоо тэгтэй тэнцүү эсэхийг шалгах

  • B. 

   A тоо тэгээс их эсэхийг шалгах

  • C. 

   а тоо тэгээс бага эсэхийг шалгах

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

 • 66. 
  С хэлэнд хоёр нөхцлийг зэрэг биелж байгаа эсэхийг шалгахад юуг хэрэглэдэг вэ?
  • A. 

   %

  • B. 

   &

  • C. 

   &&

  • D. 

   And

 • 67. 
  Дараах өгүүлбэрүүдийн аль нь алгоритмын тодорхойлолт байж чадах вэ?
  • A. 

   Нэгэн утгатай биелэгдэх үйлдлүүдийн дараалал

  • B. 

   Нэгэн утгатай биелэгдэх, төгсгөллөг тооны үйлдлүүдийн дараалал

  • C. 

   Нэгэн утгатай биелэгдэх, төгсгөллөг тооны үйлдлүүдийн төгсдөг дараалал

  • D. 

   Дээрх бүх хариулт буруу

 • 68. 
  Хувьсагчийн нэр нь ямар гол үүрэгтэй вэ?
  • A. 

   Хувьсагчийн санах ойд байрлах үүрийн дугаарыг заах

  • B. 

   Хувьсагчуудыг хооронд нь ялгах

  • C. 

   Хувьсагчийн утгыг дагаж өөрчлөгдөх

  • D. 

   дээрх бүх хариулт буруу

 • 69. 
  Дараах файлуудын аль нь текст файл биш вэ?
  • A. 

   My.cpp

  • B. 

   My.txt

  • C. 

   My.swf

  • D. 

   бүгд текст файл мөн

 • 70. 
  1 килобайт мэдээлэл нь хэдэн бит болох вэ?
  • A. 

   8*1000 бит

  • B. 

   10*1024 бит

  • C. 

   10*1000 бит

  • D. 

   8*1024 бит