Common Greeting

13 Questions

Settings
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  你好吗 nǐhǎoma
  • A. 

   Hello

  • B. 

   How are you

 • 2. 
  你好nǐ hǎo
  • A. 

   Hello

  • B. 

   How are you

 • 3. 
  欢迎huānyíng
  • A. 

   Come in

  • B. 

   Welcome

 • 4. 
  Lǎoshīhǎo老师好
  • A. 

   Hello class

  • B. 

   Hello teacher

 • 5. 
  Dàjīahǎo大家好
  • A. 

   Hello teacher

  • B. 

   Hello everybody

 • 6. 
  Nǐmenhǎo你们好
  • A. 

   Hello all of you

  • B. 

   Hello teacher

 • 7. 
  Xǐao péngyǒu hǎo 小朋友好
  • A. 

   Hello classmates

  • B. 

   Hello little friends

 • 8. 
  Hěnhǎo很好
  • A. 

   Very good

  • B. 

   Bye bye

 • 9. 
  Zàijìan再见
  • A. 

   Bye

  • B. 

   Nice to see you

 • 10. 
  Xìexie谢谢
  • A. 

   Thanks

  • B. 

   You are welcome

 • 11. 
  不客气 bù kèqī
  • A. 

   Thanks

  • B. 

   You are welcome

 • 12. 
  Dùibùqǐ 对不起
  • A. 

   Thanks

  • B. 

   Excuse me; sorry

 • 13. 
  Méi gūanxī 没关系
  • A. 

   That's OK

  • B. 

   Excuse me