Combined PSI/Sti/Aso Prelims Test 6 (Second Round)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By SHIVAJI143
S
SHIVAJI143
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 336
Questions: 100 | Attempts: 116

SettingsSettingsSettings
Combined PSI/Sti/Aso Prelims Test 6 (Second Round) - Quiz

. . * सूचना* *फक्त नोंदणीकृत उमेदवारांचाच निकाल जाहीर करण्यात येईल. * ही टेस्ट फक्त GOOGLE CHROME या BROWSER मध्येच सोडवावी. * ही टेस्ट संयुक्त पुर्वपरीक्षेच्या संपूर्ण अभ्यासक्रमवर आधारित आहे. *आपण ही टेस्ट रात्री 8 ते 12 दरम्यान सोडवू शकता. *काही अडचण आल्यास ७३७८५६०१३५ वर तात्काळ संपर्क करा. *महत्त्वाचे म्हणजे submit वर क्लिक केल्यानंतर 10 सेकंद थांबा. तुम्हाला टेस्ट submit झाल्याचा मेसेज स्क्रीन वर दिसेल. धन्यवादi जॉईन करा @tarunai ( www.espardha.in )


Questions and Answers
 • 1. 

  प्र.1. “प्रच्छन्न मूल्य वृद्धी” च्या बाबतीत खालीलपैकी काय खरे आहे ? दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडा. अ. उत्पाद चे प्रमाण कमी ब. उत्पादची गुणवत्ता कमी क. एम. आर. पी. मध्ये वाढ नाही. ड. एम. आर. पी. मध्ये घट पर्याय:- 1. अ-ब-क 2. ब-क-ड 3. अ-ब-ड 4. अ-ब-क-ड

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  The correct answer is option 1. In the context of "प्रच्छन्न मूल्य वृद्धी" (hidden inflation), the appropriate option is "उत्पाद चे प्रमाण कमी" (reduced quantity of the product). This means that the quantity of the product is reduced while the price remains the same, leading to hidden inflation. Option 2, "उत्पादची गुणवत्ता कमी" (reduced quality of the product), is not related to hidden inflation. Option 3, "एम. आर. पी. मध्ये वाढ नाही" (no increase in the MRP), and option 4, "एम. आर. पी. मध्ये घट" (decrease in the MRP), are also not related to hidden inflation.

  Rate this question:

 • 2. 

  प्र.2. खालीलपैकी कोणते विधान “लिंबू-समाजवाद” या संकल्पनेचे योग्य विश्लेषण करते ? 1. अर्थव्यवस्थेतील तुटीला कर आकारून पूर्ण करणे. 2. जर तुट होत असेल तर करदाता वहन करेल परंतु फायदा होत असेल तर लाभ शेयरधारक आणि अधिकारी वर्गाला होईल. 3. तुट ही सरकारी खर्चामध्ये कपात करून आणि शेयरधारकांचा लाभ कमी करून भरून काढणे. 4. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या वेतनात कपात करणे.

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  Option 2 states that if there is a loss, the taxpayer will bear the burden, but if there is a profit, it will be shared by the shareholders and officials. This analysis suggests that "Limb-Socialism" is a concept that aims to distribute both the benefits and burdens of economic fluctuations among different stakeholders.

  Rate this question:

 • 3. 

  प्र.3. स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर भारताद्वारे नियोजित विकास स्वीकार करण्यासाठी खालीलपैकी कोणते घटक जबाबदार होते ? अ. उच्चस्तरीय गरिबी ब. प्रादेशिक विषमता क. भांडवलधारकांच्या शोषणावर नियंत्रण ड. लाईसेसिंग नीतीची सुरवात इ. आधारभूत सररचनाची मोठी कमी पर्याय:- 1. अ-क-ड 2. क-ड-इ 3. अ-ब-इ 4. ब-ड-इ

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  After gaining independence, India accepted the concept of planned development in order to address the socio-economic challenges. The given options suggest various factors responsible for the acceptance of planned development. Option A states "High level of poverty", which is not a correct answer as poverty is a challenge to be addressed through planned development, not a factor responsible for accepting it. Option B states "Regional disparities", which is also not a correct answer as regional disparities are a problem to be tackled through planned development, not a factor responsible for accepting it. Option C states "Control over exploitation of landlords", which is a correct answer as it highlights the need for land reforms and control over the exploitation of landlords as a factor responsible for accepting planned development. Option D states "Initiation of licensing policy", which is not a correct answer as licensing policy is a tool used for implementing planned development, not a factor responsible for accepting it. Option E states "Significant reduction in basic structure", which is not a correct answer as the reduction in basic structure is a goal to be achieved through planned development, not a factor responsible for accepting it. Therefore, option 3 (अ-ब-इ) is the correct answer.

  Rate this question:

 • 4. 

  प्र.4. मानकी नियोजन (Normative Planning) प्रक्रियासबंधित खालीलपैकी योग्य विधाने कोणती ? अ. हे एक स्पष्ट आर्थिक नियोजन आहे. ब. ही सामाजिक व आर्थिक नियोजनाचा एक प्रयत्न आहे. क. हे विविधताच्या स्थितीसाठी योग्य आहे. ड. यामध्ये धोरणातील महत्त्वाच्या गोष्टीवर लक्ष्य दिले जाते. पर्याय:- 1. अ-ब-क 2. ब-क-ड 3. अ-क-ड 4. अ-ब-क-ड

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  In the given options, option 4 includes all the relevant aspects of normative planning. It states that normative planning includes clear economic planning, social and economic planning efforts, suitability for different situations, and setting goals based on important factors. Therefore, option 4 is the correct answer.

  Rate this question:

 • 5. 

  प्र.5. सार्वजनिक क्षेत्राचे खालीलपैकी कोणते लक्ष्य नाही ? अ. रोजगार सृजन ब. खाजगी क्षेत्राच्या विस्तारात औद्योगिक सहायता पोहोचविणे. क. आधारिक उद्योगांचा विस्तार करणे. ड. शिक्षण क्षेत्राची प्रगती करणे. पर्याय:- 1. अ-ब-क 2. ब-क-ड 3. अ-क-ड 4. अ-ब-क-ड

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is option 4. The reason for this is that all the other options are goals or objectives of the public sector. Option 4, on the other hand, states that "shikshan kshetrachi pragati karne" which means "progress in the field of education" is not a goal of the public sector. Therefore, option 4 is the correct answer.

  Rate this question:

 • 6. 

  प्र.6. भारताच्या “प्राइम मुविंग क्षेत्रक” विषयी सत्य विधाने कोणते ? अ. वर्तमानमध्ये हे क्षेत्र उद्योग हे आहे. ब. स्वातंत्र प्राप्तीनंतर भारताने औद्योगिक क्षेत्राला हा दर्जा दिला. क. अधिकृतरित्या २००२ पासून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे हे क्षेत्र कृषी हे आहे. पर्याय:- 1. अ आणि ब 2. ब आणि क 3. अ आणि क 4. वरीलपैकी एकही नाही

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  After gaining independence, India recognized the industrial sector as a "prime moving sector" and gave it the status of a priority sector. This recognition was given to promote industrial development and economic growth in the country. Therefore, option B is the correct answer. Option A is incorrect as it states that the current status of the sector is industry, which is not mentioned in the question. Option C is incorrect as it states that the sector is agriculture since 2002, which is also not mentioned in the question. Option D is incorrect as it states that none of the options are correct, which is not true.

  Rate this question:

 • 7. 

  प्र.7. भारताच्या तिसऱ्या पिढीच्या सुधारणेबाबतीत खालीलपैकी कोणते विधान सत्य आहे ? 1. सुधारणा प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण 2. श्रम कायदा सुधारणा याला महत्त्व 3. कारक बाजार सुधारणेला प्रोत्साहन 4. वरीलपैकी एकही नाही

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  The correct answer is 1. सुधारणा प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण. This means that the decentralization of the reform process is true for the third generation reforms in India.

  Rate this question:

 • 8. 

  प्र.8. भारताची आर्थिक सुधारणा प्रक्रिया “क्रमिक” (gradual) होण्यामागे खालीलपैकी कोणते कारण सांगता येईल ? अ. निर्णय प्रक्रिया ही लोकतांत्रिक असणे. ब. उच्चस्तरीय गरिबी आणि बेरोजगारी पर्याय:- 1. फक्त अ 2. फक्त ब 3. अ आणि ब 4. दोन्ही नाही

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is 3 because both options A and B are valid reasons for the gradual process of India's economic reforms. Option A states that the decision-making process should be democratic, indicating that the reforms should be implemented in a systematic and inclusive manner. Option B highlights the need to address high levels of poverty and unemployment, suggesting that economic reforms should prioritize poverty alleviation and job creation. Therefore, both options A and B contribute to the gradual nature of India's economic reforms.

  Rate this question:

 • 9. 

  प्र.9. भारतामध्ये कृषी मशिनीकरण का आवश्यक आहे ? अ. कृषी क्षेत्रांतील घटणाऱ्या श्रमिकांच्या कारणाने ब. कृषी क्षेत्राकडून सेवा क्षेत्राकडे होणाऱ्या श्रम प्रवासन यामुळे क. कृषी क्षेत्रात महिलांच्या उच्च भागीदारीमुळे पर्याय:- 1. अ आणि ब 2. ब आणि क 3. अ आणि क 4. अ, ब आणि क

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The necessary of agricultural mechanization in India is due to the labor migration from the agricultural sector to the service sector. This implies that the availability of labor for agriculture is decreasing, leading to a need for agricultural machinery to compensate for the labor shortage. Therefore, option B, which states that agricultural mechanization is necessary due to labor migration from the agricultural sector to the service sector, is the correct answer.

  Rate this question:

 • 10. 

  प्र.10. “मेक इन इंडिया” च्या बाबतीत खालीलपैकी कोणती विधाने असत्य आहेत ? 1. “स्मार्ट सिटीज” हा त्याचा भाग आहे. 2. “व्यापार करण्याच्या स्थितीमध्ये सुधारणा” याच्या अंतर्गत एक लक्ष्य आहे. 3. अंतर्वेशन हा त्याच्या अभिन्न भाग आहे. 4. विदेशी कंपनी यामध्ये भागीदारी देत नाही.

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is option 4 because it states that foreign companies do not participate in "Make in India" initiative. This means that the initiative encourages and promotes domestic companies to manufacture their products within India rather than relying on foreign companies.

  Rate this question:

 • 11. 

  प्र.11. चलनवाढ झाल्यामुळे सरकारच्या कर वसुली वर कोणता प्रभाव पडतो ? 1. कर वसुली वाढते. 2. कर वसुली घटत जाते. 3. कर वसुलीवर कोणताही प्रभाव पडत नाही. 4. कर वसुली प्रथम वाढते आणि नंतर घटत जाते.

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  The correct answer is option 1. When there is an increase in tax collection, it implies that the government's revenue from tax has increased. This can be due to various factors such as economic growth, increase in tax rates, or improved tax collection mechanisms. Therefore, an increase in tax collection has a positive impact on the government's revenue.

  Rate this question:

 • 12. 

  प्र.12. चलनवाढीमुळे GNP मध्ये “श्रम” याचा भाग कमी होत जाते, याचे कारण काय असेल ? 1. किमतीच्या तुलनेत मजुरी कमी वाढते. 2. मजुरीच्या तुलनेत किमती कमी वाढते. 3. किमतीच्या तुलनेत लाभ कमी वाढते. 4. लाभच्या तुलनेत किमती कमी वाढते.

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  Due to inflation, the cost of goods and services increases. As a result, wages or salaries may not increase at the same rate, leading to a decrease in the share of labor in GNP. This is the reason why the share of "labor" decreases in GNP.

  Rate this question:

 • 13. 

  प्र.13. भारतामध्ये “हाई पॉवर मनी” बाबतीत खरे विधान कोणते ? अ. याचा स्त्रोत आर.बी.आय. आहे. ब. याचा स्त्रोत भारत सरकार सुद्धा आहे. क. नुकतीच झालेली विमुद्रीकरण प्रक्रिया “हाई पॉवर मनी” निर्गमित करण्यासाठी अधिकार फक्त भारत सरकारच्या निहित आहे. पर्याय:- 1. अ आणि ब 2. ब आणि क 3. अ आणि क 4. अ, ब आणि क

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  The correct answer is option 1, which states that the source of "High Power Money" in India is the Reserve Bank of India (RBI). This implies that the RBI is responsible for issuing and regulating the supply of high power money in the country. Option 2 suggests that the source is the Indian government, which is incorrect as it is the RBI's responsibility. Option 3 states that the authority to issue "High Power Money" lies solely with the Indian government, which is also incorrect. Therefore, option 1 is the correct explanation.

  Rate this question:

 • 14. 

  प्र.14. भारतातील वाणिज्यिक बँक बाबतीत आर. बी. आय. द्वारे खालीलपैकी कोणत्या बाबतीत नियमन केले जातात ? अ. शाखा विस्तार ब. त्यांचे विलीनीकरण क. बँकची समाप्ती ड. त्यांच्या संपत्तीतील तरलता पर्याय:- 1. अ आणि ब 2. ब, क आणि ड 3. अ, क आणि ड 4. अ, ब, क, ड

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is option 4, which states that the regulations are made regarding branch expansion, their liquidation, bank closure, and liquidity of their assets. This means that the Reserve Bank of India (RBI) has made regulations regarding these aspects in commercial banks in India.

  Rate this question:

 • 15. 

  प्र.15. “जनश्री बिमा योजना” खालीलपैकी कोणासाठी आहे ? 1. गर्भवती महिलासाठी 2. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यासाठी 3. ग्रामीण मुलींसाठी 4. वरीलपैकी कोणतेही नाही.

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The "जनश्री बिमा योजना" is for the benefit of Anganwadi workers.

  Rate this question:

 • 16. 

  तेजस एक्सप्रेस संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या. अ. तेजस एक्सप्रेस ही रेल्वे मुंबई-गोवा या मार्गावर धावणार आहे. ब. या रेल्वेचा ताशी वेग 300 किमी आहे. क. अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज ही देशातील सर्वात वेगवान रेल्वेगाडी आहे. वरीलपैकी चुकीची विधाने कोणती? 1. फक्त अ आणि ब 2. फक्त अ आणि क 3. फक्त ब 4. वरीलपैकी सर्व बरोबर

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is 3. The statement "या रेल्वेचा ताशी वेग 300 किमी आहे" (This railway has a speed of 300 km) suggests that the Tejas Express has a speed of 300 km, making it the fastest train in the country. The other statements do not provide any information about the speed of the train.

  Rate this question:

 • 17. 

  दिवंगत वैज्ञानिक व माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांचे नाव अवकाश स्थानकाचा पडलेल्या जीवाणूला नासा मार्फत देण्यात आले, ते नाव कोणते? 1. सोलीबॅसिलस कलामी 2. टिटॅनियम कलाम 3. सोलीबॅसिलस अब्दुल 4. सोलीबॅसिलस एपीजे

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  The correct answer is Solibacillus Kalamii.

  Rate this question:

 • 18. 

  दिनदयाल रसोई योजना एप्रिल 2017 मध्ये कोणत्या राज्याने सुरु केली ? 1. उत्तर प्रदेश 2. मध्य प्रदेश 3. बिहार 4. महाराष्ट्र

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The correct answer is Madhya Pradesh.

  Rate this question:

 • 19. 

  नुकतेच अंशू जामसेपा यांनी पाच दिवसात दोनदा एव्हरेस्ट सर केले आहे तर त्या कोणत्या राज्यातील गिर्यारोहक आहे? 1. आसाम 2.हिमाचल प्रदेश 3. अरुणाचल प्रदेश 4.मेघालय

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  Anshu Jamsenpa has climbed Mount Everest twice in a span of five days. The question asks which state in India is Mount Everest located in. The correct answer is option 3, Arunachal Pradesh.

  Rate this question:

 • 20. 

  सिडने शांतता पुरस्कार सबंधीत खालील विधाने विचारात घ्या. अ. 2017 चा हा पुरस्कार मानवी हक्कासाठी संघर्ष करणाऱ्या अमेरिकेतील “ब्लॅक लाईव्हज मेटर” या चळवळीला जाहीर झाला. ब. या पुरस्काराची सुरूवात सन 2000 पासून करण्यात आली. क. भारतीयांपैकी अरुंधती राय आणि वंदना शिवा या दोन महिलांना हा पुरस्कार मिळालेला आहे. ड. आर्च बिशप डेस्मंड टुटू यांना पहिला पुरस्कार मिळाला होता. वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे? 1. फक्त अ आणि ब 2. फक्त अ आणि क 3. फक्त ब आणि क 4. वरीलपैकी सर्व बरोबर

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The correct answer is 2. The explanation is that the statement "या पुरस्काराची सुरूवात सन 2000 पासून करण्यात आली" (This award started in the year 2000) contradicts the statement "आर्च बिशप डेस्मंड टुटू यांना पहिला पुरस्कार मिळाला होता" (Archbishop Desmond Tutu received the first award). Since Desmond Tutu received the award before the year 2000, option 2, which includes statements A and C, is the correct answer.

  Rate this question:

 • 21. 

  नुकतेच रॉजर मूर यांचे निधन झाले, त्यांचा संबंध खालीलपैकी कोणत्या क्षेत्राशी होता ? 1. राजकारण 2. समाजसेवा 3. अभिनय 4. पत्रकारिता

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  Roger Moore was a renowned actor, best known for his role as James Bond in the 007 film series. Therefore, his association was with the field of acting (अभिनय).

  Rate this question:

 • 22. 

  मराठीतील ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी यांना नुकताच कोणता पुरस्कार मिळाला? 1. दादासाहेब फाळके पुरस्कार 2. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 3. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 4. साहित्य अकादमी पुरस्कार

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  Mohan Joshi, a senior actor in Marathi, was awarded the Dadasaheb Phalke Award.

  Rate this question:

 • 23. 

  संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारासंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या. अ. सन 1952 पासून हा पुरस्कार देण्यात येतो. ब. या पुरस्काराचे स्वरुप पाच लाख रुपये रोख, ताम्रपट आणि शाल असे आहे 1. फक्त अ बरोबर 2. फक्त ब बरोबर 3. अ आणि ब बरोबर 4. अ आणि ब यापैकी एकही बरोबर नाही.

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  The given statement states that the Sangeet Natak Akademi Award has been given since 1952. Option A states that only statement A is correct. Since statement A is correct, option A is the correct answer.

  Rate this question:

 • 24. 

  जगातील सर्वात वेगवान लिफ्ट कोणत्या देशामध्ये कार्यान्वित करण्यात आली आहे ? 1.चीन 2. अमेरिका 3. संयुक्त अरब अमिराती 4. भारत

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The fastest elevator in the world is located in the United Arab Emirates.

  Rate this question:

 • 25. 

  नुकताच बी साई प्रणीत बातम्या होता त्याविषयी खालील विधाने विचारात घ्या. अ. या बॅडमिंटन खेळाडू ने थायलंड खोली बॅडमिंटन स्पर्धा 2017 चे एकेरीतील विजेतेपद पटकावले. ब. या खेळाडूने सिंगापूर बॅडमिंटन चषक स्पर्धा 2017 चे विजेतेपद मिळविले. क. याने सय्यद मोदी चषक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले. वरीलपैकी कोणते विधान चूक नाही. 1. फक्त अ आणि ब 2. फक्त अ आणि क 3. फक्त ब आणि क 4. वरीलपैकी सर्व बरोबर

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  The correct answer is 1 because option A states that the badminton player won the Thailand Open Badminton Championship 2017, and option B states that the player won the Singapore Badminton Cup 2017. Both statements are correct and do not contain any errors. Option C is incorrect because it mentions the Syed Modi International Badminton Championship, which is not mentioned in the given information. Option D is also incorrect as it suggests that all the options are correct, but option C is incorrect.

  Rate this question:

 • 26. 

  खालील विधानांचा विचार करा. अ. रिझर्व बँकेची स्थापना भारतीय रिझर्व बँक कायदा 1934 अन्वये झाली. ब. रिझर्व बँकेचे व्याजदर ठरविण्याचे अधिकार रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नर कडे असते. क. रिझर्व बँकेचे सध्याचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल हे रिझर्व बँकेचे 27 वे गव्हर्नर आहे. वरीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहेत ? 1. फक्त अ आणि ब 2. फक्त अ आणि क 3. फक्त ब आणि क 4. वरीलपैकी सर्व बरोबर

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  C. 3
 • 27. 

  व्यंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या राज्यात आहे ? 1. आंध्रप्रदेश 2. तेलंगणा 3. तामिळनाडू 4. केरळ

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  The correct answer is 1. Andhra Pradesh.

  Rate this question:

 • 28. 

  एलीसी पॅलेस हे कोणत्या देशाच्या अध्यक्षाचे निवासस्थान आहे? 1. स्पेन 2. जर्मनी 3. फ्रान्स 4. रशिया

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is 3. फ्रान्स (France).

  Rate this question:

 • 29. 

  लिओ वराडकर हे भारतीय वंशाचे मराठी माणूस कोणत्या देशाचे पंतप्रधान झाले? 1. फिनलँड 2. पोलंड 3. आयर्लंड 4. आइसलँड

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  Leo Varadkar, the former Taoiseach (Prime Minister) of Ireland, is of Indian descent and has a Marathi background. Therefore, the correct answer is option 3, Ireland.

  Rate this question:

 • 30. 

  प्रधानमंत्री पिक विमा योजना केव्हा पासून राबविण्यात येत आहे? 1. रब्बी हंगाम 2016 2. खरीप हंगाम 2016 3. रब्बी हंगाम 2015 4. खरीप हंगाम 2015

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  B. 2
  Explanation
  The correct answer is 2. The Pradhan Mantri Pik Vima Yojana is implemented during the Kharif season of 2016.

  Rate this question:

 • 31. 

  भारतात समाविष्ट झालेल्या पोर्तुगालच्या क्षेत्रांचा कालानुक्रमे खालीलपैकी योग्य क्रम कोणता ? अ. दादर ब. नगर हवेली क. दमन आणि दिव ड. गोवा पर्याय:- 1. अ-ब-क-ड 2. अ-क-ब-ड 3. अ-ब-ड-क 4. अ-ड-क-ब

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  The correct answer is 1. The correct chronological order of the Portuguese territories in India is Daman and Diu, Goa, Dadra, and Nagar Haveli.

  Rate this question:

 • 32. 

  भारतात समाविष्ट झालेल्या फ्रान्सच्या अधीन प्रदेशांचा क्षेत्रफळानुसार चढता क्रम लावा. अ.चंद्रनगर ब. कारिकल क. माहे ड. यानम पर्याय:-1. ड-अ-ब-क 2. ड-ब-क-अ 3. ड-अ-क-ब 4. ड-क-अ-ब

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is 3. The question asks for the ascending order of the regions of France included in India. The given options are चंद्रनगर (Chandernagore), कारिकल (Karikal), माहे (Mahe), and यानम (Yanam). The correct order is ड-अ-क-ब, which translates to Yanam, Chandernagore, Karikal, and Mahe.

  Rate this question:

 • 33. 

  लाभलेल्या किनारपट्टीच्या लांबीनुसार खालील राज्यांचा चढता क्रम लावा ? अ. महाराष्ट्र ब. तामिळनाडू क. गुजरात ड. आंध्र प्रदेश पर्याय:-1. ब-अ-क-ड 2. ब-अ-ड-क 3. अ-ब-क-ड 4. अ-ब-ड-क

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
 • 34. 

  खालीलपैकी कोणत्या देशाला भारतातील पाच राज्यांच्या सीमा भिडलेल्या नाही ? पर्याय:-1. बांग्लादेश 2. नेपाल 3. चीन 4. पाकिस्तान

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is 4. The country that does not share a border with five states in India is Pakistan.

  Rate this question:

 • 35. 

  विंध्ययन प्रकारच्या खडकाला प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या नावाने ओळखले जाते, त्याबाबतीत खालीलपैकी कोणत्या जोड्या बरोबर आहे ? अ. सोन नदी क्षेत्र- सेमरी प्रकार ब. आंध्रप्रदेश दक्षिण भाग- कर्नुल प्रकार क. चित्तोडगड- उपरी प्रकार पर्याय- 1. फक्त अ आणि ब बरोबर 2. फक्त अ आणि क बरोबर 3. फक्त ब आणि क बरोबर 4. सर्व बरोबर

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
 • 36. 

  जलमार्ग क्रमांक आणि संबंधित नदी याविषयी खालीलपैकी बरोबर जोड्या कोणत्या ? अ. बराक नदी- NW-6 ब. ब्रम्हपुत्रा नदी- NW-5 पर्याय:-1. फक्त अ बरोबर 2. फक्त ब बरोबर 3. दोन्ही बरोबर 4. दोन्ही चूक

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is option 3, which states that both options A and B are correct. This means that both the Barak River (बराक नदी) and the Brahmaputra River (ब्रम्हपुत्रा नदी) are associated with waterway numbers NW-6 and NW-5 respectively.

  Rate this question:

 • 37. 

  खालीलपैकी नैसर्गिक बंदरे कोणती ? अ. मुंबई ब. कोची क. तुतोकोरीन पर्याय:-1. फक्त अ 2. फक्त अ आणि ब 3. फक्त अ आणि क 4. वरील सर्व

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  B. 2
 • 38. 

  खालीलपैकी बरोबर विधाने कोणती ? अ. ENSO च्या प्रभावामुळे दक्षिण अमेरिकेच्या सागरीपट्ट्यात अधिक पाऊस तर भारतात कमी पाऊस पडतो. ब. ईशान्य मान्सूनसाठी ला-निनो परिणामकारक ठरत नाही पर्याय:-1. फक्त अ बरोबर 2. फक्त ब बरोबर 3. दोन्ही बरोबर 4. दोन्ही चूक

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The correct answer is option 3 because both statements A and B are correct. Statement A states that due to the influence of ENSO, there is more rainfall in the coastal regions of South America and less rainfall in India. Statement B states that La Niña is not a determining factor for the Indian monsoon. Therefore, both statements are correct and option 3 is the correct answer.

  Rate this question:

 • 39. 

  खालीलपैकी बरोबर जोड्या कोणत्या ? अ. हेमंत ऋतू- मार्गशीष,पौष ब. शरद ऋतू- अश्विन,कार्तिक क. ग्रीष्म ऋतू- ज्येष्ठ,आषाढ पर्याय:-1. फक्त अ बरोबर 2. फक्त अ आणि ब बरोबर 3. फक्त अ आणि क बरोबर 4. वरील सर्व बरोबर

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is option 4, which means that all the given pairs are correct. This implies that all the combinations of seasons and months mentioned in options A, B, and C are correct.

  Rate this question:

 • 40. 

  हवामानाच्या प्रकारच्या त्रीवार्थ योजने अंतर्गत खालीलपैकी बरोबर जोड्या कोणत्या ? अ. Bs प्रकार- मध्य महाराष्ट्र ते तामिळनाडू ब. Bwh प्रकार- बारमार, जैसलमेर, बिकानेर क. Aw- पठारी भाग पर्याय:-1. फक्त अ बरोबर 2. फक्त अ आणि ब बरोबर 3. फक्त अ आणि क बरोबर 4. वरील सर्व बरोबर

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is 4 because all the given options are correct. Option A (Bs प्रकार- मध्य महाराष्ट्र ते तामिळनाडू) represents the Boreal summer (hot summer) climate, option B (Bwh प्रकार- बारमार, जैसलमेर, बिकानेर) represents the hot desert climate, and option C (Aw- पठारी भाग) represents the tropical savanna climate. Therefore, option 4 includes all the correct options.

  Rate this question:

 • 41. 

  हवामानाच्या प्रकारच्या त्रीवार्थ योजने अंतर्गत खालीलपैकी बरोबर जोड्या कोणत्या ? अ. Am प्रकार- पश्चिम किनारपट्टीवरील हवामान ब. Bsh प्रकार- पंजाब ते कच्छ दरम्यान क. H प्रकार- डोंगराळ भाग हिमालय पर्याय:-1. फक्त अ बरोबर 2. फक्त अ आणि ब बरोबर 3. फक्त अ आणि क बरोबर 4. वरील सर्व बरोबर

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The given question asks for the correct combination of weather types under the three-month plan. The options provided are Am type weather on the western coast, Bsh type weather between Punjab and Kutch, and H type weather in the hilly regions of the Himalayas. The correct answer, option 4, states that all the options are correct, meaning that all three types of weather are included in the plan.

  Rate this question:

 • 42. 

  राष्ट्रीय वन आयोगाची स्थापना २००३ मध्ये करण्यात आली, त्यांनी खालीलपैकी कोणत्या शिफारशी केल्या ? अ. भारतीय वन कायदा १९२७ मध्ये सुधारणा करणे. ब. राष्ट्रीय वन कायदा १९८० मध्ये बदल न करणे. क. वन संरक्षण कायदा १९८० मध्ये कुठलीही सुधारणा न करणे. पर्याय:-1. फक्त अ बरोबर 2. फक्त अ आणि ब बरोबर 3. फक्त अ आणि क बरोबर 4. वरील सर्व बरोबर

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The establishment of the National Forest Commission in 2003 recommended all of the above options, which includes making amendments to the Indian Forest Act of 1927, not making any changes to the National Forest Act of 1980, and not making any amendments to the Forest Conservation Act of 1980. Therefore, the correct answer is option 4, which states that all of the above options are correct.

  Rate this question:

 • 43. 

  राष्ट्रीय कृषी आयोगाने १९७६ मध्ये सामाजिक वनीकरणाची खालीलपैकी कोणती उद्दिष्ट्ये नमूद केली ? अ. लाकूड गरजा ब. शेतीला वाऱ्यापासून संरक्षण क. गरजांचे पुनरुत्पादन पर्याय:-1. फक्त अ बरोबर 2. फक्त अ आणि ब बरोबर 3. फक्त अ आणि क बरोबर 4. वरील सर्व बरोबर

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The National Agricultural Commission in 1976 identified the objective of social afforestation as the conservation of forests. This objective includes the protection of forests from agricultural activities and the regeneration of forests through reforestation. Therefore, option 4, which states that all the given options are correct, is the correct answer.

  Rate this question:

 • 44. 

  राष्ट्रीय वनीकरण कृती कार्यक्रमामध्ये खालीलपैकी कोणते घटक होते ? अ. वनक्षेत्राचा विस्तार करणे ब. धोरणाला आणि संस्थात्मक ढाच्याला मजबुती देणे क. वन उत्पादन वाढविणे पर्याय:-1. फक्त अ बरोबर 2. फक्त अ आणि ब बरोबर 3. फक्त अ आणि क बरोबर 4. वरील सर्व बरोबर

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is 4. The National Afforestation Program includes all the components mentioned in options A, B, and C. It aims to expand forest areas, strengthen forest management practices, and increase forest production. Therefore, all the options are correct.

  Rate this question:

 • 45. 

  खालीलपैकी व्याघ्र प्रकल्प आणि राज्ये यांच्या बरोबर जोड्या कोणत्या ? अ. सुनाबेडा- ओडिशा ब. नमेरी – आसाम क. डम्पा – मिझोरम पर्याय:-1. फक्त अ बरोबर 2. फक्त अ आणि ब बरोबर 3. फक्त अ आणि क बरोबर 4. वरील सर्व बरोबर

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is 4 because all the three projects mentioned, namely Sunabeda-Odisha, Namdapha-Assam, and Dampa-Mizoram, are correctly matched with their respective states in option 4.

  Rate this question:

 • 46. 

  खालील विधाने वाचा अ. आम्लारींची धातूवर अभिक्रिया होत असतांना हायड्रोजन वायू बाहेर पडतो. ब. धातूंची ऑक्साईडे आम्लधर्मी असतात.

  • A.

   फक्त अ बरोबर

  • B.

   फक्त ब बरोबर

  • C.

   दोन्ही बरोबर

  • D.

   दोन्ही चूक

  Correct Answer
  A. फक्त अ बरोबर
  Explanation
  फक्त अ बरोबर असल्याचे कारण आम्लारींची धातूवर अभिक्रिया होत असतांना हायड्रोजन वायू बाहेर पडतो. इसपर्यंतच्या विधानात अन्य धातूंची ऑक्साइडे आम्लधर्मी असतात हे स्पष्ट केले गेले नाही.

  Rate this question:

 • 47. 

  खालील पदार्थांचा चढत्या उत्कलानांक नुसार योग्य क्रम लावा. अ. पेट्रोल ब. केरोसीन क डीझेल

  • A.

   अ-ब-क

  • B.

   अ-क-ब

  • C.

   ब-क-अ

  • D.

   क-अ-ब

  Correct Answer
  A. अ-ब-क
  Explanation
  The correct order of the substances in terms of increasing volatility is अ-ब-क. This means that पेट्रोल is the least volatile, followed by केरोसीन, and finally डीझेल is the most volatile.

  Rate this question:

 • 48. 

  परवर्तानाच्या नियमासंबंधी खालील विधाने वाचा अ. आपाती किरण, परावर्तीत किरण आणि स्तम्भिका एकाच प्रतलात असतात. ब. आपाती किरण आणि परावर्तीत किरण स्तम्भिकेच्या विरुद्ध बाजूला असतात. क. आपातन आणि परावर्तन कोन समान मापाचे असतात.

  • A.

   फक्त अ, ब आणि क बरोबर

  • B.

   फक्त क बरोबर

  • C.

   फक्त अ,बरोबर

  • D.

   फक्त अ, ब बरोबर

  Correct Answer
  A. फक्त अ, ब आणि क बरोबर
  Explanation
  The statement in the answer suggests that the rules of reflection state that incident rays, reflected rays, and normal all lie in the same plane. This means that option A, which states that incident rays, reflected rays, and normal all lie in the same plane, is correct. Option B, which states that incident rays and reflected rays are on opposite sides of the normal, is incorrect. Option C, which states that incident and reflected angles are equal, is also incorrect. Therefore, the correct answer is only option A.

  Rate this question:

 • 49. 

  खालील विधाने वाचा अ. सपाट आरशात मिळणारी प्रतिमा उलटी असते. ब. सपाट आरशात मिळणाऱ्या प्रतिमेची उंची कमी असते.

  • A.

   फक्त अ बरोबर

  • B.

   फक्त ब बरोबर

  • C.

   दोन्ही बरोबर

  • D.

   दोन्ही चूक

  Correct Answer
  D. दोन्ही चूक
 • 50. 

  विषमज्वर विषयी खालील विधाने वाचा अ. हा रोग दुषित अन्न पाणी आणि माश्यांद्वारे पसरतो. ब. छातीवर लाल पुरळ येणे, ठराविक मुदतीचा ताप येणे हे याचे लक्षणे आहेत.

  • A.

   फक्त अ बरोबर

  • B.

   फक्त ब बरोबर

  • C.

   दोन्ही बरोबर

  • D.

   दोन्ही चूक

  Correct Answer
  C. दोन्ही बरोबर
  Explanation
  Both options A and B are correct. Option A states that the disease spreads through contaminated food, water, and saliva. Option B states that symptoms include red spots on the chest and a prolonged fever. Both statements provide accurate information about the disease, indicating that both options are correct.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.