Biznesi Elektronik - Kuizi 1

25 Questions | Total Attempts: 945

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Biznesi Elektronik - Kuizi 1

Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik    Dega Gjilan Mr.sc. Sokol Berisha Ushtrime  Kuizi nr. 1


Questions and Answers
 • 1. 
  Shkenca(rrjeti) që i parapriu internetit, dhe që u përdor së pari nga Minisria e punëve të brendshme të SHBA-ve që u shfrytëzua për dërgimin dhe  pranimin e porosive në menyrë me të shpejtë ishte?
  • A. 

   Ekstranet

  • B. 

   Arpanet

  • C. 

   Facebook

  • D. 

   Intranet

 • 2. 
  Shekulli  XX  karakterizohet me ?
  • A. 

   Shoqëri informatike

  • B. 

   Civilizim industrial

  • C. 

   Postmodernizëm

  • D. 

   Ekonomi e diturisë

 • 3. 
  Rolin e "Fuqisë" dhe të "Parasë" në ekonomin   e diturisë e ka?
  • A. 

   Pasuria nëntokësore

  • B. 

   Gjysëmfabrikatet

  • C. 

   Informatat

  • D. 

   Intraneti

 • 4. 
  Sociologet pohojnë se shoqëria informatike karakterizohet nga:
  • A. 

   Raportet e avancuara shoqërore

  • B. 

   Rrjetat komjuterike

  • C. 

   Paisjet hardverike

  • D. 

   Softverët

 • 5. 
  Ekonomistët thonë se shoqeria informatike është?
  • A. 

   Sektori i teknologjise informatike dhe informatave është masiv dhe kryerja e punës bazohet në dituri

  • B. 

   Ekonomi e mirëqënies

  • C. 

   Ekonomi globale

  • D. 

   E - Commerce

 • 6. 
  Cili nga këta autore nuk ka trajtuar shoqërine informatike si koncept ?
  • A. 

   Avgerou

  • B. 

   Cronford

  • C. 

   Marksi

  • D. 

   Peter Drucker

 • 7. 
  Cila nga rrjetat mund të shërbejë minimalisht për një Kompani e cila funksionon vetem brenda një ndërtese pa kyqje në internet?
  • A. 

   Internet

  • B. 

   Ekstranet

  • C. 

   VAN

  • D. 

   Intranet

 • 8. 
  Zbulimi shkencor  Interneti erdhi si rezultat i inovacioneve ne fushen  e studimeve  të?
  • A. 

   Tregut financiar

  • B. 

   Ushtarake dhe Akademike

  • C. 

   Zhvillimit ekonomik

  • D. 

   Studimet e bujqesisë

 • 9. 
  Cila nga keto koncepte nuk paraprinë në historikun e lindjes se Internetit ?
  • A. 

   Arpanet

  • B. 

   Milnet

  • C. 

   Netscape

  • D. 

   NSFnet

 • 10. 
  Ndikimi i Internetit në zhvillimin e afarizmit bashkëkohore filloj në vitin?
  • A. 

   1983

  • B. 

   1986

  • C. 

   1993

  • D. 

   1996

 • 11. 
  Cili nga keto vite nuk i takon  fazave te zhvillimit te  shoqerise informatike  gjegjesisht  INTERNET-it
  • A. 

   1965

  • B. 

   1980

  • C. 

   1996

  • D. 

   1997

 • 12. 
  Intraneti është rrjetë private e Kompanive e cila është e mbrojtur nga vizitoret  përmes sistemit ?
  • A. 

   Landscape

  • B. 

   HTML

  • C. 

   Firewalls

  • D. 

   Control Panel

 • 13. 
  Intranetet private të cilët ju lejojnë qasje shfrytëzuesve të jashtëm quhen?
  • A. 

   Internet

  • B. 

   Ekstranet

  • C. 

   WAN

  • D. 

   VPN

 • 14. 
  Teoricientet e ekonomise së re thonë se në permasa botërore kane ndodhur ndryshime të mëdha në 18 vitet e fundit dhe kjo si rezultat ?
  • A. 

   Rritja e perdorimit te teknologjive te reja, internetit dhe renjes së cmimit te kompjuterve

  • B. 

   Zhvillimit të tregjeve financiare

  • C. 

   Hulumtimeve në gjithësi

  • D. 

   Eksploatimi i pasurive nëntokësore

 • 15. 
  Shprehja ekonomi e re ose ekonomi e diturise ka filluar të përdoret  për të shënuar produktet dhe sherbimet e reja dhe rritjen e shpejte të ekonomise dhe kjo në vitin:
  • A. 

   1997

  • B. 

   1993

  • C. 

   1985

  • D. 

   1999

 • 16. 
  Perveq shprehjes ekonomi e re ose ekonomi e diturise autore te literatures profesionale shkencore po përdorin edhe shprehje  të tjera. Cila nga shprehjet më poshte nuk përdoret për të shprehur ekonomine e diturisë?
  • A. 

   Ekonomi digjitale

  • B. 

   Ekonomi e internetit

  • C. 

   Ekonomi e rrjetave

  • D. 

   Ekonomi joformale

 • 17. 
  Cilat nga resurset më poshte nuk i takon ekonomisë industriale?
  • A. 

   Kapitali fizik dhe financiar

  • B. 

   Toka

  • C. 

   Numri i madh i punetorve dhe koha e kaluar ne pune

  • D. 

   Kapitali intelektual

 • 18. 
  Informata përmban disa veti të cilat e bejnë resurs të rëndesishëm ekonomik, cila nga shprehjet meposhte nuk është atribut i informatës
  • A. 

   Sasia e informatës

  • B. 

   Cilësia e informatës

  • C. 

   Vlera e informatës në kohë

  • D. 

   Përpunimi i informatës

 • 19. 
  Autori sipas të cilit dituria ndahet në  3 lloje : 1. diturine eksplicite , 2. diturine e bazuar në pervoje dhe 3. diturine implicite  është?
  • A. 

   Michaelu Polanyiu

  • B. 

   Don Tapscoot

  • C. 

   Peter Drucker

  • D. 

   Adam Smith

 • 20. 
  Ndërmarrja e cila implementon, rrjeta të avancuara kompjuterike, (intranet, ekstranet) dhe zhvillon një pjese të aktiviteteve të saja afariste përmes  Business Web quhet?
  • A. 

   Ndërmarrje tregtare

  • B. 

   Ndërmarrje prodhuese

  • C. 

   Ndërmarrje digjitale

  • D. 

   Ndërmarrje shërbyese

 • 21. 
  Rregullat e reja të cilave duhet tu përmbahen ndërmarrjet digjitale janë?
  • A. 

   Maksimalizim i vlerës përmes rrjetave dhe fokusi në inovacione

  • B. 

   Depertimi në hapsira globale, duke pushtuar tregje të reja

  • C. 

   Dituria, informata dhe arsimimi i përhershëm

  • D. 

   Të gjitha më lartë

 • 22. 
  Cila prej karakteristikave më poshtë nuk i takon llojit të ndërmarrjeve digjitale:
  • A. 

   Shkallë e lartë e decentralizimit

  • B. 

   Organizim horizontal dhe shkallë e lartë e fleksibilitetit

  • C. 

   Stil demokratik i marrjës se vendimeve

  • D. 

   Segmentimi i tregut

 • 23. 
  Cila nga komponentet me poshtë i takon ndërmarrjes  digjitale?
  • A. 

   Vlera rritet në menyre lineare

  • B. 

   Prodhimi e jep vlerën

  • C. 

   Shpenzimet margjinale të prodhimit janë shumë të larta

  • D. 

   Vlera rritet në mënyre eksponenciale

 • 24. 
  Cila nga komponentet me poshtë i takon ndërmarrjes industriale ?
  • A. 

   Vlene parimi shes atë që mund të shpërndaje

  • B. 

   Vleren e krijon dituria dhe shperndarja e sajë

  • C. 

   Vlera rritet në menyrë eksponenciale

  • D. 

   Prodhimi e jep vleren

 • 25. 
  Qelësi kryesor i suksesit të modelit afarist të ndërmarrjeve në ekonomine e diturise ka të bejë me?
  • A. 

   Stimulimi i grupeve të vogla punuese

  • B. 

   Inovacionet e modelit afarist

  • C. 

   Zhvillimi i web aplikacioneve

  • D. 

   Avancimi i rrjetave kompjuterike