Chương Trình Trắc Nghiệm Về Hệ Thống Quản Lý At-cl-mt Dành Cho Cán Bộ Quản Lý

7 cu hi | Total Attempts: 61

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Chương Trình Trắc Nghiệm Về Hệ Thống Quản Lý At-cl-mt Dành Cho Cán Bộ Quản Lý

Anh/chị hãy chọn 01 câu trả lời đúng nhất


Questions and Answers
 • 1. 
  Mục đích của hệ thống quản lý an toàn là gì?
  • A. 

   Để đáp ứng yêu cầu của luật pháp

  • B. 

   Để thực hiện kiểm soát tổn thất và cải tiến liên tục

  • C. 

   Để nhận chứng chỉ của tổ chức Quốc tế

  • D. 

   Tất cả đều đúng

 • 2. 
  Mục đích Chính sách An toàn - Sức khỏe – Môi trường của PV GAS là gì?
  • A. 

   Kiểm soát các nguy hiểm/rủi ro có thể gây tai nạn động, bệnh nghề nghiệp, hỏa hoạn, hư hỏng tài sản và tác hại môi trường.

  • B. 

   Ngăn ngừa thiệt hại về con người, tài sản và môi trường

  • C. 

   Đưa nền “văn hóa an toàn” thấm nhuần vào từng người lao động

  • D. 

   Đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn

 • 3. 
  Là cán bộ quản lý, để góp phần vào việc thực hiện chính sách AT-SK-MT, trách nhiệm của bạn là gì?
  • A. 

   Chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định, quy trình về an toàn, chất lượng

  • B. 

   Thực hiện đầy đủ và đúng trách nhiệm được cấp trên phân giao

  • C. 

   Đóng góp các ý kiến để cải tiến công việc đạt hiệu quả, chất lượng và an toàn hơn

  • D. 

   Tất cả các ý trên

 • 4. 
  Tại sao phải đánh giá rủi ro?
  • A. 

   Vì Pháp luật quy định

  • B. 

   Để xác định nguy hiểm

  • C. 

   Để đưa ra biện pháp quản lý/kiểm soát rủi ro

  • D. 

   Сả b và c đều đúng

 • 5. 
  Để kiểm soát hiệu quả các rủi ro và ngăn ngừa sự cố, trong các bước của quá trình đánh giá rủi ro, bước nào là quan trọng nhất?
  • A. 

   Nhận diện yếu tố nguy hiểm

  • B. 

   Xác định khả năng xảy ra của rủi ro

  • C. 

   Xác định hậu quả của rủi ro

  • D. 

   Đề ra các biện pháp kiểm soát rủi ro

 • 6. 
  Tại sao khi xác định khả năng xảy ra của rủi ro phải phân tích tính phù hợp và sự đầy đủ của các biện pháp kiểm soát rủi ro đang được áp dụng?
  • A. 

   Vì khả năng xảy ra của rủi ro phụ thuộc vào hiệu quả của các biện pháp kiểm soát hiện có.

  • B. 

   Để bổ sung các biện pháp cần thiết (nếu cần)

  • C. 

   Để cân đối chi phí kiểm soát và mức rủi ro chấp nhận được

  • D. 

   Tất cả các điều trên

 • 7. 
  Tại sao phải Đánh giá rủi ro tổng thể cho các hoạt động sản xuất của công ty?
  • A. 

   Để làm cơ sở cho việc xác định chính sách và hoạch định các hoạt động kiểm soát rủi ro của Công ty

  • B. 

   Vì tiêu chuẩn OHSAS yêu cầu?

  • C. 

   Để biết hoạt động nào có rủi ro cao/nhiều rủi ro để đưa ra các biện pháp kiểm soát cho hoạt động đó

  • D. 

   Tất cả các điều trên

Back to Top Back to top