*ನಾಮಪದದ ಅರ್ಥ, ವಿಧಗಳು - ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ*

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kannada Deevige
K
Kannada Deevige
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 123,060
Questions: 100 | Attempts: 6,102

SettingsSettingsSettings
* , -  * - Quiz

ಎಸ್.ಮಹೇಶ. ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ, ಇವರು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯು ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ವಿವಿಧ ನಾಮವಾಚಕಗಳು, ಸರ್ವನಾಮ, ಗ್ರಾಮ್ಯ-ಗ್ರಾಂಥಿಕ, ಅನ್ಯದೇಶ್ಯ - ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.        ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಶೇ. 60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ.       ಶುಭಾಶಯಗಳು....


Questions and Answers
 • 1. 

  ‘ಕುರ್ಚಿ’ ಪದ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ:

  • A.

   ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್

  • B.

   ಪರ್ಷಿಯನ್

  • C.

   ಉರ್ದು

  • D.

   ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ

  Correct Answer
  D. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ
  Explanation
  The word "ಕುರ್ಚಿ" is borrowed from the Hindi language, which is also known as "ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ" in Kannada. Therefore, the correct answer is "ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ".

  Rate this question:

 • 2. 

  ‘ದರ್ಬಾರು’ ಪದ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ:

  • A.

   ‌ಉರ್ದು

  • B.

   ಪರ್ಷಿಯನ್

  • C.

   ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್

  • D.

   ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ

  Correct Answer
  D. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ
  Explanation
  The given question asks about the origin of the word "ದರ್ಬಾರು" in Kannada language. The options provided are Urdu, Persian, Greek and Roman, and Hindi. Among these options, "ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ" (Hindi) is the correct answer as it is the language from which the word "ದರ್ಬಾರು" has originated.

  Rate this question:

 • 3. 

  ‘ತಕರಾರು’ ಪದ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ;

  • A.

   ‌ಉರ್ದು

  • B.

   ಫಾರ್ಸಿ

  • C.

   ಅರಬ್ಬೀ

  • D.

   ಇಂಗ್ಲಿಷ್

  Correct Answer
  C. ಅರಬ್ಬೀ
  Explanation
  The word "ತಕರಾರು" has originated from the Arabic language.

  Rate this question:

 • 4. 

  ‘ಇನಾಮು’ ಪದ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ;

  • A.

   ‌ಉರ್ದು

  • B.

   ಅರಬ್ಬೀ

  • C.

   ಫಾರ್ಸಿ

  • D.

   ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ

  Correct Answer
  B. ಅರಬ್ಬೀ
  Explanation
  The correct answer is "ಅರಬ್ಬೀ" because the word "ಇನಾಮು" is derived from the Arabic language.

  Rate this question:

 • 5. 

  ‘ಆಸ್ಪತ್ರೆ’ ಪದವು ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ;

  • A.

   ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್

  • B.

   ಇಂಗ್ಲಿಷ್

  • C.

   ಅರಬ್ಬೀ

  • D.

   ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ

  Correct Answer
  A. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್
  Explanation
  The correct answer is "Portuguese". The word "ಆಸ್ಪತ್ರೆ" is derived from the Portuguese word "hospital", which means a medical facility.

  Rate this question:

 • 6. 

  ‘ಇಲ್ಲದ್ಹಂಗ’ ಪದಗಳ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ರೂಪ:

  • A.

   ಇಲ್ದಂಗೆ

  • B.

   ಇಲ್ಲದಾಗೆ

  • C.

   ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ

  • D.

   ಇಲ್ಲದ ದಂಗೆ

  Correct Answer
  C. ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ
  Explanation
  The given options are different forms of the word "ಇಲ್ಲದ್ಹಂಗ" in Kannada language. Among the options, "ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ" is the correct form. This form translates to "without" in English.

  Rate this question:

 • 7. 

  ’ದಮ್ಮು’ ಪದ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ;

  • A.

   ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ

  • B.

   ಇಂಗ್ಲಿಷ್

  • C.

   ಫಾರ್ಸಿ

  • D.

   ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್

  Correct Answer
  D. ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್
  Explanation
  The word "ದಮ್ಮು" is derived from Greek and Roman languages.

  Rate this question:

 • 8. 

  ‘ದೀನಾರ’ ಪದ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ;

  • A.

   ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ

  • B.

   ಇಂಗ್ಲಿಷ್

  • C.

   ಫಾರ್ಸಿ

  • D.

   ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್

  Correct Answer
  D. ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್
  Explanation
  The word "ದೀನಾರ" is derived from Greek and Roman languages.

  Rate this question:

 • 9. 

   ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ನೀನು

  • B.

   ನೀವು

  • C.

   ತಾನು

  • D.

   ನಾವು

  Correct Answer
  C. ತಾನು
  Explanation
  The given answer "ತಾನು" is the correct answer because it is a form of the pronoun that is used to refer to oneself in the singular. In this case, it is used to refer to the person being addressed as "you" in the sentence. The other options "ನೀನು" and "ನೀವು" are also pronouns used to refer to the second person, but they are used in different contexts. "ನೀನು" is used to refer to a single person being addressed as "you", while "ನೀವು" is used to refer to multiple people being addressed as "you all". The option "ನಾವು" is a pronoun used to refer to the first person plural, meaning "we".

  Rate this question:

 • 10. 

  ’ಅವನು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಲು ಜಾಣ’ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವನಾಮ ಪದ:

  • A.

   ಅವನು

  • B.

   ವಿದ್ಯೆ

  • C.

   ಬಲು

  • D.

   ಜಾಣ

  Correct Answer
  A. ಅವನು
  Explanation
  The correct answer is "ಅವನು". In the given sentence, "ಅವನು" is a pronoun that refers to a male individual. It is used to indicate that the person being referred to is highly intelligent or knowledgeable in the field of education.

  Rate this question:

 • 11. 

  ’ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಎಂದು ಹೆಸರಾದವರು ಯಾರು?’ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ ಪದ:

  • A.

   ಯಾರು

  • B.

   ಎಂದು

  • C.

   ಹೆಸರು

  • D.

   ಆದವರು

  Correct Answer
  A. ಯಾರು
  Explanation
  The question is asking for the pronoun that means "who" in the given sentence. The correct answer is "ಯಾರು" which means "who" in Kannada.

  Rate this question:

 • 12. 

  ’ತಾವು’ ಎಂಬುದು ಸರ್ವನಾಮದ ಈ ವಿಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ;

  • A.

   ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ

  • B.

   ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ

  • C.

   ಪುರುಷಾರ್ಥಕ

  • D.

   ಅವಧಾರಣಾರ್ಥಕ

  Correct Answer
  B. ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ
  Explanation
  The word "ತಾವು" is a pronoun used to refer to oneself, indicating the first person singular pronoun "you" in Kannada. In this context, "ತಾವು" is used as an "ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ" (reflexive) pronoun, which means it refers back to the subject of the sentence. Therefore, the correct answer is "ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ".

  Rate this question:

 • 13. 

  ’ಅವಳು’ ಎಂಬುದು ಈ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ಸರ್ವನಾಮ

  • B.

   ಅಂಕಿತನಾಮ

  • C.

   ರೂಢನಾಮ

  • D.

   ಅನ್ವರ್ಥಕನಾಮ

  Correct Answer
  A. ಸರ್ವನಾಮ
  Explanation
  The given answer is "ಸರ್ವನಾಮ" because the other options mentioned are not related to the concept of "ಅವಳು" being a name. "ಸರ್ವನಾಮ" means pronoun in Kannada, which is a part of speech that is used to replace a noun in a sentence. Since "ಅವಳು" is a pronoun used to refer to a female person, it is the correct answer in the context of the given question.

  Rate this question:

 • 14. 

   ’ಯಾವನು’ ಎಂಬುದು ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ

  • B.

   ಪುರುಷಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ

  • C.

   ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ

  • D.

   ಅನ್ವರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ

  Correct Answer
  C. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ
  Explanation
  The correct answer is "ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ" because the word "ಯಾವನು" is an example of an interrogative pronoun, which is used to ask questions about people or things. In this context, "ಯಾವನು" is used to ask about a person. Therefore, it falls under the category of "ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ" (interrogative pronoun).

  Rate this question:

 • 15. 

   ‘ಅವರ ಜ್ಞಾನಸಂಗ್ರಹ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ’ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಸರ್ವನಾಮ ಪದ;

  • A.

   ಜ್ಞಾನ

  • B.

   ಸಂಗ್ರಹ

  • C.

   ಅವರ

  • D.

   ಶಕ್ತಿ

  Correct Answer
  C. ಅವರ
  Explanation
  The correct answer is "ಅವರ". In the given sentence, the word "ಅವರ" is used as a pronoun, referring to someone or a group of people.

  Rate this question:

 • 16. 

   ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ

  • A.

   ನಾನು

  • B.

   ನೀನು

  • C.

   ಅದು

  • D.

   ನಾವು

  Correct Answer
  C. ಅದು
  Explanation
  The given question is asking for an example of a pronoun in the first person. The options provided are all pronouns in the first person, except for "ಅದು" which is a pronoun in the third person. Therefore, "ಅದು" is the correct answer as it is not an example of a pronoun in the first person.

  Rate this question:

 • 17. 

  ‘ನೀನು’ ಎಂಬುದು ಈ ಪುರುಷ ವಾಚಕ ಪದವಾಗಿದೆ.

  • A.

   ಉತ್ತಮ

  • B.

   ಪ್ರಥಮ

  • C.

   ಮಧ್ಯಮ

  • D.

   ತೃತೀಯ

  Correct Answer
  C. ಮಧ್ಯಮ
  Explanation
  The word 'ನೀನು' is a second person pronoun in Kannada, which is used to refer to the person being spoken to. In the given options, 'ಮಧ್ಯಮ' (madhyama) means 'middle' or 'second', indicating that it is the correct answer for the given question.

  Rate this question:

 • 18. 

  ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಬಹುವಚನ ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ನೀನು

  • B.

   ನೀವು

  • C.

   ನಾವು

  • D.

   ತಾವು

  Correct Answer
  C. ನಾವು
  Explanation
  The given answer, "ನಾವು", is the correct answer because it is the plural form of the pronoun "ನಾನು" which means "I" in English. It is used to refer to a group of people or oneself along with others. The other options, "ನೀನು", "ನೀವು", and "ತಾವು", are all singular forms of pronouns used to refer to "you" in different contexts.

  Rate this question:

 • 19. 

  ‘ಯಾವಳು’ ಈ ಪದ ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ:

  • A.

   ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ

  • B.

   ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ

  • C.

   ಪುರುಷಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ

  • D.

   ಅನ್ವರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ

  Correct Answer
  A. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ
  Explanation
  The word "ಯಾವಳು" is an example of a "ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ" (interrogative pronoun) in Kannada grammar. Interrogative pronouns are used to ask questions and refer to unknown entities.

  Rate this question:

 • 20. 

  ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ

  • A.

   ನಾನು

  • B.

   ನೀನು

  • C.

   ಅವನು

  • D.

   ನಾವು

  Correct Answer
  B. ನೀನು
  Explanation
  The given correct answer is "ನೀನು" because it is the Kannada word for the second person singular pronoun "you". In the given examples, the pronouns "ನಾನು" (I), "ಅವನು" (he), and "ನಾವು" (we) do not match the required form of the pronoun in the question. Therefore, "ನೀನು" is the correct answer.

  Rate this question:

 • 21. 

  ‘ಅಂಕಿತನಾಮ’ ಪದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ಶಾಲೆ

  • B.

   ರಾಮನಾಥ

  • C.

   ಶಿಕ್ಷಕ

  • D.

   ತಾವು

  Correct Answer
  B. ರಾಮನಾಥ
  Explanation
  The word "ಅಂಕಿತನಾಮ" means "proper noun" in Kannada. A proper noun is a specific name used for an individual person, place, or organization. In this case, "ರಾಮನಾಥ" is a proper noun as it is a specific name of a person. The other options given, such as "ಶಾಲೆ" (school), "ಶಿಕ್ಷಕ" (teacher), and "ತಾವು" (you), are not proper nouns as they do not refer to specific names of individuals.

  Rate this question:

 • 22. 

  ‘ಪರ್ವತ’ ಈ ಪದದ ವಸ್ತುವಾಚಕದ ವಿಧ

  • A.

   ಅಂಕಿತನಾಮ

  • B.

   ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ

  • C.

   ಭಾವನಾಮ

  • D.

   ರೂಢನಾಮ

  Correct Answer
  D. ರೂಢನಾಮ
  Explanation
  The correct answer is "ರೂಢನಾಮ". In Kannada, "ಪರ್ವತ" means "mountain". The term "ರೂಢನಾಮ" refers to a proper noun, which is a name given to a specific person, place, or thing, such as a mountain. Therefore, "ರೂಢನಾಮ" is the appropriate category for the word "ಪರ್ವತ".

  Rate this question:

 • 23. 

  ನಾಮಪದ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯುವರು :

  • A.

   ಧಾತು

  • B.

   ಸರ್ವನಾಮ

  • C.

   ನಾಮಪ್ರಕೃತಿ

  • D.

   ಪ್ರತ್ಯಯ

  Correct Answer
  C. ನಾಮಪ್ರಕೃತಿ
  Explanation
  The question is asking for the term that is used to refer to the root form of a noun. Among the given options, "ನಾಮಪ್ರಕೃತಿ" is the correct answer as it means "noun form" in Kannada.

  Rate this question:

 • 24. 

  ‘ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ’ ಪದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ಶಾಲೆ

  • B.

   ಚಾಲಕ

  • C.

   ತಾವು

  • D.

   ಮಹೇಶ

  Correct Answer
  B. ಚಾಲಕ
  Explanation
  The word "ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ" means synonym in Kannada. The given examples are "ಶಾಲೆ" (school), "ಚಾಲಕ" (driver), "ತಾವು" (you), and "ಮಹೇಶ" (Mahesh). Among these examples, the word "ಚಾಲಕ" is a synonym for the word "ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ".

  Rate this question:

 • 25. 

  ಅನ್ವರ್ಥಕ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ:

  • A.

   ಪಟ್ಟಣ

  • B.

   ವಿಜ್ಞಾನಿ

  • C.

   ಪರ್ವತ

  • D.

   ಹುಡುಗ

  Correct Answer
  B. ವಿಜ್ಞಾನಿ
  Explanation
  The given answer "ವಿಜ್ಞಾನಿ" is the only word in the list that is a synonym for the word "ಅನ್ವರ್ಥಕ" (meaning "synonym"). The other words in the list do not have the same meaning as "ಅನ್ವರ್ಥಕ".

  Rate this question:

 • 26. 

  ‘ವಿದ್ವಾಂಸ’ ಪದವು ಈ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ;

  • A.

   ಅಂಕಿತನಾಮ

  • B.

   ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ

  • C.

   ಭಾವನಾಮ

  • D.

   ರೂಢನಾಮ

  Correct Answer
  B. ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ
  Explanation
  The word "ವಿದ್ವಾಂಸ" is a synonym for the word "ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ" which means a synonym or a word with the same or similar meaning. Therefore, the correct answer is "ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ".

  Rate this question:

 • 27. 

  ‘ಪೂಜಾರಿ’ ಪದವು ಈ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ;

  • A.

   ಅಂಕಿತನಾಮ

  • B.

   ಭಾವನಾಮ

  • C.

   ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ

  • D.

   ರೂಢನಾಮ

  Correct Answer
  C. ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ
  Explanation
  The correct answer is "ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ". In the given question, the word "ಪೂಜಾರಿ" is being categorized into different types of nouns. "ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ" refers to a noun that has a similar or synonymous meaning as another noun. Therefore, "ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ" is the appropriate category for the word "ಪೂಜಾರಿ" as it has a similar meaning to the given noun.

  Rate this question:

 • 28. 

  ‘ವ್ಯಾಪಾರಿ’ ಪದವು ಈ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ;

  • A.

   ಅಂಕಿತನಾಮ

  • B.

   ಭಾವನಾಮ

  • C.

   ರೂಢನಾಮ

  • D.

   ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ

  Correct Answer
  D. ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ
  Explanation
  The word 'ವ್ಯಾಪಾರಿ' belongs to the category of 'ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ' which means synonym.

  Rate this question:

 • 29. 

  ಹನ್ನೆರಡನೆಯ -ಪದ ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ;

  • A.

   ಗುಣವಾಚಕ

  • B.

   ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ

  • C.

   ಸಂಖ್ಯೇಯವಾಚಕ

  • D.

   ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ

  Correct Answer
  C. ಸಂಖ್ಯೇಯವಾಚಕ
  Explanation
  The correct answer is "ಸಂಖ್ಯೇಯವಾಚಕ" because it refers to the grammatical category of adjectives that indicate the quantity or number of a noun. In this context, it means that the word "ಹನ್ನೆರಡನೆಯ" (twelfth) is a numeral adjective that denotes the quantity or order of something in a series.

  Rate this question:

 • 30. 

  ‘ಕೆಟ್ಟ, ದೊಡ್ಡದು’ ಪದಗಳು ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ;

  • A.

   ಗುಣವಾಚಕ

  • B.

   ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ

  • C.

   ಸಂಖ್ಯೇಯವಾಚಕ

  • D.

   ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ

  Correct Answer
  A. ಗುಣವಾಚಕ
  Explanation
  The correct answer is "ಗುಣವಾಚಕ" because the words "ಕೆಟ್ಟ" and "ದೊಡ್ಡದು" are adjectives that describe the quality or attribute of something. In grammar, such words are known as "ಗುಣವಾಚಕ" or adjectives.

  Rate this question:

 • 31. 

  ‘ಮೂಡಣ’ ಈ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಕಾರಣಾಂಶ:

  • A.

   ಗುಣವಾಚಕ

  • B.

   ದಿಗ್ವಾಚಕ

  • C.

   ಭಾವವಾಚಕ

  • D.

   ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ

  Correct Answer
  B. ದಿಗ್ವಾಚಕ
  Explanation
  The word "ಮೂಡಣ" is a noun and it falls under the category of "ದಿಗ್ವಾಚಕ" which means it indicates direction or location.

  Rate this question:

 • 32. 

  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಚಕ;

  • A.

   ಶಿಕ್ಷಕ

  • B.

   ಒಳ್ಳೆಯ

  • C.

   ಹತ್ತು

  • D.

   ಅಷ್ಟು

  Correct Answer
  B. ಒಳ್ಳೆಯ
  Explanation
  The word "ಒಳ್ಳೆಯ" (pronounced as "oll-yea") is the only adjective among the given words. It means "good" in English. The other words are a noun ("ಶಿಕ್ಷಕ" meaning "teacher") and two numerals ("ಹತ್ತು" meaning "ten" and "ಅಷ್ಟು" meaning "eight"). Therefore, the correct answer is "ಒಳ್ಳೆಯ" as it is the only adjective among the given options.

  Rate this question:

 • 33. 

  ‘ಶಿಕ್ಷಕ’ ಪದವು ಈ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ :

  • A.

   ಸರ್ವನಾಮ

  • B.

   ಅನ್ವರ್ಥಕನಾಮ

  • C.

   ರೂಢನಾಮ

  • D.

   ಅಂಕಿತನಾಮ

  Correct Answer
  B. ಅನ್ವರ್ಥಕನಾಮ
  Explanation
  The word "ಶಿಕ್ಷಕ" (teacher) is an example of "ಅನ್ವರ್ಥಕನಾಮ" (synonymous noun). This type of noun refers to a word that has the same or similar meaning as another word. In this case, "ಶಿಕ್ಷಕ" is a noun that denotes a person who teaches, which is the same meaning as the word "ಅಧ್ಯಾಪಕ" (teacher). Therefore, "ಶಿಕ್ಷಕ" is an example of "ಅನ್ವರ್ಥಕನಾಮ".

  Rate this question:

 • 34. 

  ಕೆಂಪು, ಹಿರಿಮೆ, ನೋಟ, ಮಾಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳು ನಾಮಪದದ ಈ ವಿಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ;

  • A.

   ಭಾವನಾಮ

  • B.

   ಗುಣವಾಚಕ

  • C.

   ದಿಗ್ವಾಚಕ

  • D.

   ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ

  Correct Answer
  A. ಭಾವನಾಮ
  Explanation
  The given question is in Kannada language and asks for the category to which words like ಕೆಂಪು (red), ಹಿರಿಮೆ (brightness), ನೋಟ (note), ಮಾಟ (land) belong. The correct answer is ಭಾವನಾಮ (abstract). These words belong to the category of abstract nouns as they represent qualities, emotions, and ideas that cannot be perceived through the senses.

  Rate this question:

 • 35. 

  ‘ಅಷ್ಟು, ಅನಿತು’ ಪದಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ;

  • A.

   ಗುಣವಾಚಕ

  • B.

   ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ

  • C.

   ಸಂಖ್ಯೇಯವಾಚಕ

  • D.

   ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ

  Correct Answer
  D. ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ
  Explanation
  The correct answer is "ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ" because the words "ಅಷ್ಟು" and "ಅನಿತು" are used to indicate measurement or quantity.

  Rate this question:

 • 36. 

  ಒಂದು, ಎರಡು, ಹತ್ತು, ನೂರು, ಸಾವಿರ, ಲಕ್ಷ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳು ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ;

  • A.

   ಸಂಖ್ಯೇಯವಾಚಕ

  • B.

   ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ

  • C.

   ಗುಣವಾಚಕ

  • D.

   ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ

  Correct Answer
  D. ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ
  Explanation
  The given question is asking about the words that are related to this grammatical aspect. The correct answer, "ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ" (numerical adjective), is a term used in Kannada grammar to describe words that indicate numbers or quantities. These words are used to modify nouns and provide information about the quantity or number of the noun.

  Rate this question:

 • 37. 

  ‘ರೂಢನಾಮ’ ಪದಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವ ಪದವಿದು;

  • A.

   ವಿದ್ವಾಂಸ

  • B.

   ಕಲ್ಲು

  • C.

   ಸೀತೆ

  • D.

   ಚಾಲಕ

  Correct Answer
  B. ಕಲ್ಲು
  Explanation
  The word "ರೂಢನಾಮ" means "nickname" in Kannada. Among the given options, "ಕಲ್ಲು" (kallu) is the only word that can be a nickname. The other options - "ವಿದ್ವಾಂಸ" (vidwamsa) means "scholar", "ಸೀತೆ" (Seethe) is a proper noun referring to a character in Hindu mythology, and "ಚಾಲಕ" (chaalaka) means "driver". Therefore, "ಕಲ್ಲು" is the correct answer as it is the only word that can be a nickname.

  Rate this question:

 • 38. 

  ‘ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ’ ಪದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಿದು :

  • A.

   ಮನುಷ್ಯ

  • B.

   ರೈತ

  • C.

   ಆಗ್ನೇಯ

  • D.

   ನೂರು

  Correct Answer
  B. ರೈತ
  Explanation
  The word "ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ" means synonym in Kannada. The given examples - ಮನುಷ್ಯ, ರೈತ, ಆಗ್ನೇಯ, ನೂರು - are all synonyms of each other, as they represent the same concept or meaning. Therefore, the correct answer is "ರೈತ" as it is a synonym of the other given words.

  Rate this question:

 • 39. 

  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ‘ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ’ ಪದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಿದು :

  • A.

   ಬೆಟ್ಟ

  • B.

   ಸುಮಂತ್

  • C.

   ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

  • D.

   ನದಿ

  Correct Answer
  C. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
  Explanation
  The word "ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ" (vidyarthi) is an example of the word "ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ" (anvarthanaama) which means synonym in Kannada. It refers to a student or a learner. The other options, such as "ಬೆಟ್ಟ" (betta) meaning mountain, "ಸುಮಂತ್" (sumanth) which is a proper noun, and "ನದಿ" (nadi) meaning river, do not have the same meaning as "ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ".

  Rate this question:

 • 40. 

  ತೆಂಕಣ, ಪಡುವಣ, ಈಶಾನ್ಯ, ಆಗ್ನೇಯ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳು ಈ ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಮಬಂಧಿಸಿವೆ;

  • A.

   ದಿಗ್ವಾಚಕ

  • B.

   ಭಾವನಾಮ

  • C.

   ಗುಣವಾಚಕ

  • D.

   ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ

  Correct Answer
  A. ದಿಗ್ವಾಚಕ
  Explanation
  The given answer "ದಿಗ್ವಾಚಕ" is the correct answer because the question is asking for words that are related to the aspect of grammar mentioned in the question. "ದಿಗ್ವಾಚಕ" is a term used in Kannada grammar to refer to words that indicate direction or location, such as "north," "south," "east," "west," etc. Therefore, it is the appropriate answer in the context of the question.

  Rate this question:

 • 41. 

  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ‘ರೂಢನಾಮ’ ಪದ

  • A.

   ಕವಿ

  • B.

   ರಮೇಶ

  • C.

   ಮನುಷ್ಯ

  • D.

   ಬೆಂಗಳೂರು

  Correct Answer
  C. ಮನುಷ್ಯ
 • 42. 

  ‘ಮೇಜು’ ಪದವು ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

  • A.

   ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್

  • B.

   ಪರ್ಷಿಯನ್

  • C.

   ಇಂಗ್ಲೀಷ್

  • D.

   ಉರ್ದು

  Correct Answer
  A. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್
  Explanation
  The word "ಮೇಜು" is derived from the Portuguese language.

  Rate this question:

 • 43. 

  ‘ದಮ್ಮಡಿ’ ಪದವು ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

  • A.

   ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್

  • B.

   ಪರ್ಷಿಯನ್

  • C.

   ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್

  • D.

   ಉರ್ದು

  Correct Answer
  C. ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್
  Explanation
  The word "ದಮ್ಮಡಿ" is derived from the Greek and Roman language.

  Rate this question:

 • 44. 

  ‘ಅರ್ಜಿ’ ಪದ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ:

  • A.

   ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್

  • B.

   ಪರ್ಷಿಯನ್

  • C.

   ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್

  • D.

   ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ

  Correct Answer
  D. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ
  Explanation
  The word "ಅರ್ಜಿ" is derived from the Kannada language. The given options include different languages from which the word "ಅರ್ಜಿ" could have originated. Out of the options provided, "ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ" is the correct answer as it is the only option that represents the Kannada language.

  Rate this question:

 • 45. 

  ‘ಕಚೇರಿ’ ಪದ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ:

  • A.

   ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್

  • B.

   ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ

  • C.

   ಪರ್ಷಿಯನ್

  • D.

   ಅರಬ್ಬೀ

  Correct Answer
  B. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ
  Explanation
  The word "ಕಚೇರಿ" is derived from the language "ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ" (Hindustani).

  Rate this question:

 • 46. 

  ‘ಕಾಗದ’ ಪದ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ:

  • A.

   ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್

  • B.

   ಪರ್ಷಿಯನ್

  • C.

   ಇಂಗ್ಲಿಷ್

  • D.

   ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ

  Correct Answer
  D. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ
  Explanation
  The word "ಕಾಗದ" originated from the language "ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ".

  Rate this question:

 • 47. 

  ‘ಅಬಕಾರಿ’ ಪದ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ:

  • A.

   ‌ಉರ್ದು

  • B.

   ಫಾರ್ಸಿ

  • C.

   ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್

  • D.

   ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ

  Correct Answer
  B. ಫಾರ್ಸಿ
  Explanation
  The word "ಅಬಕಾರಿ" has originated from the language "ಫಾರ್ಸಿ" (Persian).

  Rate this question:

 • 48. 

  ‘ತಾಲೂಕು’ ಪದ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ:

  • A.

   ‌ಉರ್ದು

  • B.

   ಫಾರ್ಸಿ

  • C.

   ಅರಬ್ಬೀ

  • D.

   ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ

  Correct Answer
  A. ‌ಉರ್ದು
  Explanation
  The word "ತಾಲೂಕು" has its origin in the language Urdu.

  Rate this question:

 • 49. 

  ‘ನಕಲಿ’ ಪದ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ;

  • A.

   ‌ಉರ್ದು

  • B.

   ಫಾರ್ಸಿ

  • C.

   ಅರಬ್ಬೀ

  • D.

   ಇಂಗ್ಲಿಷ್

  Correct Answer
  C. ಅರಬ್ಬೀ
  Explanation
  The word "ನಕಲಿ" is borrowed from the Arabic language, which is why the correct answer is ಅರಬ್ಬೀ (Arabic).

  Rate this question:

 • 50. 

  ‘ಗಲೀಜು’ ಪದ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ;

  • A.

   ‌ಉರ್ದು

  • B.

   ಅರಬ್ಬೀ

  • C.

   ಫಾರ್ಸಿ

  • D.

   ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ

  Correct Answer
  B. ಅರಬ್ಬೀ
  Explanation
  The word "ಗಲೀಜು" is derived from the Arabic language (ಅರಬ್ಬೀ).

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.