Biznesi Elektronik - Kuizi 4

25 Questions | Total Attempts: 647

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Biznesi Elektronik - Kuizi 4

Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik    Dega Gjilan Mr.sc. Sokol Berisha Ushtrime Kuizi  4


Questions and Answers
 • 1. 
  Cilat janë aktivitetet të cilat automatizohen tek tregtia elektronike? Selekto përgjegjjet e sakta.
  • A. 

   Porositja e mallit

  • B. 

   Deponimi i produkteve

  • C. 

   Mbledhja, perpunimi dhe distribuimi i informatave

  • D. 

   Procesi i shitjes

  • E. 

   Manipulimi me para dhe instrumente financiare

  • F. 

   Procesi i bartjes se dokumentacionit elektronik ndermjet subjekteve ekonomike

  • G. 

   Rialokimi i produkteve finale në vendkoncentrimin e tyre

 • 2. 
  Tradicionalisht tregtia është konsideruar si veprimtari ?
  • A. 

   Sekondare

  • B. 

   Primare

  • C. 

   Terciare

 • 3. 
  A janë  të metat e tregtise elektronike më të shumta në numër  se sa përparesitë  ?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Cilat janë disa nga përparësite  e tregtise elektronike? Selekto përgjigjjet e sakta.
  • A. 

   Evidenc e produkteve dhe cmimeve furnizuese

  • B. 

   Evidenc e faturave te arritura dhe te paguara

  • C. 

   Zvogelohen shpenzimet e afarizmit dhe rritet efikasiteti i punes

  • D. 

   Qasje ne informata qe si rezultat ka informimin per produktet dhe sherbimet ne treg

  • E. 

   Transfer i dokumenteve me shpenzime minimale pa demtime dhe humbje

  • F. 

   Mundesi per krijimin e bazave te te dhenave personale dhe perpunim i informatave

 • 5. 
  Përparësite  e tregtise elektronike janë ? Selekto përgjigjjet e sakta.
  • A. 

   Transaksione shitblerje ne tere boten

  • B. 

   Analize e produkteve dhe sherbimeve dhe kembim pervojash

  • C. 

   Mundësi e analizimit te tregut

  • D. 

   Mundesi te sigurojme produkte më të lira

  • E. 

   Amortizimi i mjeteve themelore në një kompani

 • 6. 
  Sistemi i etiketimit të produkteve në tregtine elektronike quhet ?
  • A. 

   Sistemi periodik

  • B. 

   Sistemi aritmetik

  • C. 

   Sistemi i barkodit

  • D. 

   Sistemi informatik

 • 7. 
  Të metat e tregtise elektronike janë ? Selekto përgjigjjet e sakta.
  • A. 

   Investime te vazhdueshme dhe zhvillim i metutjeshem

  • B. 

   Veshtiresite per te gjetur persona me pervojë

  • C. 

   Rreziku i mashtrimeve dhe keqperdorimeve

  • D. 

   Shpenzimet e larta te marketingut, konkurrenca e ashper

  • E. 

   Vjedhja e identitetit te bleresve

  • F. 

   Keqperdorimi i kartave te bleresve

  • G. 

   Rrezikimi i privatesise

  • H. 

   Mundesi per shperlarjen e lehte te parase

 • 8. 
  Rreziqet e tregtise elektronike janë ? Selekto  përgjegjjet e sakta 
  • A. 

   Te natyres fizike

  • B. 

   Deshtimi i paisjeve telekomunikuese

  • C. 

   Gabimet ne softver

  • D. 

   Gabimet njerzore

  • E. 

   Sulmet e qellimshme

  • F. 

   Aktet kriminale

  • G. 

   Shkelja e privatesise

  • H. 

   Masovizim i procesit te shitjes

 • 9. 
  Cilat jane masat mbrojtese të tregtise elektronike ? Selekto  përgjegjjet e sakta 
  • A. 

   Identifikimi i shfrytezuesve

  • B. 

   Mbrojtja e intranetit nga qasja e paautorizuar

  • C. 

   Mbrojtjen nga Viruset

  • D. 

   Riorganizimi i operacioneve ne shitje

  • E. 

   Mbrojtja e fshehtesise se te dhenave

  • F. 

   Mbrojtja e privatesise se shfrytezuesit

 • 10. 
  Masat mbrojtese të tregtise elektronike fokusohen në   tri sfera ? Selekto  pergjegjjet e sakta 
  • A. 

   Preventive

  • B. 

   Deteksion

  • C. 

   Reaksion

  • D. 

   Sanim

 • 11. 
  Cilat janë modelet afariste të tregtise elektronike  ? Selekto  përgjegjjet e sakta 
  • A. 

   B2B

  • B. 

   B2C

  • C. 

   C2B

  • D. 

   C2C

  • E. 

   C2T

 • 12. 
  Modeli afarist i tregtise elektronike B2B është  ?  
  • A. 

   Business to Costumer

  • B. 

   Costumer to Business

  • C. 

   Costumer to Costumer

  • D. 

   Business to Business

 • 13. 
  Modeli afarist i tregtise elektronike C2B është  ?
  • A. 

   Business to Costumer

  • B. 

   Costumer to Costumer

  • C. 

   Costumer to Business

  • D. 

   Business to Business

 • 14. 
  Cka paraqet për ju web faqja në vijim ?
  • A. 

   Modelin afarist B2B

  • B. 

   Modelin afarist C2B

  • C. 

   Treg elektronik

  • D. 

   Para elektronike

 • 15. 
  Cka paraqet për ju web faqja në vijim ?
  • A. 

   Treg elektronik

  • B. 

   Shitore elektronike

  • C. 

   Burse elektronike

 • 16. 
  Cilat janë llojet e bursave  elektronike ? Selekto  pergjegjjet e sakta 
  • A. 

   Bursa e mallrave

  • B. 

   Bursa e parave (kapitalit)

  • C. 

   Bursa e gjerave te qmuara

  • D. 

   Bursa e kembimeve tregtare

  • E. 

   Bursa e patundshmerive

 • 17. 
  Aukcionet elektronike paraqesin ?
  • A. 

   Forme speciale te ndermjetesimit

  • B. 

   Model afarist te tregtise elektronike

  • C. 

   Model te tregut elektronik

 • 18. 
  Cilat janë tri bursat me të mëdha botërore ?
  • A. 

   Bursa e Londres

  • B. 

   Bursa e Tokios

  • C. 

   Bursa e Parisit

  • D. 

   Bursa e New York-ut

  • E. 

   Bursa e Frankfurtit

  • F. 

   Bursa e Pekinit

 • 19. 
  Veprimtaria e web faqes në vijim  ështe pjesë integrale e  modelit elektronik?
  • A. 

   E - Commerce

  • B. 

   E - Business

  • C. 

   E - Banking

  • D. 

   E - Government

 • 20. 
  Veprimtaria afariste e web faqes në vijim  ështe pjesë integrale e  modelit elektronik?
  • A. 

   E- Business

  • B. 

   E - Commerce

  • C. 

   E - Banking

  • D. 

   E - Learning

 • 21. 
  Nga cili vit njihet koncepti i tregjeve elektronike ?
  • A. 

   1990

  • B. 

   1992

  • C. 

   1995

  • D. 

   1996

 • 22. 
  Në cilin vend filloj këmbimi elektronik privat dhe u tregua i suksesshëm ?
  • A. 

   USA

  • B. 

   KANADA

  • C. 

   JAPONI

  • D. 

   BRITANI E MADHE

 • 23. 
  Në cilin vit koncepti tregje elektronike filloj të përdoret edhe nga kompani tjera pas suksesit që kishte arritur në Britanine e Madhe ?
  • A. 

   1997

  • B. 

   1998

  • C. 

   2000

  • D. 

   2001

 • 24. 
  Cili autor në vijim ka komentuar përparësite e biznesit elektronik ?
  • A. 

   Turban

  • B. 

   Jeff Bezos

  • C. 

   David

  • D. 

   George

 • 25. 
  Cila nga komponentet  më poshte nuk është pjesë e  infrastruktures së tregtisë elektronike ?  
  • A. 

   Hardveri

  • B. 

   Infrastruktura rrjetore

  • C. 

   Infrastruktura e bartjes

  • D. 

   Infrastruktura e mbrojtjes se te dhenave

  • E. 

   Publikimi ne rrjeta kompjuterike

  • F. 

   Riformatimi i kompjuterve

Back to Top Back to top