Biznesi Elektronik - Kuizi 5

25 Questions | Total Attempts: 539

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Biznesi Elektronik - Kuizi 5

Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik    Dega Gjilan Mr.sc. Sokol Berisha Ushtrime Kuizi  5


Questions and Answers
 • 1. 
  Cilat janë funksionet e marketingut elektronik ? Selekto përgjegjjet e sakta
  • A. 

   Hulumtimi i tregut

  • B. 

   Zhvillimi i politikes së produkteve ose shërbimeve

  • C. 

   Politika e shitjes

  • D. 

   Promocioni dhe reklamat

 • 2. 
  Cili element në vijim është karakteristikë e Marketingut Elektronik ?
  • A. 

   Tregu lokal dhe rajonal

  • B. 

   Disponimi kohor i kufizuar

  • C. 

   Marketing Masovik

  • D. 

   Tregu global

  • E. 

   Investime të mëdha financiare

 • 3. 
   Cili element në vijim është karakteristikë e Marketingut tradicional?
  • A. 

   Në dispozicion 24 ore 365 ditë në vit

  • B. 

   Interaktivitet dhe komunikim i dyanshëm

  • C. 

   Efikasitet me i madh financiar

  • D. 

   Vështiresi në vlerësimin e rezultateve të fushatës

 • 4. 
  Në vijim selekto elementet e marketingut tradicional ?
  • A. 

   Disponimi kohor i kufizuar

  • B. 

   Tregu lokal dhe rajonal

  • C. 

   Marketingu masovik

  • D. 

   Nuk ka interaktivitet

  • E. 

   Bashkësi heterogjene e shfrytezuesve

  • F. 

   Bashkësi homogjene e shfrytezuesve

  • G. 

   Emitim përmes internetit

 • 5. 
  Në vijim selekto elementet e marketingut elektronik ?
  • A. 

   Në dispozicion 24 orë 365 ditë në vit

  • B. 

   Marketingu 1 ndaj 1

  • C. 

   Interaktivitet dhe komunikim i dyanshëm

  • D. 

   Efikasitet më i madh financiar

  • E. 

   Disponim kohor i kufizuar

  • F. 

   Vështirësi në vlerësimin e rezultateve të fushatës

 • 6. 
  Veglat e marketingut elektronik janë ? Selekto përgjegjjet e sakta
  • A. 

   Posta elektronike

  • B. 

   Konkurset Online

  • C. 

   Biltenet elektronike

  • D. 

   Web faqja

 • 7. 
  Sipas librit Biznesi Elektronik i prof.dr. Mihane Berisha  karakteristikat e marketingut   elektronik janë ?
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 8. 
  Selekto karakteristikat e marketingut elektronik ?
  • A. 

   Interaktiv

  • B. 

   I përshtatshem për shfrytëzuesit individual

  • C. 

   I matshëm

  • D. 

   Fleksibil

  • E. 

   I kushtueshëm

  • F. 

   Ekonomik

  • G. 

   Dinamik

 • 9. 
  Cilat janë tri përparesite e marketingut  elektronik ?
  • A. 

   Zgjerimi i tregut të shitjes së produkteve dhe shërbimeve

  • B. 

   Zvogëlimi i shpenzimeve të produkteve për konsumatorë

  • C. 

   Karakteri global dhe interaktiv dhe avancimi i marrëdhenieve me konsumatorë

  • D. 

   Ruan kontinuitetin e rritjes së vëllimit të shitjes

  • E. 

   Transformon dhe avancon gjithnje format e shitjes

 • 10. 
  Automatizimi i shërbimit të shitjes  nënkupton ?
  • A. 

   Qasje në informata, produkte dhe shërbime nga klientet e interesuar 24 orë 7 ditë në javë

  • B. 

   Distribuim efikas i porosive të regjistruara nga klientet

 • 11. 
  Ne web faqen  e Kompanise Koha.net  reklama e Ipkos  nenkupton per juve ? 
  • A. 

   E -shop

  • B. 

   E - business

  • C. 

   E - marketing

  • D. 

   E- commerce

 • 12. 
   Përparësit e zgjidhjeve kompjuterike për menaxhimin e financave janë ?  selekto përgjegjjet e sakta
  • A. 

   Shpenzimet operacionale të ulta

  • B. 

   Përmirësimi i planifikimit

  • C. 

   Rritja e profitit

 • 13. 
  Nëse menaxhimi i financave bëhet duke implementuar rrjeta te avancuara kompjuterike dhe administrim të avancuar të infrastruktures që ofron sot teknologjia,   cilat janë  përfitimet brenda biznesit  ?
  • A. 

   Sektori i investimeve

  • B. 

   Linjat kreditore

  • C. 

   Resurset humane

  • D. 

   Rezultati financiar pozitiv në rritje

 • 14. 
  Me automatizimin e procesit të  prodhimit dhe distribuimit  cka ndodh ?
  • A. 

   Shkurtohet rruga e komunikimit në mes të ekpit prodhues dhe distribuimit

  • B. 

   Përgjigjje me e shpejt në kërkesat e konsumatorve

  • C. 

   Përshtatje më e mire ndaj ndryshimeve

  • D. 

   Avancim i raporteve me partneret afarist

  • E. 

   Përmiresim i raporteve të brendshme dhe me komintentet

 • 15. 
  E Mail - Marketingu paraqet një vegël të fuqishme për analizën e afarizmit të kompanise dhe produteve të saj. Me ndihmen e kësaj vegle kompanite sigurojne sa më shumë informata lidhur  me : ? Selekto pergjegjjet e sakta
  • A. 

   Dëshirat e konsumatorve

  • B. 

   Sjelljen e konsumatorve

  • C. 

   Kërkesat e konsumatorve

  • D. 

   Nevojat e konsumatorve

  • E. 

   Mundesitë financiare të konsumatorve

 • 16. 
  Përparësite    e      e-Mail Marketingut  janë ?
  • A. 

   I lire dhe efikas

  • B. 

   Përgjegjje e shpejte në kërkesat e shfrytëzuesve

  • C. 

   Matje e lehte e rezultateve

  • D. 

   Konsiderohet si një nga serviset me të përdoruara në internet

  • E. 

   Mundëson regjistrimin e shfrytëzuesve

  • F. 

   Krijon marrëdhënie të reja me konsumatore

  • G. 

   Mund ti përshtatet lehtë shfrytëzuesve

  • H. 

   Kursen kohën

  • I. 

   Nuk kërkon mjete të mëdha financiare

 • 17. 
  Përveç kursimit në para  e Mail Marketingu (posta elektronike)  përmes softeverit na jep mundesi të nxjerrim edhe një informacion me rëndësi ?
  • A. 

   Matjen se cila pjesë e revistes ka qenë me interesante për lexuesin

  • B. 

   Strukturen gjinore të klienteve

  • C. 

   Moshën e klienteve

 • 18. 
  Cili princip është karakteristikë e marketingut elektronik ?
  • A. 

   "Një ndaj një"

  • B. 

   "Një ndaj shumë"

 • 19. 
  Nëse ndërmarrja A  i dergon me email ndërmarrjes  B  faturen  lidhur me produktet ose sherbimet e ofruara  cilit modeli afarist  të tregtisë elektronike i takon ky veprim?
  • A. 

   C2C

  • B. 

   B2C

  • C. 

   B2B

  • D. 

   B2C2B

 • 20. 
  Ndërmarrja B  i kthen me email ndërmarrjes A një  specifikacion te detajuar lidhur me produktet e faturuara, cilit model afarist te tregtise elektronike i takon ky veprim ?
  • A. 

   B2B

  • B. 

   C2B

  • C. 

   C2C

 • 21. 
  Ndërmarrja tregtare "BESA" nga Gjilani  e cila merret me tregtimin e paisjeve të teknologjisë informative, ka ndërtuar një fushatë përmes së ciles ka dërguar 60 mij  eMail Marketingu   tek klientët  për t'i informuar ata lidhur me një gamë të gjerë të Kompjuterve DELL te cilët ajo i ofron. Cilit model afarist të tregtise elektronike i takon ky veprim  ?
  • A. 

   C2C

  • B. 

   B2C

  • C. 

   B2B

  • D. 

   C2B

 • 22. 
  Teuta,  studente e Fakultetit Ekonomik dega Gjilan,  i ka shkruar një email  ndërmarrjes Tregtare "Besa" që merret me shitjen e kompjuterve duke kërkuar, një oferte të detajuar financiare dhe me specifikacionin teknik të bashkëngjitur për Kompjuterët Llap Top   "DeLL". Cilit model afarist  të tregtisë elektronike i takon ky veprim ?
  • A. 

   C2C

  • B. 

   B2B

  • C. 

   C2B

  • D. 

   B2C

 • 23. 
  Nëse Arianiti nga Gjilani duke eksploruar web faqen  www.autotrader.com  ka hasur një automjet të mirë të markës Mercedes Benz viti i prodhimit 2003  dhe në këtë rast, ka marr email adresen e shitësit dhe i ka dërguar email  duke kërkuar ofertën financiare, informacione shtesë për makinen dhe adresen e shitësit.  Cilit model afarist të tregtisë elektronike i takon ky veprim ?
  • A. 

   C2C

  • B. 

   B2C

  • C. 

   B2B

  • D. 

   C2B2C

 • 24. 
  Kemi ndërmarrje që ndërtojnë katalogje elektronike me qëllim për t'iu shërbyer klientëve me informacione lidhur me produktet dhe sherbimet që ato ofrojnë dhe me qëllim që të ndërtojnë ose avancojnë raportet B2B ose B2C. Cilit model afarist të tregtisë elektronike i takon ky veprim ?
  • A. 

   C2C

  • B. 

   B2B

  • C. 

   C2B

  • D. 

   B2C2B

 • 25. 
  Www.ebay.com    është hapsirë elektronike ku të interesuarit mund të listojne gjërat e tyre që shesin dhe në anën tjertër blerësit mund të listojnë kërkesat e tyre për produktet që blejnë dhe në këtë mes krijohet relacion direkt në mes të të interesuarve.  Cilit model afarist të tregtisë elektronike i takon ky veprim ?
  • A. 

   B2B

  • B. 

   B2C2B

  • C. 

   C2C

Back to Top Back to top