Biznesi Elektronik - Kuizi 6

30 Questions | Total Attempts: 441

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Biznesi Elektronik - Kuizi 6

Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik    Dega Gjilan Mr.sc. Sokol Berisha Ushtrime Kuizi  6


Questions and Answers
 • 1. 
  Veprimi i parë i afarizmit elektronik bankar  është shënuar  në  vitin 1918 në cilin vend?
  • A. 

   Zvicër

  • B. 

   Britani te Madhe

  • C. 

   SHBA

  • D. 

   France

 • 2. 
  Cili ka qenë veprimi i parë elektronik në sistemin bankar ?
  • A. 

   Emetimi i Smart Kartave

  • B. 

   Hapja e llogarive elektronike

  • C. 

   Transferi i parave në distancë

 • 3. 
  Në cfar periudhe(cilin vit)  i gjejmë veprimet e mirëfillta te automatizimit të afarizmit bankar ?
  • A. 

   Vitet e 70 -ta

  • B. 

   Vitet e 80-ta

  • C. 

   Vitet e 60 - ta

  • D. 

   Vitet e 90 -ta

 • 4. 
  Cila ishte banka e parë e informatizuar  dhe në cilin vit ?
  • A. 

   Bank of England 1960

  • B. 

   Security Network Bank 1995

  • C. 

   American Bank 1980

  • D. 

   Bank de France 1995

 • 5. 
  Bankat quhet elektronike për faktin se ?
  • A. 

   Shfrytezojne internetin për kryerjen e transaksioneve duke perdorur parane elektronike

  • B. 

   Shfrytezojne intranetin

  • C. 

   Shfrytezojne Ekstranetin

 • 6. 
  Cilat janë nivelet e lidhjeve te komunikimit në bankat elektronike ? selekto pergjegjjet e sakta.
  • A. 

   Prezentimi i informatave ne nje drejtim

  • B. 

   Prezentimi i informatave ne dy drejtime

  • C. 

   Interaksioni me shfrytezuesin

  • D. 

   Prezantmi horizontal i informatave

  • E. 

   Transaksionet bankare

 • 7. 
  Cila eshte menyra me e thjesht e komunikimit te dyanshem te transaksionet elektronike te bankave ?
  • A. 

   Me faks

  • B. 

   Me telefon

  • C. 

   Me E-mail

  • D. 

   Permes telekonferencave

 • 8. 
  Kur është komunikimi te bankat elektronike në një drejtim ?
  • A. 

   Kur bankat permes internetit bejne prezentimin e biznesit te tyre para komitenteve ekzistues apo potencial

  • B. 

   Kur klientet kerkojne oferta ose sqarime shtese lidhur me sherbimet ose produktet

 • 9. 
  Cili lloj i transaksioneve paraqesin nivelin më të lartë të komunikimit ndërmjet bankës dhe komitentëve ?
  • A. 

   Transaksionet bankare ose pagesat elektronike

  • B. 

   Transaksionet bankare ose sistemi i kredidhënies

  • C. 

   Transaksionet bankare ose sistemi elektronik i depozitave

  • D. 

   Transaksionet bankare ose sistemi i kliringut

 • 10. 
  Cilat janë arsyet e zhvillimit të afarizmit bankar edhe në(përmes) internet , selekto përgjegjjet e sakta ?
  • A. 

   Krijimi i imazhit të një firme inovative

  • B. 

   Mundësit e mëdha për interaktivitet

  • C. 

   Mundësit e medha per racionalizimin e potencialit të bankes

  • D. 

   Mundesit e plasmanit dhe te kreditimit nen kushte te volitshme, pagesat e jashtme, keshillimet etj.

 • 11. 
  E - banking do të thotë ?
  • A. 

   Perdorimi i kartave elektronike

  • B. 

   Perdorimi ATM-ve

  • C. 

   Perdorimi POS-ve

  • D. 

   Perdorimi i teknologjise informative dhe komunikuese ne sektorin bankar

 • 12. 
  Shiquar nga përspektiva e përdorimit të teknologjise informatike sa faza të evolucionit të afarizmit bankar i dallojmë ?
  • A. 

   3 faza

  • B. 

   2 faza

  • C. 

   4 faza

  • D. 

   5 faza

 • 13. 
  Cilat janë fazat e evolucionit të afarizmit bankar elektronik, selekto pergjegjjet e sakta ?
  • A. 

   Iniciativa

  • B. 

   Interaktiviteti

  • C. 

   Personalizimi

  • D. 

   Virtualizimi

  • E. 

   Personifikimi

 • 14. 
  Cila nga përgjigjjet në vijim nuk është njëra nga përparësite e afarizmit bankar elektronik ?
  • A. 

   Zvogelon shpenzimet e transaksioneve financiare

  • B. 

   Mundeson pagesa dhe kontakte

  • C. 

   Mundeson shikimin e gjendjes se llogarise

  • D. 

   Cmim me te ulet te qarkullimit te pagesave

  • E. 

   Kursim te kohes

  • F. 

   Ofron qarkullim te shpejte dhe te sigurte te pagesave

  • G. 

   Ofron transaksione te pasigurta financiare

 • 15. 
  Cilat janë dy mënyrat e pagesës në Internet ?
  • A. 

   Sistemi i parapageses

  • B. 

   Sistemi kliring

  • C. 

   Sistemi i pageses ne momentin e blerjes

 • 16. 
  Cilat janë sistemet e pagesave elektronike me shumicë ?
  • A. 

   (FEDWIRE - Federal Reserve Wire Transfer System )

  • B. 

   (ACH- Automated Clearing House )

  • C. 

   (SWIFT - Society for World Wide Interbank Finantial Telecommunications )

  • D. 

   (ATM - Automate Teller Machine )

  • E. 

   (TARGET - Trans- European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer)

 • 17. 
  Sistemet e pagesave me pakicë  procesojn transaksione në vëllim të madh, por në shuma të vogla  dhe në anglisht quhen ?
  • A. 

   (Retail funds transfer system)

  • B. 

   (EMS - Electronic Monetary System)

  • C. 

   (Electronic transactions)

 • 18. 
  Sistemi EMS i pagesave elektronike është i dizajnuar që të sigurojë infrastrukturën për, Selekto pergjegjjet e sakta  ?
  • A. 

   Pagesat me pakice ne vendin e shitjes

  • B. 

   Pagesat elektronike ndermjet kompanive

  • C. 

   Pagesat nderkombetare

  • D. 

   Pagesat devizore

 • 19. 
  Disa prej sistemeve me të shpeshta për transfere elektronike të parave te pagesat me pakice janë: selekto pergjegjjet e sakta?
  • A. 

   ATM

  • B. 

   POS

  • C. 

   EFT/POS

  • D. 

   FTP

  • E. 

   E/POS

 • 20. 
  Certifikata digjitale paraqet ?
  • A. 

   Dokument elektronik

  • B. 

   Leje te njoftimit ne hapsiren elektronike

  • C. 

   Transaksion elektronik i kriptuar

  • D. 

   Zipim i transaksionit elektronik

 • 21. 
  Paraja elektronike definohet si ?
  • A. 

   "informate monetare"

  • B. 

   "informate ne sistemin bankar"

  • C. 

   "informate elektronike"

 • 22. 
  Paraja elektronike ndryshe quhet edhe ?
  • A. 

   "para e menqur"

  • B. 

   "para e zeze"

  • C. 

   "pastrim parash"

  • D. 

   "para e bardhe"

 • 23. 
  Mikropagesat  janë?
  • A. 

   Para elektronike

  • B. 

   Softver i sofistikuar

  • C. 

   Para e menqur

  • D. 

   Kulete elektronike

 • 24. 
  Cilat janë katër modelet e qeverisjes elektronike ?
  • A. 

   G2C

  • B. 

   C2G

  • C. 

   G2B

  • D. 

   G2G

  • E. 

   C2C

 • 25. 
  Elementet kryesore të mesimit elektronik janë ?
  • A. 

   Perparimi teknologjik

  • B. 

   Ndryshimi i nevojave arsimore te individve

  • C. 

   Angazhimi aktiv i shtetit dhe organeve shteterore

  • D. 

   Krijimi i rrjetit global arsimor

Back to Top Back to top