Biznesi Elektronik - Kuizi 3

25 Questions | Total Attempts: 565

SettingsSettingsSettings
Biznesi Elektronik - Kuizi 3 - Quiz

Universiteti i Prishtinës Fakulteti Ekonomik    Dega Gjilan Mr.sc. Sokol Berisha Ushtrime Kuizi  3


Questions and Answers
 • 1. 
  Afarizmi në të cilin transaksionet afariste realizohen në mënyre elektronike njihet me emrin ?
  • A. 

   E- commerce

  • B. 

   E- government

  • C. 

   E-business

  • D. 

   E- banking

 • 2. 
  Shprehja  E- business u përdor për herë të parë  në vitin 1997  nga kompania  ?
  • A. 

   DELL

  • B. 

   HP

  • C. 

   IBM

  • D. 

   TE GJITHA

 • 3. 
  Cila përgjigje  në vijim nuk është  aspekt  që ndihmon në definimin e  Biznesit elektronik?
  • A. 

   I komunikimit

  • B. 

   I afarizmit

  • C. 

   I sherbimeve

  • D. 

   I perspektivës On-line

  • E. 

   I kushtueshëm

 • 4. 
    Cila nga profesionet më poshtë  në SHBA, realizon të ardhura më të larta vjetore ?
  • A. 

   Konsulenti tregtar

  • B. 

   Programeri

  • C. 

   Zhvilluesi i aplikacioneve

  • D. 

   Analisti i biznesit elektronik

  • E. 

   Brokeri

 • 5. 
  Për cfar qëllimi u përdor shprehja E- business  në Kompaninë IBM ?
  • A. 

   Më qëllim që të avancohej afarizmi elektronik

  • B. 

   Më qëllim të maksimizimit te inovacioneve te modelit afarist

  • C. 

   Me qëllim që të bëhej dallimi nga shprehja E-commerce

  • D. 

   Më qëllim të përdorimit masiv të teknologjise informative ne biznes

 • 6. 
  Cilat janë fazat me ndikim nëpër të cilat ka kaluar Biznesi Elektronik ?
  • A. 

   Ekonomia e diturise,Prokurimi elektronik,tregu elektronik, biznesi elektronik,broshurat elektronike

  • B. 

   Broshurat elektronike, biznesi elektronik, prokurimi elektronik, tregu elektronik, ekonomia e diturisë

 • 7. 
  Prokurimi elektronik është faza e tretë e ndikimit të internetit në biznesin elektronik e cila fillon në vitin ?
  • A. 

   1996

  • B. 

   1998

  • C. 

   2000

  • D. 

   2001

 • 8. 
  Cila nga përgjigjjet më poshtë nuk është një nga mënyrat e transformimit të biznesit klasik në biznesin elektronik ?
  • A. 

   Përparimi i procesit afarist

  • B. 

   Riinxhinieringu i procesit afarist

  • C. 

   Investimet plotesuese në procesin afarist

  • D. 

   Inovacionet në modelin afarist

 • 9. 
  Cilat janë parametrat kyq të afarizmit të cilat përmiresohen gjate riinxhinieringut  të procesit afarist ?
  • A. 

   Shpenzimet, kualiteti, shpejtesia

  • B. 

   Administrata,riorganizimi,struktura

  • C. 

   Shpejtesia,cmimet,marketingu

  • D. 

   Shitja,distribucioni,financat

 • 10. 
  Cilat janë aplikacionet kyqe për zhvillimin e biznesit në mënyre elektronike ?
  • A. 

   Voice Mail, Fax Machine,Teleconference,

  • B. 

   Email, Facebook,Intranet

  • C. 

   Internet explorer, Express Outlook

  • D. 

   Windows explorer

 • 11. 
  Telekonferencat në të cilat pjesëmarrësit e shohin njëri tjetrin përmes ekranit quhen ?
  • A. 

   Skype

  • B. 

   MSN

  • C. 

   Videokonferenca

  • D. 

   Datakonferencë

 • 12. 
  Telekonferencat të cilat ofrojnë mundësi që dy ose më shumë individ në lokacione të ndryshme të punojn në dokument të njëjtë ose të përdorin të dhëna të njëjta quhet ?
  • A. 

   Videokonference

  • B. 

   Datakonferencë

  • C. 

   FTP (File transport Protocol)

  • D. 

   Të gjitha

 • 13. 
  Këmbimin elektronik të të dhënave në mënyrë klasike e mundësoj sistemi ?
  • A. 

   EDI (Electronic Data Interchange)

  • B. 

   FTP (File transport Protocol)

  • C. 

   WWW (World Wide Web)

  • D. 

   VPN (Virtual Private Network)

 • 14. 
  Këmbimi elektronik i të dhënave midis partnereve afarist mund të bëhet në coftë se kompanitë disponojnë me ?
  • A. 

   Standarde

  • B. 

   Softver

  • C. 

   Medium Komunikues

  • D. 

   Te gjitha

 • 15. 
  SWIFT  ( Society  for World Wide Interbank Financial Telecomunications) është rrjeti botëror  i cili mundëson komunikimin e institucioneve ?
  • A. 

   Tregtare

  • B. 

   Telekomunikuese

  • C. 

   Bankare

  • D. 

   Kompanive te sigurimeve

 • 16. 
  Standardi për këmbimin elektronik të të dhënave administrative afariste dhe të transportit është ?
  • A. 

   FEDEX

  • B. 

   AOL

  • C. 

   EDIFACT

  • D. 

   Cross Over

 • 17. 
  Në fund të viteve të nëntëdhjeta të shekullit të kaluar infrastruktura kryesore e afarizmit modern u bë ?
  • A. 

   Kompjuterët

  • B. 

   Transporti Hekurudhor

  • C. 

   Transporti Ajror

  • D. 

   Interneti

 • 18. 
  Infrastruktura e biznesit elektronik përfshinë ?
  • A. 

   Hardverin

  • B. 

   Softverin

  • C. 

   Rrjetat kompjuterike

  • D. 

   Infrastrukturen telekomunikuese

  • E. 

   Proceset

  • F. 

   Aktivitetet

  • G. 

   Te gjitha me lartë

 • 19. 
  Përveq infrastruktures teknologjike që përfshin , serveret, klientet, rrjetin, softverin sistemor dhe operativ, zhvillimi i biznesit elektronik duhet të ketë për bazë  edhe ?
  • A. 

   Programet Antivirus

  • B. 

   Sistemin FireWall

  • C. 

   Predispozitat juridike

  • D. 

   Përshkrimin e procedurave

 • 20. 
  Në përgjithësi, përparësit e biznesit elektronik kanë të bëjnë me arsyeshmerinë ?
  • A. 

   Ekonomiko - financiare

  • B. 

   Tekniko - teknologjike

  • C. 

   Ekonomike - teknologjike

  • D. 

   Komercialo -industriale

 • 21. 
  Cila nga veprimet më poshtë  i takon masave për ruajtjen e sigurisë së afarizmit në rrjeta kompjuterike ?
  • A. 

   Kriptografia

  • B. 

   Winrar-i

  • C. 

   Kopjimi i të dhënave

  • D. 

   Winzip-i

  • E. 

   çvendosja e të dhënave

 • 22. 
  Format e biznesit elektronik janë të ndryshme, cila prej formave më poshtë nuk është formë e biznesit elektronik?
  • A. 

   E- prokurimi

  • B. 

   E-qeverisja

  • C. 

   E- magazinimi

  • D. 

   E- tregtia

 • 23. 
  Shperndarja elektronike e diturise dhe sherbimeve nenkupton  jo vetem tregtine elektronike me mallra dhe sherbime por edhe ?
  • A. 

   Shitjen,blerjen dhe shperndarjen e diturise

  • B. 

   Transportin e mallrave

  • C. 

   Ripaketimin e produkteve

  • D. 

   Rialokimin e porosive

 • 24. 
  Rezervimet elektronike paraqesin ?
  • A. 

   Transaksion fianciar

  • B. 

   Form te biznesit elektronik

  • C. 

   Inovacion

  • D. 

   Rekreacion

 • 25. 
  Cili lloj i veprimtarise se afarizmit ka qene nder te paret  i cili i ka dhene nje shtytje zhvillimit te formes se afarizmit elektronik - Rezervimet elektronike ?
  • A. 

   Kompanite e komunikacionit ajror

  • B. 

   Kompanite e komunikacionin hekurudhor

  • C. 

   Kompanite e komunikacionit tokesor

  • D. 

   Kompanite e komunikacionit detare

Back to Top Back to top