BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Phần 1)
40 câu hỏi
40 Phút
BÀI KIỂM TRA DÀI - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Phần 1)

Bài kiểm tra dài bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 40 phút, gồm các nội dung sau:
  1. Kế toán Việt Nam: gồm các nội dung liên quan đến quy định chung về kế toán, nguyên tắc và cách thức hạch toán liên quan đến tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định.
  2. Hệ thống thuế Việt Nam: gồm các quy định cơ bản về luật quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu và hóa đơn.Please wait...

Resume Quiz