Đề Bài Số 1 - Chuyên đề 1 - Ôn Thi Đại Học - Cao đẳng Môn Sinh Học

65 cu hi | Total Attempts: 39

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Đề Bài Số 1 - Chuyên đề 1 - Ôn Thi Đại Học - Cao đẳng Môn Sinh Học

Đề có cập nhật hàng năm. Đề tự động đảo câu hỏi từ đề gốc trên website sinhhoc101112.come.vn


Questions and Answers
 • 1. 
  Nguyên tắc bổ sung được thể hiện như sau
  • A. 

   Một bazơ có kích thước lớn được bổ sung với một bazơ có kích thước bé.

  • B. 

   A của mạch này được bổ sung với T của mạch kia và ngược lại.

  • C. 

   G của mạch này được bổ sung với X của mạch kia và ngược lại.

  • D. 

   Gồm cả các ý còn lại

 • 2. 
  Gen là một đoạn của phân tử ...(1)... mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm nhất định. Gen cấu trúc có 3 vùng, vùng ...(2)... có thể phân mảnh hoặc không phân mảnh.
  • A. 

   (1)- ADN; (2)- mã hoá.

  • B. 

   (1)- ARN; (2)- mã hoá.

  • C. 

   (1)- ADN; (2)- điều hoà.

  • D. 

   (1)- ADN; (2)- kết thúc.

 • 3. 
  Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm vùng
  • A. 

   Khởi đầu, mã hoá, kết thúc.

  • B. 

   điều hoà, mã hoá, kết thúc.

  • C. 

   điều hoà, vận hành, kết thúc.

  • D. 

   điều hoà, vận hành, mã hoá.

 • 4. 
  Gen phân mảnh có 
  • A. 

   Vùng mã hoá không liên tục.

  • B. 

   Các đoạn exôn.

  • C. 

   Có vùng mã hoá liên tục.

  • D. 

   Các đoạn intrôn.

 • 5. 
  Mã bộ ba gồm
  • A. 

   3 nuclêôtit kế tiếp nhau trên mạch khuôn mã hoá cho một axit amin trong phân tử prôtêin.

  • B. 

   3 ribônuclêôtit quy định một axit amin.

  • C. 

   3 nuclêôtit tổng hợp một axit amin.

  • D. 

   3 nuclêôtit quy định một axit amin.

 • 6. 
  Trong số các bộ ba GAU, AUG, UGG,UAG, UGA, UAA, AUU trên mARN. Bộ ba có nhiệm vụ kết thúc quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit là
  • A. 

   UAA; UGG hoặc UGA.

  • B. 

   AUU; AUG hoặc UGA.

  • C. 

   UAG; UGA hoặc AUG.

  • D. 

   UAG; UAA hoặc UGA.

 • 7. 
  Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn tới hệ quả:
  • A. 

   A = T; G = X.

  • B. 

   A + T = G + X.

  • C. 

   A/X = G/T.

  • D. 

   (A+T)/(G+X) = 1,5.

 • 8. 
  Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế tự nhân đôi ADN được thể hiện là 
  • A. 

   2 ADN mới được hình thành hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu.

  • B. 

   2 ADN mới được hình thành có 1 ADN mang 2 mạch của ADN mẹ còn 1 ADN mang 2 mạch mới.

  • C. 

   2 ADN mới được hình thành đều chứa một nửa từ ADN mẹ, một nủa từ môi trường nội bào.

  • D. 

   2 ADN mới được hình thành đều có 1 mạch của ADN mẹ và 1 mạch mới được tổng hợp.

 • 9. 
   Vai trò chính của enzim ADN - pôlymeraza trong quá trình tái bản ADN là
  • A. 

   Tháo xoắn ADN.

  • B. 

   Phá vỡ các liên kết hiđrô giữa 2 mạch của ADN làm cho 2 mạch đơn được tách nhau ra.

  • C. 

   Lắp ghép các nuclêôtit tự do theo NTBS với mỗi mạch của ADN để tổng hợp nên mạch đơn mới.

  • D. 

   Gồm cả 3 ý còn lại

 • 10. 
  Quá trình tái bản ADN, chỉ có một mạch được tổng hợp liên tục, mạch còn lại tổng hợp gián đoạn vì
  • A. 

   Enzim ADNpolymeraza chỉ gắn vào đầu 3- OH của pôlinuclêôtit mồi và do đó mạch pôlinuclêôtit đang tổng hợp được kéo dài theo chiều 5 - 3 .

  • B. 

   Enzim ADNpolymeraza chỉ gắn vào đầu 3- OH của pôlinuclêôtit mồi và do đó mạch pôlinuclêôtit đang tổng hợp được kéo dài theo chiều 3 - 5.

  • C. 

   enzim ADNpolymeraza chỉ gắn vào đầu 5 của pôlinuclêôtit mồi và do đó mạch pôlinuclêôtit đang tổng hợp được kéo dài theo chiều 5 - 3 .

  • D. 

   Hai mạch của phân tử ADN ngược chiều nhau; quá trình tổng hợp chuỗi pôlinuclêôtit theo NTBS.

 • 11. 
   Trong tế bào nhân sơ, một đơn vị tái bản (gồm 2 chạc tái bản) đã tổng hợp đợc 30 đoạn okazaki thì số đoạn ARN mồi cần có là
  • A. 

   30

  • B. 

   32

  • C. 

   31

  • D. 

   33

 • 12. 
  Kí hiệu của 3 loại ARN thông tin, ARN vận chuyển và ARN riboxom lần lượt là
  • A. 

   MARN, tARN, rARN.

  • B. 

   TARN, mARN, rARN.

  • C. 

   MARN, rARN, tARN.

  • D. 

   RARN, tARN, mARN.

 • 13. 
  Công thức nào dưới đây là chung cho tất cả các axitamin?
  • A. 

   H2N RCHCOOH

  • B. 

   H2NRCCOOH

  • C. 

   H2NR1CR2COOH

  • D. 

   H2NCHOCOOH

 • 14. 
   Sự tổng hợp ARN được thực hiện
  • A. 

   Theo NTBS trên cả 2 mạch đơn của gen.

  • B. 

   Theo NTBS chỉ trên 1 mạch đơn của gen.

  • C. 

   Trong nhân đối với mARN còn tARN, rARN được tổng hợp ở ngoài nhân

  • D. 

   Trong hạch nhân đối với rARN; trong nhân đối với mARN; còn tARN được tổng hợp ở ti thể.

 • 15. 
  Kết quả của quá trình phiên mã là
  • A. 

   Duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào.

  • B. 

   duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ cơ thể.

  • C. 

   truyền thông tin di truyền từ trong nhân ra ngoài nhân.

  • D. 

   Tổng hợp nên phân tử mARN; tARN hoặc rARN.

 • 16. 
  Quá trình tổng hợp prôtêin trong tế bào, bắt đầu từ gen cấu trúc phải trải qua các giai đoạn:
  • A. 

   Hoạt hoá axit amin và tổng hợp chuỗi pôlypeptít.

  • B. 

   Tái bản, phiên mã và dịch mã.

  • C. 

   Phiên mã và dịch mã.

  • D. 

   Mở đầu, kéo dài và kết thúc.

 • 17. 
  Quá trình dịch mã bao gồm các giai đoạn
  • A. 

   Hoạt hoá axit amin và tổng hợp chuỗi pôlypeptít.

  • B. 

   Tái bản và phiên mã.

  • C. 

   Phiên mã và hoạt hoá axitamin.

  • D. 

   Mở đầu, kéo dài và kết thúc.

 • 18. 
  Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipêptit trong tế bào bao gồm các giai đoạn
  • A. 

   Hoạt hoá axit amin , kéo dài và kết thúc.

  • B. 

   Tái bản, phiên mã và dịch mã.

  • C. 

   Hoạt hoá axit amin, phiên mã và dịch mã.

  • D. 

   Mở đầu, kéo dài và kết thúc.

 • 19. 
  Trong quá trình dịch mã, trước hết các axitamin tự do 
  • A. 

   Trực tiếp đến ribôxôm để phục vụ quá trình dịch mã.

  • B. 

   đến ribôxôm dưới dạng được ATP hoạt hoá.

  • C. 

   được hoạt hoá thành dạng hoạt động nhờ ATP, sau đó liên kết với tarn đặc hiệu tạo nên phức hệ axitamin - tARN, quá trình này diễn ra nhờ các enzim đặc hiệu.

  • D. 

   được gắn với tARN nhờ enzim đặc hiệu tạo thành phức hợp axitamin – tARN để phục vụ cho quá trình dịch mã ở ribôxôm.

 • 20. 
  Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều
  • A. 

   Bắt đầu bằng axit amin Methionin.

  • B. 

   Bắt đầu bằng axitfoocmin - Methionin.

  • C. 

   Kết thúc bằng Methionin.

  • D. 

   Bắt đầu từ một phức hợp aa- tARN.

 • 21. 
  Sự biến đổi cấu trúc nhiễm sắc thể tạo thuận lợi cho sự phiên mã của một số gen. Đây là sự điều hoà hoạt động của gen ở mức
  • A. 

   Trước phiên mã.

  • B. 

   Phiên mã.

  • C. 

   Dịch mã.

  • D. 

   Sau dịch mã.

 • 22. 
  Các trình tự trong cấu trúc của Operon Lac ở E.coli theo thứ tự:
  • A. 

   Vùng khởi động vùng vận hành nhóm gen cấu trúc Z,Y, A.

  • B. 

   Gen vùng vận hành vùng khởi động nhóm gen cấu trúc Z, Y, A.

  • C. 

   Gen điều hoà vùng vận hành nhóm gen cấu trúc A,Y, Z.

  • D. 

   Vùng vận hành gen điều hoà nhóm gen cấu trúc Z, Y, A.

 • 23. 
  Ở sinh vật nhân thực, sự điều hoà hoạt động của gen diễn ra 
  • A. 

   Từ trước phiên mã đến sau dịch mã.

  • B. 

   ở giai đoạn trước phiên mã.

  • C. 

   ở giai đoạn phiên mã.

  • D. 

   ở giai đoạn dịch mã.

 • 24. 
  Đột biến gen là những biến đổi
  • A. 

   Trong cấu trúc của gen, liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtit tại một điểm nào đó trên ADN.

  • B. 

   Trong cấu trúc của gen, liên quan đến một hoặc một số nuclêôtit tại một điểm nào đó trên ADN.

  • C. 

   Vật chất di truyền ở cấp độ phân tử hoặc cấp độ tế bào.

  • D. 

   Trong cấu trúc của nhiễm sắc thể, xảy ra trong quá trình phân chia tế bào.

 • 25. 
  Các dạng đột biến điểm gồm:
  • A. 

   Mất 1 cặp nuclêôtít, thêm 1 axitamin.

  • B. 

   Mất, thêm, thay thế 1 hay một số cặp nuclêôtít.

  • C. 

   Mất, thêm, thay thế 1 cặp nuclêôtít.

  • D. 

   Lặp đoạn, mất đoạn, chuyển đoạn NST.

Back to Top Back to top