BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TRƯỞNG/TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÔNG TY QUY MÔ LỚN (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TRƯỞNG/TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÔNG TY QUY MÔ LỚN (Phần 1)
15 câu hỏi
30 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN TRƯỞNG/TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÔNG TY QUY MÔ LỚN (Phần 1)


Bài thi tuyển dụng bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 30 phút, gồm các nội dung sau:
  1. Kế toán Việt Nam
  2. Hệ thống thuế Việt Nam
  3. Các luật liên quan gồm luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật hải quan, luật lao động, luật bảo hiểm bắt buộc và luật công đoàn
  4. Kế toán quản trị và quản trị hoạt động
  5. Quản trị tài chính doanh nghiệp
Please wait...

Resume Quiz