BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN THANH TOÁN/CÔNG NỢ (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN THANH TOÁN/CÔNG NỢ (Phần 1)
15 câu hỏi
15 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: KẾ TOÁN THANH TOÁN/CÔNG NỢ (Phần 1)


Bài thi tuyển dụng bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 15 phút, gồm các nội dung sau:
  1.  Kế toán Việt Nam: gồm các nội dung liên quan đến quy định chung về kế toán, nguyên tắc và cách thức hạch toán liên quan đến việc ghi nhận công nợ, thu chi tiền mặt và thanh toán qua ngân hàng, lập dự phòng phải thu khó đòi
  2. Hệ thống thuế Việt Nam: gồm các quy định cơ bản về luật quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và hóa đơn.
Please wait...

Resume Quiz