BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (Phần 1)
10 câu hỏi
30 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - VỊ TRÍ: GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (Phần 1)


Bài thi tuyển dụng bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 30 phút, gồm các nội dung sau:
  1. Tài chính doanh nghiệp
  2. Quản trị tài chính doanh nghiệp
  3. Các quy định cơ bản về kế toán tài chính
  4. Kế toán quản trị và quản trị hoạt động
  5. Các quy định cơ bản về hệ thống thuế Việt Nam
  6. Quản trị rủi ro tài chính
  7. Luật doanh nghiệp
  8. Chiến lược kinh doanh
  9. Quản trị doanh nghiệp
Please wait...

Resume Quiz