BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM - TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN (Phần 1)
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM - TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN (Phần 1)
15 câu hỏi
15 Phút
BÀI KIỂM TRA NGẮN - CHỦ ĐỀ: CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM - TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN (Phần 1)


Các bài kiểm tra bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện trong thời gian 15 phút, gồm các nội dung liên quan đến hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
Please wait...

Resume Quiz