Bài Kiểm Tra Số 1

10 cu hi | Total Attempts: 55

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bài Kiểm Tra Số 1

Questions and Answers
 • 1. 
  Máy tính xử lý thông tin qua hệ đếm và cơ số nào ?
  • A. 

   Hệ nhị phân cơ số 2

  • B. 

   Hệ bát phân cơ số 8

  • C. 

   Hệ thập phân cơ số 10

  • D. 

   Hệ thập lục phân cơ số 16

 • 2. 
  Đơn vị xử lý thông tin gồm những đơn vị nào sau đây ?
  • A. 

   Byte, Kb, Mb

  • B. 

   Kg, dm,cm

  • C. 

   Gb, bit

  • D. 

   Câu a, c đúng

 • 3. 
  Một byte thi gồm mấy bit ?
  • A. 

   8 bit

  • B. 

   12 bit

  • C. 

   1024 bit

  • D. 

   10 bit

 • 4. 
  CPU còn được gọi là gì ?
  • A. 

   Bộ nảo của người

  • B. 

   Bộ nảo của máy vi tính

  • C. 

   Bộ vi sử lý trung tâm

  • D. 

   Câu b, c đúng

 • 5. 
  CPU được viết tắt bởi cụm từ nào sau đây ?
  • A. 

   Centre Processing Unit

  • B. 

   Central Processing Unit

  • C. 

   Centre Processor ubiety

  • D. 

   Tất cả sai

 • 6. 
  Màn hình trong tiếng anh được viết như thế nào ?
  • A. 

   Module

  • B. 

   Monitor

  • C. 

   Keyboard

  • D. 

   Mode

 • 7. 
  Chuột trong tiếng anh được viết như thế nào ?
  • A. 

   Mouse

  • B. 

   Monitor

  • C. 

   White Mouse

  • D. 

   Tất cả sai

 • 8. 
  Bàn phím trong tiếng anh được viết như thế nào ?
  • A. 

   Keyboard

  • B. 

   Mouse

  • C. 

   Monitor

  • D. 

   CPU

 • 9. 
  Máy tính hoạt động gồm có mấy bước ?
  • A. 

   Một bước

  • B. 

   Hai bước

  • C. 

   Bốn bước

  • D. 

   Ba bước

 • 10. 
  Máy tính hoạt động nhờ vào các bước nào sau đây ?
  • A. 

   Đầu vào, xử lý, đầu ra

  • B. 

   Đầu ra, màn hình

  • C. 

   Đầu vào, xử lý, bàn phím

  • D. 

   Đầu vào, đầu ra

Back to Top Back to top