BÀi KiỂm Tra SỐ 06

20 cu hi | Total Attempts: 49

SettingsSettingsSettings
Please wait...
BÀi KiỂm Tra SỐ 06

Questions and Answers
 • 1. 
   Chiếc máy tính PC thế hệ đầu tiên ra đời do Công ty nào sản xuất?
  • A. 

   Microsoft

  • B. 

   IBM

  • C. 

   Sun

  • D. 

   Intel

 • 2. 
  Trong hệ điều hành MS DOS lệnh nào sau đây dùng để tạo tập tin và đổi tên tập tin?
  • A. 

   MD và DIR

  • B. 

   Copycon và Ren

  • C. 

   Ren và Copy

  • D. 

   Copy con và Ren

 • 3. 
  Trong hệ điều hành Windows XP muôn chuyển đổi các cửa sổ đang mở (chương trình đang mở) ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây.
  • A. 

   Ctrl + Tab

  • B. 

   Shift + Alt + Z

  • C. 

   Ctrl + B

  • D. 

   Alt + Tab

 • 4. 
  Trong hệ điều hành Windows XP để sắp xếp các cửa sổ chương trình ta thực hiện các thao tác nào sau đây?
  • A. 

   Click chuột phải chọn New Folder để sắp xếp

  • B. 

   Click chuột trái vào menu Format chọn Font để sắp xếp

  • C. 

   Click chuột phải lên thanh Taskbar rồi chọn kiểu cần sắp xếp

  • D. 

   Tất cả sai

 • 5. 
  Trong HĐH windows XP để sắp xếp các biểu tượng trên màn hình Desktop theo dung lượng, thời gian tạo,… ta thực hiện các thao tác nào sau đây ?
  • A. 

   Kích chuột phải chọn View rồi chọn kiểu sắp xếp

  • B. 

   Kích chuột phải chọn Arrange Icons by rồi chọn kiểu sắp xếp

  • C. 

   Vào menu View chọn Arrange Icons by rồi chọn kiểu sắp xếp

  • D. 

   Ý B và C đúng

 • 6. 
  Trong HĐH windows XP để hiển thị các biểu tượng trên màn hình desktop một cách tự động thì ta thực hiện các thao tác nào sau đây?
  • A. 

   Vào menu View để chọn kiểu hiển thị

  • B. 

   Kích chuột phải chọn Arrange Icons by rồi chọn Auto Arrange

  • C. 

   Kích chuột phải chọn Refresh

  • D. 

   Ý A và B sai

 • 7. 
  Thao tác nào sau đây dùng để kết thúc một phiên làm việc của windows XP.
  • A. 

   Vào Start chọn Log Off Computer rồi chọn Log Off

  • B. 

   Vào Start chọn Log Off May01… rồi chọn Log Off

  • C. 

   Vào Start chọn Turn Off Computer rồi chọn Restart

  • D. 

   Ý A và B đúng

 • 8. 
  Trong HĐH windows XP khi mở cửa sổ My Computer rồi cho hiện các thư mục gốc ở dạng cây ta làm thế nào?
  • A. 

   Mở My computer vào thanh công cụ chọn Folder

  • B. 

   Mở My computer tại thanh công cụ chọn nút Folder

  • C. 

   Ý A và B sai

  • D. 

   Ý A và B đúng

 • 9. 
  Trong phần mềm word 2003 để định dạng nội dung văn bản ta vào menu nào sau đây.
  • A. 

   Menu Insert

  • B. 

   Menu Format

  • C. 

   Menu File

  • D. 

   Menu View

 • 10. 
  Trong phần mềm word 2003 để định dạng phông chữ, kích thước chữ và màu chữ ta sử dụng thao tác nào sau đây.
  • A. 

   Bôi đen nội dung cần chọn vào menu insert chọn Font rồi chọn kiểu tương ứng

  • B. 

   Bôi đen nội dung cần chọn vào menu Format chọn Font rồi chọn kiểu cần chọn

  • C. 

   Bôi đen nội dung cần chọn vào menu Insert chọn Picture rồi chọn kiểu cần chọn

  • D. 

   Tất cả đúng

 • 11. 
  Trong phần mềm word 2003 để chèn các đối tượng vào trang văn bản ta sử dụng các thao tác nào sau đây?
  • A. 

   Vào menu Format

  • B. 

   Vào menu Insert

  • C. 

   Vào menu Edit

  • D. 

   Vào menu Insert chọn Symbol

 • 12. 
  Trong  phần mềm word 2003 để chèn các ký hiệu đặt biệt ta sử dụng các thao tác nào sau đây ?
  • A. 

   Vào menu Insert chọn Symbol

  • B. 

   Vào menu Insert chọn break

  • C. 

   Vào menu Insert chọn picture

  • D. 

   Tất cả sai

 • 13. 
  Trong phần mềm word 2003 để định dạng khoảng cách dòng, đoạn ta sử dụng các thao tác nào sau đây
  • A. 

   Vào menu Format chọn Paragraph

  • B. 

   Vào menu Format chọn Paragraph rồi chọn mục Line spaceing

  • C. 

   Vào menu Format chọn Paragraph rồi chọn mục spaceing

  • D. 

   Vào menu Format chọn Paragraph rồi chọn mục Spaceing và Line spaceing

 • 14. 
  Trong Exles 2003 mặt định của một wordksheet có tối đa là bao nhiêu cột và bao nhiêu hàng ?
  • A. 

   255 cột và 65356 hàng

  • B. 

   256 cột và 65356 hàng

  • C. 

   299 cột và 165869 hàng

  • D. 

   256 cột và 65256 hàng

 • 15. 
  Trong Exles 2003 có tối đa là bao nhiêu Sheet?
  • A. 

   256 sheet

  • B. 

   290 sheet

  • C. 

   255 sheet

  • D. 

   200 sheet

 • 16. 
  Vừa gà vừa chó có 52 con. Biết số chân chó nhiều hơn số chân gà là 16 chân. Hỏi có bao nhiêu con chó và bao nhiêu con gà?
  • A. 

   20 chó và 25 gà

  • B. 

   32 gà và 20 chó

  • C. 

   32 chó và 20 gà

  • D. 

   Tất cả sai

 • 17. 
  Từ các chữ số 0; 5; 6; 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số? ( Các chữ số có thể giống nhau).
  • A. 

   16 số

  • B. 

   24 số

  • C. 

   32 số

  • D. 

   48 số

 • 18. 
  Một số nguyên khi chia cho 1976 và 1977 đều dư 76. Hỏi số đó khi chia cho 39 dư bao nhiêu?
  • A. 

   35

  • B. 

   30

  • C. 

   37

  • D. 

   55

 • 19. 
  Cho một chuỗi số có quy luật. Bạn có thể tìm được hai số cuối của dãy không, thay thế chúng trong dấu hỏi chấm (?). Bài toán không dễ dàng lắm đâu, vì chúng được tạo ra bởi một quy luật rất phức tạp. Bạn thử sức xem? 5 8 11 14 17 23 27 32 35 41 49 52 ? ?
  • A. 

   57 và 59

  • B. 

   59 và 60

  • C. 

   60 và 79

  • D. 

   59 và 65

 • 20. 
  Tìm hai số khi biêt tổng của chúng bằng 1003 và hiệu của chúng bằng 153.
  • A. 

   425; 578

  • B. 

   435; 587

  • C. 

   325; 457

  • D. 

   587; 952

Back to Top Back to top