Bài 9: Quy Luật Menđen: Quy Luật pHân Li độc Lập

10 cu hi | Total Attempts: 66

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bài 9: Quy Luật Menđen: Quy Luật pHân Li độc Lập

Questions and Answers
 • 1. 
  Kiểu gen nào sẽ không xuất hiện ở đời con lai khi đem lai cặp bố mẹ có kiểu gen AABbDd x AabbDd?
  • A. 

   AAbbDD

  • B. 

   AaBbdd

  • C. 

   AaBbDd

  • D. 

   AaBbDd

 • 2. 
  Phép lai nào trong số các phép lai sau có khả năng tạo nhiều biến dị tổ hợp nhất ở đời con lai? 
  • A. 

   AabbDd x aaBbDd

  • B. 

   AaBbDd x Aabbdd

  • C. 

   AaBbDd x AaBbDd

  • D. 

   AaBbDD x AaBbdd

 • 3. 
  Biết A - hoa đỏ; a - hoa trắng; B - quả tròn, b - quả dài. Lai 2 cá thể có kiểu gen AABb thì thu được kiểu hình hoa trắng quả dài chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
  • A. 

   25%

  • B. 

   75%

  • C. 

   0%

  • D. 

   50%

 • 4. 
  Biết A - đỏ; a - trắng; B -tròn, b - dài. Lai 2 cá thể có kiểu gen AABb thì thu được kiểu hình hoa đỏ, quả tròn chiếm?
  • A. 

   50%

  • B. 

   25%

  • C. 

   100%

  • D. 

   75%

 • 5. 
  Nhóm phép lai nào sau đây được xem là phép lai phân tích?
  • A. 

   P: Aa x Aa; P: Aabb x aabb

  • B. 

   P: Aa x aa; P: AaBb x aabb

  • C. 

   P: AA x Aa; P: AaBb x Aabb

  • D. 

   P: Aa x aa; P: AaBb x AaBb

 • 6. 
  Cơ thể mang kiểu gen AABbDdeeFf khi giảm phân sẽ cho bao nhiêu loại giao tử?
  • A. 

   16 loại

  • B. 

   8 loại

  • C. 

   32 loại

  • D. 

   4 loại

 • 7. 
  Khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn với nhau được F1 đều hạt vàng, trơn. Cho F1 lai phân tích thì kết quả thu được về kiểu hình sẽ thế nào ?
  • A. 

   1 vàng, trơn : 1 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn

  • B. 

   3 vàng, trơn : 1 xanh, nhăn

  • C. 

   1 vàng, trơn : 1 xanh, nhăn

  • D. 

   4 vàng, trơn : 4 xanh, nhăn : 1 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn

 • 8. 
  Khi cá thể mang gen BbDdEEff giảm phân bình thường, sẽ sinh ra các kiểu giao tử nào?
  • A. 

   B,b,D,d,E,e,F,f

  • B. 

   BDEf,bdEf,BdEf,bD

  • C. 

   BbEE,Ddff,BbDd,Eeff

  • D. 

   BbDd,Eeff,Bbff,DdEE

 • 9. 
  Cho cá thể mang gen AabbDDEeFf tự thụ phấn thì có thể tạo ra bao nhiêu tổ hợp giao tử tối đa?
  • A. 

   256 tổ hợp

  • B. 

   64 tổ hợp

  • C. 

   32 tổ hợp

  • D. 

   128 tổ hợp

 • 10. 
  Trong phép lai aaBbDdeeFf X AABbDdeeff thì tỉ lệ kiểu gen A-bbD-eeff ở con lai chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
  • A. 

   1/16

  • B. 

   1/4

  • C. 

   3/32

  • D. 

   1/8

Back to Top Back to top