BÀi 4: ĐỘt BiẾn Gen - ĐỀ 1

10 Questions | Total Attempts: 128

SettingsSettingsSettings
Bi 4: t Bin Gen - 1 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
    Các bazơ nitơ dạng nào thường kết cặp không đúng trong quá trình nhân đôi làm phát sinh đột biến?
  • A. 

   Dạng thường

  • B. 

   Dạng A-T

  • C. 

   Dạng G-X

  • D. 

   Dạng hiếm

 • 2. 
    Một gen đột biến mất 3 cặp nuclêôtit ở vị trí thứ 7, 11, 16. Phân tử prôtêin tương ứng do gen đột biến tổng hợp có gì khác so với prôtêin do gen không đột biến tổng hợp?
  • A. 

   Khác ba axit amin

  • B. 

   Ít hơn ba axit amin

  • C. 

   Ít hơn một axit amin và khác ba axit amin

  • D. 

   Thành phần các axit amin thay đổi từ vị trí thứ 3 trở về sau

 • 3. 
  Xét về ý nghĩa,dạng đột biến làm biến đổi bộ 3 UAU thành UAA gọi là đột biến gì?
  • A. 

   Đột biến vô nghĩa

  • B. 

   Đột biến đồng nghĩa

  • C. 

   Đột biến nhầm nghĩa

  • D. 

   Đột biến sai nghĩa

 • 4. 
   Trong các tác nhân sau tác nhân nào không gây ra sự thay đổi đột ngột trong cấu trúc của gen?
  • A. 

   Các tác nhân vật lí như tia X, tia cực tím

  • B. 

   Các loại hoá chất như xà phòng, thuốc tím, chất sát trùng

  • C. 

   Các tác nhân hoá học như cônxixin, nicôtin

  • D. 

   Các loại virut gây bệnh

 • 5. 
    Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi thành phần nuclêôtit trong cấu trúc của gen?
  • A. 

   Đảo vị trí các cặp nuclêôtit

  • B. 

   Thêm 1 cặp nuclêôtit

  • C. 

   Thay thế cặp A-T bằng cặp G-X

  • D. 

   Mất 1 cặp nuclêôtit

 • 6. 
  Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất về thể đột biến?
  • A. 

   Là cơ thể mang đột biến gen trội

  • B. 

   Là cơ thể mang biến dị tổ hợp được biểu hiện ra kiểu hình

  • C. 

   Là cơ thể mang đột biến đã biểu hiện thành kiểu hình

  • D. 

   Là cơ thể mang gen đột biến ở dạng tiềm ẩn

 • 7. 
   Khi xét về mức độ biểu hiện của 1 đột biến, phát biểu nào sau đây là đúng nhất?
  • A. 

   Đột biến gen lặn không thể biểu hiện thành kiểu hình được

  • B. 

   Đột biến gen trội có thể biểu hiện ở trạng thái dị hợp

  • C. 

   Đột biến gen lặn chỉ biểu hiện ở trạng thái dị hợp

  • D. 

   Đột biến gen trội chỉ biểu hiện ở cá thể đồng hợp

 • 8. 
  Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit trên gen sẽ gây ra trường hợp thay đổi nào sau đây?
  • A. 

   Toàn bộ các bộ 3 của gen bị thay đổi

  • B. 

   Nhiều bộ 3 trong gen bị thay đổi

  • C. 

   Chỉ có bộ 3 có nuclêôtit bị thay thế mới thay đổi

  • D. 

   Các bộ 3 từ vị trí bị thay thế trở đi sẽ thay đổi

 • 9. 
  Hoá chất gây đột biến 5-BU (5-brôm uraxin) khi thấm vào tế bào gây đột biến thay thế cặp A–T thành cặp G–X. Quá trình thay thế được mô tả theo sơ đồ:
  • A. 

   A–T → X–5BU → G–5BU → G–X.

  • B. 

   A–T → A–5BU → G–5BU → G–X.

  • C. 

   A–T → G–5BU → X–5BU → G–X.

  • D. 

   A–T → G–5BU → G–5BU → G–X.

 • 10. 
  Những dạng đột biến gen nào sau đây không làm thay đổi tổng số nuclêôtit?
  • A. 

   Mất hoặc đảo vị trí 1 cặp nuclêôtit

  • B. 

   Thay thế hoặc thêm 1 cặp nuclêôtit

  • C. 

   Mất hoặc thay thế 2 cặp nuclêôtit

  • D. 

   Thay thế hoặc đảo vị trí 1 cặp nuclêôtit

Back to Top Back to top