Bài 1 - đề 3

10 cu hi
Bi 1 - 3

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
     Số lượng các loại nuclêôtit trên ADN luôn tuân theo nguyên tắc bổ sung, kết luận nào sau đây là đúng theo NTBS?
  • A. 

   A + G có số lượng nhiều hơn T + X

  • B. 

   A = T = G = X

  • C. 

   A + T có số lượng ít hơn G + X

  • D. 

   A + G có số lượng bằng T + X

 • 2. 
  Một đoạn gen có mạch gốc như sau: TAX ATG GGX GXT AAA... thì mạch bổ sung có trình tự như thế nào?
  • A. 

   ATG TAX GGX GXT AAA

  • B. 

   ATG TAX XXG XGA TTT

  • C. 

   AUG UAX XXG XGA UUU

  • D. 

   UAX AUG GGX GXU AAA

 • 3. 
  Gen trong cơ thể sinh vật có mặt trong thành phần nào sau đây của tế bào?
  • A. 

   Màng tế bào

  • B. 

   Phần lớn ở trong nhân và một ít ở bào quan

  • C. 

   Chỉ có ở trong nhân

  • D. 

   Chỉ có ở bào quan

 • 4. 
  Trong các phát biểu sau về gen của tế bào sinh vật, phát biểu nào là chưa chính xác?
  • A. 

   Gen qui định tính trạng của cơ thể sinh vật

  • B. 

   Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định

  • C. 

   Gen chỉ có thể tồn tại trong nhân tế bào

  • D. 

   Sản phẩm do gen mã hóa có thể là ARN hoặc chuỗi polipeptit

 • 5. 
  Bản chất hoá học của gen là axít nucleic nên cấu trúc của 1 gen thực chất là 1 đoạn ADN 2 mạch   
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
   Gen cấu trúc làm nhiệm vụ điều khiển việc hình thành tính trạng của cơ thể, người ta chia gen cấu trúc thành mấy vùng?
  • A. 

   5 vùng

  • B. 

   2 vùng

  • C. 

   4 vùng

  • D. 

   3 vùng

 • 7. 
  Hãy cho biết tên và thứ tự các vùng của một gen cấu trúc ở sinh vật?
  • A. 

   Điều hòa - Mã hóa - Kết thúc

  • B. 

   Mã hóa - Điều hòa - Kết thúc

  • C. 

   Tiếp nhận - Chính - Kết thúc

  • D. 

   Mở đầu - Kết thúc - Mã hóa

 • 8. 
  Vùng mã hóa của gen cấu trúc ở sinh vật nhân thực có chức năng gì?
  • A. 

   Tiếp nhận enzime thực hiện sao mã

  • B. 

   Chứa bộ mã của chuỗi pôlipeptit

  • C. 

   Kiểm soát quá trình phiên mã

  • D. 

   Mang tín hiệu khởi động quá trình phiên mã

 • 9. 
  Gen của sinh vật nhân thực được gọi là gen phân mảnh vì gen này có đặc tính là chia thành nhiều mảnh, mỗi mảnh một nơi
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch pôlinuclêôtit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử ADN trên là
  • A. 

   6.

  • B. 

   3.

  • C. 

   4.

  • D. 

   5.