BeŞerİ CoĞrafya 8-9-10.Ünİte Sonu Sorular Onlİne Test

30 Questions | Total Attempts: 41

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Beer Corafya 8-9-10.nte Sonu Sorular Onlne Test

ÜNİTE 8-9-10


Questions and Answers
 • 1. 
  1) …………… yüzyılın ortalarına kadar ülkeler, nüfusun sayısal olarak fazlalığını güçlü olmak için gerekli ve yeterli bir faktör olarak görüyorlardı. Boşluğu tamamlayınız.
  • A. 

   20.

  • B. 

   18.

  • C. 

   19.

  • D. 

   17.

  • E. 

   16.

 • 2. 
  Nüfusu kalabalık ülkeler  incelendiğinde nüfus artış hızı bakımından Çin’in nispeten düşük olduğu dikkat çeker. Bunun nedeni hangi seçenekte verilmiştir?
  • A. 

   Çin’de yaklaşık 35 yıldır uygulanmakta olan tek çocuk politikası.

  • B. 

   Çin’de meydana gelen ve yüksek kayıplar yaşatan doğal afetler.

  • C. 

   Bebek ölümlerinin fazla olması.

  • D. 

   Dış göçlerin oldukça fazla yaşanıyor olması.

  • E. 

   Sosyokültürel yapıdaki gelişmeler neticesinde insanların çocuk yapmamaları.

 • 3. 
  Nüfus artış hızını yükseltmek için uygulanan nüfus politikası aşağıdaki ülkelerden hangisinde uygulanmaz?
  • A. 

   İsveç

  • B. 

   Çin

  • C. 

   Fransa

  • D. 

   Almanya

  • E. 

   Hollanda

 • 4. 
  Az gelişmiş ülkelerde nüfus artış oranları yüzde kaç civarındadır?
  • A. 

   2,5

  • B. 

   3,5

  • C. 

   3

  • D. 

   1

  • E. 

   1,5

 • 5. 
  Sanayileşme ile birlikte gelir düzeyi yükselirken …………… oranları düşmektedir. Boşluğu tamamlayınız.
  • A. 

   Eğitim

  • B. 

   Kültür

  • C. 

   Sağlık

  • D. 

   Doğum

  • E. 

   Sosyal yapı

 • 6. 
  Türkiye’de nüfus politikaları ile ilgili kaç önemli aşama görülür?
  • A. 

   6

  • B. 

   5

  • C. 

   4

  • D. 

   3

  • E. 

   2

 • 7. 
  Türkiye’de cumhuriyetin ilk yıllarından ……………….. kadar pronatalist politika başka bir değişle çoğalma politikası (nüfusu artırıcı) izlenilmiştir. Boşluğu tamamlayınız.
  • A. 

   1965

  • B. 

   1970

  • C. 

   1975

  • D. 

   1980

  • E. 

   1980

 • 8. 
  ………………… yılında gerçekleştirilen ilk nüfus sayımında tespit edilen 13 milyon 648 bin rakamının gerçek sayıdan daha az olduğunu; askerlik, vergi gibi faktörlerin etkisi altında yaklaşık olarak 250 bin ila 400 bin arasında bir nüfusun beyan edilmediğinin tahmin olunduğunu ifade etmektedir. Boşluğu tamamlayınız.
  • A. 

   1945

  • B. 

   1817

  • C. 

   1927

  • D. 

   1914

  • E. 

   1954

 • 9. 
  Türkiye'de süratli nüfus artışının ortaya çıkardığı temel sorun hangi seçenekte verilmiştir?
  • A. 

   Sanayinin gelişememesi.

  • B. 

   Faal nüfusun artması.

  • C. 

   Cinsiyet dağılımındaki eşitsizlikler.

  • D. 

   Gıda maddelerinin aynı tempoda arttırılmamasının yanı sıra büyüyen işsizlik.

  • E. 

   Yaşlı nüfusun gittikçe artması.

 • 10. 
  “Kalkınmanın en önemli unsuru, beşerî kaynağımızdır. Nüfusun niteliklerinin ve özelliklerinin geliştirilmesi temel ilkedir. Nüfusun sağlık, eğitim, barınma ve beslenme imkânları artırılacak; sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve özellikle göç veren ve doğurganlığın yüksek olduğu illerde yaşayan nüfusun bu hizmetlerden faydalanması sağlanacaktır.” Bu ifadeler kaçıncı kalkınma planında geçmektedir?
  • A. 

   I. 5 yıllık kalkınma planı

  • B. 

   II. 5 yıllık kalkınma planı

  • C. 

   III. 5 yıllık kalkınma planı

  • D. 

   IV. 5 yıllık kalkınma planı

  • E. 

   V. 5 yıllık kalkınma planı

 • 11. 
  Okyanusya kıtası, dünya toplam nüfusunun yüzde kaçına sahiptir?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 12. 
  Avustralya kıtası kaç milyon nüfusa sahiptir?
  • A. 

   20

  • B. 

   23

  • C. 

   26

  • D. 

   29

  • E. 

   32

 • 13. 
  Dağların yerleşilmesinde bakı etkisi önemli bir faktördür. Kuzey yarımkürede bakı hangi yöndedir?
  • A. 

   Dağların kuzeye bakan yamaçları.

  • B. 

   Dağların batıya bakan yamaçları.

  • C. 

   Dağların doğuya bakan yamaçları.

  • D. 

   Dağların güneye bakan yamaçları.

  • E. 

   Dağların kuzeybatıya bakan yamaçları.

 • 14. 
  Ekümen, dünyanın devamlı yerleşilmiş kısmıdır. Böylece aşağıdaki alanlardan hangisi ekümen olmayan alanlardan değildir?
  • A. 

   Buzullar

  • B. 

   Çöller

  • C. 

   Yüksek dağlık alanlar

  • D. 

   Ovalar

  • E. 

   Balta girmemiş ormanlar

 • 15. 
  Aşağıdakilerden hangisi ekümen alanların genişlemesine katkıda bulunmamıştır?
  • A. 

   Nüfus artışı.

  • B. 

   Teknolojik ilerlemeler.

  • C. 

   Doğal kaynakların keşfedilmesi.

  • D. 

   Zenginliğin artması.

  • E. 

   Reform hareketleri.

 • 16. 
  ……………………………….bir bölgenin beslemekte olduğu insan kapasitesini gösteren önemli bulgulardandır. Boşluğu tamamlayınız.
  • A. 

   Fizyolojik yoğunluk.

  • B. 

   Aritmetik nüfus artışı.

  • C. 

   Geometrik nüfus artışı.

  • D. 

   Sanayi faaliyetlerinin artışı.

  • E. 

   Tarım faaliyetlerinin artışı.

 • 17. 
  …………………………………. tarımsal nüfusun tarım yapılabilir araziye oranlanmasını verir ki çiftçi olmayanları devre dışı bırakan bir yöntemdir. Ancak tarımla uğraşanların tarımsal arazilerle ilişkisini ortaya koyduğu için kırsal kesimdeki nüfus baskısını daha iyi gösterir. Boşluğu tamamlayınız.
  • A. 

   Tarımsal ilerleme.

  • B. 

   Tarımsal yoğunluk.

  • C. 

   Tarımsal teknoloji.

  • D. 

   Ekolojik tarım.

  • E. 

   Dry farming.

 • 18. 
  İstanbul’da kilometre kareye kaç kişi düşmektedir?
  • A. 

   598

  • B. 

   12

  • C. 

   2622

  • D. 

   589

  • E. 

   1687

 • 19. 
  Kaç çeşit nüfus yoğunluğu ayırt edebiliriz?
  • A. 

   6

  • B. 

   5

  • C. 

   4

  • D. 

   3

  • E. 

   2

 • 20. 
  …………………………………………………. yerleşme genellikle 1500 metreden sonra sınırlanır. Boşluğu tamamlayınız.
  • A. 

   Ovalarda.

  • B. 

   Deltalarda.

  • C. 

   Vadi tabanlarında.

  • D. 

   Ormanlarda.

  • E. 

   Yüksek dağlık alanlarda.

 • 21. 
  Güney kutup bölgesinde bulunan ………………………. 14 milyon km² genişliktedir. Kalın buzullarla kaplı bir kıta olduğu için nüfuslanmamıştır. Buz örtüsü hiçbir beşerî faaliyete olanak tanımamaktadır. Boşluğu tamamlayınız.
  • A. 

   Avrupa

  • B. 

   Antarktika

  • C. 

   Asya

  • D. 

   Avustralya

  • E. 

   Afrika

 • 22. 
  Büyük ………………… ve ilişkili ekonomik faaliyetler ortaya çıkana kadar iklim ve diğer fiziki coğrafya koşullarının etkisi altındaki tarım faaliyetleri nüfus dağılışının sınırlarını çiziyordu. Boşluğu tamamlayınız.
  • A. 

   Tarım

  • B. 

   Turizm

  • C. 

   İthalat

  • D. 

   Sanayi

  • E. 

   Madencilik

 • 23. 
  Kutup bölgelerinde …………………dışında kalan sahalarda hayat imkânı vardır. Boşluğu tamamlayınız.
  • A. 

   Kristalen buz

  • B. 

   Vadi buzulu

  • C. 

   İnlandsis

  • D. 

   Sirk çanağı

  • E. 

   Morenler

 • 24. 
  Hâlen kuzey kutup bölgesinde yaşayan insan grupları arasında en ilgi çekici grup, Grönland kıyılarında ve Kuzey Amerika’nın kutup kuşağında yaşayan …………………. Boşluğu tamamlayınız.
  • A. 

   Aborjinler

  • B. 

   Eskimolar

  • C. 

   Maoriler

  • D. 

   Yüençiler

  • E. 

   Çinliler

 • 25. 
  “Yağış miktarının fazlalığı nedeniyle toprağın çok ıslak olduğu, yer yer suların yüzeyde biriktiği yerlerdir. Bu durum, kutup bölgelerinde olduğu gibi yerleşmeyi ve ekonomik faaliyeti büyük oranda sınırlandırdığı için nüfuslanmamıştır.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
  • A. 

   Çöl alanları

  • B. 

   Kutup bölgeleri

  • C. 

   Yüksek dağlık alanlar

  • D. 

   Ekvatoral alanlar

  • E. 

   Bataklıklar

Back to Top Back to top