Bedøk Quiz!

22 Sprsml | Total Attempts: 123

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bedøk Quiz!

Trykk "Start Quiz" for å begynne.Det er ikke nødvendig med navn.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilke av påstandene nedenfor er korrekte med tanke på overskuddsfordeling i aksjeselskaper?
  • A. 

   Før overskuddet disponeres gir en summering av resultatkontoene resultatet (+ er underskudd – er overskudd) Overskuddet disponeres, en del går til utbytte en annen del går til styrking av egenkapitalen, også blir summen ”0”

  • B. 

   Før overskuddet disponeres gir summen av balansekontoene resultatet (+ er underskudd – er underskudd) summen på disse kontoene forblir det samme

  • C. 

   Utbytte regnes som en kostnad siden det utbyttet man skylder en eier ansees som en gjeld

  • D. 

   Overskuddet i et aksjeselskap kan ikke bare gå til utbytte, det er fastsatt i regnskapsloven § 5.2 at det skal gå en viss % av overskuddet til styrking av egenkapital. Dette er selvfølgelig uaktuelt om bedriften går med underskudd

 • 2. 
  Hvilke påstander om hovedrapporter i regnskapet er riktig? Kun 1 riktig svar alternativ.
  • A. 

   Postene i resultatoppstillingen gjelder inntekter, kostnader, samt betalbar skatt og avgifter knyttet til driften

  • B. 

   Innskutt egenkapital er midler som er tilført virksomheten fra eierne

  • C. 

   Hvis en post i regnskapet skal ansees som ekstraordinær må den inntreffe ofte/regelmessig og den må være vesentlig

  • D. 

   Opptjent egenkapital er overskuddet som skal gå til utbytte senere

 • 3. 
  Etter nyttår skal regnskapet startes på nytt og kontoer skal nullstilles. Hvilke kontoer er det snakk om?   
  • A. 

   Balansekontoene, alle kontonumre i klasse 1 og 2

  • B. 

   Alle kontoer skal nullstilles når vi starter opp et nytt år

  • C. 

   Resultatkontoene

  • D. 

   Ingen konter skal nullstilles

 • 4. 
  Hvilken av påstandene om kostnader er ukorrekt?
  • A. 

   Kostnader står sentralt i enhver virksomhet, de er med på styringen i bedriften

  • B. 

   Kostnadstall inngår i årsbudsjettene, planleggingen, lønnsomhetsberegningene, prissetting og andre beslutninger i bedriften

  • C. 

   Kostnader er knyttet til noe negativt, men de må til for at en bedrift skal kunne fremstille varer og/eller tjenester

  • D. 

   Når en bedrift er i en økonomisk ustabil periode er det mer sannsynlig at de vil øke inntektene sine fremfor å gjennomføre kostnadskutt da dette er mer tidkrevende

 • 5. 
  Hvilken påstand svarer til kravet til en transaksjon under det dobbelte bokholders prinsipp?
  • A. 

   Transaksjonen skal maksimalt registreres to ganger, slik at bevegelsene transaksjonen medfører blir lett å overvåke

  • B. 

   Transaksjonen registreres alltid to ganger, (i noen tilfeller flere, dersom transaksjonenes totalbeløp splittes opp for å fordeles på flere kontoer). Bevegelsen de to registreringene medfører, må gi lik bevegelse på begge sider av balanselikningen

  • C. 

   En transaksjon skal alltid påvirke balansen like mye på begge sider. Snakker vi imidlertid om bevegelser på samme side, så vet vi straks at disse bevegelsene ikke trenger å være av samme beløp, eller i ulik retning

  • D. 

   Vet ikke

 • 6. 
  For vareforbruk gjelder følgende sammenheng: Vareforbruk = IB + varekjøp (vareutgift) – UB.Det er kjøpt inn materialer for kr 1 000 000 i perioden og beholdningen er økt med kr 90 000. Hva er da periodens kostnader til materialer?
  • A. 

   Kr 910 000

  • B. 

   Kr 1 000 000

  • C. 

   Kr 1 090 000

  • D. 

   Kr 0

 • 7. 
  Kontormøbler anskaffes fra EFG Hov Dokka den 1.1.20x6 for kr 150 000. Det avskrives etter saldometoden (20 %). Hva blir avskrivningene i 20x7 (år 2)?
  • A. 

   Kr 24 000

  • B. 

   Kr 30 000

  • C. 

   Kr 6 000

  • D. 

   Kr 60 000

 • 8. 
  I forbindelse med regnskapsavslutningen for 20x6 må vi ta hensyn til en representasjonsbolig vi leier. Det er betalt leie til og med mars 20x07.Leien er kr 10 000 per måned.Foreløpig saldobalanse for kontoene:1700 Forsk. betalt husleie: +26 000                                                                         6300 Husleie: +120 000Hva er blir husleiekostnaden for 20x6 og hvor mye er reduksjon/økningen i forsk. betalt husleie på?
  • A. 

   Husleiekostnaden er kr 116 000, mens økningen i forsk. betalt husleie lyder på kr 4 000

  • B. 

   Husleiekostnaden er kr 116 000, mens reduksjonen i forsk. betalt husleie lyder på kr 4 000

  • C. 

   Husleiekostnaden er kr 120 000, mens økningen i forsk. betalt husleie lyder på kr 26 000

  • D. 

   Husleiekostnaden er kr 120 000, mens reduksjonen i forsk. betalt husleie lyder på kr 26 000

 • 9. 
  Hva må avgiftspliktig omsetning ha vært i september/oktober når vi ved tømming av inn- og utgående mva. 31. okt har beløpene:Konto 2700 Utgående mva.: +500 000.Konto 2710 Inngående mva. -650 000?(Foreløpig saldobalanse 31. okt: 2700 Utgående mva.: -500 000. 2710 Inngående mva. + 650 000.)
  • A. 

   2 600 000

  • B. 

   2 500 000

  • C. 

   2 000 000

  • D. 

   150 000

 • 10. 
  Hva vil det si å ha et opersasjonelt mål ?
  • A. 

   Tjene masse penger

  • B. 

   Å løpe fort

  • C. 

   Noe man kan etterprøve, f eks tjene 1000 kr.

  • D. 

   Et langsiktig mål

 • 11. 
  Hva er grunnen til at bedriftene utarbeider finansregnskap ?
  • A. 

   Fordi det er godt egnet til økonomistyring

  • B. 

   Fordi det er lovpålagt, og skal gi interessenter utenfor bedriften en rimelig mulighet for å vurdere virksomhetens økonomiske stilling.¨

  • C. 

   For å finne ut overskudd

  • D. 

   Fordi det gir økning i lønnsomhet

 • 12. 
  Hva er forskjellen mellom internregnskap og driftsregnskap?
  • A. 

   Ingen forskjell , de to begrepene brukes om hverandre.

  • B. 

   Internregnskap er mer omfattende , og går dypere enn driftsregnskap, med kalkyler, lønnsomhetsvurderinger o.l.

  • C. 

   Driftsregnskap er mer omfattende enn internregnskap.

  • D. 

   Internregnskap forteller oss hvor fornøyd de ansatte er med arbeidsplassen

 • 13. 
  Hva kjennetegner et finansregnskap?
  • A. 

   Realisme

  • B. 

   Handlingsorientert

  • C. 

   Historisk kost prinsippet

  • D. 

   Saldometoden

 • 14. 
  En vare kjøpes for kr 12 500 inkl. mva og selges så for kr 25 000 inkl. mva. Hvor mye sitter vi igjen med for å dekke øvrige kostnader og fortjeneste?
  • A. 

   Kr 7 500

  • B. 

   Kr 12 500

  • C. 

   Kr 15 000

  • D. 

   Kr 10 000

 • 15. 
  I en periode utgjør den inngående mva. Totalt kr 4 000 000. Hva var de avgiftspliktige innkjøpene eksklusive mva.?
  • A. 

   Kr 8 000 000

  • B. 

   Kr 24 000 000

  • C. 

   Kr 20 000 000

  • D. 

   Kr 16 000 000

 • 16. 
  En kundefordring på kr 10 000 er tapt. Av beløpet utgjør mva. kr 2 000. Hvor skal dette registreres og hvor mye?
  • A. 

   1500 Kundefordringer: -10 000, 2700 Inngående mva.: +2 000

  • B. 

   1500 Kundefordringer: -10 000, 7830 Tap på fordringer: +10 000

  • C. 

   1500 Kundefordringer: -10 000, 1580 Avs. Til tap på fordringer: +10 000

  • D. 

   2380 Kassekreditt: +10 000, Inngående mva.: +2 000

 • 17. 
  En driftsmiddel har en kostpris på kr 250 000. Antatt utrangeringsverdi etter 4 år er kr 50 000. Hva blir den årlige lineære avskrivningen?
  • A. 

   Kr 50 000

  • B. 

   Kr 40 000

  • C. 

   Kr 60 000

  • D. 

   Kr 30 000

 • 18. 
  Hvilket av disse påstandene er riktige dersom en skal benytte porteføljeprinsippet?
  • A. 

   Aksjene er likvide, og ikke børsnoterte

  • B. 

   Aksjene er likvide og børsnoterte

  • C. 

   Aktivitetene blir samlet i et prosjekt for å redusere risiko

  • D. 

   Vet ikke

 • 19. 
  Hva forteller resultat-, balanse- og kontantstrømoppstillingen?
  • A. 

   Resultaoppstillingen viser den økonomiske stillingen over en bestemt periode, for eksempel en måned, et halvår eller et år. Viser hvordan bedriften har gått lønnsomhetsmessig i perioden. Balanseoppstillingen viser den økonomiske stillingen på et bestemt tidspunkt, hva bedriften eier og fra hvor de har fått pengene til dette fra. Kontantstrømoppstillingen er en mer detaljert oversikt over hvor pengene har kommet fra

  • B. 

   Resultatoppstillingen viser den økonomiske stillingen over en bestemt periode, for eksempel en måned, et halvår eller et år. Viser hvordan bedriften har gått lønnsomhetsmessig i perioden. Balanseoppstillingen viser rentabiliteten til en bedrift. Kontantstrømoppstillingen er en mer detaljer oversikt over hvor pengene ha kommet fra.

  • C. 

   Resultatoppstillingen viser den økonomiske stillingen på et bestemt tidspunkt, hva bedriften eier og fra hvor de har fått pengene fra. Balanseoppstillingen viser den økonomiske stillingen over en bestemt periode, for eksempel en måned, et halvår eller et år. Viser hvordan bedriften har gått lønnsomhetsmessig i perioden. Kontantstrømoppstillingen er en mer detaljer oversikt over hvor pengene har kommet fra.

  • D. 

   Forteller meg ingenting!

 • 20. 
  God soliditet er avhengig av...
  • A. 

   Lav kapital andel

  • B. 

   Høy gjeld

  • C. 

   Høy varebeholdning

  • D. 

   Høy kapital andel

 • 21. 
  Hva er ligningen til ”produksjonsmetoden”?
  • A. 

   ((Kostpris-Restverdi)/Total produksjonskapasitet))*Årets produksjon

  • B. 

   (Årets produksjon/ Total produksjonskapasitet)* (Kostpris-Restverdi)

  • C. 

   ((Kostpris-Restverdi)/ Årets produksjon)* Total produksjonskapasitet

  • D. 

   Vet ikke!

 • 22. 
  Hva blir overkursfondet? Når  aksjekapitalen er økt gjennom utstedelse av 5000 nye aksjer. Pålydende er kr 100, og tegningskursen er kr 150
  • A. 

   Kr 300 000

  • B. 

   Kr 250 000

  • C. 

   Kr 200 000

  • D. 

   Kr 150 000