Bạn Là Ai Và Bạn Thích Nghề Gì? - Bài Test A

9 cu hi | Total Attempts: 1029

Please wait...
Bạn Là Ai Và Bạn Thích Nghề Gì? - Bài Test A

Trước khi làm bài test này, hãy chắc chắn là bạn đã làm bài Test này:http://apps.facebook.com/makeaquiz/?target&xid=2147012&hid=9c87 ec288ed7e34819d2350590cf4361&st=1300428091&o=1


Questions and Answers
 • 1. 
  Ít nhất 51% thời gian tôi có khuynh hướng:
  • A. 

   Xong trước thời hạn

  • B. 

   Hoàn thành hạn cuối ở phút cuối cùng

 • 2. 
  Ít nhất 51% thời gian tôi có khuynh hướng:
  • A. 

   Lập kế hoạch chi tiết trước khi bắt đầu

  • B. 

   Xử lý vấn đề ngay khi phát sinh

 • 3. 
  Ít nhất 51% thời gian tôi có khuynh hướng:
  • A. 

   Luôn đúng giờ và đôi khi còn đến sớm

  • B. 

   Thong thả và đôi khi còn bị muộn

 • 4. 
  Ít nhất 51% thời gian tôi có khuynh hướng:
  • A. 

   Thích có kế hoạch làm việc

  • B. 

   Thích sự tự phát

 • 5. 
  Ít nhất 51% thời gian tôi có khuynh hướng:
  • A. 

   Thích những chỉ dẫn cụ thể

  • B. 

   Thích sự linh hoạt

 • 6. 
  Ít nhất 51% thời gian tôi có khuynh hướng:
  • A. 

   Thường cảm thấy yên tâm

  • B. 

   Thường cảm thấy bất ổn

 • 7. 
  Ít nhất 51% thời gian tôi có khuynh hướng:
  • A. 

   Có chỗ làm việc ngăn nắp

  • B. 

   Có chỗ làm việc chất hàng đống giấy tờ

 • 8. 
  Ít nhất 51% thời gian tôi có khuynh hướng:
  • A. 

   Suy nghĩ chín chắn

  • B. 

   Vô tư lự

 • 9. 
  Ít nhất 51% thời gian tôi có khuynh hướng:
  • A. 

   Thích lập kế hoạch

  • B. 

   Thích chờ đợi và xem xét

Back to Top Back to top