Bab 1 & 2 : Teknologi DLM P&p

10 Questions | Total Attempts: 76

SettingsSettingsSettings
Bab 1 & 2 : Teknologi DLM P&p - Quiz

Memaparkan soalan-soalan berkaitan teknologi pengajaran dan pembelajaran serta reka bentuk pengajaran


Questions and Answers
 • 1. 
  Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi?
  • A. 

   Penggunaan pengetahuan bersistematik secara saintifik untuk dijadikan amalan bagi mencapai matlamat atau tujuan

  • B. 

   Keupayaan melakukan perubahan menggunakan pengetahuan secara saintifik dan bersistematik untuk mencapai sesuatu tujuan dan berterusan menjadi amalan

  • C. 

   Keupayaan berfikiran secara sistematik dan diuji secara saintifik bagi mempamerkan amalan yang praktik un yang diguna secara sistematik sehingga mampu al dan melaksana tugas hingga mencapai kejayaan.

  • D. 

   Keupayaan dalam menggunakan pengetahuan sama ada pengetahuan saintifik atau tidak dan diguna secara sistematik sehingga mampu menjadi amalan untuk capai sesuatu tujuan

 • 2. 
  Manakah di antara berikut, BUKAN merupakan kategori pengajaran yang dikemukakan oleh Wan Zah Wan Ali?
  • A. 

   Penyampai Maklumat

  • B. 

   Pemindahan Maklumat

  • C. 

   Mendorong Pengajaran

  • D. 

   Proses membina manusia

 • 3. 
  Dalam Domain Teknologi AECT 1977. apakah peranan  Fungsi Pengurusan Pengajaran?
  • A. 

   Bertanggungjawab menyelaras dan mengawal fungsi pengembangan pengajaran

  • B. 

   Mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu isu dan melaksanakan serta menghasilkan sumber

  • C. 

   Menganalisis masalah-masalah pembelajaran serta mereka bentuk, melaksana dan menilai penyelesaian kepada masalah ini.

  • D. 

   Menentukan keberkesanan proses-proses dan Pemilihan bahan pembelajaran yang sesuai dan cara penggunaan bahan

 • 4. 
  Manakah di antara berikut bukan merupakan Fungsi Sumber pembelajaran
  • A. 

   Manusia

  • B. 

   Pembinaan bahan

  • C. 

   Teknik

  • D. 

   Peralatan

 • 5. 
  Berikut adalah  peranan dan Kepentingan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran KECUALI
  • A. 

   Pembelajaran kendiri

  • B. 

   Meningkatkan keberkesanan Pembelajaran

  • C. 

   Peluang belajar kepada semua

  • D. 

   Penyediaan pelbagai gaya pembelajaran

 • 6. 
  Apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk pengajaran?
  • A. 

   Satu proses membina pembelajaran mengikut proses tersusun menjurus kepada hasil pembelajaran

  • B. 

   Mencapai objektif melalui pengajaran dan pembelajaran

  • C. 

   Merancang pengajaran dan mendorong penglibatan pelajar

  • D. 

   Kaedah membuat penilaian berasaskan pengajaran dan pembelajaran yang dirancang

 • 7. 
  Ketiga-tiga proses peringkat reka bentuk pengajaran adalah seperti di bawah KECUALI
  • A. 

   Melihat latar belakang pelajar

  • B. 

   Penentuan objektif

  • C. 

   Perancangan pengajaran dan pembelajaran

  • D. 

   Penilaian pengajaran dan pembelajaran

 • 8. 
  Apakah akan terjadi jika guru melaksanakan p&p tanpa perancangan lengkap dan sistematik?
  • A. 

   Menganggu interaksi guru di dalam kelas

  • B. 

   Tidak mencapai keberkesanan dalam pengajaran

  • C. 

   Suasana kelas akan menjadi kelam kabut

  • D. 

   Sasaran pencapaian objektif tidak tersusun

 • 9. 
    Richey (1986) menyenaraikan enam elemen asas reka bentuk pengajaran, apakah elemen yang paling utama.
  • A. 

   Menentukan keperluan pelajar

  • B. 

   Menentukan matlamat dan objektif;

  • C. 

   Mencuba sistem pengajaran

  • D. 

   Menetapkan tajuk dan sasaran

 • 10. 
  Dalam Model ASSURE, apakah perkara yang perlu diambilkira selepas penentuan sesuatu objektif?
  • A. 

   Membina prosedur penilaian

  • B. 

   Membuat analisis terhadap pelajar

  • C. 

   Memilih bahan yang sesuai

  • D. 

   Mendorong penyertaan pelajar

Back to Top Back to top