Agama Islam Kls. X MIPA D (Dewi. M)

25 Pertanyaan | Total Attempts: 48

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Agama Islam Kls. X MIPA D (Dewi. M)

PILIHLAH JAWABAN YANG BENAR DI BAWAH INI


Questions and Answers
 • 1. 
  Dalam Bahasa Arab kata Jujur, berarti....
  • A. 

   Siddiq

  • B. 

   Istiqomah

  • C. 

   Al amin

  • D. 

   Husnuzan

  • E. 

   Muraqabah

 • 2. 
  Lawan kata dari Jujur adalah dusta, dalam bahasa arab adalah....
  • A. 

   Al-kazibu

  • B. 

   Qona'ah

  • C. 

   Ukhuwah

  • D. 

   Musyrik

  • E. 

   Ikhtiar

 • 3. 
  Yang bukan bermakna jujur adalah ....
  • A. 

   Kesesuaian antara kesuksesan dunia dan akhirat

  • B. 

   Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan

  • C. 

   Kesesuaian antara informasi dan kenyataan

  • D. 

   Ketegasan dan kemantapan hati

  • E. 

   Sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan

 • 4. 
  Kejujuran merupakan fondasi tegaknya nilai-nilai kebenaran, Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang berfirman! bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ucapkanlah perkataan yang benar".  Terjemahan tersebut tertera dalam ....
  • A. 

   Q.S. Al Ahab ayat 70

  • B. 

   Q.S. As Saff ayat 2-3

  • C. 

   Q.S. Ali Imran ayat 92

  • D. 

   Q.S. An Nisa ayat 80

  • E. 

   Q.S. Al Hasyr ayat 7

 • 5. 
  Yang bukan keuntungan dari perilaku jujur sesuai dengan syariat Islam, adalah ...
  • A. 

   Cepat kaya karena memperoleh banyak keuntungan

  • B. 

   Menciptakan ketenangan dan kedamaian hati

  • C. 

   Memperoleh kenikmatan lahir dan batin

  • D. 

   Keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat

  • E. 

   Kejujuran berpihak pada kebenaran yang menuntun ke surga

 • 6. 
  Di bawah ini adalah penerapan perilaku jujur, kecuali  ....
  • A. 

   Tidak membelanjakan semua uang jajan secara berlebihan

  • B. 

   Membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati

  • C. 

   Tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut

  • D. 

   Tidak memberi dan meminta jawaban kepada teman ketika sedang ujian

  • E. 

   Tidak meminta sesuatu di luar kemampuan orang tua

 • 7. 
  Apa yang dimaksud dengan "Mujahadah an Nafs"....
  • A. 

   Menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

  • B. 

   Memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain.

  • C. 

   Menerima dan menghargai pendapat teman dan orang lain.

  • D. 

   Menghargai perbedaan suku, bangsa, agama dan budaya orang lain

  • E. 

   Mendamaikan teman atau saudara yang berselisih

 • 8. 
  Firman Allah SWT yang berbunyi "Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah SWT agarkamu mendapat rahmat, terjemahan tersebut terdapat dalam...
  • A. 

   Q.S. Al Hujurat ayat 10

  • B. 

   Q.S. Al Hujurat ayat 12

  • C. 

   Q.S. Al Ahab ayat 70

  • D. 

   Q.S. As Saff ayat 2-3

  • E. 

   Q.S. At Taubah ayat 8

 • 9. 
  Dalam kisah tentang Habil dan Qabil, dikisahkan Qabil membunuh saudaranya yang bernama Habil dikarenakan...
  • A. 

   Qabil menolak ketentuan Allah untuk menikah dengan Labuda bukan dengan Iqlima

  • B. 

   Habil lebih bertakwa kepada Allah daripada Qabil

  • C. 

   Habil lebih tampan daripada Qabil

  • D. 

   Qabil merasa lebih baik daridapa Habil

  • E. 

   Habil berusaha merebut Iqlima dari Qabil

 • 10. 
  Di bawah ini adalah contoh yang mencerminkan pengendalian diri, kecuali ...
  • A. 

   Mendamaikan teman atau saudara yang berselisih

  • B. 

   Ikhlas terhadap sesuatu bentuk cobaan atau musibah yang menimpa

  • C. 

   Mensyukuri segala nikmatv yang telah diberikan Allah SWT dan tidak merusak nikmat tersebut

  • D. 

   Menjauhi sifat iri hati dan dengki kepada orang lain

  • E. 

   Memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat "aniaya" kepada kita

 • 11. 
  Di bawah ini adalah contoh yang mencerminkan prasangka baik, kecuali ...
  • A. 

   Bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka pada kita

  • B. 

   Menerima dan menghargai pendapat teman dan orang lain

  • C. 

   Memberi bantuan atau sumbangan pada peminta yang datang

  • D. 

   Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab

  • E. 

   Turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial baik di lingkungan rumah, sekolah atau masyarakat

 • 12. 
  Di bawah ini adalah contoh yang mencerminkan persaudaraan, kecuali ...
  • A. 

   Ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa

  • B. 

   Menjenguk/ mendoakan dan membantu orang lain yang bsedang sakit atau terkena musibah

  • C. 

   Mendamaikan teman dan saudara yang berselisih agar mereka sadar

  • D. 

   Bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, budaya, bahasa dan agama yang dianut

  • E. 

   Menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran atau kegiatan yang merugikan orang lain

 • 13. 
  Apa yang dimaksud "Husnuzan"?
  • A. 

   Sifat dimana orang lain dipandang sebagai sesuatu yang baik dan harus diperlakukan dengan baik

  • B. 

   Perilaku sebagai upaya untuk tetap berada dalam kebaikan dan terhindar dari sifat-sifat yang merugikan orang lain

  • C. 

   Menghargai segala perbedaan suku, bangsa, agama dan budaya orang lain

  • D. 

   Mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah

  • E. 

   Memaafkan segala kesalahan orang lain kepada kita

 • 14. 
  Apa yang kamu lakukan jika ada orang mukmin berselisih?
  • A. 

   Mendamaikan agar mereka sadar dan kembali bersatu

  • B. 

   Membiarkan saja

  • C. 

   Turut serta berselisih

  • D. 

   Menonton saat mereka bertengkar

  • E. 

   Memusuhi keduanya

 • 15. 
  Nama Allah yang berarti Maha Mulia, Maha Dermawan dan Maha Pemurah adalah....
  • A. 

   Al Karim

  • B. 

   Al Mu,min

  • C. 

   Al Wakil

  • D. 

   Al Matiin

  • E. 

   Al Jami'

 • 16. 
  Allah berfirman "hai manusia apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha Pemurah?". Arti dari surat ini terdapat dalam...
  • A. 

   Q.S. AlInfitaar ayat 6

  • B. 

   Q.S. Al Araaf ayat 180

  • C. 

   Q.S. Al Zariyaat ayat 58

  • D. 

   Q.S. Al An'am ayat 115

  • E. 

   Q.S. Al Imran ayat 9

 • 17. 
  Di bawah ini contoh perbuatan yang tidak meneladani al Asmau al Husna, adalah....
  • A. 

   Sering berbuat onar di sekolah dan di masyarakat

  • B. 

   Memaafkan teman yang menyakiti hati saya

  • C. 

   Memberikan pertolongan pada orang yang berkesusahan

  • D. 

   Bersungguh-sungguh saat mengerjakan tugas

  • E. 

   Tidak mengeluh saat mendapat musibah atau cobaan

 • 18. 
  Sifat Allah SWT yang menyatakan bahwa Allah Maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhanNya. Allah SWT tidak akan melemahkan sifat-sifatNya. Sifat dari Allah SWT tersebut, disebut....
  • A. 

   Al Matin

  • B. 

   Al Mu'min

  • C. 

   Al Karim

  • D. 

   Al Jami

  • E. 

   Al Adl

 • 19. 
  Orang yang tidak mandiri, dan melakukan pekerjaan tidak sungguh-sungguh juga selalu merepotkan orang lain, orang tersebut tidak mengamalkan sifat Allah SWT yang disebut ....
  • A. 

   Al Wakil

  • B. 

   Al Akhir

  • C. 

   Al Matin

  • D. 

   Al Karim

  • E. 

   Al Adl

 • 20. 
  Orang yang tidak memihak atau membela orang yang bersalaah, meskipun orang tersebut adalah saudara atau teman kita, Orang tersebut mengamalkan sifat Allah SWT yang disebut....
  • A. 

   Al Adl

  • B. 

   Al Akhir

  • C. 

   Al Jami

  • D. 

   Al Matin

  • E. 

   Al Mu'min

 • 21. 
  Orang yang tidak Ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa. Juga tidak mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah. Orang tersebut tidak dapat .....
  • A. 

   Mengendalikan diri

  • B. 

   Berprasangka baik

  • C. 

   Menjaga persaudaraan

  • D. 

   Berbuat adil

  • E. 

   Bertanggung jawab

 • 22. 
  Hadis H.R. Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda tentang Pengendalian diri yang menyatakan bahwa "Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang ..........
  • A. 

   Mengendalikan dirinya ketika marah

  • B. 

   Bertanggung jawab terhadap keluarganya

  • C. 

   Menjalankan sholat 5 waktu

  • D. 

   Dapat berpuasa selama 1 tahun penuh

  • E. 

   Mandiri dan tidak merepotkan orang lain

 • 23. 
  Jelaskan perwujudan dari meneladani al-asmaul al-husna al Matiin.
  • A. 

   Tidak mudah terpengaruh oleh rayuan ataau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela.

  • B. 

   Menjaga diri sendiri daan orang lain.

  • C. 

   Memberikan manfaat kepada orang lain.

  • D. 

   Rajin melaksanakan sholat berjamaah

  • E. 

   Selalu melaksanakan perintah Alah SWT

 • 24. 
  Yang bukan perwujudan meneladani sifat Allah SWT Al Jami, adalah .....
  • A. 

   Membantu teman yang sedang dalam kesulitan

  • B. 

   Mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih

  • C. 

   Rajin melaksanakan sholat berjamaah

  • D. 

   Hidup bermasyarakat agar memberikan manfaat kepada orang lain

  • E. 

   Berkarakter pemimpin, bertanggung jawab atas segala yang telah kita perbuat

 • 25. 
  Yang bukan manfaat dari menteladani Al asmaul Al Husna al Al Akhir, adalah...
  • A. 

   Tidak membela dan memihak terhadap orang yang bersalah

  • B. 

   Melaksanakan ibadah sholat lima waktu

  • C. 

   Melaksanakan ibadah puasa

  • D. 

   Meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah SWT

  • E. 

   Tidak melakukan pergaulan bebas dan tidak melawan orang tua

Back to Top Back to top